Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Marka %50
Etken Madde Kodu SGKEW8-DEKSTROZ (GLUKOZ) % 50 serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05BA03
ATC Açıklaması Karbonhidratlar
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A00274
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 10,25 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,15 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 4,04 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E317A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Parenteral tedavi sırasında aşırı sıvı veya solüt yüklenmesi durumunda, hastanın durumu yeniden değerlendirerek uygun düzeltici tedaviler uygulanmalıdır.
 
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
 
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Endikasyonlar
İntravenöz hipertonik dekstroz solüsyonları, böbrek yetmezliği, hiperpotasemi, parenteral idame tedavisi veya aşırı malnütrisyon gibi düşük bir çözelti hacmi içerisinde yeterli kalori alınmasını gerektiren durumlarda kullanılır. % 50 Dekstroz Sudaki Solüsyonu insülin fazlalığı veya diğer nedenlere bağlı olarak oluşan çocuk ve erişkin hipoglisemilerinde kan glükoz düzeylerinin normale yükseltilmesinde de endikedir. Ayrıca amino asit solüsyonları gibi diğer solüsyonlara eklenerek kullanılabilir.
Farmakodinamik Özellikler
% 50 Dekstroz Sudaki Solüsyonu steril, pirojensiz bir çözeltidir. Bakteriyostatikveya antimikrobik madde içermez.
 
Osmolarite                : 2525 mOsm/litre
pH                          : 5 (3.5 - 6.5)
Litrede kalori miktarı   : 1700 kalori
 
Hipertonik dekstroz solüsyonları vücutta kaloriyi ve hidrasyon için gerekli suyu sağlarlar. Bu solüsyonlar hastanın klinik durumuna bağlı olarak diürezi uyarabilirler.
 
Dekstroz tamamen metabolize olarak vücut protein ve azot kayıplarını azaltır, glikojen depolanmasını arttırır. Yeterli dozlarda verildiğinde ketozis olayını azaltırveya engeller.
 
Farmakokinetik Özellikler

-

Farmasötik Şekli
İntravenöz infüzyon için steril ve apirojen çözelti
Formülü
Her 100 ml'lik solüsyonda
Dekstroz .................... 50 g
Enjeksiyonluk su .......... q.s.
İlaç Etkileşmeleri
-
Kontraendikasyonlar
Hipertonik dekstroz solüsyonları anüri durumlarında kontrendikedir. Kafa içi veya intraspinal kanamalar ile diyabet koması veya delirium tremens'te özellikle de bu hastalar daha önce sıvı kaybetmişlerse, hipertonik dekstroz içeren solüsyonların kullanımı kontrendikedir.

 
Kullanım Şekli Ve Dozu
Yalnız intravenöz yolla kullanılmalıdır.
 
Uygulanacak doz her hasta için hekimi tarafından; hastanın yaşı, ağırlığı, klinik durumu ve laboratuvar çalışmalarına dayanılarak belirlenmelidir.
 
Parenteral tedavinin uzaması durumunda; kanda glukoz ve elektrolit yoğunluklarıyla sıvı - elektrolit dengesindeki değişimleri izleyebilmek amacıyla sık sık laboratuvar incelemesi ve klinik değerlendirme yapılması gerekir. Sıvı uygulaması, her hasta için, hesaplanan idame veya yerine koyma sıvı gereksinimleri ayrı ayrı hesaplanarak yapılmalıdır. Dekstroz normal kişilere saatte 0.5 gram/kg hızında glukozüriye yol açmadan uygulanabilir. En yüksek infüzyon hızı saatte 0.8 g/kg hızında, uygulanan dekstrozun yaklaşık % 95’i vücutta kalır.
 
Solüsyona eklenen bazı ilaç veya solüsyonlar geçimsiz olabilir. Solüsyona başka maddeler eklenecekse aseptik teknik kullanılmalı ve karışana kadar çalkalanmalıdır. Parenteral yoldan kullanılacak ilaçlar, uygulama öncesi, solüsyon veya ambalajının elverdiği ölçülerde içlerinde yabancı cisim bulunması ya da renk değişiklikleri açısından incelenmelidir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Saklama Koşulları
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
 
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 
25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
500 ml'lik Vacoliter cam şişelerde.
Uyarılar/Önlemler
UYARILAR
İntravenöz solüsyonların uygulanımı serum elektrolit yoğunluklarının dilüsyonu, aşırı hidrasyon, konjestif durumlar veya pulmoner ödeme yol açabilen sıvı ve/veya solüt yüklenmesine neden olabilir. Dilüsyon riski, solüsyonun elektrolit yoğunluğu ile ters orantılıdır. Elektrolit içermeyen dekstroz çözeltileri, eritrositlerde aglomerasyon olasılığı yüzünden kanla birlikte aynı infüzyon seti aracılığıyla uygulanmamalıdır. Hastalara çok fazla miktarda potasyumsuz dekstroz çözeltisi uygulanması önemli bir hipokalemiyle sonuçlanabilir. Serum potasyum düzeylerine bakılarak, gerekirse ek potasyum uygulanmalıdır. 600 mOsm/litre'den daha yoğun olan hipertonik dekstroz çözeltileri periferik bir ven yoluyla uygulandıklarında tromboza yol açabilir. Bu yüzden, söz konusu çözeltilerin büyük bir merkezi venaya, olanak varsa vena cava superior'a yerleştirilmiş intravenöz bir kateter yoluyla uygulanmaları önerilmektedir.
 
Hipertonik dekstroz çözeltilerinin hızla verilmesi, önemli ölçüde hiperglisemi ve hiperosmolar sendrom yapabilir. Özellikle kronik üremisi veya karbonhidratlara karşı tolerans eksikliği olduğu bilinen hastalarda mental konfüzyon ve bilinç kaybına ait belirtiler dikkatle araştırılmalıdır.
 
ÖNLEMLER:
 
Genel önlemler:
Uzun süreli parenteral tedavi uygulanması sırasında veya hastanın durumu gerektirdiğinde; sıvı dengesinde, elektrolit konsantrasyonlarında ve
asit -baz dengesinde oluşabilecek değişikliklerin izlenmesi için klinik değerlendirme yapılması ve düzenli aralarla laboratuvar muayenelerine başvurulması gerekir. Önemli değişimlerde verilen elektrolitlerin yeniden ayarlanması gerekir.
 
Bu solüsyonlar, hipervolemi, böbrek yetmezliği, idrar yollarında tıkanıklık veya kalp yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Gerektiğinde temel elektrolitler, vitaminler ve mineraller tedaviye eklenmelidir. Dekstroz içeren çözeltiler, kendilerinde açıkça veya klinikte farkedilemeyecek düzeyde diyabet bulunduğu bilinen hastalarda ve herhangi bir nedenle karbonhidratlara karşı dayanıksızlığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
 
Hipertonik dekstroz çözeltileriyle uzun süreli parenteral beslenme uygulanması, bazı hastalardaki insülin yapımını olumsuz yönde etkileyebilir. Bundan korunmak ve hiperglisemi, ardından da glukozüri oluşumunu önleyebilmek için çok zaman infüzyona insülin katılması gerekebilir. Kan ile idrar glukozunun düzenli aralıklarla ölçülmesi önerilir. Rebound hipoglisemi oluşumunu önlemek açısından; konsantre dekstroz solüsyonları kesilirken, tedavi % 5 veya % 10 Dekstroz Solüsyonları ile sürdürülmelidir.
 
Hastalara parenteral yoldan hipertonik dekstroz solüsyonlarının verilmesi sırasında hipopotasemi gelişebilir. Aç kalmış durumda olan ve böbrekleri iyi çalışan hastalara dekstroz solüsyonu uygulanacaksa, özellikle de hasta digital tedavisi altında ise, yeterli düzeylerde potasyumun solüsyona katılması gerekmektedir. Olası geçimsizlikler açısından; solüsyon diğer önerilen ilaç veya solüsyonlarla karıştırıldığında bulanıklık ve çökelme yönünden incelenmelidir. Bu inceleme uygulama öncesindeve uygulama sırasında da düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Eğer uygulama otomatik olarak bir pompa aracılığıyla yapılıyorsa; hava embolisi oluşmaması için şişe boşalmadan pompa durdurulmalıdır. İnfüzyon steril aletlerle uygulanmalıdır. Uygulama setlerinin en az 24 saatte bir kez yenileriyle değiştirilmeleri önerilir.Solüsyon berrak değilse veya vakum bozulmuşsa kullanmayınız.
 
Gebelikte kullanımı:
 
Gebe kadınlara uygulandığında fetüse zarar verip vermeyeceği ve kadınlarda üreme yeteneğini etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir. Hipertonik dekstroz solüsyonları gebelere ancak mutlak gereksinim varsa uygulanmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Verilen çözeltiye veya uygulama tekniğine bağlı olarak ateş yükselmeleri, enjeksiyon yerinde enfeksiyon, enjeksiyon yerinden başlayıp yayılan venöz tromboz veya flebit, çözeltinin damar dışına sızması ve hipervolemi gibi reaksiyonlar görülebilir.
 
Hipertonik solüsyonların aşırı hızlı infüzyonu, bölgesel ağrı ve venöz iritasyona neden olabilir. Uygulama hızı hastanın toleransına göre ayarlanmalıdr. Periferik venlerden en genişinin ve iğnelerden en küçük deliği olanın kullanılması önerilir.
 
Dekstroz saatte 0.5 g/kg dozlarında glukozüriye yol açmadan uygulanabilir. Uygulamanın hızlı olmasına veya metabolik yetmezliğe bağlı olarak hiperglisemi ve glukozüri görülebilir. Bu durumda uygulama hızının azaltılması vetedaviye insülin eklenmesi uygun olabilir.
 
Hipertonikdekstroz solüsyonlarının aşırı hızlı infüzyonu mental konfüzyon ve/veya bilinç kaybı belirtileriyle seyreden hiperosmolar sendroma yol açabilir. Bu durum eğer araştırılmaz ve tedavi edilmezse osmotik dehidratasyon ve hiperosmolar komaya yol açabilir. İstenmeyen bir reaksiyon oluştuğunda, infüzyon durdurulmalı, hasta yeniden değerlendirilerek uyguntedaviye başlanmalıdır.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.