Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.
Marka ACARIS
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 90
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A10BF01
ATC Açıklaması Akarboz
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A09761
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 21,64 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 21,64 TL (1 Mart 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımında gaz, ishal ve karın ağrısında artışa neden olabilir. Doz aşımı durumunda hastaya 4-6 saat süreyle karbonhidrat içeren yiyecek ve içecekler verilmemelidir. İshal standart konservatif yöntemlerle tedavi edilmelidir.

Endikasyonlar
Diabetes Mellitus’un diyetle birlikte tedavisinde kullanılır.
Bozulmuş glukoz toleransı tespit edilen hastalarda tip 2 diyabet başlangıcının önlenmesinde, diyet ve egzersiz ile birlikte kullanılır.
Tokluk kan şekeri değerinin başlangıçta 7.8-11.1 mmol/L (140-200 mg/dL) arasında ve açlık kan şekeri değerinin 5.6 ve 7.8 mmol/L (100-125 mg/dL) arasında olması glukoz tolerans bozukluğu olarak tanımlanır.
Farmakodinamik Özellikler
Akarboz bir alfa-glukozidaz inhibitörüdür. Akarboz etkisini non-sistemik olarak ince barsakta gösterir. İnce barsakta disakkarit, oligosakkarit ve polisakkaritlerin parçalanması ile ilgili intestinal enzimlerini (alfa-glukozidazları) inhibe eder. Böylece doza bağlı olarak karbonhidratların sindirimi gecikir. Glukozun açığa çıkması ve kana karışması yavaşlar. Bu etkisi ile akarboz yemeklerden sonra görülen, kan şekeri artışını azaltır. İnce barsaklardan glukoz alımının akarboz ile dengelenmesi sonucu, gerek günlük kan şekerindeki oynamalar, gerekse ortalama kan şekeri düzeyi azalır.
Akarboz glikozile hemoglobinin (HbA1, HbA1C) anormal yüksek konsantrasyonlarını düşürür.
Farmakokinetik Özellikler
Emilim: Oral uygulanan akarbozun emilimi düşüktür. Biyoyararlanımı yaklaşık %1-2’dir. Akarboz gastrointestinal sistemde lokal olarak etki gösterdiği için, sistemik biyoyararlanımının düşük olması istenen bir özelliktir. Alındıktan sonra plazmada ilk tepe konsantrasyonuna yaklaşık 1 saat sonra ulaşılır.
 
Dağılım: Sağlıklı gönüllülerde plazma konsantrasyonu grafiğinden hesaplanmış nispi dağılım hacmi 0.32 L/kg’dır (i.v. dozu 0.4 mg/kg vücut ağırlığı).
 
Metabolizma: Akarboz gastrointestinal sistemde barsak bakterileri ve sindirim enzimleri ile metabolize edilir. Saptanan 13 metabolitinden biri alfa-glukozidaz inhibitörü etkinliğine sahiptir.
 
Atılım: Akarbozun ağızdan alınan dozunun %1.7’si böbreklerden, % 51’i ise 96 saatte feçesten atılır.Plazma yarı ömrü yaklaşık 2 saattir.
Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Her bir Acaris Tablet, etkin madde olarak 100mg akarboz içerir

İlaç Etkileşmeleri
Akarboz ile tedavi sırasında, kolonda karbonhidrat fermentasyonunda artışın bir sonucu olarak sukroz ve sukroz içeren yiyecekler sıklıkla abdominal rahatsızlığa ya da ishale neden olurlar.
 
Akarboz, sülfonilüre ya da metformin içeren ilaçlara ve insüline ek olarak kullanıldığında, kan glukoz düzeylerinin hipoglisemik aralığa kadar düşmesini önlemek için sülfonilüre, metformin ya da insülin dozunun uygun şekilde azaltılması gerekir. Eğer akut hipoglisemi gelişirse, akarboz tedavisi sırasında sukrozun, fruktoz ve glukoza daha yavaş olarak parçalanacağı akılda tutulmalıdır. Bu nedenle hipogliseminin hızla düzelmesi için glukoz kullanılmalıdır.
 
Bazı olgularda akarboz, digoksinin dozunun ayarlanmasını gerektirecek düzeyde digoksin biyoyararlanımını etkiler. Akarbozun etkisini azaltabileceği için antasitler, kolestiramin, intestinal adsorbanlar ve sindirim enzim preparatlarının akarboz ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Dimetikon/simetikon ile etkileşimi yoktur.
Kontraendikasyonlar
Akarboza veya tabletteki inaktif maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. 
 
Çocuklarda ve gençlerde akarbozun etkinliği ve tolerabilitesi ile ilgili yeterli bilgi olmadığından, 18 yaşın altındaki hastalarda kullanılmamalıdır.
 
Sindirim ve absorbsiyon bozukluğu ile birlikte görülen kronik barsak bozukluklarında kullanılmaz. Barsakta gaz oluşumunun arttığı durumlarda (örn. büyük herniler, barsak tıkanıkları ve barsak ülserleri) kullanılmamalıdır.
 
Ciddi böbrek yetmezliğinde (kreatinin klirensi <25 ml/dak.) kullanılmamalıdır.
 
Diyabetik ketoasidozisli veya sirozlu hastalarda kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Acaris tablet yemekten önce bir miktar sıvı ile yutulmalı ya da yemek başlangıcında ilk lokma ile çiğnenmelidir. Etkinlik ve tolerans her bireye göre değiştiğinden sabit bir doz yoktur; doz hekim tarafından ayarlanmalıdır. Hekim tarafından başka şekilde önerilmediğinde başlangıç dozu günde 3 kez 25 mg’dır. Maksimum Akarboz dozu; 60 kg ve altındaki hastalarda günde 150 mg (3 kez 50 mg); 60 kg üzerindeki hastalarda ise günde   300 mg (3 kez 100 mg)dır.
 
Yine de bazı hastalar gastrointestinal yan etkileri azaltmak için dozun basamaklı biçimde arttırılmasından yarar görürler. Bunun için, günde tek doz 50 mg veya günde 2 kere 50 mg ile başlamak ve sonunda günde 3 defa 50mg’a çıkmak başarılı sonuç verir. Doz artışı, 4-8 haftalık aralıklarla bir saatlik postprandial glukoz ya da glukozlu hemoglobin düzeyleri ve toleransa göre yapılır. Kullanma süresi için bir kısıtlama yoktur.
 
Sıkı diyet uygulamasına rağmen rahatsızlık şikayetleri gelişirse doz daha fazla arttırılmamalıdır.
 
Yaşlılar (65 yaş üzeri) : Doz ayarlamasına gerek yoktur.
 
Daha önceden karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Acaris 50mg, 30 , 60 ve 90 tabletlik ambalajlarda

Saklama Koşulları

25° C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

90 tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler
Acaris tedavisi sırasında diyabetik diyete uymak zorunludur.
Düzenli Acaris tedavisi hekime danışmadan kesilmemelidir. Bu durum kan glukozunda artışa neden olabilir.
Diyet ve Acaris tedavisi sırasında hipoglisemi görülmez. Fakat beraberinde insülin, sülfonilüre ya da metformin kullanan hastalarda hipoglisemi ortaya çıkabilir. Bu durumda hastaya sukroz değil, glukoz verilmelidir.
Yüksek dozlarda karaciğer enzimlerinde asemptomatik yükselmeler görülebilir. Bu nedenle tedavinin ilk 6-12 ayında karaciğer enzimleri izlenmelidir. Bu yükselmelerin geri dönüşümlü olduğu görülmüştür.
 
Gebelikte Kullanım :
Gebelik kategorisi B’dir.
Akarboz gebelikte ancak gerektiğinde kullanılabilir.
 
Laktasyonda Kullanım :
Akarboz laktasyonda kullanılmamalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Gastrointestinal sistem: Gaz ve barsak seslerinde artış, diyare, karın ağrısı,
Karaciğer fonksiyon testleri: İlacın kesilmesinden sonra normale dönen transaminaz yükselmesi.
Çok nadir olarak deri reaksiyonları ve ödem bildirilmiştir.
Çok nadir olarak sarılık ve/veya hepatit ve ilişkili karaciğer hasarı bildirilmiştir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.