Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti.
Marka ACTONEL
Etken Madde Kodu SGKFN2 - RISEDRONAD SODYUM
Ambalaj Miktarı 28
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M05BA07
ATC Açıklaması Resendronik asit
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A00344
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 55,5 TL (14 Haziran 2011) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 55,5 TL (15 Şubat 2011)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Klinik olarak henüz yeterli veri bulunmadığından, Actonel’in ciddi böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi < 30 ml/dak) olan hastalarda kullanımı önerilmez. Kreatinin klerensi >30ml/dak olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek görülmez.
Doz Aşımı

Actonel doz aşımı tedavisi ile ilgili spesifik hiçbir bilgi yoktur.

Actonel’in bağlanması ve absorpsiyonunun azaltılması için magnezyum, kalsiyum ya da alüminyum içeren antasitler ya da süt verilmelidir. Doz aşımı çok fazla olduğunda, absorbe edilmeyen ilacın çıkarılması için gastrik lavaj uygulanması düşünülebilir.

Doz aşımı çok fazla olduğunda serum kalsiyum düzeylerinin azalması beklenebilir. Bu hastaların bir kısmında da hipokalsemi belirti ve semptomları görülebilir.

Endikasyonlar

·       Actonel, menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda osteoporoz tedavisinde ve osteoporozun önlenmesinde endikedir.

·       Actonel, uzun süreli (3 aydan fazla), günde 7.5 mg veya daha fazla dozda prednison veya eşdeğerde sistemik kortikosteroid tedavisi gören erkeklerde ve kadınlarda kemik kütlesinin korunmasında ve artırılmasında endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Risedronat sodyum, kemik hidroksiapatitine bağlanan ve osteoklast-kökenli kemik rezorpsiyonunu inhibe eden bir piridinil bifosfonattır. Risedronat sodyum kullanımı ile, osteoblast aktivitesi ve kemik mineralizasyonu korunurken, kemik yıkımı azalır. Klinik öncesi çalışmalarda, risedronatın, güçlü bir anti-osteoklast, anti-rezorptif etkinliğe sahip olduğu, doza bağlı olarak kemik kütlesini ve biyomekanik gücü arttırdığı kanıtlanmıştır.

Klinik denemelerde, postmenopozal kadınlara Actonel uygulanması, üriner deoksipiridinolin/kreatinin ve üriner kollajen çapraz bağlı N-telopeptid (kemik yıkım belirteçleri) ve serum kemiğe özgü alkalen fosfataz (kemik yapım belirteci) içeren kemik yıkımının biyokimyasal belirteçlerinin azalmasıyla sonuçlanmıştır.

Actonel 5 mg film tablet’in deoksipiridinolin/kreatinin’i düşürmesi 14 günlük bir tedavi sonrasında belirgindir. Kemik yapı işaretlerindeki değişiklikler kemik yıkımı ve kemik yapımının çifte doğasına bağlı olarak, yıkım belirteçlerindeki değişikliklerden daha sonra gözlenmiştir. Kemik yıkım belirteçleri tedavinin 6. ayında taban seviyesinin altında kalan yaklaşık %40’lık alt seviyeye ulaşır ve devam eden tedaviyle 3 yıldan uzun bir süre sabit kalır. Kemik yıkımı en erken 14 gün ve en fazla 6 ay içerisinde azalır, menopoz öncesi dönemlerdeki kadınlarda görülen kemik yıkımına yakın yeni bir kararlı durum sağlar.

Actonel östrojen değildir ve östrojen tedavisinin faydalarını ve zararlarını taşımaz.

Farmakokinetik Özellikler

Emilim: Oral alımı takiben, risedronatın emilimi nispeten hızlıdır (tmax ~1) ve üst gastrointestinal kanaldan gerçekleşir. Ortalama biyoyararlanımı % 0.63 tür ve yemeklerle birlikte alındığında biyoyararlanımı azalmaktadır.

Kahvaltıdan en az 30 dakika önce alındığında emilimi en yüksek seviyede gerçekleşmektedir.

Dağılım: İnsanlarda Actonel’in dağılımının ortalama kararlı düzey hacmi 6.3 L/kg’dır. Plazma proteinine bağlanma oranı%24’tür.

Metabolizma: Risedronat sodyumun sistemik metabolizmasına dair hiçbir kanıt yoktur.

Eliminasyon: Absorbe edilen dozun yaklaşık yarısı 24 saat içerisinde idrarla atılmakta, intravenöz yoldan uygulanan dozun %85’i 28 günde idrardan geri kazanılmaktadır. Ortalama renal klerens 105 ml/dak ve ortalama toplam klerens 122 ml/dak olup, fark muhtemelen kemiğe adsorbsiyondan ötürü oluşan klerensten gelmektedir.Renal klerens konsantrasyona bağlı değildir ve kreatinin klerens ile lineer ilişkilidir. Emilmeyen ilaç değişmemiş olarak feçesle atılır. Risedronatın emiliminden sonra serum konsantrasyon-zaman profili çok-fazlıdır, ilk yarılanma ömrü 1.5 saat’tir ve ürün 480 saat sonra vücuttan tamamen atılır.

Özel popülasyonlar:

Pediatrik : Yaşı 18 den küçük olan hastalarda risedronatın farmakokinetik özellikleri araştırılmamıştır.

Yaşlılar: Risedronatın yaşlılardaki (60 yaşın üstü) biyoyararlanımının gençlerle benzer olduğu saptanmıştır. Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Cinsiyet: Oral uygulanımı takiben Actonel’in biyoyararlanımı ve farmakokinetiği kadın ve erkeklerde aynıdır.

Irk : Irka göre farmakokinetik farklılıklar olup olmadığı araştırılmamıştır.

Böbrek yetmezliği : Risedronat böbrekler yoluyla, büyük oranda değişmeden atılır. Böbrek fonksiyonları normal olan kişilere kıyasla, kreatinin klirensi yaklaşık 30 mL/dk. olan hastalarda; risedronatın renal klirensinin yaklaşık % 70 oranında azaldığı saptanmıştır. Yeterli klinik deneyim mevcut olmadığı için ciddi böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi yaklaşık < 30 mL/dk.) mevcut olan hastalarda kullanılması tavsiye edilmemektedir. Kreatinin klirensi ≥ 30 mL/dk. olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda risedronatın etkililiği ve güvenliliğini değerlendirmek için araştırma yapılmamıştır. Sıçan, köpek ve insan karaciğer preparatlarında araştırıldığında risedronatın metabolize olmadığı saptanmıştır. Sıçanlarda intravenöz yolla verilen dozun çok küçük bir kısmı ( < % 0.1) safra içine atılmıştır. Bu nedenle, karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlamasına ihtiyaç duyulması muhtemel görünmemektedir.

Farmasötik Şekli

Film tablet

Formülü

Herbir filmtablet , 4.64 mg risedronik aside eşdeğerde 5 mg risedronat sodyum ve boyar madde sarı demir oksit E 172 ve titanyum dioksit E 171 içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Spesifik ilaç-ilaç etkileşim çalışmaları yapılmamıştır, ancak klinik çalışmalar sırasında diğer ilaçlar ile klinik açıdan anlamlı bir etkileşime de rastlanmamıştır. Risedronat metabolize olmaz ve karaciğerdeki mikrozomal enzim sistemi (Sitokrom P450) ile etkileşmez ve proteine bağlanma oranı düşüktür. Kalsiyum takviyesi/Antasitler:

Kalsiyum, antasitler, çift değerli katyon içeren oral ilaçlarla beraber uygulanması, Actonel’in emilimini etkiler.

Hormon replasman tedavisi: Uygun olduğu düşünüldüğünde, Actonel hormon replasman tedavisiyle beraber kullanılabilir.

Aspirin ve Nonsteroidal Antienflamatuvar (NSAI) İlaçlar: Düzenli olarak aspirin veya NSAI ilaç kullanan hastalara Actonel ve plasebo verildiği faz üç çalışmada Actonel alan hastalarla plasebo alan hastalar arasında üst gastrointestinal bölgede yan etki oluşumunun benzer olduğu görülmüştür.

Polivalan katyon (kalsiyum, magnezyum, demir ve alüminyum gibi) içeren ilaçlar, yiyecek ve içecekler (su haricinde), Actonel’in emilimini etkileyebileceğinden beraber alınmamalıdır. Hastaların Actonel’in kanıtlanmış faydalarını görebilmeleri için Actonel tableti günün ilk yiyecek ya da içeceğinden en az 30 dakika önce ya da günün herhangi bir saatinde alınan yiyecek ya da içecekten en az iki saat ara ile almaları gerekmektedir.

H2 Blokörleri ve proton pompa inhibitörleri:

H2 Blokörleri ve/veya proton pompa inhibitörleri kullanan hastalarda yapılan faz III çalışmalarda Actonel alan hastalarla plasebo alan hastalar arasında üst gastrointestinal sistemde yan etki oluşumunun benzer olduğu gözlenmiştir.

Kontraendikasyonlar

·         Actonel, risedronat sodyum veya ilacın içerisinde yer alan maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

·         Actonel hipokalsemi ve ciddi böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi < 30 ml/dak) durumunda kullanılmamalıdır (Bkz. Uyarılar/Önlemler).

·         Actonel ayrıca 30 dakika boyunca dik durumda kalamayacak hastalara da verilmemelidir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Erişkinler için önerilen günlük doz, bir adet 5 mg tablettir. Yiyecekler, Actonel’in emilimini bozar, bu nedenle, yeterince emilebilmesi için hastaların Actonel’i aşağıdaki şekillerde almaları gerekmektedir:

• Günün ilk yemeğinden ya da ilk içeceğinden (su dışında) en az 30 dakika önce

Eğer günün ilk yemeğinden yada ilk içeceğinden önce almak mümkün olamıyorsa aşağıdaki şekillerde alınabilir;

• Günün herhangi bir saatinde alınan yiyecek ya da içeceklerden (su dışında) en az 2 saat ara ile veya yatmadan en az 30 dakika önce.

Tablet bütün olarak yutulmalı, çiğnenmemeli veya emilmemelidir. Actonel, mideye geçmenin kolaylaştırılması için ayakta, dik durulurken bir bardak suyla (?? 120 ml) alınmalıdır. Actonel tablet alındıktan sonraki 30 dakika boyunca hastanın uzanmaması gerekmektedir (Bkz. uyarılar/önlemler).

Diyetle alınan kalsiyum ve D vitamini yeterli değilse, kalsiyum ve D vitamini takviyesi düşünülmelidir.

Çocuklarda: Actonel’in çocuklarda ve adolesanlarda güvenilirliği ve etkinliği henüz kanıtlanmamıştır.

Yaşlılarda: Actonel’in biyoyararlanımı, dağılımı ve eliminasyonu gençlerde ve yaşlılarda (60 yaş üzeri vakalar) benzerdir. Doz ayarlamasına gerek yoktur.

Bu durum 75 yaş ve üzeri çok yaşlı postmenopozal hastalarda da gösterilmiştir.

Böbrek yetmezliği: Klinik olarak henüz yeterli veri bulunmadığından, Actonel, ciddi böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi < 30 ml/dak) olan hastalarda kullanılmamalıdır. Kreatinin klerensi ³30ml/dak olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Actonel® 35 mg; 4 film tablet içeren şeffaf blister ambalajda

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Actonel® 5 mg; 28 filmtablet içeren opak blister ambalajda.

Uyarılar/Önlemler

Tüm hastalarda, ancak özellikle kemik yıkımı belirgin olarak artmış pajeli hastalarda yeterli kalsiyum ve vitamin D alımı önemlidir. Ciddi böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi < 30 ml/dak) olan hastalar için Actonel kullanımı önerilmez.

Menopoz sonrası osteoporozun tedavisinde bifosfonatların etkinliği düşük kemik mineral yoğunluğu (KMY) (kalça veya lumbal omur KMY T-skoru £ -2.5 Standart Sapma) ve/veya tekrarlayan kırık ile ilişkilendirilir. İleri yaş veya kırık için klinik risk faktörleri, tek başına bifosfonat ile osteoporoz tedavisine başlamak için neden değildir. Actonel dahil bifosfonatların çok yaşlı kadınlarda (80 yaş üzeri) etkinliğini destekleyen veri sınırlıdır.

Bifosfonatlar disfaji, özofajit ve özofagus veya gastrik ülser gibi gastrointestinal bozukluklara neden olabilmektedirler. Bu nedenle, hastaların doz uygulama talimatlarına (Bkz. Kullanım şekli ve dozu) dikkat etmeleri gerekmektedir. Geçmişinde darlık veya akalazya gibi özofagus geçiş veya boşaltımını engelleyen özofagus hastalıkları olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Tablet alımından sonraki en az 30 dakika boyunca, dik durmaları mümkün olmayan hastalarda, risedronat kullanılmaz. Hastalar mideye geçişi hızlandırmak için Actonel’i yeterli miktarda su ile almalı ve ilacı alımdan sonraki 30 dakika boyunca yatmamalıdırlar.

Actonel tedavisine başlanmadan önce, hipokalsemi ve diğer kemik ve mineral metabolizma bozuklukları tedavi edilmelidir.

Esas olarak intravenöz yoldan uygulanan bifosfonatları içeren tedavi rejimleri almakta olan kanser hastalarında, genellikle diş çekilmesi ve/veya lokal enfeksiyon (osteomiyelit dahil) ile bağıntılı çene osteonekrozu bildirilmiştir. Bu hastaların birçoğunun aynı zamanda kemoterapi ve kortikosteroidler de aldığı saptanmıştır. Çene osteonekrozu, oral bifosfonat kullanmakta olan hastalarda da bildirilmiştir.

Birlikte bulunan risk faktörleri (örn. kanser, kemoterapi, radyoterapi, kortikosteroidler, düşük nitelikli oral hijyen) olan hastalarda bifosfonatlarla tedaviden önce, uygun koruyucu diş hekimliği ile bir diş muayenesi yapılması düşünülmelidir.

Tedavi sırasında, bu hastalar mümkünse invazif dental girişimlerden kaçınmalıdır. Bifosfonat tedavisi sırasında çene osteonekrozu gelişen hastalarda, dental cerrahi bu durumu alevlendirebilir. Dental girişim gerektiren hastalar için, bifosfonat tedavisinin kesilmesinin çene osteonekrozu riskini azaltıp azaltmadığını düşündüren herhangi bir veri bulunmamaktadır.

Tedaviyi yürüten hekimin klinik yargısı, her bir hastanın bireysel yarar/risk değerlendirmesine dayanan tedavi planını yönlendirmelidir.

Bu tıbbi ürün laktoz içermektedir. Galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetersizliği ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu gibi nadir kalıtsal sorunları olan hastalar bu ilacı kullanmamalıdır.

Gebelik ve Laktasyon:

Gebelik:

Gebelik kategorisi: C. Gebe kadınlar üzerinde risedronat sodyum ile yapılmış yeterli çalışma yoktur. Bu nedenle risedronat ancak potensiyel yararları beklenen potensiyel zararlarından üstün olduğunda gebe kadınlarda kullanılmalıdır.

Laktasyon:

Risedronatın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç insan sütüne geçtiğinden ve bifosfonatların yeni doğanlarda olası yan etkileri nedeniyle, emziren annenin ilacı kullanmasının önem derecesi göz önüne alınarak, ilacın kullanımına ara verilmesi ya da bebeğin anne sütüyle beslenmesine son verilmesi düşünülmelidir.

Araç ve makine kullanımına etkileri:

Araç ve makine kullanımı üzerine bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Actonel, glukokortikoid ile indüklenen Faz III osteoporoz çalışmalarına ve postmenopozal osteoporoz ile ilgili ve süresi 3 yıla kadar uzayan çalışmalara dahil edilen; 5700 den fazla hasta üzerinde araştırılmıştır. Bu çalışmalarda Actonel 5 mg ‘ın advers olay profili, genel olarak plasebo ile benzer bulunmuştur. Advers olayların çoğu hafif veya orta şiddette olarak değerlendirilmiş ve tedavinin kesilmesine yol açmamıştır. Plasebo grubunda ciddi advers olay sıklığı % 24.9 iken, Actonel 5 mg grubunda % 26.3 bulunmuştur. Advers olay nedeniyle araştırmadan çıkarılan hastaların yüzdesi plasebo grubunda % 14.4 , Actonel 5-mg grubunda % 13.5 olarak saptanmıştır.

Plasebo ile tedavi edilen hastalara kıyasla; Actonel ile tedavi edilen hastalarda daha sık görülen ve Faz III osteoporoz çalışmalarında sıklığı ≥ % 2 olan advers olaylar;

Genel vücut: İnfeksiyon, sırt ağrısı, ağrı, karın ağrısı, ense ağrısı, asteni, göğüs ağrısı, neoplazma, herni (fıtık)

Kardiyovasküler sistem: Hipertansiyon, kardiyovasküler bozukluk, anjina pectoris

Sindirim sistemi: Bulantı, ishal, midede gaz, gastrit, gastrointestinal bozukluk, rektal bozukluk, dişle ilgili bozukluk

Kan ve Lenf sistemi: Ekimoz, anemi

Kas-İskelet sistemi: Artralji, eklem bozukluğu, miyalji, kemik ağrısı, kemik bozukluğu, bacak krampları, bursit, tendon bozukluğu

Sinir sistemi: Depresyon, baş dönmesi, uykusuzluk (insomnia), endişe (anksiyete), nevralji, vertigo (baş dönmesi), hipertoni, parestezi

Solunum Sistemi: Farenjit, rinit, dispne, pnömoni, Deri ve Deri ekleri: Kızarıklık, isilik, pruritus (kaşıntı), deri kanseri

Beş duyu: Katarakt, konjunktivit, otitis media

Ürogenital Sistem: İdrar yolu infeksiyonu, sistit

Seyrek olarak ( % 0.1 ile % 1 arasında) duodenit ve glossit görüldüğü bildirilmiştir. Nadiren (< % 0.1) karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler olduğu da rapor edilmiştir.

Pazarlama-sonrası çalışmalardan elde edilen deneyimler:

Çok nadir olarak;

Aşırı duyarlılık ve deri reaksiyonları: Anjiyoödem, yaygın kurdeşen ve bazıları ciddi olan büllöz deri reaksiyonları

Kas-iskelet sistemi: Nadiren ciddi olarak nitelenen ve kısıtlılık yaratan kemik, eklem veya kas ağrıları

Laboratuar testlerindeki bulgular :

Serum kalsiyum ve fosfor düzeylerinde belirti vermeyen, hafif düşüşler gözlenmiştir. Genel olarak, Actonel alan hastalarda 6 ayda gözlenen ortalama düşüşler; serum kalsiyum düzeyinde % 0.8 ve serum fosfor düzeyinde % 2.7 oranında tespit edilmiştir. Faz III çalışmaları boyunca Actonel ve plasebo verilen tedavi kollarının her ikisinde de 9 ar hasta (% 0.5) olmak üzere; toplam 18 hastada 8 mg/dL.seviyesinden daha düşük serum kalsiyum düzeylerine rastlanmıştır. Actonel ile tedavi edilen 11 hastada (% 0.6) ve plasebo ile tedavi edilen 3 hastada (% 0.2) olmak üzere; toplam 14 hastada 2 mg/dl. den daha düşük serum fosfor düzeylerine rastlanmıştır.

Endoskopik bulgular :

Actonel ile 5700 den fazla hasta üstünde yapılan klinik çalışmalara; daha önceden gastrointestinal hastalığı olan veya birlikte NSAI ilaçlar ya da aspirin kullanan pek çok hasta dahil edilmiştir. Araştırmacılar körleme durumuna sadık kalarak, orta derecede ve şiddetli gastrointestinal şikayetleri olan bütün hastalarda, endoskopi yapılmaya teşvik edilmiştir. Nihai olarak; endoskopi yapılanların sayısı tedavi alan ve plasebo alan gruplarda eşit olmuştur. [plasebo grubunda 75 (% 14.5) Actonel grubunda 75 (% 11.9)]. Endoskopi sırasında özafagus, mide, duodenum mukozaları normal bulunan hastaların yüzdesi;tedavi grupları arasında benzer bulunmuştur. (% 20 plasebo, % 21 Actonel). Endoskopiyi gerektiren bir olay nedeniyle araştırmadan çıkarılan hasta sayısı, tedavi grupları arasında benzerlik göstermiştir.

Endoskopide pozitif bulgu tespit edilen hasta sayıları; genel olarak tedavi grupları arasında kıyaslanabilir seviyede bulunmuştur. Actonel grubunda hafif duodenit raporlarının sayısı daha yüksek iken, plasebo grubunda duodenal ülser raporlarının sayısı daha yüksek bulunmuştur. Belirtilere sahip bu popülasyonda gruplar arasında klinik açıdan önem taşıyan bulguların ( perforasyon, ülser veya kanama) sayısı da benzerlik göstermiştir. (plasebo için % 51; Actonel için % 39) Göz bozuklukları: iritis, uveitis Muskoloskeletal ve bağlantılı doku bozuklukları: Çene osteonekrozu

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.