Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti.
Marka ALDURAZYME
Etken Madde Kodu SGKFAK-LARONIDAZ Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu A16AB05
ATC Açıklaması Laronidaz
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A11642
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 3584,61 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 3200,84 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacıdır.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımı vakası bildirilmemiştir.

Endikasyonlar

Aldurazyme, Mukopolisakkaridoz I ( MPS I ; a-L-iduronidaz eksikliği) tanısı konmuş hastalarda, hastalığın nörolojik olmayan yerleşimlerini tedavi etmek amacıyla uzun süreli enzim replasman tedavisinde endikedir (Bkz. Farmakodinamik Özellikleri).

Farmakodinamik Özellikler
Mukopolisakkarid depolama bozuklukları glikosaminoglikanların (GAGs) katabolizmaları için gerekli olan spesifik izozomal enzimlerin eksikliğiile oluşurlar. MPS I, dermatan sülfat ve heparan sülfatın terminal a-L-iduronik artıklarının hidrolizini katalize eden lizozomal hidrolaz olan a-L-iduronidazın eksikliği ile karakterize, heterojen ve multisistemik bir bozukluktur. Azalmış veya yok olmuş a-L-iduronidaz aktivitesi bir çok hücre tipinde ve dokusunda dermatan sülfat ve heparan sülfatın, glikosaminoglikanların (GAGs) birikmesiyle sonuçlanır.
 
Enzim replasman tedavisinin amacı, birikmiş olan substratın hidrolize olması için yeterli enzim aktivitesini sağlamak ve daha fazla birikmeyi önlemektir. İntravenöz infüzyondan sonra, laronidaz sistem tarafından hızlıca taşınır ve muhtemelen mannose-6 fosfat reseptörleri yoluyla lizozomlardaki hücreler tarafından alınır.
 
Saflaştırılmış laronidaz molekül ağırlığı yaklaşık 83 kD olan bir glikoproteindir. Laronidaz N- terminusun parçalanmasıyla 628 aminoasitten oluşmuştur. Molekül oligosakkarid modifikasyon bölgelerine bağlanmış 6 azot içermektedir.
 
Aldurazyme ile yapılan iki klinik çalışma esas olarak MPS I'in hepatomegali, eklem katılığı, kısıtlayıcı akciğer hastalığı, üst solunum yolu tıkanıklığı ve göz hastalığı gibi sistemik yerleşimlerini değerlendirmek üzere odaklanmıştır. Bugüne kadar hastalığın nörolojik yerleşiminleri üzerindeki faydasını gösteren bir klinik veri mevcut değildir.
 
Aldurazyme'ın güvenilirliği ve etkinliği; yaşları 6-43 arasında değişen 45 hastayı kapsayan randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir Faz 3 çalışmada değerlendirilmiştir. Her ne kadar çalışmaya hastalığın tüm özelliklerini taşıyan hastalar alınmışsa da, sadece şiddetli derecede fenotip olan bir hasta dışında hastaların büyük çoğunluğu orta derecede fenotiptir. Çalışmaya alınan hastalar, FVC'si (Zorlu Vital Kapasite) % 80'den az, 6 dakika ayakta kalabilen ve 5 metre yürüyebilen hastalardır.
Hastalara 26 hafta boyunca her hafta 100 U /kg Aldurazyme veya plasebo uygulanmıştır. Etkinlik değerlendirmesi için primer etkinlik sonlanım noktası, tahmin edilen normal FVC yüzdesinde değişik ve 6 dakikalık yürüme testinde katedilen gerçek mesafedir. Tüm hastalar daha sonra her hafta 100 U/kg Aldurazyme'ın uygulandığı açık uzantı çalışmasına alınmıştır.
 
26 haftalık tedavi sonrasında , Aldurazyme ile tedavi edilen hastalar plasebo alan hastalarla prediktif FVC değerlerindeki değişimler ölçülerek karşılaştırıldıklarında, akciğer fonksiyonlarında ortalama % 5.9 oranında gelişme görülmüştür. Yürüme kabiliyeti olarak 6 dakikalık yürüme testi ölçüsü ile değerlendirildiklerinde plasebo grubuna göre ortalama 38.1 m'lik bir gelişme görülmüştür.
 
Tedavi periyodu 50 haftaya uzatılan açık çalışma sonrasında FVC'deki gelişme korunmuştur. Yürüme kabiliyeti 6 dakikalık yürüme testi temel alınarak karşılaştırıldığında ortalama 42.9 m ile daha ileri bir gelişme göstermiştir.

 

 
Faz 3, 26 haftalık tedavide plasebo karşılaştırmalı çalışma
Uzatılan Faz 3, 50 hafta tedavi uygulanan başlangıç ile karşılaştırmalı çalışma
 
 
 
p
değeri
Güven Aralığı (95%)
 
 
p
değeri
Güven Aralığı
(95%)
FVC ( % )
Ortalama
5.9
-
 
Ortalama
5.9
0.003
2.52 - 9.28
Median
3.0
0.016
0.8 - 9.2
Median
3.4
 
 
6
dakika yürüme
testi (metre)
Ortalama
38.1
-
 
Ortalama
42.9
0.005
16.27 -69.53
Median
38.5
0.066
-2.0 - 79.0
Median
48.0
 
 
Çalışma başlangıcında anormal karaciğer volümü olan hastaların % 80'inde karaciğer volümü normalleşmiştir. Çalışmanın geri kalan bölümünde üriner GAG atılımında hızlı bir azalma (ilk 4 hafta içinde) görülmüştür. 50. haftada üriner GAG'da ortalama % 64.8 oranında azalma gözlenmiştir.
 
Yaşam Kalitesi ölçüm kriterleri açısından çalışma sırasında anlamlı bir gelişme yakalanmamıştır. Bu ölçüm kriterleri MPS I hastaları için özel olarak adapte edilmemiştir. Tedaviye niyetlenilen hasta populasyonunda Apne-Hipopne indeksi ve eklem hareket sınırları istatistiksel olarak anlamlı derecede gelişme göstermemiştir. Bununla birlikte, çalışma bu sekonder değişkenler üzerinde yoğunlaşmamıştır ve bir çok hasta başlangıçda normal değerlere sahiptir.
Farmakokinetik Özellikler
Laronidaz'ın 100 U / kg olarak 240 dakika intravenöz infüzyon yoluyla uygulanması sonrasında, farmakokinetik özellikler 1., 12. ve 26. haftada   ölçülmüştür.
 

Parametreler
İnfüzyon 1
İnfüzyon 12
İnfüzyon 26
 
Ortalama ± Standart Sapma
Ortalama ± Standart Sapma
Ortalama ± Standart Sapma
Cmax (U/mL)
0.197 ± 0.052
0.210 ± 0.079
0.302 ± 0.089
AUC„ (saat»U/mL)
0.930 ± 0.214
0.913 ± 0.445
1.191 ± 0.451
CL (mL/dk/kg)
1.96 ± 0.495
2.31 ± 1.13
1.68 ± 0.763
Vz (L/kg)
0.604 ± 0.172
0.307 ± 0.143
0.239 ± 0.128
Vss (L/kg)
0.440 ± 0.125
0.252 ± 0.079
0.217 ± 0.081
tı/2 (saat)
3.61 ± 0.894
2.02 ± 1.26
1.94 ± 1.09

 
Cmax zamanla artış göstermiştir. Muhtemelen antikor oluşumu ve/veya karaciğer volümünün azalmasına bağlı olarak, devam eden tedavi ile dağılım hacmi azalmıştır.
 
Laronidaz bir proteindir ve peptid hidrolizi ile metabolik olarak bozunması beklenmektedir. Dolayısıyla, karaciğer fonksiyon bozukluğunun klinik olarak anlamlı ölçüde laronidazın farmakokinetiğini etkilemesi beklenmemektedir. Laronidaz' ın renal eliminasyonu ise, atılım için minör bir yol olarak gözükmektedir (Bkz. Kullanım Şekli).
 
Farmasötik Şekli

Çözelti

Formülü

1 ml çözelti 100 U (yaklaşık 0.58 mg) laronidaz içerir.

(Sodyum klorür, Sodyum fosfat monobazik monohidrat, Sodyum fosfat dibazik heptahidrat, Polisorbat 80 ve Enjeksiyonluk su içerir.)

 

 

İlaç Etkileşmeleri
Tıbbi ürünlerle ilgili herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır. Metabolizması nedeniyle laronidazın sitokrom P450'den kaynaklanan etkileşimler için uygun bir aday olduğu söylenemez.
 
Aldurazyme, laronidaz'ın hücreler tarafından alımında potansiyel etkileşim riski nedeni ile   klorokinin veya prokainle birlikte kullanılmamalıdır.
Kontraendikasyonlar

Etkin maddeye veya formülasyonda yer alan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı şiddetli aşırı duyarlılık (anaflaktik reaksiyon). (Bkz. Uyarılar/Önlemler ve Yan Etkiler/Advers Etkiler)

Kullanım Şekli Ve Dozu
Aldurazyme tedavisi, MPS I veya diğer kalıtımsal metabolik hastalıkların tedavisinde deneyimli olan doktorlar tarafından takip edilmelidir. Aldurazyme uygulaması, acil durumlarda kullanılmak üzere hayata döndürücü cihazların olduğu uygun klinik koşullarda yapılmalıdır.
 
Aldurazyme'ın tavsiye edilen dozu vucüt ağırlığına göre her hafta bir intravenöz infüzyon yoluyla verilen 100 U / kg'dır. Başlangıçdaki infüzyon hızı olan 2 U/kg/saat, hasta tarafından tolere ediliyorsa, her 15 dakikada artırılarak maksimum 43 U /kg/saat değerine kadar çıkabilir. Uygulanacak toplam hacim yaklaşık 3-4 saat içinde verilmelidir (Ön tedavi bilgisi için Bkz. Uyarılar/Önlemler ve kullanım bilgileri için Bkz. Kullanma Talimatı).
 
5 yaşın altındaki çocuklarda ve 65 yaşın üstündeki hastalarda Aldurazyme'ın güvenilirliği ve etkinliği belirlenmemiştir. Dolayısıyla bu hastalarda herhangi bir doz rejimi tavsiyesi yapılamamaktadır.
 
Renal ve hepatik yetersizliği olan hastalarda Aldurazyme'ın güvenilirliği ve etkinliği değerlendirilmemiştir. Dolayısıyla bu hastalarda herhangi bir doz rejimi tavsiyesi yapılamamaktadır.
 
Kullanma talimatı
Her bir Aldurazyme flakonu tek kullanımlıktır. İnfüzyon için konsantre çözelti aseptik teknik kullanılarak % 0.9 NaCl (i.v.) çözeltisi ile seyreltilmelidir. Seyreltilen Aldurazyme çözeltisinin 0.2 um'lik iç filtresi olan bir infüzyon seti ile uygulanması tavsiye edilmektedir.
 
Aldurazyme İnfüzyonunun Hazırlanması (Aseptik Teknik Kullanınız)
  • Hastanın vücut ağırlığına göre seyreltilecek flakon sayısı belirlenir. Belirlenen miktardaki flakon uygulamadan yaklaşık 20 dakika önce oda sıcaklığına gelmesi için buzdolabından çıkarılır.
  • Seyreltme öncesi her bir flakon yabancı madde ve renklenme açısından göz ile kontrol edilir. Berrak/hafif bulanık ve renksiz/açık sarı renkli çözelti herhangi bir gözle görülebilir partikül içermemelidir. Yabancı madde içeren veya renklenme görülen flakonlar kullanılmamalıdır.
  • Hastanın vücut ağırlığına göre toplam infüzyon hacmi belirlenir. Vucüt ağırlığı 20 kg'dan az veya eşit ise 100 ml'ye, vucüt ağırlığı 20 kg'dan fazla ise 250 ml'ye % 0.9 NaCl (i.v.) ile seyreltilir.
  • Gerekli miktarda % 0.9 NaCl (i.v.) çözeltisi alınarak infüzyon setine alınır.
  • Aldurazyme çözeltisi flakonlardan alınarak, gerekli miktarda çözelti birleştirilir.
  • Aldurazyme çözeltileri infüzyon setindeki % 0.9 NaCl (i.v.) çözeltisine eklenir.
  • İnfüzyonluk çözelti yavaşça karıştırılır.
  • Kullanım öncesi çözelti yabancı madde açısından göz ile kontrol edilir. Sadece berrak, renksiz ve herhangi bir gözle görülebilir partikül içermeyen çözeltiler kullanılmalıdır.
Kullanılmamış çözeltiler veya atıklar lokal prosedürler doğrultusunda atılmalıdır.
 
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Ruhsat Sahibi

GENZYME Sağlık Hizmetleri ve Tedavi Ürünleri Ticaret Limited Şirketi

Muhittin Üstündağ Caddesi No: 31 34718 Koşuyolu Kadıköy İstanbul

 

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

10.10.2007 - 123/17

Saklama Koşulları
2 °C - 8°C'de (buzdolabında) saklayınız.
 
Seyreltme sonrası saklama koşulu
Mikrobiyolojik güvenlik açısından, seyreltilmiş ürün hemen kullanılmalıdır. Hemen kullanılmayacaksa, seyreltme işleminin kontrollü ve valide edilmiş aseptik koşullarda yapılmış olması şartı ile 24 saatten fazla olmamak şartı ile 2 - 8 °C'de saklanabilir.
 
Çocuların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

5 ml'lik flakonlar içinde 1, 10 ve 25 flakonluk ambalajlarda Tüm ambalaj şekilleri pazarlanmayabilir.

Uyarılar/Önlemler
Aldurazyme ile tedavi edilen hastalarda infüzyon sırasında veya infüzyon yapılan günün sonuna kadar olan sürede advers etki olarak tanımlanan   infüzyona bağlı reaksiyonlar oluşabilir ( Bkz. Yan Etkiler/Advers Etkiler). Bazı infüzyona bağlı reaksiyonlar şiddetli olabilir.
 
Aldurazyme ile tedavi edilen hastalar yakından takip edilmeli ve tüm infüzyona bağlı reaksiyonlar, gecikmiş reaksiyonlar ve olası immünolojik reaksiyonlar rapor edilmelidir. Antikor oluşum durumu da düzenli olarak takip edilmeli ve rapor edilmelidir.
 
Faz 3 klinik çalışmalara göre, çoğunlukla tedavinin başlangıcından sonraki ilk 3 ay içerisinde hastaların çoğunun laronidaza karşı IgG antikorları geliştirebildiği görülmüştür.
 
Antikor geliştiren veya infüzyona bağlı reaksiyon gözlenen hastalar laronidaz uygulanması sırasında dikkatle tedavi edilmelidir (Bkz. Kontrendikasyonlar ve Yan Etkiler/Advers Etkiler)
 
Faz 3 klinik çalışmalarda, infüzyona bağlı reaksiyonlar infüzyon hızının düşürülmesi ve (ön) tedavi olarak uygulanan antihistaminiklerle ve/veya antipiretiklerle ( parasetamol veya ibuprofen ) kontrol altına alınabilir, böylece hastanın tedaviye devam etmesi sağlanabilir.
 
Tedaviye uzun süre ara verilmesinden sonra devam edilmesi konusunda deneyim az olduğundan, teorik olarak aşırı duyarlılık reaksiyonlarındaki artmış risk açısından dikkatli olunmalıdır.
 
Aldurazyme'ın ilk defa uygulanması veya uzun bir aradan sonra tekrar uygulanması durumunda, oluşabilecek potansiyel infüzyona bağlı reaksiyonları en aza indirmek için, hastaların infüzyondan yaklaşık 60 dakika önce ön tedavi olarak antihistaminik ve/veya antipiretiklerle tedavi edilmesi önerilmektedir. Eğer klinik olarak endikasyonu varsa, daha sonra uygulanacak olan Aldurazyme infüzyonlarında ön tedavi yapılması düşünülmelidir.
 
Hafif veya orta dereceli infüzyona bağlı reaksiyonlar gözlenmesi durumunda, antihistaminikler ve parasetamol/ ibuprofen tedavisi ve/veya reaksiyon oluştuğu zamandaki infüzyon hızının yarıya düşürülmesi düşünülmelidir.
 
Tek başına şiddetli bir infüzyona bağlı reaksiyon gözlenmesi durumunda, infüzyon semptomlar düzelene kadar durdurulmalı ve antihistaminikler ve parasetamol/ibuprofen ile tedavi düşünülmelidir. İnfüzyona, reaksiyon oluştuğu zamandaki infüzyon hızı V2 ile Vi arasında düşürülerek tekrar başlatılabilir.
 
Orta derecede, tekrarlayan bir infüzyona bağlı reaksiyon veya tek başına şiddetli derecede infüzyona bağlı reaksiyon gözlenmesi durumunda, antihistaminikler ve parasetamol/ibuprofen ve/veya kortikosteroidler ile ön tedavi ve infüzyon hızının reaksiyon oluştuğu zamandaki infüzyon hızının V2 ile Vi arasına düşürülmesi düşünülmelidir.
 
İntravenöz olarak kullanılan diğer protein preparatlarında olduğu gibi, şiddetli derecede alerjik tipte aşırı duyarlılık reaksiyonları oluşabilir. Bu reaksiyonların oluşması durumunda Aldurazyme tedavisinin hemen kesilmesi önerilmektedir ve uygun medikal tedavi başlatılmalıdır. Acil tedavideki mevcut medikal standartlar gözden geçirilmelidir.
 
Hepatik veya renal yetersizliği olan hastalarda çalışma yapılmamıştır.
 
 
Gebelik ve laktasyonda kullanım
 
Gebelik Kategorisi : B
Aldurazyme'ın gebe kadınlarda kullanımına dair veri bulunmamaktadır. Aldurazyme açıkça gerekli olmadığı sürece gebelik sırasında kullanılmamalıdır.
 
Laronidaz süte geçebilir. Yeni doğanların anne sütü yoluyla laronidaza maruz kalmasının neden olacağı etkiler ile ilgili yeterli veri olmadığından, Aldurazyme kullanırken emzirmenin durdurulması tavsiye edilmektedir.
 
Araç ve Makina Kullanmaya Etkisi
Araç ve makina kullanımı üzerine etkisi incelenmemiştir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Aşağıdaki tabloda, Faz 3 klinik çalışma sırasında, Aldurazyme ile 12 aya kadar tedavi edilen hastalarda Aldurazyme ile ilişkili advers reaksiyonlar vücut sistemine göre verilmiştir. Advers reaksiyonlar advers reaksiyon gözlenen hasta yüzdesi olarak ifade edilmiştir (parantez içinde ise hasta sayısı verilmiştir). Advers reaksiyonlar şiddet olarak çoğunlukla hafif ile orta derecededir.
 

Kas -iskelet sistem hastalıkları
Artropati    % 11(5 hasta ) Artralji        % 9 (4 hasta )
Gastro-intestinal sistem hastalıkları
Karın ağrısı % 7(3 hasta )
Tüm vücut-genel sistem hastalıkları
Sırt ağrısı      % 7 (3 hasta)
Merkezi   ve   periferik      sinir   sistemi hastalıkları
Baş ağrısı     % 7 (3 hasta)
Deri ve uzantıları hastalıkları
Döküntü       % 9 (4 hasta)
Vaskuler (kalp dışı ) hastalıklar
Sıcak basması   % 13 (6 hasta)

 
 
Bu hastaların yaklaşık % 32'sinde infüzyona bağlı reaksiyonlar gözlenmiştir. Zamanla bu reaksiyonların sayısında azalma olmuştur. İnfüzyona bağlı   reaksiyonların büyük çoğunluğu hafif dereceli olup, en sık gözlenen reaksiyon sıcak basması ve başağrısıdır. Daha önceden ürtiker ve havayolu tıkanıklığı nedeniyle trakeostomisi bulunan bir hasta, tedavinin 62 . haftasında infüzyonun başlamasından 3 saat sonra ciddi reaksiyon geliştirmiştir.
 
Faz 1 / 2 çalışmalarında 3 hastada anjioödem görülmüştür.
 
Faz 3 klinik çalışmada hemen hemen hastaların tümünde laronidaza karşı IgG antikorları gelişmiş olduğundan, hastaların büyük çoğunluğunda tedavi üzerine serokonversiyon oluşumu beklenmiştir. Tüm sero pozitif hastalar in vitro olarak etkileri nötralize etmek için test edilmişlerdir. Üç hasta klinik etkinlik üzerine etkisi olmayacak şekilde marjinal olarak in-vitro nötralize inhibitor aktivite göstermiştir. Başlangıçta laronidaza karşı IgG antikorları geliştiren hastaların iki tanesinde 12 aylık Aldurazyme tedavisinden sonra IgG antikorları saptanmamıştır. Antikorların varlığının infüzyona bağlı reaksiyonların sıklığı ile ilişkili olmadığı görülmüştür. Bununla birlikte, hastalığın nadir olması ve bu zamana elde edilen sınırlı deneyim nedeni ile, antikor oluşumunun güvenilirlik ve etkinlik üzerine etkileri tam olarak saptanamamıştır. IgE antikorlarının varlığı tam olarak ortaya konamamıştır.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.