Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Nobel İlaç Pazarlama ve Sanayii Ltd. Şti.
Marka ALZANCER
Etken Madde Kodu SGKEYJ-DONEPEZIL HCL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 28
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N06DA02
ATC Açıklaması Donepezil
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A11086
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 121,59 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 108,56 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 65,26 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E332B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Kobaylarda tek bir oral doz olarak alınan donepezil hidroklorürün beklenen ortalama öldürücü dozu 32-45 mg/kg arasındadır; bunlar insan için önerilen azami doz olan günde 10 mg'lık değerin yaklaşık 160-225 katıdır.

Kolinesteraz inhibitörleriyle doz aşımı, şiddetli bulantı, kusma, tükrük salgılama, terleme, bradikardi, hipotansiyon, solunum güçlüğü, kollaps ve konvulsiyonlarla tanınan kolinerjik krizle sonuçlanabilir. Adale zayıflamasının artması bir ihtimal olup, solunum kaslarının söz konusu olması halinde ölümle sonuçlanabilir.

Her doz aşımı vakasında olduğu gibi, genel destek tedbirlerinden yararlanılmalıdır. Donepezil'in doz aşımında antidot olarak atropin gibi üçüncül antikolinerjikler kullanılabilir. Etki noktasına kadar titre edilmiş atropin sülfatın damardan verilmesi tavsiye edilir: 1-2 mg'lık bir intravenöz başlangıç dozunu klinik cevaba bağlı olarak sonraki dozlar takip edebilir. Glikopirolat gibi dördüncül antikolinerjiklerle birlikte alındığında, diğer kolinomimetiklerle kan basıncı ve kalp atışında atipik cevaplar bildirilmiştir. Donepezil hidroklorür’ün ve/veya metabolitlerinin diyalizle (hemodiyaliz, periton diyalizi veya hemofiltrasyon) vücuttan atılıp atılamayacağı bilinmemektedir.

Endikasyonlar

Alzancer hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.  

Bu endikasyonda kullanımına ilişkin özel uyarı ve önlemler için, UyarIlar / Önlemler bölümüne bakınız.

Farmakodinamik Özellikler

Donepezil hidroklorür beyinde predominant kolinesteraz olan asetilkolinesterazın spesifik ve reversibl bir inhibitörüdür. Donepezil hidroklorür, esas olarak merkezi sinir sisteminin dışında bulunan bir enzim olan butirilkolinesteraza kıyasla bu enzimin 1000 kat daha güçlü bir inhibitörüdür. 5 mg ve 10 mg' lık donepezil hidroklorür’ün günde tek doz alınması, dozu takiben, sırasıyla %63.6 ve %77,3' lük asetilkolinesteraz aktivitesinin (eritrosit membranlarında ölçülen) kararlı durum inhibisyonunu ortaya çıkartır. Alyuvarlardaki asetilkolinesterazın (AChE)  donepezil hidroklorür tarafından inhibisyonunun, kognitif fonksiyonun seçilmiş özelliklerini inceleyen, hassas bir ölçek olan ADAS-cog' daki (Alzheimer Hastalığı Değerlendirme skalası kognitif alt skoru) değişmelerle uyumlu olduğu gösterilmiştir. Donepezil hidroklorür’ün, altta yatan nöropatolojinin seyrini değiştirme potansiyeli üzerine çalışma yapılmamıştır. Bu sebeple, donepezil hidroklorür’ün, hastalığın ilerleyişine bir etkisi olduğu düşünülemez. 

Farmakokinetik Özellikler

Emilim: Maksimum plazma seviyelerine oral alımdan yaklaşık 3-4 saat sonra ulaşılır. Plazma konsantrasyonları ve eğri altında kalan alan dozla orantılı olarak artmaktadır. Yarılanma ömrü yaklaşık 70 saat olduğundan, düzenli olarak günde tek doz alarak kararlı duruma aşamalı olarak ulaşılır. Tedaviye başlandıktan sonra 3 hafta içinde kararlı duruma ulaşılır. Bir kez kararlı duruma ulaşıldığında, plazmadaki donepezil hidroklorür konsantrasyonları ve onunla ilgili farmakodinamik aktivite geçen günlerle çok az değişir. Donepezil hidroklorür absorbsiyonu gıdalardan etkilenmez.

Dağılım: Donepezil hidroklorür yaklaşık olarak %95 oranında  plazma proteinlerine bağlanır. Aktif metabolit olan 6-O-desmetildonepezilin plazma proteinlerine bağlanma oranı bilinmemektedir. Donepezil hidroklorür’ün muhtelif vücut dokularındaki dağılımı kesin şekilde incelenmemiştir. Donepezil hidroklorür ve/veya metabolitleri vücutta 10 günden uzun süre kalabilir.

Metabolizma / Atılım: Donepezil hidroklorür hem idrarla değişmeden atılmakta hem de sitokrom P450 sistemi tarafından henüz hepsi tanımlanmamış olan çok sayıda metabolite çevrilmektedir. Alınan dozun yaklaşık %57'si idrardan atılırken (%17'si değişmemiş donepezil), %14,5'i dışkı ile atılmaktadır; bu durum, biyotransformasyon ve idrarla ıtrahın esas atılım yolları olduğuna işaret etmektedir. Donepezil hidroklorür ve/veya metabolitlerinden herhangi birinin tekrar enterohepatik dolaşıma girdiğini gösterecek hiçbir belirti bulunmamaktadır. Cinsiyet, ırk ve sigara alışkanlığının donepezil hidroklorür’ün plazma konsantrasyonları üzerinde önemli sayılabilecek bir etkisi yoktur. Plazma yarı ömrü yaklaşık 70 saattir.

Farmasötik Şekli

ALZANCER 10 mg FİLM TABLET

Formülü

Her Alzancer 10 mg Film Tablet, etken madde olarak 10 mg donepezil hidroklorür, yardımcı madde olarak laktoz monohidrat ve  boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. 

İlaç Etkileşmeleri

Donepezil ile klinik deneyim sınırlıdır, bu sebeple, muhtemel tüm etkileşimler kaydedilmemiş olabilir. İlacı reçete eden hekim, donepezil ile şu anda bilinmemekle beraber, yeni etkileşmeler olması ihtimalinin varlığından haberdar olmalıdır.

Donepezil hidroklorür ve/veya metabolitlerinden herhangi biri insanda teofilin, varfarin, simetidin veya digoksin metabolizmasını engellemez. Digoksin veya simetidin’le birlikte alınması, donepezil hidroklorür metabolizmasını etkilemez. In vitro çalışmalar donepezil metabolizmasında, sitokrom P450 izoenzim 3A4 ve daha az seviyede izoenzim 2D6'nın rol aldığını göstermiştir. In vitro ilaç etkileşme çalışmalarında, CYP3A4 inhibitörü olan ketokonazol ve CYP2D6 inhibitörü olan kinidin’in, donepezil metabolizmasını inhibe ettiğini gösterilmiştir. Bu nedenle, bunlar ve diğer CYP3A4 inhibitörleri (itrakonazol ve eritromisin gibi) ve CYP2D6 inhibitörleri (fluoksetin gibi) donepezil metabolizmasını inhibe edebilir. Ketokonazol, ortalama donepezil konsantrasyonlarını %30 oranında artırır. Rifampisin, fenitoin, karbamazepin ve alkol gibi enzim indükleyiciler, donepezil seviyelerini düşürebilir. İnhibe etme veya indükleme etkisinin önemi bilinmediğinden, bu tür ilaç kombinasyonları dikkatle kullanılmalıdır. Donepezil hidroklorür antikolinerjik aktiviteye sahip ilaçlarla etkileşme potansiyeline sahiptir. Aynı zamanda, süksinilkolin, diğer sinir ve kas blokajı yapan ilaçlar ya da kolinerjik agonistler veya kardiyak iletim üzerine etkileri olan beta-bloker gibi ilaçlarla eşzamanlı tedavilerde sinerjik aktivite potansiyeli de bulunmaktadır.

Kontraendikasyonlar

Donepezil hidroklorür, piperidin türevleri veya ürünün bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye karşı aşırı hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda Alzancer kontrendikedir. Alzancer, hamilelerde kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Yetişkinler / Yaşlılar 

Kontrollü klinik çalışmalarda, günde tek doz 5 mg ve 10 mg  donepezil'in  etkili olduğu gösterilmiştir. Her ne kadar 10 mg'lık doz kullanımıyla elde edilen etkinin daha iyi olduğunu gösteren istatistiksel olarak anlamlı bir kanıt yoksa da, grup veri analizlerine dayanılarak; yüksek doz  kullanım ile bazı hastalarda ek faydaların ortaya çıkabileceği görüşü vardır. Bu yüzden 10 mg/gün doz kullanımına hekim karar vermelidir. Tedaviye donepezil’in 10 mg/gün dozu ile başlanması yan tesirleri artırabilir. Bu nedenle tedaviye 5mg/gün (günde tek doz) ile başlanır. Alzancer akşamları yatmadan hemen önce oral olarak alınmalıdır. Tedaviye verilecek en erken klinik cevapların alınması  ve donepezil hidroklorür’ün kararlı durum konsantrasyonlarına ulaşabilmesi için 5 mg/gün'lük doza en az 4-6 hafta süreyle devam edilmelidir. 5 mg/gün dozu ile 4-6 hafta devam ettirilen tedavinin ardından Alzancer'ın dozu 10 mg/gün'e (günde tek doz) çıkarılabilir. Önerilen en yüksek günlük doz 10 mg'dır. 10 mg/gün'ün üstündeki dozlar klinik çalışmalarda incelenmemiştir.

 

Tedaviye ara verilmesi durumunda Alzancer'ın yararlı etkilerinde tedrici bir azalma görülür. Tedavinin  aniden kesilmesinden sonra görülen herhangi bir olumsuz etki ile karşılaşılmamıştır.

                       

Çocuklarda kullanım:

Alzancer' ın çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

 

Böbrek ve karaciğer bozukluğunda kullanım:

Donepezil hidroklorür’ün klerensi bu şartlardan etkilenmediğinden, böbrek bozukluğu ya da hafif veya orta şiddette karaciğer bozukluğu olan hastalarda benzer bir doz programı uygulanabilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Alzancer 5 mg Film Tablet, 14 ve 28  blisterlik ambalajlarda.

Ruhsat Sahibi

NOBEL İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

İnkılap Mah. Akçakoca Sok. No:10

34768 Ümraniye/İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

29.12.2008   217 / 71

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyeceği , erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Alzancer 10 mg Film Tablet, 28 blisterlik ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Tedavi, Alzheimer tipi demans tanısını koymakta ve hastalığı tedavi etmekte deneyimli olan bir doktor tarafından başlatılmalı ve yönlendirilmelidir. Tanı, kabul edilen yönergelere (örnek, DSM IV, ICD 10) göre konulmalıdır. Donepezil tedavisi, sadece hastanın ilaç alımını düzenli kontrol edebilecek sorumlu bir kişi olduğu zaman başlatılmalıdır. Hasta ilaçtan terapötik fayda sağladığı müddetçe, tedavi devam etmelidir. Bu sebeple, donepezil’in klinik avantajları belli sürelerle tekrar değerlendirilmelidir. Terapötik etkinin varlığına dair kanıt kalmadığı zaman ilacın kesilmesine karar verilmelidir. Kişilerin donepezil’e verecekleri yanıt önceden tahmin edilemez. Donepezil kullanımı, şiddetli Alzheimer tipi demanslı hastalarda, diğer tip demanslı hastalarda veya başka tipte hafıza bozukluğu (örn. yaşa bağımlı kognitif azalma) olan hastalarda incelenmemiştir.

 

Anestezi: Bir kolinesteraz inhibitörü olan donepezil hidroklorür’ün, anestezi sırasında süksinilkolin tipi adale gevşemesini artırması muhtemeldir.

 

Kardiyovasküler Durumlar: Farmakolojik etkileri nedeniyle kolinesteraz inhibitörlerinin kalp atışı üzerinde bradikardi gibi vagotonik etkileri görülebilir. Bu etkinin görülme potansiyeli "hasta sinüs sendromu" veya sinoatrial veya atrioventriküler blok gibi diğer supraventriküler kardiak iletim durumları bulunan hastalar için özellikle önemli olabilir. Senkop ve konvülsiyonlara ait bildirimler mevcuttur. Bu hastalar incelenirken, kalp bloğu veya uzun süreli sinüs duraksaması üzerinde düşünülmelidir.

 

Gastrointestinal Durumlar: Ülser hikayesi olan veya eş zamanlı nonsteroid antiinflamatuar ilaç (NSAİİ) alanlar gibi ülser gelişme riski yüksek olan hastalar belirtileri bakımından yakından takip edilmelidir. Bununla birlikte donepezil hidroklorür’ün plasebo ile kıyaslandığı klinik çalışmalarda, peptik ülser veya gastrointestinal kanama insidansında hiçbir artış gösterilmemiştir.

 

Genitoüriner Sistem: Donepezil hidroklorür’ün klinik çalışmalarında gözlemlenmemekle beraber, kolinomimetikler mesane çıkış obstrüksiyonuna yol açabilir.

 

Santral Sinir Sistemi: Kolinomimetiklerin jeneralize konvülsiyona yol açma potansiyeli olduğuna inanılmaktadır. Ancak, konvülsiyon Alzheimer hastalığının göstergesi de olabilir.

 

Pulmoner Sistem: Kolinomimetik etkileri sebebiyle, kolinesteraz inhibitörleri astım veya obstruktif  akciğer hastalığı hikayesi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

 

Donepezil hidroklorür’ün, diğer asetilkolinesteraz inhibitörleriyle, kolinerjik agonist veya antagonistleri ile beraber kullanılmasından kaçınılmalıdır.

 

Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

 

Gebelik ve Laktasyonda Kullanım :

Gebelikte kullanım kategorisi C dir. Donepezil hidroklorür hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

 

Emziren kadınlarda yapılmış bir çalışma bulunmadığından, donepezil hidroklorür’ün anne sütüne geçişi bilinmemektedir. Donepezil, emziren annelerde endike değildir.

 

Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkileri :

Alzheimer tipi demans araç kullanma performansında bozulmaya sebep olabilir veya makine kullanma kabiliyetini azaltabilir. Buna ek olarak donepezil özellikle başlangıçta veya doz artışı esnasında halsizlik, sersemlik ve kas kramplarına sebep olabilir. Donepezil tedavisi uygulanan ve araç ve makine kullanmaya devam eden Alzheimer hastalarının araç veya kompleks makine kullanma kabiliyetleri tedaviyi uygulayan hekim tarafından düzenli olarak değerlendirilmelidir.

Üretim Yeri

NOBELFARMA İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.

Sancaklar 81100  

DÜZCE

Yan Etkileri / Advers Etkiler

İstenmeyen yan etkilerin sınıflandırılmasında aşağıdaki sistem kullanılmıştır:

Çok yaygın (≥1/10), yaygın (≥1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100), seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

 

Enfeksiyon ve enfestasyonlar: Soğuk algınlığı (yaygın)

Metabolizma ve beslenme bozuklukları: Anoreksi (yaygın)

Psikiyatrik bozukluklar: Halusinasyonlar, ajitasyon, agresif davranışlar (yaygın) Bu semptomlar doz azaltılması veya tedaviye son verilmesi ile ortadan kalkmıştır.

Sinir sistem bozuklukları: Senkop, baş dönmesi, uykusuzluk (yaygın), nöbet (yaygın- olmayan), ekstrapirimidal semptomlar (seyrek)

Senkop ve nöbet geçiren hastalar incelenirken, kalp bloğu veya uzun süreli sinüs duraksaması üzerinde düşünülmelidir.

Kardiyak bozukluklar: Bradikardi (yaygın olmayan), sino-atriyal blok, atriyoventriküler blok (seyrek)

Gastrointestinal bozukluklar: Diyare, bulantı (çok yaygın), kusma, abdominal rahatsızlık (yaygın), gastrointestinal hemoraji, gastrik ve düodenal ülserler (seyrek)

Hepato- biliyer sistem bozuklukları: Seyrek olarak hepatit de içeren karaciğer disfonksiyonu rapor edilmiştir. Açıklanamayan karaciğer disfonksiyonu durumunda, donepezil hidroklorür tedavisinin sonlandırılması düşünülmelidir.

Deri ve subkutanöz deri bozuklukları: Kaşıntı ve döküntü (yaygın)

Kas- iskelet sistemi, bağ ve kemik dokusu bozuklukları: Kas krampları (yaygın)

Renal ve üriner bozukluklar: Üriner inkontinans (yaygın)

Genel bozukluklar: Baş ağrısı (çok yaygın), yorgunluk ve ağrı (yaygın)

Araştırmalar: Kas kreatin kinaz serum konsantrasyonlarında önemli olmayan yükselmeler (yaygın olmayan)

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ