Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka AMOKLAVIN
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01CR02
ATC Açıklaması Amoksisilin ve enzim inhibitörü
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 10,6 TL (1 Mart 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 10,6 TL (3 Ocak 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
AMOKLAVİN kullanımı ile doz aşımı problemleri ile karşılaşılma riski düşüktür. Aşırı dozaj sonucunda gastrointestinal semptomlar ve sıvı-elektrolit dengesinde bozukluklar görülebilir. Böyle hallerde semptomatik tedavi uygulanmalıdır. AMOKLAVİN hemodiyalizle dolaşımdan uzaklaştırılabilir.
Endikasyonlar
AMOKLAVİN, aşağıda belirlenmiş organizmaların duyarlı suşlarının neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
 
Üst solunum yolu enfeksiyonları: Haemophilus influenzae ve Moraxella (Branhamella) catarrhalis’in beta-laktamaz üreten suşlarının neden olduğu farenjit, otitis media, sinüzit, tonsillit gibi.
 
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında; Haemophilus influenzae ve Moraxella (Branhamella) catarrhalis’in beta-laktamaz üreten suşlarının neden olduğu akut ve kronik bronşit, farenjit, pnömoni, ampiyem, akciğer abseleri;
 
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Staphylococcus aureus (metisiline dirençli suşlar hariç), Escherichia coli ve Klebsiella türlerinin beta-laktamaz üreten suşlarının neden olduğu sellülit, abse, yara enfeksiyonları, intra-abdominal sepsis
 
Üriner sistem enfeksiyonları: Escherichia coli, Klebsiella türleri ve Enterobacter türlerinin beta-laktamaz üreten suşlarının neden olduğu sistit, üretrit, piyelonefrit, puerperal enfeksiyonlar, septik abortus
AMOKLAVİN yukarıdaki durumlarda endike olduğu halde, amoksisilin içerdiğinden dolayı ampisiline duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda da AMOKLAVİN ile tedavi yapılır. Bu nedenle, ampisiline duyarlı ve beta-laktamaz üreten mikroorganizmalar AMOKLAVİN’e duyarlı olduğundan bu organizmaların neden olduğu karma enfeksiyonlarda başka bir antibiyotik ilavesine gerek yoktur. Çünkü amoksisilinin Streptococcus pneumoniae’ya karşı in vitro aktivitesi ampisilin veya penisilinden fazladır. Ampisilin veya penisiline orta derecede duyarlılık gösteren Streptococcus pneumoniae suşlarının çoğu amoksisilin ve AMOKLAVİN’e duyarlıdır.
Farmakodinamik Özellikler
Amoksisilin Gram-pozitif ve Gram-negatif mikroorganizmalara karşı bakterisid etkiye sahip, geniş spektrumlu semisentetik bir antibiyotiktir. Amoksisilin beta-laktamaz tarafından yıkıma hassas olduğundan bu enzimi üreten mikroorganizmalara karşı etkili değildir. Klavulanik asit yapısal olarak penisilinlere benzer olup penisilin ve sefalosporinlere dirençli mikroorganizmalarda bulunan dar aralıklı beta-laktamaz enzimlerini inaktive etme özelliğine sahiptir. Kazanılmış ilaç direncinden sorumlu tutulan beta-laktamazlara karşı oldukça iyi etki göstermektedir.
 
Bileşimde Amoksisilin ve Klavulanik asidin birlikte yer alması, müstahzarın beta-laktamaz üreterek Amoksisilini parçalayan ve etkisiz hale getiren mikroorganizmaların yol açtığı enfeksiyonlarda da etkili olmasını sağlar. Böylece zaten geniş spektrumlu bir antibiyotik olan Amoksisilinin spektrumu daha da genişletilmiş olmaktadır. Bu nedenle AMOKLAVİN geniş spektrumlu antibiyotik ve beta-laktamaz inhibitörü olma özelliklerine sahiptir.
Çeşitli çalışmalarda aşağıda yer alan bakterilerin müstahzara duyarlı olduğu belirlenmiştir.
 
Gram-Pozitif Aeroblar :
Staphylococcus aureus (beta-laktamaz üretenler ve beta-laktamaz üretmeyenler)
Metisilin/Oksasilin’e dirençli stafilokokların amoksisilin/klavulanik aside karşı da dirençli olacağı düşünülmelidir.
Enterococcus faecalis
Staphylococcus epidermidis (beta-laktamaz üretenler ve beta-laktamaz üretmeyenler, metisiline dirençli suşlar hariç)
Staphylococcus saprophyticus (beta-laktamaz üretenler ve beta-laktamaz üretmeyenler, metisiline dirençli suşlar hariç)
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Viridans grubu Streptococcus
 
Gram-Negatif Aeroblar:
Enterobacter türleri (in vitro olarak enterobacter suşlarının çoğuna direnç gelişmiş olmasına rağmen, bu organizmaların neden olduğu üriner sistem enfeksiyonlarında AMOKLAVİN’in klinik etkinliği bilinmektedir.
Escherichia coli (beta-laktamaz üretenler ve beta-laktamaz üretmeyenler)
Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üretenler ve beta-laktamaz üretmeyenler)
Klebsiella türleri (bilinen bütün suşları beta-laktamaz üretiyor)
Moraxella catarrhalis (beta-laktamaz üretenler ve beta-laktamaz üretmeyenler)
Eikenella corrodens (beta-laktamaz üretenler ve beta-laktamaz üretmeyenler)
Neisseria gonorrhoeae (beta-laktamaz üretenler ve beta-laktamaz üretmeyenler)
Proteus mirabilis (beta-laktamaz üretenler ve beta-laktamaz üretmeyenler)
 
Anaerob Bakteriler:
B.fragilis dahil Bacteroides türleri (beta-laktamaz üretenler ve beta-laktamaz üretmeyenler)
Fusobacterium türleri (beta-laktamaz üretenler ve beta-laktamaz üretmeyenler)
Peptostreptococcus türleri
Farmakokinetik Özellikler
Oral yoldan alındığında süratle absorbe olur ve 1 saat içinde serumda doruk konsantrasyona ulaşır.Mide asidine karşı dayanıklı olup, yiyeceklerle birlikte verilmesi aktivitesini etkilemez. Klavulanik asitle kombine haldeki serum amoksisilin konsantrasyonu aynı dozda amoksisilinin tek başına uygulanmasıyla elde edilen konsantrasyonla benzerdir. Birlikte alındıktan sonra amoksisilinin yarılanma ömrü 1.3 saat, klavulanik asidin ise 1 saattir. AMOKLAVİN 250 mg veya 500 mg tekli doz uygulamasından sonra ilk 6 saatte amoksisilinin yaklaşık % 50-70’i klavulanik asidin % 25-40’ı değişmeden idrarla atılır.
Probenesid ile aynı zamanda alınması amoksisilinin atılımını geciktirir ancak klavulanik asidin renal atılımını değiştirmez.
Kan proteinlerine düşük oranda bağlanır. Amoksisilin serum proteinlerine yaklaşık % 18, klavulanik asit ise yaklaşık % 25 oranında bağlanır. Dozun iki katına çıkarılması serum düzeylerini de iki katına çıkarır .
Amoksisilin beyin ve omurilik sıvısı hariç tüm doku ve sıvılara geçer.
Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü
Her film tablet ;
500 mg Amoksisilin’e eşdeğer Amoksisilin trihidrat, 125 mg Klavulanik asid’e eşdeğer Potasyum klavulanat, (ko-amoksiklav 500/125),
Diğerleri : Titanyum dioksid ihtiva eder.
İlaç Etkileşmeleri
Probenesid, amoksisilinin renal tübüler sekresyonunu azaltır . AMOKLAVİN ile birlikte kullanıldığında amoksisilinin kan seviyesi uzayabilir ve artabilir. Bu nedenle AMOKLAVİN’in probenesid ile birlikte kullanımı tavsiye edilmez. AMOKLAVİN alan bazı hastalarda kanama zamanı ve protrombin zamanının uzadığı bildirilmiştir. AMOKLAVİN, antikoagülan tedavi görmekte olan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır.
Diğer geniş spektrumlu antibiyotikler gibi AMOKLAVİN’de oral kontraseptiflerin etkinliğini azaltabilir. Hastalar bu konuda uyarılmalıdır.
Amoksisilin ile tedavi sırasında allopurinol kullanımı alerjik deri reaksiyonları oluşma riskini arttırır. AMOKLAVİN ve allopurinolün birlikte kullanıldığına dair bir veri yoktur.
Kontraendikasyonlar
AMOKLAVİN, penisiline karşı alerjik reaksiyon hikayesi olan hastalarda kontrendikedir.
Diğer beta-laktam antibiyotiklerle (örn: sefalosporinler) çapraz duyarlılık ihtimaline dikkat edilmelidir.
Önceden amoksisilin/klavulanik asit veya penisilin tedavisi ile birlikte sarılık/karaciğer fonksiyon bozukluğu öyküsü bulunanlarda kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda, AMOKLAVİN-BID 625 mg Film Tablet erişkinlere ve 12 yaşından büyük çocuklara (40 kg ve bunun üzerindeki çocuklar) günde 2 defa 1 tablet olarak verilir.
Hekim kontrolü olmaksızın tedavi 14 günden fazla sürdürülmemelidir.
Dental enfeksiyonlarda (ör: dentoalveolar abseler) erişkinlere ve 12 yaşından büyük çocuklara 5 gün süreyle günde 2 defa 1 adet 625 mg verilir.
Böbrek fonksiyon bozukluklarında doz, aşağıdaki tabloya göre ayarlanmalıdır.
 
Hafif Fonksiyon Bozukluğu
(Kreatinin klerensi >30 ml/dak)
Orta Derecede Fonksiyon Bozukluğu
(Kreatinin klerensi 10-30 ml/dak)
Şiddetli Fonksiyon Bozukluğu
(Kreatinin klerensi <10 ml/dak)
Doz ayarlamasına gerek yoktur.
Enfeksiyonun şiddetine göre günde 2 defa 1 adet 625 mg tablet veya günde 2 defa 1 adet 1 g tablet verilir.
Günde 2 defa 1 adet 625 mg tablet verilir.
(1 g tablet verilmemelidir).
Günde 1 defa 1 adet 625 mg tablet verilir.
Bu doz aşılmamalıdır.
 
Karaciğer yetmezliğinde de doz dikkatle ayarlanmalı ve periyodik olarak karaciğer fonksiyonları tayin edilmelidir.
Tabletler bütün olarak ve çiğnenmeden yutulmalıdır. Gereğinde tabletler ikiye bölünerek ve yine çiğnenmeden yutulabilir. Gastrointestinal entolerans riskini minimum düzeye indirmek için AMOKLAVİN yemeklerin başlangıcında alınmalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
AMOKLAVİN-BID 200/28 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz, 70 ml ve 100ml.
AMOKLAVİN-BID 400/57 mg Forte Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz, 35 ml, 70 ml,100 ml ve 140 ml.
AMOKLAVİN-BID 1000 mg 10 -14-20 Film Tablet.
AMOKLAVİN İ.V. 1.2 g Flakon.
Ruhsat Sahibi
Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
No: 1 34303 Küçükçekmece - İstanbul
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
7.10.1993 - 166/27
Saklama Koşulları
25°C’ nin altında (oda sıcaklığında) ve kuru bir yerde saklayınız.
Nem kapabilir, kullandıktan sonra kapağı hemen kapayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

10,14 ve 20 Film Tabletlik şişelerde.

Uyarılar/Önlemler
Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anaflaktoid aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlar, özellikle birçok allerjene duyarlılığı olan kişilerde ve parenteral uygulamada, oral uygulamaya göre daha sık görülür. Penisiline aşırı duyarlılığı olan kişilerde sefalosporinlerle tedavi uygulandığında, ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları oluşabildiği bildirilmiştir. Penisilin tedavisine başlamadan önce penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlere karşı önceden duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı iyice sorulmalıdır. Ciddi anaflaktoid reaksiyonların adrenalin ile acil tedavisi şarttır. Endikasyona göre oksijen, İV steroidler uygulanmalı, hava yolu açık tutulmalı, gerekirse   entübasyon uygulanmalıdır.
AMOKLAVİN kullanan hastalarda karaciğer fonksiyon testlerindeki değişimler izlenmelidir. Bu değişimlerin klinik önemi değişken olabilir
ancak hepatik disfonksiyonu olan hastalarda AMOKLAVİN kullanımı konusunda dikkatli olunmalıdır.
Nadiren geri dönüşümlü kolestatik sarılık bildirildiği ve böyle hallerde semptomların tedavi kesildikten sonra 6 haftaya varabilen bir gecikmeyle de görülebileceği akılda tutulmalıdır.
Tedavi sırasında bakteriyel patojenler (Enterobacter, Pseudomonas) ve mantarlarla (Candida) süperenfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır. Böyle bir durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır.
Amoksisilin alan hastalarda eritematöz döküntüler glandüler ateşle ilişkilendirilmiştir.
 
GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI :
GEBELİK KATEGORİSİ B’dir. Hamile kadınlar üzerinde deneyim sınırlı olduğundan, tüm diğer ilaçlar gibidoktor tarafından zorunlu görülmedikçe gebelikte (özellikle ilk trimesterde) kullanımından kaçınılmalıdır.
Amoksisilin süte geçer. Bu nedenle emziren annelerde kullanılmasında dikkat edilmelidir.
 
ARAÇ VE MAKİNE KULLANIMINA ETKİSİ :
Araç ve makine kullanımını etkilediğine dair bir veri mevcut değildir.
Üretim Yeri
Deva İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:32
Karaağaç-Çerkezköy/TEKİRDAĞ
Yan Etkileri / Advers Etkiler
AMOKLAVİN kullanımı ile görülebilen yan etkiler genellikle hafif ve geçici niteliktedir.
 
Gastrointestinal Reaksiyonlar:Diyare, hazımsızlık, bulantı, kusma, mukokutanöz kandidiyazis rapor edilmiştir. Nadiren antibiyotik kullanımının neden olduğu kolitler (psödomembranöz kolit, hemorajik kolit) bildirilmiştir. Bulantı seyrek olmakla birlikte daha çok yüksek dozlar uygulandığında ortaya çıkar. Oral tedavi ile görülen gastrointestinal yan etkiler AMOKLAVİN’in yemeklerin başlangıcında alınması ile azaltılabilir.
Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi 2 yaşın altındaki çocuklarda gastrointestinal yan etkilerin görülme insidansı daha yüksektir. Buna rağmen klinik çalışmalarda 2 yaşın altındaki çocukların sadece % 4’ü tedaviyi bırakmıştır.
 
Genito-üriner Etkiler: Vajinal kaşıntı, ağrı, akıntı görülebilir.
 
Hepatik Etkiler: ALT ve/veya AST ve alkalin fosfataz düzeylerinde nadiren orta derecede ve asemptomatik yükselmeler bildirilmiştir.
Nadiren hepatit ve kolestatik sarılık rapor edilmiştir. Böyle hallerde semptomlar tedavi sırasında ortaya çıkabilirse de daha çok tedavi kesildikten sonra 6 haftaya varabilen bir gecikmeyle de görülebilir.
AMOKLAVİN’den sonra görülen hepatik reaksiyonlar biraz daha sık olarak erkeklerde ve 65 yaşını geçmiş yaşlı hastalarda görülmektedir. 14 günden uzun süren tedavilerde bu risk artmaktadır.
Belirti ve semptomlar genellikle tedavi sırasında veya kısa süreli tedaviden sonra ortaya çıksa da, bazı durumlarda tedavinin bitiminden haftalar sonra bile görülebilir. Hepatik reaksiyonlar genellikle geri dönüşümlü ve şiddetli olabilir. Çok nadir olarak ölüm vakası bildirilmiştir.
 
Aşırı duyarlılık Reaksiyonları: Bazen eritematöz makülopapüler döküntüler ve ürtiker görülebilmektedir. Nadiren eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, büllöz eksfoliyatif dermatit, akut jeneralize ekzantematöz püstülöz (AGEP), serum hastalığı benzeri sendrom ve aşırı duyarlılık vasküliti
bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonların ortaya çıkması halinde tedavi kesilmelidir. Diğer beta-laktam antibiyotiklerle olduğu gibi anjiyoödem ve anafilaksi rapor edilmiştir. Nadiren interstisyel nefrit bildirilmiştir.
 
Hematolojik Etkiler : Diğer beta-laktamlarla olduğu gibi nadiren geçici lökopeni (nötropeni ve agranülositoz), trombositopeni ve hemolitik anemi görülebilir. Nadiren kanama zamanı ve protrombin zamanının uzadığı bildirilmiştir.
 
Santral Sinir Sistemi (SSS) Etkileri: SSS etkileri çok nadir görülür. Bunlar geri dönüşümlü hiperaktivite, sersemlik, baş ağrısı ve konvülsiyonlardır. Böbrek fonksiyonlarının bozukluğu ve yüksek doz alımında konvülsiyonlar görülebilir.
 
Renal Etkiler: Ampisilin sınıfı antibiyotiklerde, interstisyel nefrit, hematüri ve kristallüri nadir görülür.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.