Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka AMOKLAVIN
Etken Madde Kodu SGKEQL-AMOKSISILIN+KLAVULANIK ASIT Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J01CR02
ATC Açıklaması Amoksisilin ve enzim inhibitörü
NFC Kodu PC
NFC Açıklaması Parenteral IV Flakonlar
Kamu Kodu A00682
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,16 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,12 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 7,08 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E004C
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Hafif bozuklukta doz ayarlamasına gerek yoktur. Orta derecede ve şiddetli bozuklukta doz ayarlaması gereklidir.
Karaciğer Yetmezliği
Önceden Amoksisilin/Klavulanik asid veya Penisilin tedavisi ile birlikte sarılık/karaciğer fonksiyon bozukluğu öyküsü bulunanlarda kontrendikedir.
Doz Aşımı
Amoklavin kullanımı ile doz aşımı problemleri ile karşılaşılma riski düşüktür. Aşırı dozaj sonucunda gastrointestinal semptomlar ve sıvı-elektrolit dengesinde bozukluklar görülebilir. Böyle hallerde semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Amoklavin hemodiyalizle dolaşımdan uzaklaştırılabilir.
Endikasyonlar

Üst solunum yolu enfeksiyonları: Haemophilus influenzae ve Moraxella (Branhamella) catarrhalis’in beta-laktamaz üreten suşlarının neden olduğu farenjit, otitis media, sinüzit, tonsillit gibi.
 
Alt solunum yolu enfeksiyonları: Haemophilus influenzae ve Moraxella (Branhamella) catarrhalis’in beta-laktamaz üreten suşlarının neden olduğu akut ve kronik bronşit, farenjit, pnömoni, ampiyem, akciğer abseleri;
 
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Staphylococcus aureus (metisiline dirençli suşlar hariç), Escherichia coli ve Klebsiella türlerinin beta-laktamaz üreten suşlarının neden olduğu sellülit, abse, yara enfeksiyonları, intra-abdominal sepsis
 
Üriner sistem enfeksiyonları: Escherichia coli, Klebsiella türleri ve Enterobacter türlerinin beta-laktamaz üreten suşlarının neden olduğu sistit, üretrit, piyelonefrit, puerperal enfeksiyonlar, septik abortus
AMOKLAVİN yukarıdaki durumlarda endike olduğu halde, amoksisilin içerdiğinden dolayı ampisiline duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda da AMOKLAVİN ile tedavi yapılır. Bu nedenle, ampisiline duyarlı ve beta-laktamaz üreten mikroorganizmalar AMOKLAVİN’e duyarlı olduğundan bu organizmaların neden olduğu karma enfeksiyonlarda başka bir antibiyotik ilavesine gerek yoktur. Çünkü amoksisilinin Streptococcus pneumoniae’ya karşı in vitro aktivitesi ampisilin veya penisilinden fazladır. Ampisilin veya penisiline orta derecede duyarlılık gösteren Streptococcus pneumoniae suşlarının çoğu amoksisilin ve AMOKLAVİN’e duyarlıdır.
Farmakodinamik Özellikler

Amoksisilin Gram-pozitif ve Gram-negatif mikroorganizmalara karşı bakterisid etkiye sahip, geniş spektrumlu semisentetik bir antibiyotiktir. Amoksisilin beta-laktamaz tarafından yıkıma hassas olduğundan bu enzimi üreten mikroorganizmalara karşı etkili değildir. Klavulanik asit yapısal olarak penisilinlere benzer olup penisilin ve sefalosporinlere dirençli mikroorganizmalarda bulunan dar aralıklı beta-laktamaz enzimlerini inaktive etme özelliğine sahiptir. Kazanılmış ilaç direncinden sorumlu tutulan beta-laktamazlara karşı oldukça iyi etki göstermektedir.

Bileşimde amoksisilin ve klavulanik asidin birlikte yer alması, müstahzarın beta-laktamaz üreterek amoksisilini parçalayan ve etkisiz hale getiren mikroorganizmaların yol açtığı enfeksiyonlarda da etkili olmasını sağlar. Böylece zaten geniş spektrumlu bir antibiyotik olan amoksisilinin spektrumu daha da genişletilmiş olmaktadır. Bu nedenle AMOKLAVİN geniş spektrumlu antibiyotik ve beta-laktamaz inhibitörü olma özelliklerine sahiptir.
Çeşitli çalışmalarda aşağıda yer alan bakterilerin müstahzara duyarlı olduğu belirlenmiştir.
 
Gram - Pozitif Aeroblar :
Staphylococcus aureus (beta-laktamaz üretenler ve beta-laktamaz üretmeyenler)
Metisilin/Oksasilin’e dirençli stafilokokların amoksisilin/klavulanik aside karşı da dirençli olacağı düşünülmelidir.
Enterococcus faecalis
Staphylococcus epidermidis (beta-laktamaz üretenler ve beta-laktamaz üretmeyenler, metisiline dirençli suşlar hariç)
Staphylococcus saprophyticus (beta-laktamaz üretenler ve beta-laktamaz üretmeyenler, metisiline dirençli suşlar hariç) 
Viridans grubu Streptococcus
 
Gram - Negatif Aeroblar :
Enterobacter türleri (in vitro olarak enterobacter suşlarının çoğuna direnç gelişmiş olmasına rağmen, bu organizmaların neden olduğu üriner sistem enfeksiyonlarında AMOKLAVİN’in klinik etkinliği bilinmektedir.
Escherichia coli (beta-laktamaz üretenler ve beta-laktamaz üretmeyenler)
Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üretenler ve beta-laktamaz üretmeyenler)
Klebsiella türleri (bilinen bütün suşları beta-laktamaz üretiyor)
Moraxella catarrhalis (beta-laktamaz üretenler ve beta-laktamaz üretmeyenler)
Eikenella corrodens (beta-laktamaz üretenler ve beta-laktamaz üretmeyenler)
Neisseria gonorrhoeae (beta-laktamaz üretenler ve beta-laktamaz üretmeyenler)
Proteus mirabilis (beta-laktamaz üretenler ve beta-laktamaz üretmeyenler)
 
Anaerob Bakteriler :
Bacteroides fragilis dahil Bacteroides türleri (beta-laktamaz üretenler ve beta-laktamaz üretmeyenler)
Fusobacterium türleri (beta-laktamaz üretenler ve beta-laktamaz üretmeyenler)
Peptostreptococcus türleri
Farmakokinetik Özellikler
Oral yoldan alındığında süratle absorbe olur ve 1 saat içinde serumda doruk konsantrasyona ulaşır. Mide asidine karşı dayanıklı olup, yiyeceklerle birlikte verilmesi aktivitesini etkilemez. Klavulanik asitle kombine haldeki serum amoksisilin konsantrasyonu aynı dozda amoksisilinin tek başına uygulanmasıyla elde edilen konsantrasyonla benzerdir. Birlikte alındıktan sonra amoksisilinin yarılanma ömrü 1.3 saat, klavulanik asidin ise 1 saattir.
Probenesid ile aynı zamanda alınması amoksisilinin atılımını geciktirir ancak klavulanik asidin renal atılımını değiştirmez.
Kan proteinlerine düşük oranda bağlanır. Amoksisilin serum proteinlerine yaklaşık % 18, klavulanik asit ise yaklaşık % 25 oranında bağlanır. Dozun iki katına çıkarılması serum düzeylerini de iki katına çıkarır .
Amoksisilin beyin ve omurilik sıvısı hariç tüm doku ve sıvılara geçer.
35 mg/kg’lık AMOKLAVİN dozunun çocuklara aç karna oral uygulamasından 2 saat sonra orta kulaktaki ortalama amoksisilin ve klavulanik asit konsantrasyonları sırasıyla 3.0 µg/ml ve 0.5 µg/ml’dir.
Farmasötik Şekli

Flakon

Formülü

Her flakon ;

1000 mg Amoksisilin´e eşdeğer Amoksisilin sodyum, 200 mg   Klavulanik asid´e eşdeğer Potasyum klavulanat  ihtiva eder.
İlaç Etkileşmeleri

Probenesid, amoksisilinin renal tübüler sekresyonunu azaltır . AMOKLAVİN ile birlikte kullanıldığında amoksisilinin kan seviyesi uzayabilir ve artabilir. Bu nedenle AMOKLAVİN’in probenesid ile birlikte kullanımı tavsiye edilmez. AMOKLAVİN alan bazı hastalarda kanama zamanı ve protrombin zamanının uzadığı bildirilmiştir. AMOKLAVİN, antikoagülan tedavi görmekte olan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır. Diğer geniş spektrumlu antibiyotikler gibi AMOKLAVİN’de oral kontraseptiflerin etkinliğini azaltabilir. Hastalar bu konuda uyarılmalıdır. Amoksisilin ile tedavi sırasında allopurinol kullanımı alerjik deri reaksiyonları oluşma riskini arttırır.

Kontraendikasyonlar

AMOKLAVİN, penisiline karşı alerjik reaksiyon hikayesi olan hastalarda kontrendikedir.

Diğer beta-laktam antibiyotiklerle (örn: sefalosporinler) çapraz duyarlılık ihtimaline dikkat edilmelidir.
Önceden amoksisilin/klavulanik asit veya penisilin tedavisi ile birlikte sarılık/karaciğer fonksiyon bozukluğu öyküsü bulunanlarda kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Amoklavin İ.V. ile uygulanan tedavi, enfeksiyon kontrol altına alındıktan sonra oral yoldan sürdürülebilir. Amoklavin İ.V. için tavsiye edilen doz, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo1

İntravenöz Enjeksiyon veya İnfüzyonda Doz

Yetişkinler ve 12 yaşın üstündeki çocuklar
Amoklavin İ.V.1.2g mutad olarak 8 saatte bir verilir. Gereğinde bu doz 6 saatte bir 1.2g olarak tatbik edilir.
3 ay-12 yaş arası
çocuklar
Mutad doz 8 saatte bir *30mg/kg’dır. Çok ağır enfeksiyonlarda bu doz 6 saatte bir *30mg/kg olarak uygulanır.
 0-3 ay arası
çocuklar
Prematüre bebeklere 12 saatte bir *30mg/kg olarak verilir. Perinatal süre içindeki bebeklere de 12 saatte bir *30mg/kg olarak verilir ve bu doz daha sonra 8 saatte bir *30mg/kg olarak arttırılır

* Her 30 mg Amoklavin İ.V.1.2g; 25 mg Amoksisilin ve 5 mg Klavulanik asid ihtiva eder.
Cerrahi Profilakside Uygulanacak Doz:
Yetişkinlere 1 saatten kısa süren cerrahi müdahaleler için anestezi indüksiyonu sırasında Amoklavin İ.V. 1.2 g’ın 1 defa verilmesi yeterli olmaktadır. Ancak uzun süreli operasyonlarda tedavinin sürdürülmesi gerekebilir (24 saatte 4 doza kadar). Eğer ciddi bir enfeksiyon riski mevcutsa (ör. kolorektal ameliyatlar) tedavi birkaç gün sürdürülmelidir. Operasyondan sonra enfeksiyon belirtileri ile karşılaşıldığında, mutad intravenöz veya oral dozla tedavi sürdürülür.
Böbrek Fonksiyon Bozukluğunda Uygulanacak Doz
Böbrek fonksiyon bozukluğu mevcudiyetinde, doz tablo II ve III’e göre ayarlanmalıdır.
Tablo II
Yetişkinlerde Böbrek Fonksiyon bozukluğunda Uygulanacak Doz :

Hafif Bozukluk (Kreatinin klirensi >30ml/dakika)
Doz ayarlanmasına gerek yoktur.
Orta derecede bozukluk(Kreatinin klirensi 10-30ml/dakika)
Tedaviye İ.V. olarak 1.2 g ile başlanır ve bu tedavi 12 saatte bir İ.V. olarak 600 mg uygulanarak sürdürülür.
Şiddetli Bozukluk (Kreatinin klirensi <10ml/dakika)
Tedaviye İ.V. olarak 1.2 g ile başlanır ve bu tedavi 24 saatte bir İ.V. olarak 600 mg uygulanarak sürdürülür. Diyaliz uygulanması Amoklavin’in serum konsantrasyonlarını azaltır. Bu nedenle dializ esnasında veya dializin sonunda İ.V. olarak 600 mg’lık bir ilave dozun verilmesi gerekebilir.

Tablo III
Çocuklarda Böbrek Fonksiyon Bozukluğunda Uygulanacak Doz :

Hafif Bozukluk (Kreatinin klirensi >30 ml/dakika)
Doz ayarlanmasına gerek yoktur.
Orta derecede bozukluk (Kreatinin klirensi 10-30 ml/dakika)
Tedaviye İ.V. olarak 30 mg/kg ile başlanır ve bu tedavi 12 saatte bir İ.V. olarak 15 mg/kg uygulanarak sürdürülür.
Şiddetli Bozukluk (Kreatinin klirensi <10 ml/dakika)
Tedaviye İ.V. olarak 30 mg/kg ile başlanır ve bu tedavi 24 saatte bir İ.V. olarak 15 mg/kg uygulanarak sürdürülür. Diyaliz uygulanması Amoklavin’in serum konsantrasyonlarını azaltır. Bu nedenle dializ esnasında ve dializin sonunda İ.V. olarak 15 mg/kg’lık ilave doz uygulaması gerekebilir.

Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda tedavi, yeniden bir tetkik yapılmadan 14 günden fazla sürdürülmemelidir.
Enjeksiyon Hazırlanmasında ve Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
Amoklavin İ.V 1.2g, intravenöz enjeksiyon veya aralıklı enfüzyon şeklinde uygulanmak üzere hazırlanmış bir müstahzardır. İntramusküler uygulama için uygun değildir.
İntravenöz Enjeksiyon
Amoklavin İ.V. 1.2 g , ambalajında yer alan çözücüde (20 ml enjeksiyonluk su) çözülür ve bunu takiben ya 3-4 dakikadan kısa olmayan bir sürede doğrudan damara enjekte edilir veya müstahzar ile geçimli olduğu belirtilen (bakınız “Stabilite ve Geçimlilik” bölümü) parenteral solüsyonlar takılı hastalara ,serum setinin lastik tüpüne enjekte edilerek verilir.
Amoklavin’in intravenöz enjeksiyonları hazırlandıktan sonra en geç 20 dakika içinde tatbik edilmelidir.
İntravenöz Enfüzyon
Amoklavin İ.V. 1.2g, ambalajında yer alan çözüsünde (20 ml enjeksiyonluk su) çözüldükten sonra bekletilmeden müstahzar ile geçimli (bakınız “Stabilite ve Geçimlilik” bölümü) enfüzyon solüsyonlarından birinin 100 ml’sine ilave edilir ve 30-40 dakikanın üstünde bir sürede enfüzyon şeklinde verilir. Enfüzyon süresi tablo IV’de verilen stabilite sürelerini aşmamalıdır. Artan antibiotik solüsyonları atılmalıdır. Hazırlanmış çözeltiler buzluğa konulmamalıdır.
Tablo IV
Stabilite ve Geçimlilik

Amoklavin İ.V. ile Geçimli Enfüzyon solüsyonları
Stabilite Süreleri
Enjeksiyonluk Su
2 saat
% 0.9 Sodyum Klorür
2saat
Sodyum Laktat (M/6)
1 saat
Ringer Solüsyonu
1 saat
Laktatlı Ringer Solüsyonu
1 saat
Potasyum Klorür ve Sodyum Klorür İntravenöz Enfüzyonu
1 saat

Amoklavin İ.V.; Glukoz, Dekstran ve Bikarbonat içeren enfüzyon çözeltilerinde daha az stabildir. Bu nedenle Amoklavin İ.V. bu çözeltiler içinde enfüzyon şeklinde verilmemeli, 3-4 dakikanın üstünde bir sürede serum setinin lastik tüpüne enjekte edilerek intravenöz enjeksiyon şeklinde tatbik edilmelidir.
Amoklavin, kan ürünleriyle , protein hidrolizat gibi diğer proteinli sıvılarla ve intravenöz yağ emülsyonları ile karıştırılmamalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

AMOKLAVİN -BID 400/57 Forte Oral  Süspansiyon Hazırlamak için Kuru Toz, 35 ml, 70 ml ve 100 ml.

AMOKLAVİN -BID 200/28 mg Oral  Süspansiyon Hazırlamak için Kuru Toz, 70 ml ve 100 ml.

AMOKLAVİN 625mg 10-14 Film Tablet

AMOKLAVİN-BID 1000 mg 10-14 Film Tablet

Ruhsat Sahibi

DEVA HOLDİNG A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekpsres Cad. No:1

34303 Küçükçekmece- İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

19.10.2000-195/78

Saklama Koşulları

Kuru tozu 25°C’ nin  altındaki  oda sıcaklığında saklayınız.

Sulandırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

1000 mg Amoksisilin’e eşdeğer Amoksisilin sodyum ve 200 mg Klavulanik aside eşdeğer Potasyum Klavulanat içeren ve beraberinde 20 ml enjeksiyonluk su içeren ampul bulunan 1 flakonluk ambalajlar.

Uyarılar/Önlemler
Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anaflaktoid aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlar, özellikle birçok alerjene duyarlılığı olan kişilerde ve parenteral uygulamada, oral uygulamaya göre daha sık görülür. Penisiline aşırı duyarlılığı olan kişilerde sefalosporinlerle tedavi uygulandığında, ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları oluşabildiği bildirilmiştir. Penisilin tedavisine başlamadan önce penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı önceden duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı iyice sorulmalıdır. Ciddi anaflaktoid reaksiyonların adrenalin ile acil tedavisi şarttır. Endikasyona göre oksijen, İ.V. steroidler uygulanmalı, hava yolu açık tutulmalı, gerekirse entübasyon yapılmalıdır.
AMOKLAVİN kullanan hastalarda karaciğer fonksiyon testlerindeki değişimler izlenmelidir. Bu değişimlerin klinik önemi değişken olabilir ancak hepatik disfonksiyonu olan hastalarda AMOKLAVİN kullanımı konusunda dikkatli olunmalıdır.
Nadiren geri dönüşümlü kolestatik sarılık bildirildiği ve böyle hallerde semptomların tedavi kesildikten sonra 6 haftaya varabilen bir gecikmeyle de görülebileceği akılda tutulmalıdır.
Tedavi sırasında bakteriyel patojenler (Enterobacter, Pseudomonas) ve mantarlarla (Candida) süperenfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır. Böyle bir durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır.
Amoksisilin alan hastalarda eritematöz döküntüler glandüler ateşle ilişkilendirilmiştir.
 
GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI :
GEBELİK KATEGORİSİ B’dir. Hamile kadınlar üzerinde deneyim sınırlı olduğundan, tüm diğer ilaçlar gibidoktor tarafından zorunlu görülmedikçe gebelikte (özellikle ilk trimesterde) kullanımından kaçınılmalıdır.
Amoksisilin süte geçer. Bu nedenle emziren annelerde kullanılmasında dikkat edilmelidir.
ARAÇ VE MAKİNE KULLANIMINA ETKİSİ :
Araç ve makine kullanımını etkilediğine dair bir veri mevcut değildir.
Üretim Yeri
Deva İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:32
Karaağaç-Çerkezköy/TEKİRDAĞ
Çözücü Üretim Yeri: Mefar İlaç San. A.Ş.- İstanbul
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Gastrointestinal Reaksiyonlar: Diyare, hazımsızlık, bulantı, kusma, mukokutanöz kandidiyazis rapor edilmiştir. Nadiren antibiyotik kullanımının neden olduğu kolitler (psödomembranöz kolit, hemorajik kolit) bildirilmiştir. Bulantı seyrek olmakla birlikte daha çok yüksek dozlar uygulandığında ortaya çıkar. Oral tedavi ile görülen gastrointestinal yan etkiler AMOKLAVİN’in yemeklerin başlangıcında alınması ile azaltılabilir.
Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi 2 yaşın altındaki çocuklarda gastrointestinal yan etkilerin görülme insidansı daha yüksektir. Buna rağmen klinik çalışmalarda 2 yaşın altındaki çocukların sadece % 4’ü tedaviyi bırakmıştır.
Nadir olarak süspansiyon formunun kullanımı ile dişlerde renk değişimi görülebilir. Ancak genellikle fırçalama ile bu durum düzelir
 
Genito-üriner Etkiler: Vajinal kaşıntı, ağrı, akıntı görülebilir.
 
Hepatik Etkiler: ALT ve/veya AST ve alkalin fosfataz düzeylerinde nadiren orta derecede ve asemptomatik yükselmeler bildirilmiştir. Nadiren hepatit ve kolestatik sarılık rapor edilmiştir. Böyle hallerde semptomlar tedavi sırasında ortaya çıkabilirse de daha çok tedavi kesildikten sonra 6 haftaya varabilen bir gecikmeyle de görülebilir.
AMOKLAVİN’den sonra görülen hepatik reaksiyonlar biraz daha sık olarak erkeklerde ve 65 yaşını geçmiş yaşlı hastalarda görülmektedir. 14 günden uzun süren tedavilerde bu risk artmaktadır.
Belirti ve semptomlar genellikle tedavi sırasında veya kısa süreli tedaviden sonra ortaya çıksa da, bazı durumlarda tedavinin bitiminden haftalar sonra bile görülebilir. Hepatik reaksiyonlar genellikle geri dönüşümlü ve şiddetli olabilir. Çok nadir olarak ölüm vakası bildirilmiştir.
 
Aşırı duyarlılık Reaksiyonları: Bazen eritematöz makülopapüler döküntüler ve ürtiker görülebilmektedir. Nadiren eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, büllöz eksfoliyatif dermatit, akut jeneralize ekzantematöz püstülöz (AGEP), serum hastalığı benzeri sendrom ve aşırı duyarlılık vasküliti bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonların ortaya çıkması halinde tedavi kesilmelidir. Diğer beta-laktam antibiyotiklerle olduğu gibi anjiyoödem ve anafilaksi rapor edilmiştir. Nadiren interstisyel nefrit bildirilmiştir.
 
Hematolojik Etkiler : Diğer beta-laktamlarla olduğu gibi nadiren geçici lökopeni (nötropeni ve agranülositoz), trombositopeni ve hemolitik anemi görülebilir. Nadiren kanama zamanı ve protrombin zamanının uzadığı bildirilmiştir.
 
Santral Sinir Sistemi (SSS) Etkileri: SSS etkileri çok nadir görülür. Bunlar geri dönüşümlü hiperaktivite, sersemlik, baş ağrısı ve konvülsiyonlardır. Böbrek fonksiyonlarının bozukluğu ve yüksek doz alımında konvülsiyonlar görülebilir.
 
Renal Etkiler: Ampisilin sınıfı antibiyotiklerde, interstisyel nefrit, hematüri ve kristallüri nadir görülür.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.