Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş
Marka AMPISINA
Etken Madde Kodu SGKEQR-AMPISILIN Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J01CA01
ATC Açıklaması Ampisilin
NFC Kodu PB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Flakonlar
Kamu Kodu A00727
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 4,82 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 4,31 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 1,44 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E005F
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımı durumında, ampisilin tedavisi kesilerek semptomatik tedavisi uygulanır. Renal fonksiyonları bozuk hastalarda ampisilin grubu antibiyotikler hemodiyaliz ile  uzaklaştırılabilir. Periton diyalizi yarar sağlamaz.

Endikasyonlar

AMPİSİNA enjektabl ampisiline duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu tonsilit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnömoni, sinüzit ve orta kulak iltihabı gibi solunum yolları enfeksiyonları; sistit, üretrit, piyelonefrit, prostatit, gonore, septik abortus ve puerperal enfeksiyonlar gibi ürojenital enfeksiyonlar; enterit, kolanjit, enterokolit gibi gastrointestinal enfeksiyonlar; flebit, abse, erizipel, impetigo ve enfekte akne gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ile septisemi ve bakteriyel menenjit tedavisinde endikedir. Patojen mikro-organizmaların ampisiline duyarlılığının belirlenmesinde gerekli bakteriyolojik incelemeler yapılmalı ve gerektiğinde enfeksiyon yerine göre cerrahi müdahale yapılmalıdır.

Farmakodinamik Özellikler

Ampisilin alfa-amino benzil penisilinin D izomeridir. 6 Aminopenisilanik asitten derive olan ilk geniş spektrumlu semi-sentetik penisilindir. Ampisilin spektrumu diğer penisilinlerden çok daha geniştir. Staphylococcus aureus (penisilinaz salgılamayan) beta-hemolitik streptokok, Streptococcus viridans, Streptococcus faecalis, Diplococcus pneumoniae, Clostridia türleri, Bacillus anthracis, Listeria monocytogenes ve birçok enterokok türleri gibi gram pozitif mikroorganizmalar ile Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Proteus mirabilis, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae ve Neisseria catarrhalis gibi gram negatif mikro-organizmalara bakterisid etkilidir. Ampisilin bu etkisini bakterilerin hücre duvarı sentezini engelleyerek gösterir. Ampisilin penisilinaza dayanıklı değildir bu nedenle penisilinaz üreten mikro-organizmalara, özellikle dirençli stafilokoklara etkili değildir. Pseudomonas’ın tüm türleri ile Klebsiella ve Enterokok türlerinin çoğu ampisiline dirençlidir.

Farmakokinetik Özellikler

Asit ortamında stabil olduğundan peroral uygulamada mide asidine dayanır. Suda yüksek erime özelliği nedeni ile de sindirim kanalından hızla absorbe edilerek kanda yüksek ve devamlı bir antibiyotik düzeyi sağlar. Vücut doku ve sıvılarının çoğuna kolaylıkla yayılır ve uygulanan dozun artırılması ile bu konsantrasyonlar aynı oranda artar. Beyin ve omurilik sıvısına geçebilme, ancak meninks iltihaplanmalarında mümkündür. Ampisilinin kan proteinlerine bağlanma oranı çok düşüktür (ortalama %20). 250-500 mg ve 1 g oral ampisilin 2 saat içinde 2-4 ve 8 mcg/ml kan konsantrasyonu oluşturur. Ampisilin safra ve idrar yolu ile itrah edilir, yüksek oranlarda idrar yolu ile atıldığında idrardaki konsantrasyonu oldukça yüksektir. Probenesid ampisilinin tübüler sekresyonunu inhibe ederek itrahını geciktirir. Safra ve idrarda yüksek konsantrasyonlarda bulunması nedeni ile de bu bölgelerin enfeksiyonlarında tedavi yönünden çok olumlu sonuçlar verir. Safra konsantrasyonunun serumdakinden 300 kez daha fazla olduğu bildirilmiştir. Safradan barsağa dökülen antibiyotiğin reabsorbe olması kandaki terapötik düzeyin uzamasında önemli bir faktördür.

Farmasötik Şekli
AMPİSİNA 250 mg İ.M./İ.V. Enjektabl Toz İçeren Flakon
Steril-Apirojen
Formülü

Her flakonda 250 mg ampisiline eşdeğer ampisilin sodyum bulunmaktadır. Preparat steril apirojendir. Her eritici ampul 2 ml apirojen distile su içermektedir.

İlaç Etkileşmeleri

Ampisilinin allopurinol, beta blokerler, oral kontraseptifler ve kloramfenikol ile çeşitli yönlerden etkileşmesi söz konusudur. Beta laktam antibiyotiklerin aminoglikozidlerle fiziksel geçimsizlikleri söz konusudur. Bu nedenle  aminoglikozidlerle birlikte kullanımında antibiyotiğin etkisini azaltması durumu gözönünde bulundurulmalıdır.

Kontraendikasyonlar

AMPİSİNA enjektabl penisilinlere karşı aşırı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
AMPİSİNA enjektabl intramüsküler ve intravenöz yoldan uygulanabilir.
 
Solunum yolları ile Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları:
20 kg ve daha üstündekiler için
6 saat ara ile 250-500 mg, şiddetli enfeksiyonlarda 6 saat ara ile 1 g.
 
20 kg’ın altındakiler için:
Enfeksiyonun şiddetine göre 25-50 mg/kg günlük doz 6 ya da 8 saat aralar ile uygulanabilir.
 
Beta-hemolitik Streptokok enfeksiyonlarında akut romatizmal ateş ya da akut glomerülonefrit oluşmasını önleyebilmek için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir.
 
Gastrointestinal ve Ürojenital Enfeksiyonlar:
20 kg ve daha üstündekiler için:
6 saat ara ile 500 mg, şiddetli enfeksiyonlarda 6 saat ara ile 1 g.
 
Kronik üriner sistem ve barsak enfeksiyonlarının tedavisi sırasında bakteriyolojik ve klinik değerlendirme sık aralıklarla yapılmalıdır.
 
Erişkin erkeklerde N.gonorrhoeae ile oluşan üretrit tedavisinde Ampisina 8 ya da 12 saat ara ile 500 mg olarak uygulanmalıdır. Tedavi olgunun durumuna göre tekrarlanır ya da uzatılabilir. Prostatit, epididimit gibi gonore komplikasyonlarında tedavinin daha yüksek dozda ve daha uzun süreli olması önerilir. Sifilis primer lezyon şüphesi bulunan gonoreli hastalarda tedaviye başlamadan öncee gerekli incelemeler yapılmalıdır; birlikte sifilis bulunabileceği şüphesi olanlarda serolojik testler en az 4 ay süre ile her ay yapılmalıdır. Akut gonore tedavisinde 3.5 g tek doz önerilmektedir. Uygulama 1 g oral probenesid ile yapılmalıdır.
 
20 kg’ın altındakiler için:
50 mg/kg günlük doz 6 ya da 8 saat ara ile uygulanabilir.
 
Bakteriyel Menenjit ve Septisemi:
Erişkinlere ve çocuklara Ampisina tedavisi eşit dozlara bölünmüş olarak 3 ya da 4 saat ara ile 150-200 mg/kg günlük dozlar IV enfüzyon şeklinde uygulanabilir: İdame tedavi IM olarak sürdürülebilir.
 
Ateş düştükten sonra tedaviye 24-48 saat süreyle devam edilmelidir. 20 kg dan ağır çocuklara erişkin dozu uygulanmalıdır.
 
Doğrudan IV uygulama 10-15 dakikada yavaş olarak yapılmalıdır. Daha hızlı uygulama konvülsiyona sebep olabilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

AMPİSİNA İM/İV Enjektabl Toz İçeren Flakon 500 mg

AMPİSİNA İM/İV Enjektabl Toz İçeren Flakon 1 g

AMPİSİNA Kapsül 250 mg

AMPİSİNA Kapsül 500 mg

AMPİSİNA Tablet 1 g

AMPİSİNA Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 125mg/5 ml

AMPİSİNA Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 250mg/5 ml

Ruhsat Sahibi

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

06.01.1971-106/61

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyceği ve erişemeyeceği yerlerde, oda sıcaklığında 25o C nin altında ve ambalajında saklanmalıdır. Sulandırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

AMPİSİNA İM/İV Enjektabl Toz İçeren Flakon 250 mg

1 flakon ve 1 eritici ampul (2 ml apirojen distile su)

10 flakon ve 10 eritici ampul (2 ml apirojen distile su)

Uyarılar/Önlemler

Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi, bazen de öldürücü aşırı anafilaktoid reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlar özellikle çeşitli allerjenlere duyarlılığı olan kişilerde ve parenteral uygulamalarda oral uygulamalara oranla daha sık görülmüştür. Sefalosporinlere şiddetli reaksiyon gösteren hastalar penisilinlere karşı da duyarlı olabilirler. Bu gibi hastalarda kullanılırken dikkatli bir araştırma yapılmalı ve allerjik reaksiyon görüldüğünde ampisilin tedavisi kesilerek bu durumlarda genellikle kullanılan antihistaminikler, presöraminler ve kortikosteroidler ile uygun tedaviye başlanmalıdır. Anafilaktoid reaksiyonlar bu maddelerin ve adrenalinin acilen kullanımını gerektirir. Aynı zamanda hava yolunun açık tutulması sağlanmalı ve gerektiğinde de entübasyon uygulanmalıdır. Uzun süreli tedavilerde tüm güçlü ilaçlarda olduğu gibi hematopoetik sistem, böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirli aralıklarla izlenmelidir. Tedavi süresinde mikotik (candida) ya da bakteriyel Enterobakter, Pseudomonas süperenfeksiyonlar gelişebilir. Bu gibi durumlarda ampisilin tedavisi durdurulmalı ve süperenfeksiyona yol açan mikroorganizmalara etkili ajanların kullanılmasına başlanmalıdır. Ampisilin idrarda yüksek konsantrasyonlara eriştiğinde Clinitest, Benedict ya da Fehling solüsyonu ile yapılan glukoz testlerinde yanlış pozitif sonuçlar alınabilir. Bu nedenle idrarda glukozun enzimatik glukoz oksidasyonuna dayanıklı testler ile aranması uygundur. 

Ampisilinin, aminoglikozidler ile in vitro geçimsizliği vardır ve ayrı uygulnaması gerekir.
 
Gebelikte Kullanım:
Gebelik kategorisi B’dir. Ampisilinin hamilelerde kullanım emniyeti kanıtlanmamıştır. 
 
Emziren anneler:
Ampisilin anne sütüne geçer; bu nedenle emzirenlerde kullanıldığında bu özelliği gözönünde bulundurulmalıdır. 
 
Araç ve Makina Kullanmaya Etkisi:
Ampisilinin araç ve makina kullanma yeteneği üzerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
Üretim Yeri

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Yan etkilere genellikle penisilinlere duyarlı kişilerde alerji, astım, saman nezlesi ya da ürtiker gibi özgeçmişi olanlarda rastlanır. Glosit, stomatit, bulantı, kusma, diyare, psödomembranöz kolit (bu reaksiyonlar genellikle oral formlarla ilgilidir) gibi gastrointestinal, eritem, makülopapüler kızartı, ürtiker, multiform ve bazen eksfoliyatif dermatit gibi dermatolojik anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz gibi hematopoetik sistemi ilgilendiren yan etkiler izlenebilir. Hafif bir SGOT artışı bildirilmişse de bunun klinik önemi bilinmemektedir.

Enfeksiyöz mononükleoz olgularında ampisilin uygulaması alerjik deri reaksiyonlarını daha kolayca ve de daha ciddi bir şekilde ortaya çıkartacağından, bu vakalarda ampisilin kullanılmamalıdır.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.