Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Assos İlaç Kimya Gıda Ürünleri San. ve Tic. Şti
Marka ANTI-FOSFAT
Etken Madde Kodu SGKF7R-KALSIYUM KARBONAT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 100
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu V03AE
ATC Açıklaması Hiperkalemi ve Hiperfosfatemi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A00790
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 50,45 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 45,02 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E685A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Yalnızca oral kalsiyum preparatlarına bağlı bir entoksikasyon raporu mevcut değildir. Hiperkalsemi durumunda rehidrasyonla tedavi yapılır, NaCl infüzyonu ve forse diürez uygulanır. Regüler dializisli hastalarda kalsiyum konsantrasyonunu geçici olarak azaltmak mümkündür.

Endikasyonlar

Renal yetmezlikli, özellikle düzenli hemodiyaliz alan hastalarda yüksek serum fosfat düzeyinin (hiperfosfatemi) tedavisinde

Farmakodinamik Özellikler

Kalsiyum iyonları biyolojik sistemlerin aktivasyonu için kritik öneme sahiptir. Uyarılabilir membranların hassasiyeti ekstrasellüler Ca++ konsantrasyonuna bağımlıdır. Oral kalsiyum alımı kalsiyum eksikliği durumunda iskelet kemiklerinin remineralizasyonunu artırır.

 

Fosfat bağlayıcı ajan olarak kalsiyum karbonatın önemi, gastrik hidroklorik asid ile aktive edilmesinden sonra barsaktaki diyet fosfatı ile insolübl kalsiyum bileşikleri oluşturmasındandır. Oluşan bu insolübl bileşikler ise idrarla atılır.

Farmakokinetik Özellikler

Kronik Renal Yetmezlikli Hastalarda Hiperfosfatemi

Kronik renal yetmezlik kalsiyum ve fosfat metabolizması üzerine ciddi etkiler yapar. Renal yetmezlik nedeniyle Vitamin D3 metabolizması da bozulur ve hiperfosfatemi meydana gelir. Kalsiyum absorbsiyonu yalnızca sağlıklı böbreklerde üretilebilen Vitamin D3 yardımı ile sağlanmaktadır. Glomerüler filtrasyon hızı 30 ml/dk altına düştüğünde Vitamin D3 seviyesi anlamlı olarak azalmıştır. Bu ise kalsiyum absorbsiyonunda azalmaya yol açar. Sonrasında hipokalsemi oluşur. Bu ise paratiroid bezlerini uyararak  hormon sekresyonu yaptırır. Sekonder hiperparatiroidizm, kemikten artmış kalsiyum mobilizasyonu ile birliktedir. Bu ise kemik ağrılarına ve sonrasında osteomalaziye neden olur.

 

Renal kalsiyum atılımındaki azalma ile birlikte renal fosfat atılımında da azalma vardır. Diyetle fosfat alımının sürmesi nedeniyle kolayca hiperfosfatemi oluşur. Kreatin klirensin 30 ml/dk’nın altına inmesi ile fosfat retansiyonu başlamış olur.

 

Vitamin D3, kalsiyum ve fosfat metabolizmalarındaki bozukluklar nedeniyle kronik renal yetmezlikli hastalar renal osteopati geliştirmeye başlarlar. Kronik renal yetmezlikli hastaların hemen hepsinde osteomalazi, osteoporoz ve osteitis fibroza veya bunların kombinasyonları klinik olarak ve radiografi çalışmaları ile kolayca görülebilir.

 

Serum fosfat seviyesinde ve paratiroid hormon seviyesindeki anlamlı artışlar nedeniyle hasta serumlarında kalsiyum-fosfat kompleksleri de oluşur. Bu ise dahili organlarda, kan damarlarında ve yumuşak dokularda kemik dışı kalsifikasyonlara neden olur ki yaşamı tehdit etmeye başlar 

Kalsiyum Karbonatın Fosfat bağlayıcı ajan olarak etki tarzı

Kalsiyum karbonat pratik olarak suda çözünmeyen, renksiz, kokusuz ve tatsız bir tozdur. Midede hidroklorik asid ile reaksiyona girerek çözünebilir kalsiyum klorid ve karbon dioksid oluşturur. Kalsiyum iyonları, çözünmez kalsiyum fosfat bileşikleri oluşturmak üzere fosfat ile birleşirler ve bu halde ekstrete edilirler. Aşağıda belirtilen presipitasyon reaksiyonu kalsiyum karbonatın fosfat bağlayıcı ajan olarak görev alması açısından kritiktir.

CaCO3  + 2 HCl    --->  CaCl2 + CO2 + H2O

3Ca2+   +  2PO43- ---> Ca3(PO4)2

Ca2+   +  HPO42-  ----> CaHPO4

Besin fosfatının mevcudiyeti durumunda bu presipitasyon reaksiyonunun midede bile oluşma şansı vardır. pH bağımlı çözünürlük nedeniyle, optimal etkinlik pH 5.0 ile 7.0 arasında hafif asidik olmalıdır, ortalama pH ise 6.0 dır. Bu durumda fosfatın % 80 ile 95’i bağlanır. pH 8.0’de bağlama kapasitesi  %60’a düşer. Bu nedenle, terapötik olarak istenen fosfat presipitasyonu kalsiyum karbonat için, mide asidi ile reaksiyona girdikten sonra, besin fosfatının çoğunun açığa çıktığı ve pH nın hafifçe 7.0 – 8.0 aralığında tamponlu olduğu ince barsakta ortaya çıkar.

 

Bu aktivite şekli kalsiyum karbonatın fosfat bağlayabilmesi için mide asidine bağlı olduğunu göstermektedir. Dolaylı olarak, fosfatın yavaş sekresyonu nedeniyle serum fosfatı normalleşir ve uzun dönemli tedavide normal sınırlar içinde tutulabilir. Kalsiyum karbonatın kullanımı yalnızca diyet zamanı ile sınırlandırılmalıdır. Çünkü yalnızca bu zaman fosfatı bağlama şansı vardır.

 

Aluminyum tuzlarının ve kalsiyum tuzlarının terapötik kullanımlarını karşılaştıran değişik in-vitro çalışmalar da vardır. Bu çalışmaların sonucunda kalsiyum karbonatın optimal bir pH derecesinde aluminyum hidroksid gibi maksimum fosfatı bağlayabileceği ve bunun da  fizyolojik olarak ince barsaklarda gerçekleştiği saptanmıştır.

Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü

Bir tablet, etken madde olarak, 500 mg  Kalsiyum karbonat içerir. Yardımcı maddeler olarak, Polividon, Magnezyum stearat, Makrogol 6000, Silisyum dioksid, Krospovidon, Laktoz, Metilhidroksipropilsellüloz içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Kalsiyumun absorbsiyunu Vitamin D ve deriveleri tarafından artırılır. Tiyazid tipi diüretikler kalsiyum atılımını azaltır. Kalsiyum ve tiyazidler beraber alınırsa serum kalsiyum seviyesi monitorize edilmelidir.

 

Aşağıdaki ilaçların absorbsiyonu, dolayısiyle etkileri Anti-fosfat cc ile beraber kullanıldıklarında azalabilir: tetrasiklin, sefodoksim-aksetil, sefuroksi-aksetil, ketokonazol, siprofloksasin, ve norfloksasin gibi 4-kinolon, demir, florid ve estramustin preparatları. Bu ilaçların alımı ile Anti-fosfat cc alımı arasında en azından iki saat ara olmalıdır.

Kalsiyum karbonat gibi antiasitler quinidin’in biyoyararlanımını azaltabilir; renal eliminasyon idrarın alkalileşmesi nedeniyle uzayabilir.

Kan kalsiyum seviyesi arttığında aritmi riskini de içeren glikosidlere karşı hassasiyet artar.

Kontraendikasyonlar

Anti-fosfat cc, örneğin hiperparatroidizm, Vitamin D aşırı dozu, para-neoplastik sendrom (örneğin, bronşiyal karsinoma, mamarial karsinoma, hipernefroma, plasmositoma) gibi hiperkalsemiye neden olan durumlarda, kemik metastazı, sarkoidoz, immobilizasyon osteoporozu ve serbest gastrik asit düzey eksikliği bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.

Anti-fosfat cc yalnızca serum ve idrar kalsiyum düzeyleri ile serum ve idrar fosfat düzeyleri düzenli olarak monitorize edilen renal yetmezlikli hastalarda kullanılmalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doz serum fosfat seviyesine bağlıdır.

Tedavi yemeklerle beraber alınan ikişer tablet Anti-fosfat cc ile başlamalıdır   (günde 3 gram kalsiyum karbonata tekabül eder). Anti-fosfat cc dozunu her yemekle beraber alınan 4 – 6 tablete artırmak mümkündür (günde 10 grama kadar kalsiyum karbonata tekabül eder)

 

Anti-fosfat cc tedavisi serum kalsiyum ve serum fosfat seviyelerinin moniterizasyonunu gerektirir. Kalsiyum-fosfat ürünlerinin seviyesi 5.3 mmol/L'yi aşmamalıdır. Aştığı durumlarda tedavi kesilmelidir.

Ruhsat Sahibi

ASSOS İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş.

Ümraniye, İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

04.04.2002, 112/23

Saklama Koşulları

25oC’nin altında oda sıcaklığında ve ambalajında muhafaza edilmelidir.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

100 film tabletlik blisterlerde, karton kutusunda, prospektüsü ile beraber

Uyarılar/Önlemler

Ailevi üriner kalsiyum taşları olan hastalarda absorptif hiperkalsiüri ihtimalinin olmadığı kanıtlanmalıdır.

GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIM
Diğer tüm ilaçlarda olduğu gibi gebelik döneminde özellikle ilk 3 ayında  kullanımı önerilmemektedir. Bütün ilaçlarda olduğu gibi bu dönemde herhangi bir ilaç kullanımı fayda/risk ilişkisinin iyice değerlendirildiği doktor kararı iledir.

Üretim Yeri

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Almanya

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Tavsiye edilen dozlarda bile midede karbondioksit oluşumu ihtimali nedeniyle şişkinlik hissi oluşabilir. Kalsiyum karbonat tedavisinin ilk üç ayında idrarda kalsiyum atılımındaki artış renal taşların oluşma ihtimalini artırabilir.

 

Renal yetmezlikli hastalarda ve uzun dönemde yüksek doz kullanan hastalarda hiperkalsemi, metabolik alkolozis ve hiperkalsiüri’ye yol açabilir.

 

Hiperkalsemi

Fosfat bağlayıcı ajan olarak Anti-fosfat cc kullanan kronik renal yetmezlikli hastalar, hiperkalsemik epizodlar geliştirebilirler (bu epizodlar bazen çok şiddetli olup tahmin edilemeyebilir). Bu nedenle sürekli ve düzenli serum kalsiyum ve serum fosfat monitorizasyonu gereklidir.

 

Literatürlerde kronik renal yetmezlikte uzun dönemli kalsiyum karbonat tedavisi sırasında yumuşak doku kalsifikasyonlarının gelişmesinin mümkün olduğuna ilişkin bilgiler vardır. Bu raporların anlamlılığı henüz belirgin değildir. Profilaktik olarak mümkün olan en düşük kalsiyum dozu tavsiye edilir ki bu serum kalsiyum ve fosfat sevileri ile tayin edilir.

 

Kalsiyum tuzlarının alımı, çözünür olmayan kalsiyum fosfat oluşumuna neden olarak fosfat absorbsiyonunu azaltır.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.