Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti.
Marka ARAVA
Etken Madde Kodu SGKFAO-LEFLUNOMID Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu L04AA13
ATC Açıklaması Leflunomid
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A00873
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 67,65 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 60,37 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 69,38 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E563B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek yetmezliği olan hastalarda farmakokinetik parametreler sağlıklı gönüllülerdeki değerlerle uyumlu bulunmuştur.
Karaciğer Yetmezliği
Hepatit B veya C virüs enfeksiyonu veya belirgin karaciğer yetmezliği olan hastalarda, hepatotoksisite riski olasılığı arttığından ve ilacın aktivasyonunda, eliminasyonunda ve metabolizasyonunda karaciğerin rolünden dolayı Arava kullanılması önerilmez.
Doz Aşımı

Semptomlar Önerilen günlük dozun beş katına varan günlük dozlarda ARAVA alan hastalarda kronik doz aşımı bildirimleri ve erişkin veya çocuklarda akut doz aşımı bildirimleri yapılmıştır.

Doz aşımı olgu bildirimlerinin büyük çoğunluğunda hiçbir advers olay bildirilmemiştir. Advers olaylar leflunomidin güvenilirlik profili ile tutarlılık göstermiştir; en sık gözlenen advers olaylar diyare, abdominal ağrı, lökopeni, anemi ve karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme olmuştur.

Tedavi İlgili doz aşımı veya toksisite durumunda, kolestiramin veya aktif kömür verilmelidir;

 • Oral yolla ya da nazogastrik tüp ile (24 saat süre ile her 6 saatte bir 50 g) verilen aktif kömürün (süspansiyon haline getirilmiş toz), aktif metabolit A771726’yı 24 saatte % 37 ve 48 saatte % 48 azalttığı gösterilmiştir.
 • Üç sağlıklı gönüllüye 24 saat süreyle oral yoldan günde üç kez 8 g dozda verilen kolestiramin, A771726 plazma düzeylerini 24 saatte yaklaşık %40 ve 48 saatte %49-65 oranında azaltmıştır.

Bu işlemler, klinik olarak gerekirse tekrarlanabilir. Hem hemodiyaliz hem de KAPD (kronik ambulatuvar periton diyalizi) ile yapılan araştırmalar, leflunomidin aktif metaboliti olan M1’in diyalize edilemediğini göstermektedir.

Endikasyonlar
 
 • Belirti ve semptomlarının azaltılmasında
 • Radyolojik erezyonlar ve eklem aralığı daralmasıyla belirgin yapısal hasarın inhibisyonunda
 • Fiziksel fonksiyonlarının düzeltilmesinde endikedir.
Hepatotoksik ya da hematotoksik DMARD’larla (örn. metotreksat) yapılan yakın tarihli veya eş zamanlı tedaviler ciddi yan etki riskinde artışla  sonuçlanabilir; bu nedenle Arava tedavisine başlanırken yarar/risk oranı göz önüne alınarak  dikkatle değerlendirilmelidir.
 
Bunun yanı sıra, Arava’dan diğer bir DMARD’a geçerken ilacın organizmadan arınma (wash-out) prosedürünün izlenmemesi, bu değişiklikten uzun bir süre sonra dahi ciddi yan etki riskini arttırabilir.
Farmakodinamik Özellikler
Leflunomid antienflamatuar ve antiproliferatif özellikleri olan, hastalığı modifiye edici bir antiromatizmal ajandır. Leflunomid dihidroorotat dehidrogenaz enzimini (novo pirimidin sentezinde yer alan bir enzim) inhibe eden bir izoksazol immün modulatör ajandır.
Farmakokinetik Özellikler
Leflunomid barsak duvarında ve karaciğerde ilk geçiş metabolizmasıyla hızla aktif metaboliti olan A771726’ya dönüşür. Bu metabolit, esas olarak Arava’nın bütün in vivo aktivitesinden sorumludur.
 
Absorpsiyon
Leflunomid, tokluk ve açlık durumlarındaki absorpsiyon derecesi benzer olduğundan yemeklerle birlikte alınabilir.
 
Dozun yaklaşık olarak en az %82-95’i absorbe edilir. A771726’nın doruk plazma konsantrasyonlarına ulaşması için geçen süre çok değişkendir; doruk plazma düzeyleri, tek uygulamadan sonra 1 saat ile 24 saat arasında elde edilir.
 
Dağılım
A771726 yüksek oranda albumine bağlanır. A771726’nın bağlanmamış fraksiyonu yaklaşık %0.62’dir. Terapötik konsantrasyon sınırında A771726’nın bağlanması lineerdir. A771726’nın yüksek proteine bağlanma oranına bağlı olarak görünürdeki dağılım hacmi düşüktür (yaklaşık 11 litre).
 
Metabolizma
Leflunomid, bir primer (A771726) ve TFMA (4-trifluorometilanilin) dahil olmak üzere birçok minör metabolite dönüşür. Leflunomidin A771726’ya metabolik biyotransformasyonu ve bunu izleyen A771726 metabolizması tek bir enzimle kontrol edilmemektedir ve mikrozomal ve sitozolik hücresel fraksiyonlarda oluştuğu gösterilmiştir. Simetidin (non-spesifik sitokrom P450 inhibitörü) ve rifampisin (non-spesifik sitokrom P450 indükleyicisi) ile yapılan etkileşim araştırmaları in vivo CYP enzimlerinin leflunomid metabolizmasıyla ancak küçük bir oranda ilişkili olduğunu göstermektedir.
 
Eliminasyon
A771726’nın eliminasyonu yavaş ve klirensin yaklaşık 31 ml/saat olmasıyla karakterizedir. Hastalardaki eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 2 haftadır.  Radyoaktif-işaretli leflunomid dozunun uygulanmasından sonra, radyoaktivite muhtemelen biliyer eliminasyonla feçes ve idrarla eşit olarak atılmıştır. İnsanlarda, oral süspansiyon formunda aktif kömür tozu ya da kolestiramin uygulamasının, A771726 eliminasyon hızında hızlı ve anlamlı bir artışa ve plazma konsantrasyonlarında düşüşe yol açtığı gösterilmiştir.
 
Böbrek yetmezliği olan hastalarda farmakokinetik parametreler sağlıklı gönüllülerdeki değerlerle uyumlu bulunmuştur. Karaciğer bozukluğu olan hastalardaki tedaviye ilişkin veri bulunmamaktadır. 18 yaşın altındaki bireylerde ve yaşlılardaki (> 65 yaş) farmakokinetik veriler sınırlıdır, ancak genç erişkinlerdeki farmakokinetik ile uyumludur.
Farmasötik Şekli

Film tablet

Formülü

Bir filmtablet etkin madde 20 mg leflunomid, boyar madde titanyum dioksit (E 171) ve sarı ferrik oksit (E 172) içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Kolestiramin ve Aktif Kömür:

Yapılan araştırmalarda, kolestiramin veya aktif kömür kullanımının leflunomidin aktif metabolitinin plazma konsantrasyonlarında hızlı ve önemli düşüşe yol açtığı gösterilmiştir (Bakınız “Uyarılar/Önlemler”).

Hepatotoksik İlaçlar:

Leflunomid, hepatotoksik maddelerle birlikte kullanıldığında yan etkiler artabilir. Bu durum hepatotoksik ilaçların kullanılmasından sonra bir arınma dönemi olmadan, leflunomid ile tedaviye başlandığında da olabilir. Bu nedenle, başka bir ilaca geçişten sonra başlangıç fazında karaciğer ve hematolojik parametrelerin sıkı takip edilmesi önerilmektedir.

Yapılan çalışmalarda , Arava’nın metotreksatla birlikte kullanımında karaciğer enzimlerinde 2-3 kat yükselme görülmüştür. Farmakokinetik bir etkileşim tespit edilmemiştir.

NSAİİ’lar: Klinik çalışmalarda leflunomid NSAİİ’larla birlikte kullanılmış ve farklı bir etki gözlenmemiştir.

Tolbutamid: Yapılan çalışmalarda, leflunomidin aktif metabolitinin, %13-%50 oranlarında, tolbutamidin serbest fraksiyonunun klinik aralıktaki konsantrasyonlarında artışlara sebep olduğu gösterilmiştir.

Varfarin: Varfarin ile birlikte uygulandığında, nadir olarak etkileşim bildirilmiştir.

Rifampin: Çoklu dozlarda Arava düzeylerinin artmaya devam etmesi potansiyelinden dolayı, Arava ile rifampini birlikte kullanan hastalar dikkatle izlenmelidir.

Kontraendikasyonlar
Arava, leflunomid ya da tabletlerdeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda (özellikle daha önce geçirilmiş Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, eritema multiforme) kullanılmamalıdır.
 
Leflunomid aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalar;
 • Ağır immün yetmezlik durumları (örneğin AIDS hastaları);
 • Kemik iliği fonksiyonu belirgin biçimde bozulmuş olan ya da romatoid artrit veya psöriatik artrit dışındaki nedenlerle belirgin anemisi, lökopenisi, nötropenisi ya da trombositopenisi olan hastalar;
 • Ciddi enfeksiyonları olan hastalar;
 • Yeterli klinik deneyim bulunmadığından, orta dereceli-ağır böbrek yetmezliği olan hastalar;
 • Nefrotik sendromdaki gibi ağır hipoproteinemisi olan hastalar;
 • Gebe kadınlar ya da leflunomid ile tedavi sırasında ve sonrasında aktif metabolitin plazma düzeyleri 0.02 mg/l olduğu sürece güvenilir bir kontrasepsiyon yöntemi uygulamayan çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar (Bakınız “Uyarılar/Önlemler);
 • Leflunomid ile tedaviye başlanmadan önce gebelik elimine edilmelidir.
Laktasyon dönemindeki kadınlar, leflunomid kullanımı sırasında çocuklarını emzirmemelidir  (bakınız “Uyarılar/Önlemler).
 
Erkek hastalar, erkeğe bağlı fetal toksisite olasılığından haberdar olmalıdır (bakınız “Uyarılar/Önlemler). Leflunomid tedavisi sırasında yine güvenilir bir kontrasepsiyon sağlanmalıdır.
 
Bu yaş grubunda güvenilirliği ve etkinliği araştırılmamış olduğundan, Arava’nın 18 yaşın altındaki hastalarda kullanımı önerilmemektedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu

ALT (SGPT), tedaviye başlamadan önce ve tedavinin ilk 6 ayı boyunca (2 haftada bir) tam kan sayımı ile aynı sıklıkta ve daha sonra her 8 haftada bir kontrol edilmelidir. Arava tedavisine başlamadan önce, tedavinin ilk 6 ayı boyunca 2 haftada bir ve daha sonra da 8 haftada bir ALT ile birlikte lökosit formülü ve trombosit de dahil olmak üzere tam kan sayımı yapılmalıdır. Arava tedavisine 3 gün süreyle günde bir kez 100 mg’lık bir yükleme dozu ile başlanır.

Yükleme doz rejiminin uygulanmaması advers olay riskini azaltabilir. Bu, metotreksat veya diğer immünosupresif ajanlarla birlikte tedavi almakta olan ya da yakın geçmişte bu tedavileri almış olan hastalar gibi, artmış hematolojik veya hepatik toksisite riski altında bulunan hastalar için özellikle önemli olabilir (bkz. UYARILAR – Hepatotoksisite).

Önerilen idame dozu methotrexate veya salozopyrin’in yeterli doz ve sürede kullanılmasına rağmen etki elde edilemeyen hastalarda, romatoid artrit için günde bir kez 10 mg ila 20 mg leflunomid psöriatik artrit için günde bir kez 20mg leflunomiddir (bkz. Farmakolojik Özellikleri).

Psöriatik artritli hastalarda, günde bir kez verilen 20 mg leflunomid, artrit semptomlarını belirgin olarak düzeltir. Cilt lezyonları ve fiziksel fonksiyon üzerine etkisi orta derecededir. Terapötik etki genel olarak 4 ila 6 hafta sonra başlar ve 4-6 aylık bir süreye kadar daha da artabilir. Hafif böbrek yetmezliği olan hastalarda önerilen bir doz ayarlaması yoktur. 65 yaşın üzerindeki hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. Bu ürün romatoid artrit ve psöriatik artrit hastalıkların tedavisinde deneyimli uzmanlar tarafından reçete edilmelidir. Arava tabletler yeterli sıvı ile ve bütün olarak yutulmalıdır. Yemekle birlikte kullanım Arava emilimini etkilemez.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Arava 10 mg film tablet, 30 film tablet içeren plastik şişelerde.

Arava 100 mg film tablet, 3 film tablet içeren blister ambalajlarda.

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30oC 'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Arava 20 mg film tablet, 30 film tablet içeren plastik şişelerde.

Uyarılar/Önlemler

 

Arava ile tedaviye başlanmadan önce gebelik dışlanmalıdır. Arava gebelerde veya güvenilir bir kontraseptif yöntem uygulamayan çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda kontrendikedir. Arava tedavisi sırasında veya Arava kullanımının kesilmesinden sonra arınma prosedürü tamamlanmadan gebe kalınmamalıdır.

 

İmmunosupresyon potansiyeli:Arava şiddetli immün yetmezliği, kemik iliği displazisi veya şiddetli, konrol edilemeyen enfeksiyonları olan hastalara önerilmemektedir. 

Arava kullanan hastalarda nadir olarak pansitopeni olguları bildirilmiştir. Bu olguların bir çoğunda, hastalar metotreksat veya diğer immünsupresif  ajanları birlikte kullanmış veya yakın zamanda bu tür tedavileri kesmişlerdi. Bazı durumlarda hastalarda, önceden belirgin hematolojik anomali mevcut idi.  Bu grup hastalarda Arava dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve sıklıkla klinik ve hematolojik açıdan izleme yapılmalıdır. Metotreksat ile Arava’nın kombine olarak kullanılmaları kontrollü araştırmalarda yeterince çalışılmamıştır. Başka bir ilaca geçişten sonra başlangıç fazında yakın takip önerilmektedir. 

Arava kullanan hastalarda kemik iliği supresyonu tespit edildiğinde, Arava ile tedavi kesilmelidir.

Arava’dan, hematolojik süpresyon potansiyeli olan başka bir anti-romatizmal ajana geçiş kararı verildiğinde, her iki ilacın sistemik maruziyeti artacağından, hematolojik toksisite açısından hastalar izlenmelidir. Kolestiramin veya aktif kömür ile arınma bu riski azaltabilir.

Deri reaksiyonları:Arava kullanan hastalarda çok nadir olarak Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz olguları bildirilmiştir. Böyle bir durum geliştiğinde Arava ile tedavi kesilmeli ve ilaç arınma prosedürü başlatılmalıdır.

Enfeksiyonlar: İmmünosupresif ilaç - leflunomid gibi- tedavilerinin hastaların fırsatçı enfeksiyonları da içeren enfeksiyonlara daha duyarlı hale gelmesine yol açabileceği bilinmektedir. Bu nedenle, enfeksiyonlar daha şiddetli olabilir ve erken ve ciddi tedavi gerektirebilir. Ağır, kontrol edilemeyen enfeksiyonlar oluşması durumunda, leflunomidin kesilmesi ve aşağıda tanımlandığı şekilde arınma uygulaması gerekebilir. Tüberküloz reaktivasyonu riski nedeniyle tüberkülin reaktivitesi bulunan hastalar dikkatle izlenmelidir.

Solunum Yolu Enfeksiyonları

 

Leflunumid ile tedavide interstisyel akciğer hastalığı bildirilmiştir (Bakınız Yan etkiler/Advers etkiler). İnterstisyel akciğer hastalığı tedavisi sırasında akut olarak gelişebilen ve potansiyel olarak ölümcül bir hastalıktır.

 

Öksürük ve nefes darlığı gibi pulmoner semptomların görülmesi tedaviye devam etmemek ve ileri bir araştırma yapmak için bir neden olabilir.

 

Hepatotoksisite ve enzim yükselmelerinde doz ayarlaması:

 

Yapılan klinik çalışmalarda, Arava ile tedavide başlıca ALT ve AST olmak üzere karaciğer enzimlerinde yükselmeler görülmüştür.  Bu etkiler genellikle geri dönüşümlü olmuştur. Çoğu transaminaz yükselmeleri hafif (normalin üst sınırının iki katına eşit veya daha az) olmuş, genellikle tedavi sırasında düzelmiştir. Belirgin yükselmeler (normalin üst sınırının üç katından fazla) az sıklıkla  görülmüş, dozun azaltılmasıyla veya tedavinin kesilmesiyle düzelme sağlanmıştır.

 

ALT (SGPT), tedaviye başlamadan önce ve tedavinin ilk 6 ayı boyunca (2 haftada bir) tam kan sayımı ile aynı sıklıkta ve daha sonra her 8 haftada bir kontrol edilmelidir.

ALT yükselmelerinin ciddiyetine ve devamlılığına bağlı olarak doz ayarlaması ve tedavinin kesilmesi ile ilgili yönergeler aşağıda yer alan şekildedir:

 

Normalin üst sınırının 2 katının üstündeki ALT yükselmelerinde dozun 10 mg’a düşürülmesi ile Arava tedavisi sürdürülebilir. Dozun azaltılmasına karşılık ALT yükselmeleri normalin üst sınırının 2 katından fazla ve 3 katından küçük veya 3 katına eşit olmaya devam ettiğinde ve tedaviye devam edilmek istendiğinde karaciğer biyopsisi yapılması önerilir. Dozun azaltılmasına karşılık ALT yükselmeleri normalin üst sınırının üç katından fazla olursa Arava ile tedavi kesilmeli ve kolestiramin kullanılmalıdır. Karaciğer enzim düzeyleri normale dönene kadar, leflunomidin kesilmesinden sonra karaciğer enzimlerinin takibi tavsiye edilmektedir.

 

Alkalen fosfataz ve bilirubin yükselmeleri nadiren gözlenmiştir.

 

Daha önceden karaciğer hastalığının varlığı:

 

Hepatit B veya C virüs enfeksiyonu veya belirgin karaciğer yetmezliği olan hastalarda, hepatotoksisite riski olasılığı arttığından ve ilacın aktivasyonunda, eliminasyonunda ve metabolizasyonunda  karaciğerin rolünden dolayı Arava kullanılması önerilmez.

 

Malignite:

 

Başlıca lenfoproliferatif bozukluklar olmak üzere malignite riski, bazı immunsüpresif ilaçların kullanımı ile artmaktadır. Arava ile immunsüpresyon için bir potansiyel vardır. Arava ile yapılan klinik çalışmalarda malignitelerin ve lenfoproliferatif bozuklukların insidansında görünür bir artış olduğu belirtilmemiştir ancak maligniteler ve lenfoproliferatif bozukluklarla ilgili artan bir risk olup olmadığını belirlemek için daha fazla ve uzun dönemli klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

 

Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda kullanımı:

 

Gebelik kategori: X

Arava’nın gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli ve kontrollü çalışma yoktur Ancak, hayvan çalışmalarına dayanarak, gebelerde leflunomid fetal ölüm riskini veya teratojenik etkileri arttırabilir. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda  Arava ile tedaviye başlanmadan önce gebelik dışlanmalı ve güvenilir bir kontraseptif yöntem uygulandığı doğrulanmalıdır. Arava ile tedaviye başlanmadan önce hastalar, fetus üzerindeki ciddi risk potansiyeli konusunda bilgilendirilmelidir.

 

Arava’nın kesilmesinden sonra, tüm çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlara arınma prosedürünün uygulanması tavsiye edilir. Gebe kalmak isteyen Arava kullanan kadınlarda, Arava ile tedavi kesilmeli ve arınma prosedürü uygulanmalı, leflunomidin aktif metabolitinin plazma düzeylerinin 0.02 mg/l’nin altında olduğu doğrulanmalıdır.

 

Arınma Prosedürü:

 

Arava ile tedavi bırakıldıktan sonra 0.02 mg/l’den düşük tayin edilemeyen plazma düzeylerini sağlamak için aşağıda belirtilen arınma prosedürü önerilir.

 

·         11 gün süreyle günde 3 kez 8 g kolestiramin verilir. (Plazma düzeyini hızlı bir şekilde düşürme gerekliliği yoksa bu süre birbirini takip eden 11 gün olmak zorunda değildir.)

·         En az 14 gün arayla iki ayrı testle plazma düzeylerinin 0.02 mg/l’in altında olduğu doğrulanır.  Plazma düzeyleri 0.02 mg/l’den yüksek ise ilave kolestiramin uygulaması düşünülmelidir. 

 

Arınma prosedürü uygulanmazsa, leflunomidin aktif metabolitinin plazma düzeyleri yaklaşık 2 yıl sonra 0.02 mg/l’nin altına düşebilir.

 

Genel:

 

İlaçtan arınma için gereklilik:

Leflunomidin aktif metaboliti plazmadan yavaş yavaş elimine olur. Arava’dan kaynaklanan ciddi herhangi bir toksisite (hipersensitivite dahil) durumunda, ilacın kesilmesinden sonra ilaç konsantrasyonunun hızlı bir şekilde düşürülmesi için yukarıda belirtilen şekilde arınma prosedürünün uygulanması tavsiye edilir. Hipersensitivite şüpheli klinik bir mekanizma ise hızlı ve yeterli klirens elde etmek için uzatılmış kolestiramin veya aktif kömür uygulaması önemli olabilir. Süre hastanın klinik durumuna göre değiştirilebilir.

 

Klinik açıdan gerekirse, arınma prosedürleri tekrar edilebilir.

 

Dializ hastalarında yapılan tek-doz çalışmaları, Leflunomidin aktif metabolitinin plazma serbest fraksiyonunun iki katına çıktığını göstermiştir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda, Arava’nın kullanımı ile ilgili olarak klinik deneyim yoktur. Bu grup hastalarda ilacın kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

 

Aşılama:

 

Arava tedavisi altındayken aşılamanın etkinlik ve güvenilirliğine ilişkin klinik veriler mevcut değildir. Bununla birlikte canlı aşılarla yapılan aşılama önerilmemektedir. Arava bırakıldıktan sonra canlı aşı uygulanması planlandığında, Arava’nın uzun yarılanma ömrü dikkate alınmalıdır.

 

Laboratuar Testleri:

 

ALT (SGPT), tedaviye başlamadan önce ve tedavinin ilk 6 ayı boyunca (2 haftada bir) tam kan sayımı ile aynı sıklıkta ve daha sonra her 8 haftada bir kontrol edilmelidir.

 

Artmış hematolojik toksisite riski olan hastalar daha ihtiyatlı bir şekilde izlenmelidir (hematolojik izlenme dahil). Arava’nın renal proksimal tübül üzerindeki spesifik etkisine bağlı olarak ürikozürik bir etkisi vardır. Bazı hastalarda ayrıca hipofosfatemik bir etki de görülmüştür. Bu etkiler beraber görülmemekte ve renal fonksiyonda değişikliğe sebep olmamaktadır.

 

Gebelik:

 

Gebelik Kategorisi: X  (Bakınız “Kontrendikasyonlar”)

 

Laktasyonda Kullanım:

 

Arava emziren kadınlarda kullanılmamalıdır. Arava’nın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç anne sütüne geçer ve Arava kullanan emziren annelerin bebeklerinde ciddi yan etkilerin görülme potansiyeli vardır. Bundan dolayı ilacın anne için önemi dikkate alınarak, emzirmeye devam edilmesi veya Arava ile tedaviye başlanması konusunda karar verilmelidir.

 

Erkeklerde Kullanımı:

 

Erkeğe bağlı fetal toksisite riskinin artmasına ilişkin spesifik veriler bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bu spesifik riski değerlendirmek üzere hayvan araştırmaları yapılmamıştır. Olası herhangi bir riski en aza indirgemek için, çocuk sahibi olmak isteyen erkekler leflunomid kullanımının kesilmesi ve arınma prosedürü uygulanması gerektiğini dikkate almalıdırlar.

 

Pediatrik Kullanım:

 

Bu yaş grubunda güvenilirliği ve etkinliği araştırılmamış olduğundan, Arava’nın 18 yaşın altındaki hastalarda kullanımı önerilmemektedir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Genel olarak

Yaygın:ağrı, ateş Ürogenital sistem

Yaygın:albuminüri, hematüri, vajinal monoliazis

Kardiyovasküler sistem

Yaygın : kan basıncında artış (genellikle hafif), palpitasyon, taşikardi

Nadir : hipertansiyon

Gastrointestinal sistem, karaciğer

Yaygın: diyare, bulantı, kusma, iştahsızlık, oral mukozadaki rahatsızlıklar (örn. aftöz stomatit, ağız ülserasyonu, oral monoliazis), abdominal ağrı, karaciğer parametrelerinin yükselmesi (transaminazlar [özellikle ALT], daha az sıklıkla gamma- GT, alkalen fosfataz, bilirubin).

Nadir: Hepatit, sarılık/kolestazis ve çok nadir, ölümcül olabilen karaciğer yetmezliği ve akut hepatik nekroz gibi çeşitli karaciğer hasarı.

Çok nadir: pankreatit

Enfeksiyonlar

Nadir: Öldürücü olabilen sepsisi içeren şiddetli enfeksiyonlar Diğer immünosupresif ajanlarda olduğu gibi, leflunomid fırsatçı enfeksiyonları içeren enfeksiyonlara karşı duyarlılığı arttırabilir (bkz. Uyarılar/Önlemler). Bu nedenle, genel enfeksiyon insidansı artabilir (özellikle rinit, bronşit ve pnömoni).

Metabolik ve beslenme bozuklukları

Yaygın: kilo kaybı (genellikle önemsiz), periferik ödem.

Yaygın olmayan: hipokalemi.

Sinir sistemi

Yaygın: baş ağrısı, sersemlik, asteni, parestezi

Yaygın olmayan:tad bozuklukları, anksiyete.

Çok nadir görülen: periferik nöropati

İskelet ve kas sistemi

Yaygın: tenosinovit, miyalji.

Yaygın olmayan:tendon yırtılması.

Solunum yolu, torasik ( göğüs), mediastinal bozukluklar

Nadir: ölümle sonuçlanabilen interstisyel akciğer bozukluğu (interstisyel pnömoni dahil)

Cilt ve ekleri

Yaygın:saç dökülmesinde artma, ekzema, fungal dermatit, herpes simpleks, herpes zoster, ciltte kuruluk.

Çok nadir: Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, eritema multiforme.

Alerji

Yaygın:hafif alerjik reaksiyonlar (makülopapuler kızarıklıklar ve kaşınma dahil).

Yaygın olmayan:ürtiker.

Çok nadir:ağır anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar

Kan ve lenf sistemi

Yaygın: lökopeni (lökositler > 2 G/l)

Yaygın olmayan : anemi, hafif trombositopeni (trombositler < 100 G/l)

Nadir görülen:eozinofili, lökopeni (lökositler < 2 G/l), pansitopeni (muhtemelen antiproliferatif mekanizma ile)

Çok nadir görülen: agranülositoz, vaskülit Potansiyel olarak miyelotoksik ajanların yakın zamanda, birlikte ya da daha sonra kullanımı daha yüksek hematolojik etki riskiyle ilişkili olabilir.

Bazı immünosupresif ilaçların kullanımı ile malignensi, özellikle de lenfoproliferatif hastalık riski artmaktadır. Hafif hiperlipidemi oluşabilir. Ürik asit düzeyleri genellikle azalır. Klinik anlamı saptanamamış olan laboratuvar bulguları LDH ve KK’da (kreatinin kinaz) hafif artışlardan oluşur.

Hafif hipofosfatemi sık olarak ortaya çıkmaz. Sperm konsantrasyonunda, total sperm sayısında ve hızlı ilerleyici motilitede marjinal (geri dönüşümlü) azalmalar göz ardı edilemez.

Leflunomidin aktif metaboliti olan A771726’nın genellikle 1-4 haftalık uzun bir yarılanma ömrü vardır. Leflunomidin şiddetli bir istenmeyen etkisi oluştuğu ya da diğer herhangi bir nedenle A771726’nın hızla vücuttan arındırılması gerektiği taktirde Bölüm Uyarılar/Önlemler’de tanımlanan arınma prosedürü izlenmelidir. Bu prosedür klinik olarak gerekli olduğu şekilde tekrarlanabilir.

Stevens-Johnson sendromu ya da toksik epidermal nekroliz gibi ağır immünolojik/alerjik reaksiyonlardan kuşkulanıldığında tam bir arınma şarttır. Hastalara, olağan dışı yorgunluk, karın ağrısı ya da sarılık gibi semptomların gelişmesi halinde doktorlarını bilgilendirmeleri gerektiği söylenmelidir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.