Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Zentiva Sağlık Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Marka ARTRIL
Etken Madde Kodu SGKF5I-IBUPROFEN
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M01AE01
ATC Açıklaması Ibuprofen
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A09630
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 13,93 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 12,43 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,34 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E026C
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Artril, başlıca böbrekler yoluyla atıldığından, böbrek yetmezliği olan hastalarda, ilacın birikmesini önlemek amacıyla dozun azaltılması önerilir.
Doz Aşımı

İbuprofeninin aşırı doz alınımıyla ilgili olarak elde fazla veri yoktur. Aşırı doz durumlarında, eğer ilaç yutulalı 1 saati geçmemişse mide, yıkanarak ya da hasta kusturularak boşaltılmalı ve idrar çıkışını izlemek için gerekli önlemler alınmalıdır.

İbuprofen asidik bir bileşik olduğundan ve büyük oranda idrarla atıldığından, zorlu alkali diürez ilacın atılmasını hızlandırabilir.

Endikasyonlar

Romatoid artrit ve osteoartritin semptom ve bulgularının düzeltilmesi, hafif ve orta derece ağrıların rahatlatılması ve primer dismenore tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

İbuprofen, analjezik, anti-enflamatuvar ve antipiretik etkinliğe sahip, propiyonik asit türevi bir üründür ve romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılır. Steroid yapıda olmayan ibuprofen, diğer antiromatizmal ilaçlardan kimyasal açıdan farklıdır. İbuprofenin, siklo-oksijenaz enzimini ve sonuçta prostaglandin sentezini inhibe ederek etkinlik gösterdiği kabul edilmektedir. İbuprofen antipiretik etkisini hipotalamus üzerinden gösterir. Analjezik etkisi periferik mekanizmalar yoluyla ortaya çıkar. İbuprofen, ağrıyı ve eklem sertliğini iyileştirir, şişliği azaltır. Ellerde kavrama gücünü ve eklem fleksiyon yeteneğini artırır. Ağrısız yürüme mesafesini uzatır. İbuprofen tedavisi uygulanan romatoid artritli hastalarda, eritrosit sedimantasyon hızının düşmesi, ilacın hastalık süreci üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu düşündürmektedir.

Farmakokinetik Özellikler

Emilim:İbuprofen, oral yoldan uygulandığında % 80 oranında emilir. Tok karnına alındığında emilim yavaşlar, ancak emilen miktar değişmez. Alındıktan yaklaşık 1-2 saat sonra, en yüksek serum düzeyleri saptanır.

Dağılım:İbuprofen, % 90-99 oranında plazma proteinlerine bağlanır.

Metabolizma:İbuprofenin karaciğerde metabolizasyonu sonucunda iki adet inaktif metaboliti oluşur.

Atılım: Yarılanma süresi 2-4 saat arasındadır. Oral yoldan alınan dozun yaklaşık % 50-60'ı, 24 saat içinde idrarla metabolit¬ler halinde atılır. Dozun yaklaşık % 10'u değişikliğe uğramadan idrara geçer. 24 saat içinde günlük dozun atılımı tamamlanır. Yapılan araştırmalar, tekrarlanan dozlar sırasında bileşiğin ya da metabolitlerinin organizmada birikmediğini ortaya çıkarmıştır.

Farmasötik Şekli

film tablet

Formülü

Her tablette, İbuprofen 600 mg

Boyar madde: Titanyum dioksit

İlaç Etkileşmeleri

Kumarin tipi antikoagülanlarla birlikte kullanıldığında etkileşim olabileceğinden dikkat edilmesi gerekir. Lityumun renal klirensini azaltıp serum düzeyini yükselttiğinden, lityum tuzları ile birlikte alındığında lityum toksisitesine karşı hasta yakından izlenmelidir. Metotreksat ile birlikte kullanıldığında, metotreksatın toksisitesinde artış gözlenebildiğinden, dikkatli olunmalıdır.

ACE inhibitörleri ile birlikte kullanıldığında ACE inhibitörlerinin antihipertansif etkilerinde azalma görülebilir bu durumda hastalar uyarılmalıdır.

Aspirin ile birlikte kullanılması sonucunda istenmeyen etkilerde artış görülebilir bu nedenle birlikte kullanılmaları önerilmemektedir.

Furosemid ve tiyazid grubu diüretikler ile birlikte kullanıldığında renal prostaglandinlerin sentezinin inhibe olması dolayısıyla bu ilaçların natriüretik etkilerinin azaldığı görülmektedir. Bu durumda hastalar renal yetmezlik açısından yakından izlenmelidir.

Varfarin ile birlikte kullanımı sonucunda gastrointestinal kanama riski artar.

Kortikosteroitler ile birlikte kullanımı sonucunda gastrointestinal ülser ve kanama riski artar.

Selektif serotonin geri alım inhibitörleri ile birlikte kullanımı sonucunda gastrointestinal kanama riski artar.

Kontraendikasyonlar

Artril'in bileşiminde bulunan maddelere karşı daha önceden aşırı duyarlı olduğu bilinen ya da asetil salisilik asit ve diğer nonsteroid antienflamatuvar bileşikleri kullandıklarında bronkospazm, anjiyoödem, burun polipi sendromu gibi reaksiyonlar görülenlerde kullanılmamalıdır.

 ARTRİL, koroner arter bypass graft (CABG) ameliyatları öncesinde peri-operatif ağrının tedavisinde kontrendikedir.

Ayrıca, aktif peptik ülseri/hemorajisi olanlarda veya peptik ülser hastalığı geçmişi olanlarda kontrendikedir.

ARTRİL ciddi kalp yetmezliği bulunan hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Dozaj her hastanın ihtiyacına göre düzenlenmeli ve mümkün olabilen en düşük dozlar kullanılmalıdır. Klinik denemelerin sonuçlarına göre, romatoid artritli hastalar, osteoartritli hastalarınkinden daha yüksek dozlar gerektirmektedir.

Romatoid artrit ve osteoartritte:Akut ve kronik romatoid artrit ve osteoartritin semptomatik tedavisinde, erişkinler için ortalama Artril dozu günde 3-4 defa 400 mg-600 mg-800 mg'dır. Hastanın tolerans ve tedaviye verdiği cevaba göre dozaj düzenlenmeli ve günde 3200 mg'ı geçmemelidir. Dozaj yeterli olduğu takdirde tedaviye bağlandıktan sonra iki hafta içinde optimal yanıt alınır. Tedaviye yeterli yanıt alındıktan sonra, dozaj yeniden gözden geçirilerek hastanın gereksinimi karşılayacak şekilde düzenlenir. Mide-barsak tahammülsüzlüğü olan durumlarda, Artril yemekle ya da sütle birlikte verilmeli veya dozu azaltılmalıdır.

Juvenil romatoid artritte: Günde 40 mg/kg'a kadar olan dozlar bölünerek verilebilir. Ancak, 30 kg'ın altındaki çocuklarda günlük doz 500 mg'ı aşmamalıdır. 30-40 kg arasındaki çocuklara günde toplam 800 mg'a kadar dozlar verilebilir. 40 kg'ın üzerindeki çocuklara erişkin dozları verilir.

Uygulama şekli: Oral yoldan kullanılan bir preparattır. Her tablet bir miktar sıvı ile birlikte, bölünmeden, ezilmeden çiğnenmeden ve suya konulmadan, bütün olarak yutulmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda, ilacın birikmesini önlemek amacıyla dozun azaltılması önerilir.

Pediatrik popülasyon: ARTRİL 600 mg film tabletin, pediatrik kullanımda güvenilirliği ve etkinliği saptanmamıştır.

Geriatrik popülasyon: ARTRİL film tabletin yaşlılarda kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Artril® 400 mg film tablet: 20 ve 30 tabletlik ambalajlarda.

Artril® Jel: 40 g’lık ambalajlarda

Artril® Forte %10 Jel: 40 g ’lık ambalajlarda

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklıklarında ışık ve nemden koruyarak saklayınız.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her film tablette 600 mg ibuprofen bulunan 20 ve 30 tabletlik ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Artril, peptik ülseri olan hastalarda, kanama zamanının uzaması gibi kanama anomalileri olan kişilerde, böbrek yetmezliği olanlarda, hipertansiyon durumlarında ve dekompanse kalp yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Artril, başlıca böbrekler yoluyla atıldığından, böbrek yetmezliği olan hastalarda, ilacın birikmesini önlemek amacıyla dozun azaltılması önerilir. Prostaglandinlerin böbrek fonksiyonlarındaki rolü nedeniyle, tüm NSAEİ’larla tedavide olduğu gibi, ender olarak ibuprofen ile tedavi sırasında böbrek fonksiyon bozukluğu görülebilir.

Uzun süreli tedavilerde, karaciğer fonksiyonları düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.

Artril'in, 6 aylıktan küçük çocuklarda etkinliği ve güvenilirliği gösterilmemiş olduğundan, kullanılması önerilmez.

İbuprofen, duyarlı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

İbuprofen kullanımı sırasında görmede bulanıklık, skotom ve/veya renkli görmede değişiklik gözlenirse ilaç kullanımı sonlandırılmalı ve hasta göz hekimi tarafından kontrol edilmelidir.

Bu ürün laktoz içermektedir. Bu nedenle nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

Kardiyovasküler etkiler:

Selektif COX-2 inhibitörleri ve non-selektif NSAİ ilaçlar ile yapılan klinik çalışmalarda ölümcül olabilecek ciddi kardiyovasküler trombotik etkiler, miyokardiyal enfarktüs ve inme riskinin arttığı görülmüştür. Tüm NSAİ ilaçlar, COX-2 selektif ve non-selektif, aynı riske sahiptir. Bilinen bir kardiyovasküler hastalık veya risk faktörü taşıyan hastalar daha yüksek risk altındadır. Kardiyovasküler yan etki riskini en aza indirmek üzere mümkün olan en düşük doz, mümkün olan en kısa süre boyunca uygulanmalıdır. Doktorlar ve hastalar, daha önceden böyle bir kardiyovasküler belirti olmaması halinde bile bu yan etkilerin görülebileceği konusunda bilgilendirilmelidir. Hastalar oluşabilecek bu belirtilere karşı bilgilendirilmelidirler.

NSAİ ilaçlar ile birlikte aspirinin birlikte kullanılması sonucunda kardiyovasküler trombotik etkilerin artışını gösteren tutarlı bir sonuca ulaşılmamıştır. Aspirinin NSAİ ilaçlar ile birlikte kullanımı ciddi gastrointestinal yan etkilere neden olmaktadır.

Hipertansiyon:

ARTRİL de dahil olmak üzere NSAİ ilaçlar, hipertansiyon başlangıcına veya varolan hipertansiyonun kötüye gitmesine, bunun sonucunda da kardiyovasküler yan etkilerin insidansında artışa neden olmaktadır. NSAİ ilaçlar ile birlikte tiyazid veya kıvrım diüretikleri kullanan hastaların bu tedaviden sağlayacakları yarar azalabilir. Hipertansiyonlu hastalarda NSAİ ilaçlar kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Tedaviye başlamadan önce ve tedavi sırasında hastanın kan basıncı takip edilmelidir.

Konjestif kalp yetmezliği ve ödem:

NSAİ ilaç kullanan bazı hastalarda sıvı retansiyonu ve ödem görülmüştür. Bu nedenle ARTRİL diğer NSAİ ilaçlarla olduğu gibi, sıvı retansiyonu, hipertansiyon veya kalp yetmezliği olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.

Gastrointestinal etkiler - Ülser, kanama ve perforasyon riski:

NSAİ ilaçlar ARTRİL de dahil olmak üzere midede, ince ve kalın bağırsaklarda enflamasyon, kanama, ülserasyon ve perforasyon gibi ciddi gastrointestinal yan etkilere yol açabilirler. Bu yan etkiler uyarıcı belirtiler göstermeden tedavi süresince herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. Ciddi gastro-intestinal olay öyküsü ve peptik ülser hastalığıyla ilgisi bilinen alkolizm, sigara kullanımı gibi risk faktörleri, yan etkilerin görülme sıklığında artışa neden olur. Yaşlı ve güçsüz hastalar, diğer hastalara göre ülser ve kanamayı daha az tolere edebilmektedir. Bu hasta grubunda, fatal gastro-intestinal olaylar daha sık görülmektedir. Herhangi bir NSAEİ’ın yüksek dozda kullanımı, gastro-intestinal yan etkiler açısından daha büyük risk taşır, dolayısı ile rölatif olarak yüksek dozlar (tavsiye edilen doz aralığında) düşünüldüğü zaman olası gastro-intestinal toksisite riskine göre yeterli fayda sağlanıp sağlanamayacağı dikkatle değerlendirilmelidir.

Böbrekler üzerindeki etkileri:

Diğer NSAİ’ler ile olduğu gibi, uzun dönemli ibuprofen uygulaması renal papiller nekroz ve başka patolojik renal değişiklikler ile sonuçlanmıştır. Renal toksisite ayrıca renal prostaglandinlerin renal perfüzyonunun sürdürülmesini destekleyici bir rolü bulunan hastalarda görülmüştür. Bu hastalarda NSAİ uygulaması, prostaglandin sentezinde doza bağlı bir azalmaya ve ikincil olarak böbrek yetmezliğini hızlandırabilen böbrek kan akımında azalmaya neden olabilir. Böyle bir reaksiyon riski en yüksek olanlar, böbrek fonksiyonları bozuk olanlar, kalp yetmezliği ve karaciğer bozukluğu olanlar, diüretik ilaç ve ADE inhibitörleri alanlar ve yaşlılardır. NSAİİ tedavisinin kesilmesi genellikle tedavi öncesi duruma geri dönülmesini sağlar.

İlerlemiş böbrek hastalığı:

İlerlemiş böbrek hastalığı bulunan hastaların NSAİ ilaçlar ile tedavi edilmesi önerilmemektedir.

Anaflaktoid reaksiyonlar:

Diğer NSAİ ilaçlarda olduğu gibi ARTRİL de anaflaktoid reaksiyon oluşturabilir. Asetil Salisilik kullanılmasına bağlı olarak rinit, nazal polip ile birlikte veya sadece bronkospazm ile ortaya çıkan astım semptomlarının görüldüğü hastalarda kullanılmamalıdır.

Deri reaksiyonları:

Çok ender durumlarda NSAİ ilaçlarin kullanımıyla ilişkili olarak, eksfoliyatif dermatit, Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz dahil olmak üzere, bazıları ölümcül olan ağır deri reaksiyonları bildirilmiştir. Hastalarda bu tür reaksiyon riskinin, tedavinin erken dönemlerinde en yüksek olduğu görünmektedir. Olguların büyük bir çoğunluğunda reaksiyonun ortaya çıkışı, tedavinin ilk ayı içinde olmuştur. Deri döküntüleri, mukozal lezyonlar ya da diğer aşırı duyarlılık bulguları belirir belirmez ibuprofen kesilmelidir.

Hastalar ani kilo artışı veya ödem oluşması, hepatotoksik belirtilerin ortaya çıkması (yorgunluk, letarji, kaşıntı, ateş benzeri belirtiler) ve anaflaktoid reaksiyonların oluşması (nefes almada zorluk, boğazda ve yüzde şişme) halinde derhal doktora başvurmalıdırlar.

Laboratuvar testleri üzerinde etkiler:

Ciddi gastrointestinal yan etkilerden olan kanama ve ülserasyon belirti vermeden de oluşabileceğinden uzun süreli NSAİ ilaç kullanan hastaların tam kan sayımı açısından izlenmesi gerekmektedir. Tedavisi sırasında, karaciğer fonksiyon testlerinin bozulması (AST ve ALT düzeylerinin normalin 3 katına çıkması) ve böbrek fonksiyonlarının bozulması durumunda tedavi kesilmelidir.

Gebelik ve laktasyon:

Gebelik kategorisi: C/D (3. Trimester)

Gebelik dönemi Gebe kadınlarla yapılmış yeterli veya kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. İbuprofen gebelik sırasında sadece fetus için olası riske karşı faydalarının kanıtlandığı durumlarda kullanılmalıdır.

İbuprofen prostaglandin sentezini inhibe ettiğinden, doğum süreci üzerinde olumsuz etkiler yapabilir. Ayrıca prostaglandin inhibitörleri, fetüste ductus arteriosusun erken kapanmasına yol açmaktadır. Bu özellikleri göz önüne alındığında, ibuprofenin gebelerde, özellikle son 3 ayda kullanılması önerilmez.

Laktasyon dönemi:Her ne kadar ibuprofenin anne sütüne geçtiği bildirilmemişse de, prostaglandin inhibitörlerin yenidoğanlar üzerindeki olası olumsuz etkileri bilindiğinden, emzirenlerde kullanılması önerilmez.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Artril kullananlarda en sık görülen yan etkiler, sindirim kanalıyla ilgilidir: Dispepsi, epigastrik yanma, bulantı, kusma, iştahsızlık, diyare, konstipasyon, stomatit, şişkinlik, meteorizm ve karın ağrısı bildirilmiştir. Bu yan etkiler, ilacın süt ya da yemeklerle alınmasıyla azaltılabilir. Ender olarak peptik ülser, gastrointestinal kanama görülebileceği bildirilmiştir.

Ayrıca, merkez sinir sistemi üzerindeki etkilerine bağlı olarak, baş dönmesi, baş ağrısı, sinirlilik, halsizlik görülebilir.

Ayrıca bülloz reaksiyonlar, Stevens Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.