Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Turgut İlaçları A.Ş.
Marka ASIDOPAN
Etken Madde Kodu SGKER4-ANTIASIT (MAGALDRATE+SIMETIKON)
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu A02AF01
ATC Açıklaması Magaldrat ve gaz gidericiler
NFC Kodu GK
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Süspansiyonlar
Kamu Kodu A00921
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 13,09 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 11,68 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 5,28 TL
Reçete Tipi
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E246B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
Ürün için önerilen Kullanma Talimatı değerlendirme aşamasındadır. Henüz onaylanmamıştır.
İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Ürün için önerilen Kullanma Talimatı değerlendirme aşamasındadır. Henüz onaylanmamıştır.
İlaç Nasıl Kullanılır
Ürün için önerilen Kullanma Talimatı değerlendirme aşamasındadır. Henüz onaylanmamıştır.
İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
Ürün için önerilen Kullanma Talimatı değerlendirme aşamasındadır. Henüz onaylanmamıştır.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
Ürün için önerilen Kullanma Talimatı değerlendirme aşamasındadır. Henüz onaylanmamıştır.
Doz Aşımı

Alüminyum hidroksitin doz aşımı konstipasyona neden olabilir veya böbrek fonksiyon yetmezliği durumunda hlperalbüminemi oluşabilir. Alüminyum intoksikasyon semptomları halsizlik, tremor, konfüzyon, ansefalopati ve fosfor azalmasıdır. Hiperalbüminemi tedavisi alüminyum içeren maddelerin alımının durdurulması, alüminyum ve fosfor seviyelerinin kontrolü ve deferoksamin kullanımı ile yapılır.

Magnezyum hidroksitin doz aşımı diyareye neden olabilir veya böbrek fonksiyon yetmezliği durumunda hipermagnezemi oluşabilir. Hlpermagnezemi semptomları yüzde kızarıklık, susuzluk hissi, hipotansiyon, uyku hali, halsizlik, tendon reflekslerinin kaybı, solunum güçlüğü. kardiyak aritmi, koma ve kalp durmasıdır. Hipermagnezemi tedavisi magnezyum içeren maddelerin alımının durdurulmasını, kan magnezyum düzeylerinin takibini ve intravenöz olarak 10-20 mL %10’luk kalsiyum glükonat enjeksiyonu uygulaması ile yapılır. Sıvı eksikliğinin düzeltilmesi ve diyaliz hipermagnezemi tedavisi için önemli olabilir.

Endikasyonlar

Asidopan Plus, peptik ülser, gastrit, peptik ösofajit, gastrik hiperasidite ve hiyatal herni gibi tanılara bağlı olarak gelişen mide yanması, mide ekşimesi gibi hiperasidite ve gaz rahatsızlıklarının semptomatik olarak giderilmesinde endikedir.

Ayrıca,ameliyat sonrası oluşan gaz sancılarını giderici olarak, gastroskopi öncesi görüntünün iyileştirilmesi için ve barsak radyografisinden önce gaz gölgelerinin giderilmesi için kullanılır.

Etkin Maddeler
Ürün için önerilen Kullanma Talimatı değerlendirme aşamasındadır. Henüz onaylanmamıştır.
Farmakodinamik Özellikler

Antasitler midenin asit üretimini doğrudan etkilemezler. Bir antasit olan Asidopan® Plus, gastrik asit ile reaksiyona girerek nötralizasyon oluşturur ve mide asidini tamponlar. Bu etki gastrik pH'ı yükselterek hiperasiditeye karşı semptomatik bir rahatlama sağlar.

Asidopan® Plus’ın sağladığı mide pH’ındaki yükselme, pepsinin proteolitik aktivitesini inhibe eder. Bu etki özellikle peptik ülseri olan hastalarda önemlidir. Bu etkinin alüminyum ya da kalsiyum içeren antasitlerin, aynı zamanda pepsini absorbe etmeleri nedeniyle oluşan bir antipepsin etki olduğu da bildirilmiştir.

Peptik ülseri olan hastalarda antasitler, serum gastrin konsantrasyonlarını yükseltirler. Bu etkileri muhtemelen gastrik pH’ı yükselterek olmaktadır. Asidopan® Plus gibi alüminyum içeren antasitler, midenin boşalmasını geciktirirler.

İn vitro olarak simetikon gaz kabarcıklarının yüzey gerilimini düşürerek köpük oluşumunu önler ve sıkışmış olan gazı giderir. Simetikonun in vivo etki mekanizması henüz saptanmamıştır. Simetikon fizyolojik olarak inert kabul edilir. Gastrik salgılarla reaksiyona girmez ve besinlerin emilimini etkilemez.

Farmakokinetik Özellikler

Alüminyum hidroksit midede yavaşça çözünerek hidroklorik asit ile reaksiyona girer ve alüminyum klorür ve su oluşturur. Oluşan alüminyum klorürün %17-30’u emilir ve böbrek fonksiyonları normal olan kişilerde böbrekler yoluyla  hızla atılır. İnce barsaklarda alüminyum klorür, çözünmeyen ve çok az emilebilen bazik yapıdaki alüminyum tuzlarını oluşturur. Alüminyum içeren antasitler (alüminyum fosfat hariç) ince barsaklarda besinle alınan fosfatı bağlayarak çözünmeyen ve emilemeyen alüminyum fosfatı oluşturur ve bu da dışkı ile atılır.

Magnezyum hidroksit midede hidroklorik asit ile hızla reaksiyona girerek magnezyum klorür ve su oluşturur. Magnezyum klorürün yaklaşık %15-30’u emilir ve böbrek fonksiyonları normal olan kişilerde böbrekler yoluyla  hızla atılır. Midede magnezyum klorüre dönüşmeden kalan magnezyum hidroksit, ince barsaklarda çözünebilen fakat çok az absorbe olabilen magnezyum tuzları oluşturur.

Simetikon mide-barsak kanalından emilmeden ve değişime uğramadan dışkı ile atılır.

Farmasötik Şekli

Süspansiyon

Formülü

Her 5 mL (1 tatlı kaşığı) süspansiyon; 540 mg alüminyum magnezyum hidroksit sülfat (magaldrat), 20 mg simetikon ve 0.04 mEq (1.0 mg)'dan az sodyum içerir. Süspansiyon bileşiminde ayrıca yardımcı maddeler olarak sakarin, peppermint oil ve mentol bulunur.

İlaç Etkileşmeleri

Bütün antasitler birlikte verilen diğer ilaçların emilim miktarını ve/veya emilim hızını mide-barsak kanalının boşalma hızını değiştirerek veya bu ilaçlara bağlanarak veya şelazyon yaparak artırabilirler veya azaltabilirler. Bu nedenle genel bir kural olarak eğer mümkünse antasit alımının ilk bir ya da iki saati içinde ağız yolundan hiçbir ilaç alınmamalıdır.

Asidopan® Plus, birlikte alındığında, tetrasiklinlerin emilimini, onlarla şelat oluşturarak azaltır. Bu nedenle tetrasiklinler Asidopan® Plus uygulanmasından 1-2 saat önce veya sonra uygulanmalıdır.

Antasitler digoksin, indometazin ve demir tuzlarının emilimini azaltır. Bu ilaçların uygulanmaları, antasit uygulamasından mümkün olduğu kadar uzun bir süre önce veya sonra yapılmalıdır. İsoniazid, Asidopan® Plus gibi alüminyum hidroksit içeren antasitlerle birlikte alındığında, emilimi azalır. Bu nedenle isoniazid, Asidopan® Plus uygulanmasından en az bir saat önce uygulanmalıdır. Antasitler ile birlikte verilen tamponlanmış veya enterik kaplı aspirinin emilimi artar. Antasitlerin yaptığı idrar pH’ındaki yükselme, salisilatların idrar yolu ile atılımını artırırken, kan konsantrasyonlarında da düşmeye neden olur. Asidopan® Plus gibi alüminyum ve magnezyum içeren antasitler ile birlikte verilen dikumorolün emilimi artar. Antasit kullanan hastalarda oral antikoagülan olarak dikumorol yerine muhtemelen varfarin tercih edilmelidir. Alüminyum hidroksit ile birlikte verilen psödoefedrin veya diazepamın emilim hızları artar. Asidopan® Plus gibi magnezyum ve alüminyum içeren antasitler ile birlikte verilen klordiazepoksidin ve naproksenin emilim hızı azalır.

Antasitlerin neden olduğu idrar pH’ındaki artış, zayıf baz ilaçların atılımını azaltırken, zayıf asit ilaçların atılımını artırır. Amfetaminlerin ve kinidinin atılımı, idrarın alkalileşmesi ile belirgin derecede azalır. Bu ilaçların antasitlerle birlikte alınması, etkilerinin artışına ve muhtemelen toksisiteye neden olabilir.

Antasitlerle etkileşim gösterebilen diğer bazı ilaçlar şunlardır; Antimuskarinikler, fenotiyazinler, fluorid, diflunisal, fosfat, prednison, prednisolon, H2-reseptör antagonistleri, sülfadiazin, fenobarbital, mekamylamin, Ievodopa, nitrofurantoin ve yağda çözünen vitaminler.

Kontraendikasyonlar

Asidopan® Plus, alüminyum ve magnezyum tuzlarına, simetikona veya bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Magnezyum içeren antasitlerin ileri safhada böbrek fonksiyon yetmezliği olan hastalar tarafından kullanılması, hipermagnezemi riski nedeniyle kontrendikedir.

Alüminyum ya da magnezyum içeren antasitler apandisit veya barsak enflamasyonu belirtileri (örneğin; mide veya karın ağrısı, mide krampı, bulantı, kusma) olan hastalarda kontrendikedir. Çünkü antasitler Iaksatif veya konstipasyon yapıcı etkileri ile perforasyona neden olabilirler.

Alüminyum içeren (alüminyum fosfat içerenler dışında) antasitlerin hipofosfatemisi olan hastalar tarafından kullanımı, alüminyum tuzlarının fosfatı bağlayıcı etkileri nedeni ile kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Hiperasidite durumlarında semptomatik rahatlama için, doktorun önerisine göre ya da günde 3-4 defa yemekler arasında ve yatmadan önce 1-2 tatlı kaşığı (5-10 mL) alınır. 24 saatte 18 tatlı kaşığından fazla alınmamalıdır.

Çocuklara 70 kg'lık erişkine önerilen dozlar ile orantılı olarak verilir. 12 yaşından küçük çocuklarda ve bebeklerde kullanılması önerilmez. Süspansiyon alımından sonra bir yudum su içilebilir. Doktorun önerisi olmadıkça maksimum doza iki haftadan daha uzun bir süre devam edilmemelidir.

Kullanılmadan önce şişenin çalkalanması, çocukların ulaşamayacakları yerde saklanması ve hekime danışmadan kullanılmaması gerekir. 

Kullanım Yolu
Ürün için önerilen Kullanma Talimatı değerlendirme aşamasındadır. Henüz onaylanmamıştır.
Müstahzar Adı
Ürün için önerilen Kullanma Talimatı değerlendirme aşamasındadır. Henüz onaylanmamıştır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Preparatın ayrıca;

Asidopan® Süspansiyon

Asidopan® Çiğneme Tableti

Asidopan® Plus Çiğneme Tableti

Asidopan® Plus Fort Çiğneme Tableti  

isimli formları da mevcuttur.

Ruhsat Sahibi
Ürün için önerilen Kullanma Talimatı değerlendirme aşamasındadır. Henüz onaylanmamıştır.
Saklama Koşulları

25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her 5 mL’de 540 mg alüminyum magnezyum hidroksit sülfat (magaldrat) ve 20 mg simetikon içeren 200 mL’lik şişelerde, 5 mL’lik ölçeği ile birlikte sunulmuştur.

Uyarılar/Önlemler

Böbrek yetmezliği olan hastalarda alüminyum içeren antasitlerin uzun süre kullanımı, diyalize bağlı osteomalazinin kötüleşmesi ile sonuçlanabilir. Alüminyum doku düzeylerindeki yükselme, diyalize bağlı ansefalopati ve osteomalazi sendromlarının gelişimine katkıda bulunabilir. Alüminyumun çok az bir miktarı mide-barsak kanalından emilir ve alüminyumun böbrek yoluyla atılımı böbrek yetmezliği durumunda bozulmuştur. Alüminyum diyaliz membranından geçemeyen albümin ve transferine bağlandığından diyaliz ile vücuttan tam olarak atılamaz. Bunun sonucunda alüminyum, böbrek yetmezliği olan hastalarda oral yoldan yüksek dozlarda ve uzun süre kullanıldığında kemiklerde birikerek diyalize bağlı osteomalazi gelişimine neden olabilir.

Alüminyum mide-barsak kanalında suda erimeyen fosfat kompleksleri oluşturur ve bu nedenle fosfat emilimini azaltır. Kan fosfat düzeyleri normal olan hastaların alüminyum içeren antasitleri uzun süre kullanmaları ve bu sürede yetersiz fosfat almaları hipofosfatemiye neden olabilir. Bu durumun şiddetli olduğu olgularda hipofosfatemi, iştahsızlık, halsizlik, kas zafiyeti ve osteomalazi görülebilir.

Genel olarak antasitlerin diğer ilaçların emilimini etkiledikleri bilinir. Bu nedenle, başka ilaçlar da kullanan hastaların bu ilaçlarını antasit alımından 1-2 saat önce veya sonra almaları önerilir.

Laboratuar testleri: Alüminyum içeren antasitlerle uzun süreli tedavi gören hemodiyalizdeki hastaların, tedavileri süresince bir ya da iki aylık aralar ile serum fosfat düzeyleri izlenmelidir.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı: Gebelik Kategorisi: C. Gebelik süresinde kullanımı ile ilgili yeterli sayıda ve iyi kontrol edilmiş klinik çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle Asidopan® Plus gebelikte sadece gerçekten gerekiyorsa kullanılmalıdır.

Alüminyum ve magnezyum içeren antasitlerin ve simetikonun emzirme döneminde verilmemesini gerektiren bir kanıt yoktur. Bugüne kadar emzikteki bebekte görülen herhangi bir yan etki bildirilmemiş olmakla birlikte, emzirmekte olan anneler, bebekte görülebilecek istenmeyen bir etki açısından dikkatli olması konusunda uyarılmalıdır.

Araç ve Makine Kullanımına Etkisi

Asidopan® Plus’ın bileşiminde bulunan maddelerin araç ve makine kullanımını olumsuz olarak etkileyecek bir yan etki yapması beklenmez.

Üretici Bilgileri
Ürün için önerilen Kullanma Talimatı değerlendirme aşamasındadır. Henüz onaylanmamıştır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Uzun süre antasit kullanımına bağlı olarak en sık görülen yan etki diyare ve konstipasyondur. Magnezyum içeren antasitler diyareye neden olabilirken, alüminyum içeren antasitler konstipasyona neden olabilirler. Asidopan Plus laksatif ve katartik etkilerin dengelenmesi amacıyla hem alüminyum hidroksit hem de magnezyum hidroksit içerir.

Uzun süreli ve yüksek doz antasit kullanımına bağlı olarak iştahsızlık, halsizlik, hipermagnesemi, kas zafiyeti nadiren bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Yardımcı Maddeler
Ürün için önerilen Kullanma Talimatı değerlendirme aşamasındadır. Henüz onaylanmamıştır.