Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka ASINPIRINE
Etken Madde Kodu SGKERW-ASETILSALISILIK ASIT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 100
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu B01AC06
ATC Açıklaması Asetilsalisilik asit
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A00923
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 4,1 TL (18 Şubat 2019) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 3,32 TL (12 Haziran 2018)
Kurumun Ödediği 2 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu olan hastalarda (özellikle çocuklarda) ve dehidrate durumundaki hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu olan hastalarda (özellikle çocuklarda) ve dehidrate durumundaki hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Doz Aşımı

Aşırı dozda alındığında baş dönmesi, kulak çınlaması, terleme, bulantı, kusma, konfüzyon, hiperventilasyon, hipertermi ve dehidratasyon gibi salisilizm belirtileri görülebilir. Çok yüksek dozlarda merkezi sinir sistemi depresyonuna bağlı olarak koma, kardyovasküler kollaps ve solunum yetmezliği görülebilir.

 

Akut aşırı doz alımında midenin derhal boşaltılması gerekebilir. Bu amaçla  hasta ya kusturulmalı, ya da mide lavajı yapılmalıdır. Şiddetli zehirlenmelerde (plazma salisilat düzeyleri erişkinlerde  500 mcg/mL'nin, çocuklarda 300 mcg/mL'nin üzerinde) zorlu alkali diürez sağlanmalıdır. Bu durumlarda plazma elektrolitleri (özellikle potasyum) ve asit-baz dengesi yakından izlenmelidir. Hemodiyaliz ya da peritoneal diyaliz uygulaması gerekebilir.

Endikasyonlar

ASİNPİRİNE Tablet anti-trombotik olarak yüzeyel venlerin inflamasyonunda, risk altındaki  (hipertansif, hiperlipidemik, diyabetik) hastalarda koroner trombozun önlenmesinde, kardiyovasküler cerrahide özellikle aortokoroner by-pass ve arteryovenöz şantlarda postoperatif tromboz ve embolizmin önlenmesinde kullanılır. Ayrıca önceden enfarktüs geçirmiş veya stabil olmayan anjina pektorisli hastalarda miyokardiyal enfarktüs riskini azaltmak ve trombotik emboli nedeniyle beyinde geçici iskemisi olanlarda atakların veya inme riskini azaltmak için trombolitik olarak kullanılır.

 

ASİNPİRİNE Tablet, baş, diş, kulak, boğaz, kas ve eklem ağrıları ile romatizma, lumbago, siyatik, nevraljiler ve menstrüel ağrıların giderilmesi, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlar sırasında görülen ateşin önlenmesinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler
Asetilsalisilik asit antiagregan, analjezik, antipiretik, antiinflamatuvar ve antiromatizmal etkilere sahip bir maddedir.
 
Trombositler ve damar endotel hücreleri arasındaki etkileşimin düzenlenmesinde önemli mekanizmalardan biri prostaglandinler (PG) arasındaki dinamik dengedir. Trombositlerde sentezlenen tromboksan A2 (TXA2) agregasyon ve vazokonstriksiyon yönünde etki ederken, vasküler endotelde üretilen prostasiklin (PGI2) antiagregan ve vazodilatör etki gösterir. Vasküler endotel hasarlandığında, örneğin aterosklerotik hadiselerde, PGI2 sentezi azalmakta ve TXA2 etkinliği artmaktadır.
 
Asetilsalisilik asit prostaglandin sentezi için gerekli olan siklooksijenazı dönüşümsüz olarak inhibe eder. Trombositler, bu enzimi tekrar sentez edememeleri nedeniyle, ömürlerinin geri kalan kısmında (7-10 gün) TXA2 sentezleyemezler ve agregasyon özelliklerini kaybederler. Trombositlerin aksine, endotel hücrelerinde asetillenmiş siklooksijenaz derhal yenilenir ve PGI2 sentezi devam eder.
 
Tüm salisilatlar gibi asetilsalisilik asit de periferik damarlarda dilatasyon oluşturarak ısı fazlasının bu yolla giderilmesi sonucu yükselmiş olan vücut sıcaklığını düşürür. Antiinflamatuvar ve analjezik etkileri ise prostaglandin sentaz enzim kompleksinin inhibisyonu sonucu ortaya çıkar. Asetilsalisilik asit, diğer salisilatlardan prostaglandin sentezini daha güçlü ve trombosit agregasyonunu irreversibl olarak inhibe etmesiyle ayrılır. Bu özelliği bileşiminde bulunan asetil grubundan kaynaklanır.

 

Farmakokinetik Özellikler

Oral yolla alımından sonra dozun tamama yakın bir kısmı mide ve barsakta hızla absorbe edilir. Asetilsalisilik asit absorbsiyon sırasında kısmen salisilik aside hidroliz olur ve tüm vücut sıvılarına yayılır. Plazma proteinlerine yaklaşık % 90 oranında bağlanır. Eliminasyon ömrü 15-20 dakika iken, hidroliz sonucu oluşan salisilik asidin yarı ömrü düşük dozlarda 2-3 saati, yüksek dozlarda ise 20 saati bulur. Başlıca böbrekler yolu ile atılır.

Farmasötik Şekli

TABLET

Formülü

Her bir tablet, 300 mg asetilsalisilik içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Kortikosteroidlerle birlikte kullanımı, salisilat klerensinin artmasına ve bunun sonucu plazma düzeylerinin düşmesine neden olur.

 

Salisilatlarla birlikte alkol kullanımı, gastrointestinal ülserasyon riskini artırır.

 

Salisilatlar, oral antikoagülanların etkilerinin artmasına, nonsteroidal antienflamatuvar ilaçların ise etkilerinin azalmasına neden olurlar.

 

Diyabetli hastalarda kullanıldığında, insülin veya oral antidiyabetiklerin dozunun ayarlaması gerekebilir.

 

Salisilatlar, furosemid, spirolaktonun benzeri diüretiklerin ve ürikozürik ilaçların etkilerini inhibe edebilirler. Metotreksat ile birlikte kullanımı sonucu, ilacın serum düzeylerinde ve dolayısıyle toksisitesinde artış meydana gelebilir.

Kontraendikasyonlar

ASİNPİRİNE Tablet, salisilatlara ya da nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlara karşı aşırı duyarlığı olanlarda, hemofili hastalarında, gastrointestinal kanama geçirenlerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;

Antiagregan olarak, doktor tavsiyesine göre günde 1 defa 1 tablet kullanılır.

Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak erişkinlerde bu amaçla kullanılacak mutat dozları 0.3-1 g      (1-3 tablet) olup, klinik gereksinime göre her 4 saatte bir bu dozlar tekrarlanabilir. Bu amaçla kullanıldığında günlük maksimum dozu 4 g (13 tablet)’dır.

Çocuklarda ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak bir defada 4-6 yaş için ½ tablet, 7-9 yaş için 1 tablet, 9-15 yaş için 1-2 tablet. Bu doz günde 3 defa tekrarlanabilir.

 

Romatizmal hastalıklar: Erişkinlerin akut romatizmal hastalıklarında bölünmüş dozlar halinde günde 5.4 g’a kadar alınabilir.      

Çocukların romatizmal hastalıkları sırasında bölünmüş dozlar halinde günlük 60 - 90 mg/kg dozda kullanılabilir. Akut durumlarda başlangıç dozu günlük 125 mg/kg'a kadar çıkartılabilir.

Tercihen yemeklerden sonra yarım bardak su ile alınır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

---

Saklama Koşulları

25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

100 tabletlik, çocukların açamayacağı özel kapaklı plastik şişelerde, prospektüsü ile birlikte.

Uyarılar/Önlemler
SU ÇİÇEĞİ, GRİP GİBİ VİRAL ENFEKSİYONLARDA, YÜKSEK ATEŞTE, REYE SENDROMU KONUSUNDA DOKTORA DANIŞMADAN ÇOCUK VE GENÇLERDE KULLANILMAMALIDIR.
Renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu olan hastalarda (özellikle çocuklarda) ve dehidrate durumundaki hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Bazı astmatik hastalar, asetilsalisilik aside karşı cilt döküntüleri, anjiyonörotik ödem, rinit, şiddetli bronkospazm ve dispne ile seyreden aşırı duyarlık reaksiyonları gösterebilir.
Hamilelerde ve emziren annelerde kullanımı
(Hamilelik Kategorisi : D): Doktor tarafından aksi belirtilmedikçe hamilelikte ve emziren annelerde kullanılmamalıdır. Özellikle gebeliğin son üç ayında kullanılması sakıncalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Gastrointestinal sistem : Bulantı, hazımsızlık, epigastrik ağrı ve iştahsızlık
 
Dermatolojik : Ciltte kızarıklıklar, kronik ürtikerden şikayetçi olan hastalarda anjiyoödem
 
Hematolojik : Kanama süresinde artış, lökopeni, trombositopeni, purpura, plazma  demir düzeylerinde azalma
 
Aşırı duyarlık sonucu nadiren de olsa ciddi alerjik ve anafilaktik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu tip reaksiyonlar daha çok nazal polip, astım ve rinit şikayeti olan hastalarda görülebilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.