Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Marka ASPIRIN
Etken Madde Kodu SGKERY-ASETILSALISILIK ASIT+KAFEIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N02BA51
ATC Açıklaması Psikoleptikler hariç Asetilsalisilik asit kombinasyonları
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A00946
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 2,48 TL (20 Mart 2016) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 2,14 TL (20 Mart 2016)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer harabiyeti olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
Doz Aşımı

Yüksek dozda alındığında baş dönmesi, kulak çınlaması, terleme, bulantı, kusma, konfüzyon, hipervantilasyon, hipertermi ve dehidratasyon gibi salisizm belirtileri görülebilir. Çok yüksek dozlarda, merkezi sinir sistemi depresyonuna bağlı olarak koma, kardiyavasküler kollaps ve solunum yetmezliği görülebilir. Akut kafein intoksikasyonuna (>1 g) bağlı olarak uykusuzluk, huzursuzluk, kusma, konvülsiyon ve/veya görsel, işitsel rahatsızlıklar ile deliryum ve taşikardinin eşlik ettiği eksitasyon görülebilir. Akut intoksikasyonda, %5’lik sodyum bikarbonat solüsyonu ile gastrik lavaj yapılır. Ciddi intoksikasyonlarda (örn. i.v. sodyum bikarbonat ile) kuvvetli alkali diürez sağlanmalıdır. Bazı ciddi durumlarda hemodiyaliz gerekli olabilir.

Endikasyonlar
  • Ağrılarda; özellikle baş ve diş ağrısı, bel ağrısı(lumbago), nevralji, siyatik, migren ve adet sancılarında
  • Soğuk algınlığı, grip ve hafif enfeksiyonlarda görülen ağrı ve ateş durumlarında
  • İltihabi durumlarda : örn. akut ve kronik romatizmal hastalıklarda
Farmakodinamik Özellikler

Asetilsalisilik asit analjezik, antipiretik, antienflamatuar ve antiagregan etkilere sahiptir. Asetilsalisilik asit bu etkilerini, siklooksijenaz enzimini dönüşümsüz asetilasyon ile inhibe ederek gerçekleştirir. Siklooksijenaz (prostaglandin sentetaz) enziminin inhibisyonu ağrı, ateş, enflamasyon ve agregasyondan sorumlu prostaglandinlerin sentezini önlemektedir. 

Farmakokinetik Özellikler

Asetilsalisilik asit oral uygulamadan sonra hızlı ve hemen tamamen emilir. Maksimum plazma salisilat düzeylerine 1-2 saat sonra erişilir. Bununla birlikte plazmada etkin konsantrasyon 20-30 dakika içinde sağlanır. Plazma proteinlerine %80-90 oranında bağlanan asetilsalisilik asidin %20’si kanda, %80’i ise karaciğer ve böbreklerde hidrolize olur. Asetilsalisilik asit böbrekler yoluyla salisilik asit ve metabolitleri şeklinde atılır. Kafeinin, gastrointestinal kanaldan emilimi ve biyoyararlanımı tama yakındır. Plazma yarı ömrü 4-5 saat olan kafein, maksimum plazma konsantrasyonuna 30-40 dakika içinde ulaşır. Vücutta demetilasyon ve oksidasyon ile metabolize edilerek metilürik asit ve monometilksantin şeklinde böbreklerden atılır. Aspirinin analjezik etkinliğinin kafein tarafından potansiyalize edilmesi sayesinde, Aspirin Forte ile daha yüksek (> %40) Aspirin dozlarına eşdeğer analjezi sağlanabilmektedir.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Her tablet 500 mg Asetilsalisilik asit ve 50 mg Kafein içerir.

İlaç Etkileşmeleri
Non-steroidal antiromatizmal ilaçların etkilerini ve yan etkilerini, metotreksat’ın istenmeyen etkilerini, antikoagulanların (örn. heparin ve kumarin türevleri) etkilerini ve steroidlerle birlikte alındığında gastrointestinal kanama ihtimalini arttırır.
Diyabetli hastalarda kullanıldığında, insülin veya oral antidiyabetiklerin (örn. sulfonilüre) dozunun ayarlanması gerekebilir.
Furosemid, spironolakton benzeri diüretiklerin ve ürikozürik ilaçların etkilerini azaltır.
Salisilatlar tiroid fonksiyon testlerini etkileyebilirler.
Kafein, barbitürat türevi ve antihistaminik grubu ilaçların etkilerini antagonize eder, sempatomimetikler ve tiroksine bağlı taşikardiyi arttırabilir. Kafeinin karaciğerdeki parçalanmasını oral kontraseptifler, simetidin ve disülfiram yavaşlatır, barbitüratlar ise hızlandırır.
Kontraendikasyonlar

Salisilatlara ve diğer steroid olmayan antienflamatuar ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, kanama eğiliminin arttığı patolojik durumlarda, gebeliğin son üç ayında, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinde, gastrointestinal kanalda kronik ve aktif ülseri olanlarda kullanılması sakıncalıdır. Sinüs taşikardisi veya ekstrasistol gibi kardiyak aritmilerde, ağır karaciğer harabiyetinde (örn. siroz), hipertiroidizmde ve anksiyete ile seyreden durumlarda doz hekim tavsiyesine göre azaltılmalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse :
Erişkinlerde, günde 2 ila 3 kez (6 saat ara ile) 1-2 tablet tercihen yemeklerden sonra, çiğnenmeden bir miktar sıvı ile yutulur.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

Oda sıcaklığında, 25°C’nin altında saklayınız

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20 Tabletlik blister ambalaj

Uyarılar/Önlemler

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımında ilaç etkileşimleri göz önüne alınmalıdır. Astma, nazal polip veya nazal allerjisi olanlarda, gastrointestinal şikayetleri, ülseri veya kanama hikayesi olanlarda, karaciğer harabiyeti olanlarda ve cerrahi müdahale geçirecek kişilerde dikkatle kullanılmalıdır. Hekim tarafından tavsiye edilmedikçe, hamileler ve süt veren anneler tarafından kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Doza bağımlı olarak gastrointestinal hemoraji, ülserasyon, tinnitus, vertigo, geçici işitme kaybı, kanama zamanının uzaması ve nadiren lökopeni, trombositopeni, plazma demir konsantrasyonunda düşme görülebilir. Ayrıca nadir vakalarda aşırı duyarlık reaksiyonları olarak kaşıntı, ürtiker, angionörotik ödem, astma ve anaflaksi görülebilir. Uykusuzluk, huzursuzluk, taşikardi ve gastrointestinal şikayetler görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.