Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Atabay İlaç Fabrikası A.Ş.
Marka ATASPIN
Etken Madde Kodu SGKERW-ASETILSALISILIK ASIT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu B01AC06
ATC Açıklaması Asetilsalisilik asit
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A00968
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 2,79 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 2,5 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 0,45 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Salisilatlar karaciğer harabiyeti olanlarda, böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Salisilatlar karaciğer harabiyeti olanlarda, böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
Doz Aşımı

Salisilat intoksikasyonu (salisilizm) belirtileri: Kulak çınlaması, işitme azalması, baş ağrısı, bulantı, kusma, baş dönmesi, hiperventilasyon, letarji ve konfüzyondur.Tedavi için hasta kusturulur veya midesi yıkanır, ardından aktif kömür bulamacı verilir.Yaşam belirtileri yakından izlenir ve desteklenir .Plazma salisilat konsantrasyonları izlenmelidir.Hipertermi, dehidrasyon, asid-baz dengesi bozukluğu, hipoglisemi, hipokalsemi, hipokalemi ve hipoprotrombinemi varsa düzeltilmelidir. Hemodiyaliz salisalatı kandan uzaklaştırmada etkilidir.Hızlandırılmış alkalen diürez ile ilacın vücuttan atılması çabuklaştırılabilir.

Endikasyonlar
Analjezik ve Antipiretik olarak;
 
Hafif ve orta şiddetli ağrıların semptomatik tedavisi için: Baş ağrısı, diş ağrısı, adet sancıları, nezle, grip, akut ateşli hastalıklardaki ateş, kırıklık ve vücut ağrıları ( Ancak Reye sendromu yapabilen varisella ve influenza gibi enfeksiyonlarda kullanılmamalıdır.)
 
Romatizmal hastalıklar: Romatoid artrit,jüvenil artrit, osteoartrit, akut eklem romatizması
 
Nonromatik inflamatuvar hastalıklar: Miyalji, müsküloskeletal ağrı, atletik travmalar, bursit, kapsülit, tendinil, nonspesifik akut tenosinovit
 
Antiagregan olarak, tromboembolizm profilaksisi için: geçirilmiş miyokard enfarktüsü, anstabl angina pektoris, geçirilmiş serebrovasküler tromboz, geçici iskemik ataklar.
 
Kardiyovasküler operasyonlar: aorto-koroner ve femora- popliteal bypass, karotid endarterektomi, biyoprostetik kalp kapakçıkları, koksofemoral cerrahi, atrial fibrillasyon.
 
Kawasaki Sendromu: (i.v. immünglobulinle birlikte)Antienflamatuvar, antipiretik ve antitrombotik olarak.
Farmakodinamik Özellikler
Asetilsalisilik asit analjezik, antipiretik, antiinflamatuvar ve antiagregan etkilere sahip bir nonsteroidal antiinflamatuvar ilaç (NSAİİ) dır.Asetilsalisilik asid prostaglandin sentezininde görevi siklooksijenaz enzimini (COX) inhibe ederek etkilerini gösterir.
 
Asetilsalisilik asid siklooksijenaz enziminin COX-I ve COX-2 izoformları için seçici değildir, her ikisini de aynı ölçüde inhibe eder. Prostaglandinler ve tromboksan ağrı, ateş, enflamasyon ve trombus oluşumunda aracı (mediatör) olarak önemli rolleri olduğundan bunların inhibisyonu semptomatik iyileşme sağlar.
 
Antipiretik etki : Ateşin yükseldiği enflamasyon ve enfeksiyonlarda proinflamatuvar sitokin (İL-1β ,İL-6,İNTFα ,İNTFβ,TNFα ) yapımı artar.Bu sitokinler anterior hipotalamusta preoptik bölgede prostaglandin E2  yapımını arttırırlar.Prostaglandin E2 hipotalamik termoregülasyon nöronlarında cAMP yapımını arttırarak ısı yükseltici mekanizmaları (ısı üretimini arttırmak.ısı kaybını azaltmak) harekete geçirir
 
Antiagregan etki : Asetilsalisilik asit trombositlerdeki siklooksijenaz enzimini geri dönüşümsüz olarak inhibe eder.Bunun sonucu trombositlerde prostaglandin ve tromboksan (TXA2 ) sentezi durur.Agregasyonu başlatan GIIb/IIIa reseptörünün aktivasyonu için endojen TXA2  gerekli olduğundan trombositler agregasyon yapabilme özeliğini kaybeder ve bu trombositlerin ömrü boyunca (7-10 gün) sürer.Çünkü trombositler protein sentezi yapamadığından siklooksijenazı yenileyemez.
 
Buna karşılık endotel hücrelerinde asetillenmiş siklooksijenaz yerine yenisi yapılır ve antitrombotik ve vazodilatör özelikleri olan PGI2 sentezi sürer.
Farmakokinetik Özellikler
Absorpsiyon: Ağız yoluyla verildiğinde asetilasilik asit süratle ve hemen tamamen absorbe olur. Plazma doruk konsantrasyonları 1-2 saatte oluşur. Analjezik ve antipiretik etki 30 dakikada başlar. 1-3 saatte doruğa erişir ve 3-6 saat sürer. Analjezik ve antipiretik etki 25-50 µg/ml antienflamatuvar ve antiromatizmal etki 150-300 µg/ml’lik plazma konsantrasyonlarında görülür.
 
Dağılım: Salisilat ekstrasellüler sıvıya yaygın biçimde dağılır. Plasenta yoluyla fötusa ve anne sütüne geçer. Dağılım hacmi 10 L’ dir. Çoğu albumine olmak üzere plazma proteinlerine bağlanma oranı % 80-90 dır.
 
Metabolizma:  Asetilsalisilik asit vücutta salisilat ve asetata hidrolize olur. Metabolik değişmeler birçok dokularda özellikle karaciğerde olur ve başlıca metabolitler salisilürik asit ve glukuronid konjugetleridir.
 
Atılım:  Asetilsalisilik asidin plasma yarı ömrü 15-20 dakika, salisilatın doza bağlı olarak 3-20 saat arasındadır. Salisilatlar böbrekte glomerüler filtrasyon,aktif tübüler sekresyon ve pasif tübüler reabsorpsiyonla elimine olur. Asetilsalisilik asit hemodiyaliz ve peritoneal diyalizle kandan uzaklaştırılabilir.
Farmasötik Şekli
Tablet
Formülü
Beher tablet 80 mg asetilsalisilik asit ihtiva eder. Boyar madde olarak tartrazin FDC yellow, tatlandırıcı olarak sakkarin sodyum bulunmaktadır.
İlaç Etkileşmeleri
Sitokrom P450 etkisi: CYP2C8/9 substratı (minör)
 
Etki artışı/ Toksisite:
 
Asetilsalisilik asitle birlikte verildiğinde :
 
Metotreksatın serum konsantrasyonları ve troksisitesi artar.
 
Valproat bağlanma yerlerinden ayrılır,toksisitesi artabilir,
 
NSAİİ (nonsteroidal antiinflamatuvar) ilaçların advers etileri artar (ülserasyon)
 
Oral antikoagülanlar (varfarin) ,trombolitik ajanlar,heparin,düşük molekül ağırlıklı heparinler,antitrombotik ajanlar (tiklopidin.klopidogrel,dipiridamol, NSAİİ ilaçlar ve IIb/IIIa reseptör antagonistleri) kanama riskini arttırırlar,
 
Verapamil kanama zamanını additif olarak uzatır,
 
Sulfanilüre sınıfı ilaçlar (tolazamid,tolbutamid) proteinlere bağlanma yerlerinden ayrılır.Etkileri fazlalaşır.Bu etkileşim yeni sulfanilüre ajanları (gliburid,glipizid,glimeprid)için geçerli değildir.
 
Etki azalması:
 
Asetilsalisilik asit birlikte verildiğinde :
 
ACE inhibitörlerinin etkisi azalir.
 
Beta blokörler,furosemid,tiazidler ve probenesidin etkileri azalır.
 
NSAİİ ilaçların serum konsantrasyonu azalır.
 
Alkol: Asetilsalisilik asit alkolle birlikte alınmamalıdır.Mide mukozasının hasarı ağırlaşır.
 
Besinler : Besinler asetilsalisilik asidin absorpsiyon hızını azaltır fakat absorbe olan miktarı etkilemez.Asetilsalisilik asit alındığında :
 
Folik asidin atılımı fazlalaşır,folat eksikliği ve hiperkrom anemi görülebilir.
 
Uzun sürede demir eksikliği anemisi görülebilir.
 
Benediktin likörleri,erik,üzüm,çay ve hıyar (acur) dan kaçınmalıdır.Salisilat birikimi olabilir.
 
Herballer/Nütrasötikler: Kedi pençesi (Uncaria tomentosa),dong quai,çuha çiçeği (Primula veris),kasımpatı (Chrysanthemum partenium),sarmısak,zencefil,gingko,kızıl yonca (Trifolium pratense),atkestanesi,yeşil çay,ginseng antitrombosit etki taşıdığından asetilsalisilik asit ile birlikte kullanılmamalıdır.
 
Körri tozu,paprika,meyankökü salisilat birikimine neden olabilir.Bu maddelerin 100 gramında 6 mg salisilat bulunur.
 
LABORATUVAR TEST ETKİLEŞİMLERİ
 
Salisilat alan hastalarda aşağıdaki testler yanlış sonuç verir ve geçersizdir:
 
İdrarda Fehling testi, Gerhard asetoasetik asit testi, enzimatik glukoz testleri, fenolsulfonftalein testi (PSP), serumda ürik asit tayini, idrarda vanilmandelik asit (VMA) tayini, tiroid radyonüklid imaj testi.
Kontraendikasyonlar
Aktif kanamalar, ülser kanaması, hemofili, koagülasyon ve trombosit hastalıkları.
 
Asetilsalisilik asit ve diğer nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçların yaptığı anjioödem, analfilaksi ve diğer ağır hipersansitivite reaksiyonları olmuşsa,burun polipleri,astma, bronkospazm geçirilmişse, gebeliğin son 3 ayında ve glukoz – 6 – fosfat dehidrogenaz eksikliğinde.
 
Çocuklarda ve ergenlik çağında varisella, influenza ve diğer enfeksiyonlarda REYE sendromu olasılığı varsa kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Analjezik ve antipiretik olarak:
 
2 yaşından küçük çocuklarda doz hastaya göre bireysel olarak hekim tarafından belirlenir.2-12 yaş arası çocuklarda hekim başka bir biçim önermedikçe aşağıdaki doz şeması uygulanabilir.
Yaş grubu                        Her 4 saatte bir tekrarlanabilecek doz
               
2-4 yaş                            160 mg (2 tablet )
4-6 yaş                            240 mg (3 tablet)
6-8 yaş                            320 mg (4 tablet)
9-12 yaş                          320-400 mg(4-5 tablet)
 

Genelde 24 saat boyunca ilaç en fazla 5 kere alınmalıdır.

Antiromatoid ve antiinflamatuvar olarak günde 80-100 mg/kg, günlük doz 4 kısma bölünerek 6 saat ara ile verilir.
 
Doz arttırılması gerekli görüldüğünde plazma salisilat konsantrasyonları ölçülmelidir.
 
Kawazaki sendromu : Oral yolla 80-100 mg/kg/gün dozunda asetilsalisilik asit 4 eşit kısma bölünerek 6 saat ara ile verilir.Serum konsantrasyonları takip edilir.Ateş düştükten sonra doz günde bir kere 3-5 mg’a indirilir.Hastada koroner arter anomalileri yoksa bu doza en az 6-8 hafta veya sedimantasyon ve trombosit sayısı normale dönene kadar devam edilir.Hastada koroner arter anomalileri varsa düşük dozda asetilsalisilik aside hep devam edilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Ataspin Tablet 500mg
Saklama Koşulları
25º C’ nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
 
ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Beher tablette 80 mg asetilsalisilik asit ihtiva eden 20 tabletlik blister ve 500 - 1000 tabletlik hastane ambalajlarında.
Uyarılar/Önlemler
Asetilsalisilik asit karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğunda ,ödem eğilimi olan carditis ve hipertansiyonda,erozif gastrit ve peptik ülserde,hipoprotrombinemi ve K-vitamini eksikliğinde,gut ve tireotoksikozda ve aşırı alkol alma alışkanlığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
Tedavi sırasında tinnitus ve işitme kaybı belirirse ilaç kesilmelidir.
 
Burun polipleri ve astımı olan ve tartrazin boyalarına karşı aşırı duyarlı olan hastalar salisilatlara aşırı duyarlı olabilir.
 
Aşırı kanamaları önlemek için ATASPİN TABLET operasyonlardan 1-2 hafta önce kesilmelidir.
 
Gebelikte ve Laktasyonda Kullanım
 
Gebelikte kullanımı :
 
Gebelik Kategorisi C ve D:
 
Asetilsalisilik asit gebeliğin ilk üç ayında kullanılacaksa anneye sağlayacağı faydalarla fetus için potansiyel zararlar tartılmalıdır.Gebeliğin 2. ve 3.üç ayında yüksek dozda salisilat kullanılması postmatürite sendromuna neden olabilir.Bu sendromda gebeliğin uzaması,plasenta yetmezliği,fetusta hasar ve mortalite görülür.Ayrıca annede antenatal hemoraji riski artar.Salisilatlar gebeliğin son haftalarında kullanıldığında fetal veya neonatal hemoraji riski artar,fetal ductus arteriosus’un erken kapanması fetusta pülmoner hipertansiyon ve kalp yetmezliği görülebilir.Gebeliğin sonlarinda yüksek dozda asetilsalisilik asit düşük ve ölü doğum riskini arttırır
 
ATASPİN TABLET’in gebeliğin son üç ayında kullanılması önerilmez.
 
Laktasyon :
 
Salisilatlar anne sütüne geçer.Mutad analjezik dozlarda bir problem bildirilmemiştir.Kronik yüksek dozlarda çocuğa geçen miktar yan etkiye neden olabilir.
 
Pediatrik hastalar:
 
REYE sendromuna karşı çocuklarda ve adolesan hastalarda akut ateşli hastalığın varisella veya influenza olmadığı kesinleşmedikçe ATASPİNâ tedavisine başlanmamalıdır.Kawasaki hastalığında serum salisilat konsantrasyonların izlenmesi önerilir.
 
Geriatrik hastalar:
 
Yaşlılar salisilatların toksik etkilerine karşı daha hassas olabilir.Bunda renal fonksiyon azalmasının rolü vardır. Doz azaltılması gerekebilir
 
Araç ve makine kullanmaya etkisi :
 
ATASPİN® alan hastaların motorlu araç veya makina kullanmalarında bir sakınca yoktur. Ancak kronik olarak yüksek dozda salisilat kullananlar “salisilizm” belirtilerine karşı uyarılmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Asetilsalisilik asidin yan etkilerinin çoğu doza bağlıdır ve düşük dozlarda çok nadirdir.
 
Koagülasyon mekanizmasını etkileyen bütün ilaçlarda olduğu gibi asetilsalisilik asitle de kanamalar görülebilir.Kanama riski kullanılan doza,hastanın duyarlılığına ve hemoraji yapma potansiyeli olan diğer ilaçların birlikte verilmesine bağlıdır.
 
Kardiyovasküler sistem : Hipotansiyon,taşikardi,aritmiler,ödem.
 
Gastrointestinal sistem :Bulantı,kusma,dispepsi,epigastrik ağrı,mide yanması,mide sancısı,gastrointestinal ülserasyon (% 6-31) ,gastrik erozyon,duodenal ülser
 
Hematolojik : Anemi.dissemine intravasküler koagülasyon,protrombin zamanı uzaması,koagülopati,trombositopeni,hemolitik anemi,kanama,demir eksikliği anemisi,
 
Endokrin/Metabolik : Asidoz,hiperkalemi,dehidrasyon,hipoglisemi (çocuklar) ,hiperglisemi,hipernatremi (tamponlanmış preparatlarda).
 
Santral sinir sistemi : Yorgunluk, uykusuzluk,sinirlilik,ajitasyon,konfüzyon,baş dönmesi,başağrısı,letarji,beyin ödemi,hipertermi,koma.
 
Solunum sistemi : Astma,bronkospazm,dispne,larinks ödemi,hiperpne,taşipne,respiratuvar alkaloz,nonkardiyojenik akciğer ödemi.
 
Dermatolojik : Erüpsiyon,anjiyoödem,ürtiker.
 
Hepatik : Hepatotoksisite,transaminaz yükselmesi,hepatitis (geri dönüşümlü)
 
Nöromüsküler/Skeletal : Rabdomiyoliz,kuvvetsizlik,asetabulumda kemik erimesi.
 
Otik : Tinnitus,işitme kaybı.
 
Renal : İnterstisyel nefrit,renal papilla nekrozu,proteinüri,böbrek yetmezliği (rabdomyolizin yaptığı dahil) ,üre azotunda artış,serum kreatininde artış.
 
Çeşitli : Anafilaksi,gebelik ve travayda uzama, ölü doğum,yeni doğmuşta hipoplazi,peripartum kanama,Reye sendromu.
 
Postmarketing devresi ve vaka bildirileri : Kolonda ülserasyon,özofagusta striktür,özofajit ve ülser,özofagusta hematom,koroner arter spazmı,kondüksiyon bozukluğu ve atrial fibrillasyon (toksisite)delirium,iskemik beyin enfarktusu,kolit,kolestatik sarılık,periorbital ödem,rinosinüzit.
 
BEKLENMEDİK BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.