Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka ATEROZ
Etken Madde Kodu SGKFXH-ATORVASTATIN 80 MG Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C10AA05
ATC Açıklaması Atorvastatin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A09268
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 53,71 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 47,94 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 35,02 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek hastalığı atorvastatinin plazma konsantrasyonlarına ve lipidler üzerine etkilerini değiştirmez. Bu sebeple böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlanması gerekli değildir.
Karaciğer Yetmezliği
Atorvastatin plazma konsantrasyonları kronik alkolik karaciğer hastalığı olan hastalarda belirgin olarak (yaklaşık Cmax’ta 16 kat ve AUC’de 11 kat) artmıştır (Childs-Pugh B). Aktif karaciğer hastalığı olan veya devamlı olarak normal üst limiti 3 kat aşan açıklanamayan serum transaminaz yükselmesi olan hastalarda kullanılmalıdır.
Doz Aşımı

ATEROZ’ın doz aşımı için spesifik tedavi bulunmamaktadır. Doz aşımı oluşması halinde, hasta semptomatik olarak tedavi edilmeli ve gereken destekleyici tedbirler alınmalıdır. Plazma proteinlerine fazlaca ilaç bağlanmasına bağlı olarak hemodiyalizin atorvastatin klerensini anlamlı olarak arttırması beklenmez

Endikasyonlar

ATEROZ®, primer hiperkolesterolemi, heterozigot familyal ve non-familyal hiperkolesterolemi ve kombine (mix) hiperlipidemi (Fredrikson Tip IIa ve IIb) hastalarda yükselen total kolesterol,LDL-kolesterol, apolipoprotein B ve trigliseridlerin düşürülmesinde ve HDL-kolesterolün yükseltilmesinde diyete yardımcı olmak üzere endikedir.

 

ATEROZ®,  yüksek serum  trigliserid seviyeleri olan (Fredrikson Tip IV) hastalarda ve tek başına diyete cevap vermeyen disbetalipoproteinemili (Fredrikson Tip III) hastalarda diyete yardımcı olmak üzere endikedir.

 

ATEROZ®, ayrıca diyete ve diğer non-farmakolojik önlemlere yanıtın yetersiz olduğu durumlarda, homozigot familyal hiperkolesterolemili hastalarda total kolesterol ve LDL-kolesterolün düşürülmesinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Atorvastatin 3-hidroksi-3-metil-glutaril-koenzim A’nın, kolesterolü de içeren sterollerin bir prekürsoru olan mevalonata dönüşmesinden sorumlu hız sınırlayıcı enzim olan HMG-KoA redüktazın selektif, kompetitif  bir inhibitörüdür. Homozigot ve heterozigot familyal hiperkolesterolemi, hiperkolesteroleminin non-familyal tipleri ve karma dislipidemisi olan hastalarda atorvastatin total-K, LDL-K ve apo B’yi düşürür. Atorvastatin ayrıca VLDL-K ve trigliseridi düşürür ve HDL-K’da değişken artışlar meydana getirir.

 

Karaciğerdeki trigliseridler ve kolesterol, VLDL’ye birleşir ve periferik dokulara dağıtım için plazmaya salınır. Düşük dansiteli lipoprotein (LDL), VLDL’den oluşur ve primer olarak yüksek affiniteli LDL reseptörü üzerinden katabolize olur. VDLD’yi de içeren, kolesterol  ile zenginleşmiş trigliseridden zengin lipoprotein, IDL ve kalıntıları, LDL gibi aterosklerozu arttırabilir. Artmış plazma trigliseridleri, sıklıkla düşük HDL kolesterol seviyeleri ve küçük LDL partikülleri ile beraber üçlü bir ortamda bulunur, bu duruma koroner kalp hastalığı için non-lipid metabolik risk faktörleri eşlik eder. Total plazma trigliseridlerinin tek başlarına koroner kalp hastalığı için bir risk faktörü oluşturduğu gösterilmemiştir. Ek olarak yükselen HDL veya azalan trigliseridlerin koroner ve kardiyovasküler morbidite ve mortalite üzerindeki bağımsız etkileri açığa kavuştulmamıştır.

 

Atorvastatin  HMG-KoA redüktazı inhibe ederek plazma kolestorolü ve lipoprotein düzeylerini düşürür ve karaciğerdeki kolesterol sentezini azaltır ve ayrıca LDL’nin artmış alımı ve katabolizması için hücre yüzeyindeki hepatik LDL reseptörlerinin sayısını arttırır.

 

Atorvastatin LDL üretimini ve LDL partiküllerinin sayısını azaltır. Atorvastatin dolaşan LDL partiküllerinin kalitesinde yararlı bir değişimle beraber LDL reseptör aktivitesinde çok büyük ve devamlı bir artış sağlar. Atorvastatin normalde lipid düşürme tedavisine yanıt vermeyen bir popülasyon olan homozigot familyal hiperkolesterolemili hastalarda LDL’yi düşürmede etkilidir.

 

Bir doz yanıt çalışmasında; atorvastatin (10-80 mg) total-K’ü (Kolesterol) (%30-%46), LDL-K’ü (%41-%61), apolipoprotein B’yi (%34-%50) ve trigliseridleri (%14-%33) düşürmüştür. Bu sonuçlar heterezigot familyal hiperkolesterolemili, familyal olmayan  hiperkolesterolemili hastalarda ve insüline bağımlı olmayan diabetes mellituslu  hastaları da içeren miks hiperlipidemili hastalarda da geçerlidir.

Atorvastatin izole hipertrigliseridemili hastalarda total kolesterol, LDL kolesterol VLDL kolesterol, apo B, trigliseridler ve non HDL kolesterolü düşürür, HDL kolesterolü artırır. Atorvastatin, disbetalipoproteinemili hastalarda IDL kolesterolü (intermediate density lipoprotein) düşürür.

24 kontrollü çalışmada yer alan, Fredrikson Tip II a ve Tip II b hiperlipoproteinemisi olan hastalarda, atorvastatin (10 mg- 80 mg) ile, HDL-K’da taban değerden ortalama yüzde artış, doza bağımlı olmaksızın %5,1–8,7 olmuştur. Ayrıca toplanan bu verilerin analizi, total kolesterol/ HDL-K ve LDL-K / HDL-K oranlarında sırasıyla %-29 ile %-44 ve %-37 ile %-55 aralığında değişen, anlamlı, doza bağımlı düşüş göstermektedir.

 

Atorvastatin ve bazı metabolitleri insanda farmakolojik olarak aktiftir. Atorvastatinin en önemli etki yeri, kolesterol sentezinin ve LDL klirensinin yapıldığı esas merkez olan karaciğerdir. LDL-K redüksiyonu ilaç dozu ile sistemik ilaç konsantrasyonundan daha fazla ilişkilidir.Terapötik cevap göz önüne alınarak ilaç dozu kişiye göre ayarlanmalıdır.(Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu).

Farmakokinetik Özellikler

Emilim : Atorvastatin ağız yoluyla uygulamadan sonra hızla emilir; maksimum plazma konsantrasyonları 1 ila 2 saat arasında görülür. Emilimin derecesi ve plazma atorvastatin konsantrasyonları, atorvastatin dozuyla orantılı olarak artar. Atorvastatin tabletleri solüsyonlarla kıyaslandığında  %95- %99 biyoyararlılığa sahiptir. Mutlak biyoyararlılığı ise yaklaşık % 14’dür ve HMG-KoA redüktaz inhibitör aktivitesinin sistemik yararlılığı yaklaşık %30’dur. Düşük sistemik yararlılık gastrointestinal mukozadaki pre-sistemik klirense ve/veya hepatik ilk geçiş metabolizmasına bağlanır. Yemekler ilaç emiliminin hızını yaklaşık %25 ve miktarını % 9 oranında azaltsa da Cmax ve AUC değerlerine bakılarak değerlendirme yapıldığında, atorvastatinin yemekler ile beraber veya ayrı verilmesi durumunda LDL-K azalmasının benzer olduğu görülür. Plazma atorvastatin konsantrasyonu ilaç akşam kullanıldığında sabah kullanımına göre daha düşük olur. (Cmax ve AUC için yaklaşık % 30) Ancak LDL-K azalması ilacın alınma zamanına bağlı olmaksızın aynıdır.

 

Dağılım: Atorvastatinin ortalama dağılım hacmi yaklaşık 381 L’dir.Atorvastatin plazma proteinlerine > %98 bağlanır. Alyuvar/plazma oranı yaklaşık 0.25’dir ve bu oran alyuvarlara penetrasyonun zayıf olduğunu gösterir.

 

Metabolizma : Atorvastatin büyük oranda sitokrom P450 3A4 enzimi ile orto- ve parahidroksilat türevlerine ve çeşitli beta oksidasyon ürünlerine metabolize olur. İn vitro olarak HMG-KoA redüktazın orto- ve  parahidroksilat metabolitleri yoluyla inhibisyonu atorvastatininkine denktir. HMG-KoA redüktaz için dolaşımdaki inhibitör aktivitenin yaklaşık %70’i aktif metabolitlere bağlanır. Atorvastatin ile büyük oranda sitokrom P450 3A4 tarafından metabolize edilen bir bileşik olan terfenadinin beraber uygulanması, terfenadinin plazma konsantrasyonlarını klinik açıdan önemli olarak etkilemez. Bu sebeple atorvastatin diğer sitokrom P450 3A4 substratlarının farmakokinetiğini  önemli olarak değiştirmesi beklenmez.

Atılım: Atorvastatin ve metabolitleri, hepatik ve/veya ekstrahepatik metabolizmayı takip ederek öncelikle safrada elimine edilir. Bununla birlikte, ilaç anlamlı enterohepatik re- sirkülasyona uğruyor görünmemektedir. Atorvastatinin ortalama plazma eliminasyon yarı- ömrü insanlarda yaklaşık 14 saattir. HMG-KoA redüktaz için inhibitör aktivitenin yarı-ömrü aktif metabolitlerin katkısı nedeniyle yaklaşık 20-30 saattir.Oral uygulanan atorvastatin dozunun %2 sinden daha az kısmı idrarda saptanmıştır.

Özel popülasyonlar

 

Yaşlılar : Atorvastatinin plazma konsantrasyonları sağlıklı yaşlılarda (65 yaş ve üstü)  genç yetişkinlere göre daha yüksektir. (Cmax için yaklaşık %40 ve AUC için yaklaşık %30). LDL-C redüksiyonu, eşit dozda atorvastatin verilen daha genç hasta popülasyonlarında görülene kıyaslanabilir olmuştur. ACCESS çalışması, NCEP tedavi amaçlarında erişilmesi bakımından spesifik olarak yaşlı hastaları değerlendirilmiştir. Çalışma 65 yaşın altındaki 1087 hastayı, 65 yaşın üstündeki 815 hastayı ve 75 yaşın üstündeki 185 hastayı kapsamaktadır. Emniyet, etkinlik ve lipid tedavi amaçlarına ulaşılmasında, yaşlı hastalar ve tüm popülasyon arasında hiçbir farklılık gözlenmemiştir.

 

Çocuklar : Pediyatrik popülasyonda farmakokinetik veri bulunmamaktadır.

 

Cinsiyet :    Atorvastatin plazma konsantrasyonları kadınlarda erkeklerden farklıdır (kadınlarda yaklaşık olarak Cmax %20 yüksek ve AUC %10 düşüktür). Fakat kadınlar ve erkekler arasında  lipid etkileri yönünden klinik olarak anlamlı hiçbir  fark olmamıştır.

 

Böbrek yetmezliği : Böbrek hastalığının atorvastatinin plazma konsantrasyonlarına veya lipid etkilerine tesiri yoktur. Bu sebeple böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlanması gerekli değildir.(Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu).

 

Hemodiyaliz: Böbrek hastalığının son safhasındaki hastalarda çalışma yapılmamıştır. İlaç yüksek oranda plazma proteinlerine bağlandığı için hemodiyalizin atorvastatin klirensini önemli ölçüde artırması beklenmemektedir.

 

Karaciğer yetmezliği : Atorvastatin  plazma konsantrasyonları kronik alkolik karaciğer hastalığı olan hastalarda belirgin olarak (yaklaşık Cmax’ta 16 kat ve AUC’de 11 kat) artmıştır (Childs-Pugh B) (Bkz.Kontrendikasyonları).

Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü

Her bir film kaplı tablet, 80 mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Bu gruptaki ilaçlarla tedavi sırasında; siklosporin, fibrik asit türevleri, eritromisin, azol antifungalleri veya niasin’in birlikte uygulanmasıyla miyopati riski artar (Bkz. Uyarılar/Önlemler: İskelet Kasına Etkileri)

 

Digoksin:  Atorvastatin 10 mg ve digoksinin multipl dozlarının birlikte uygulanması kararlı hal plazma digoksin konsantrasyonlarını etkilememiştir. Ancak günde 80 mg atorvastatin uygulamasını takiben, digoksin konsantrasyonlarını yaklaşık %20 arttırmıştır.Digoksin alan hastalar dikkatlice izlenmelidir.

 

Eritromisin / klaritromisin : Sitokrom P450 3A4’ün bilinen  inhibitörleri olan eritromisinin (günde 4 kez, 500 mg) veya klaritromisinin (günde 2 kez 500 mg) atorvastatin ile birlikte uygulanması, yüksek plazma atorvastatin konsantrasyonlarıyla ilişkili bulunmuştur (Bkz.Uyarılar/Önlemler-İskelet Kasına Etkileri)

 

Azitromisin: Günde tek doz 10 mg atorvastatin ile günde tek doz 500 mg azitromisinin beraber uygulanması sonucunda atorvastatinin plazma konsantrasyonları değişmemiştir.

 

Oral kontraseptifler : Noretindron ve etinil östradiol içeren bir oral kontraseptifle birlikte uygulama, noretindron ve etinil östradiole ait AUC değerlerinde sırasıyla yaklaşık %30 ve %20 artışa sebep olmuştur. Atorvastatin kullanan bir kadın için oral kontraseptif dozları seçilirken, bu artmış konsantrasyonlar göz önüne alınmalıdır.

 

Kolestipol: Kolestipol atorvastatinle birlikte uygulandığında atorvastatinin plazma konsantrasyonları daha düşük olmuştur (yaklaşık % 25). Bununla birlikte atorvastatin ve kolestipolün birlikte uygulandığında görülen  lipid etkileri, ilaçlardan herhangi biri tek başına verildiğinde görülenden daha fazla olmuştur.

 

Antasit:   Magnezyum ve alüminyum  hidroksitleri içeren bir oral antasit süspansiyonun atorvastatinle birlikte uygulanması atorvastatinin plazma konsantrasyonlarını yaklaşık % 35 azaltmıştır, bununla birlikte LDL-K azalması değişmemiştir.

 

Varfarin: Varfarin ile  etkileşim çalışması yapılmış ve klinik olarak anlamlı hiçbir etkileşim görülmemiştir.

 

Simetidin : Simetidin ile etkileşim çalışmaları yapılmış ve klinik olarak anlamlı hiçbir etkileşim görülmemiştir

 

Amlodipin : Atorvastatin 80 mg ve amlodipin 10 mg beraber uygulanması, kararlı hal durumunda atorvastatinin farmakinetiğini değiştirmemiştir.

 

Proteaz İnhibitörleri: Atorvastatin ve sitokrom P450 3A4’ün bilinen inhibitörleri olan proteaz inhibitörlerinin birlikte kullanılması, atorvastatinin plazma konsantrasyonlarında artış ile sonuçlanmıştır.

 

Antipirin : Atorvastatin, antipirin farmakokinetiğini etkilemez. Bu sebeple aynı sitokrom isoenzimleri ile metabolize olan ilaçlar ile etkileşim beklenmez.

 

Terfenadin: Atorvastatin ve terfenadinin birlikte uygulanması, terfenadinin farmokokinetiğini  klinik olarak önemli  düzeyde etkilemez.

 

Birlikte kullanılan diğer ilaçlar : Antihipertansif ajanlar ile ve östrojen replasman tedavilerinde atorvastatinin beraber kullanıldığı klinik çalışmalarda, klinik olarak önemli istenmeyen etkileşimlere ait kanıtlar bildirilmemiştir. Tüm spesifik ajanlara ait   etkileşim çalışmaları mevcut değildir.

 

Atorvastatinin serum düzeyleri greyfurt suyu ile artabilir. Bu nedenle birlikte kullanılmamalıdır. St. John’s Wort atorvastatin düzeylerini azaltabilir.

Kontraendikasyonlar

ATEROZ, bu ilacın herhangi bir komponentine aşırı duyarlılığı olan, aktif karaciğer hastalığı olan veya devamlı olarak normal üst limiti 3 kat aşan açıklanamayan serum transaminaz yükselmesi olan hastalarda, hamile, emziren ve uygun kontraseptif yöntemleri kullanmayan çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda kontrendikedir. Atorvastatin, çocuk doğurma yaşında olan kadınlarda, sadece gebe kalması büyük ölçüde mümkün görülmeyenlerde ve fetüse olabilecek potansiyel zararlar konusunda bilgilendirildiğinde kullanılmalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Genel-Atorvastatin tedavisine başlamadan önce hiperkolesteroleminin uygun bir diyet, egzersiz ve obez hastalarda kilo kaybı ile kontrol edilmesi ve altta yatan diğer medikal sorunların düzeltilmesi gereklidir. Hasta ATEROZ® tedavisi boyunca standart bir kolesterol düşürücü diyete devam etmelidir.

 

Tavsiye edilen başlangıç dozu günde 1 defa 10 mg veya 20 mg’dır. LDL-K’da yüksek derecede (%45’den fazla) azalma gereken hastalarda günde 1 defa 40 mg ile başlanabilir.Doz aralığı günde 1 defa 10-80 mg’dır. Dozlar günün herhangi bir saatinde yemekle birlikte veya ayrı olarak tek doz halinde  verilebilir. Atorvastatinin başlangıç ve idame dozları tedavi amacı ve hasta yanıtı gibi (Bkz.NCEP kılavuzu) hasta karakteristiklerine göre ayarlanmalıdır. Tedavinin başlangıcı ve/veya titrasyonunu takiben lipid seviyeleri 2-4 hafta içinde değerlendirilmeli ve uygun olarak doz ayarlanmalıdır. Tedavinin hedefi LDL-K’yı  düşürmek olduğu için, NCEP tedaviye başlangıç ve yanıtı değerlendirirken LDL-K değerlerinin kullanılmasını tavsiye etmektedir.

 

Primer Hiperkolestrolemi ve Kombine (Miks) Hiperlipidemi

 

2 hafta içinde terapötik yanıt belirgin hale gelmiş ve genelde 4 hafta içinde maksimum yanıta ulaşılmıştır. Yanıt, kronik tedavi süresince devam etmiştir.

 

Tedavi amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki tedavi klavuzu kullanılabilir.

 

Lipid Düzenlenmesi  için NCEP Kılavuzu

Tanımlanmış                     Diğer risk faktörleri b                            LDL-K                        LDL-K

Aterosklerotik                   (iki veya daha fazla)                         mg/dL                        mg/dL

Bozukluka                                 

                                                                                    Başlangıç Seviyesi         Minimum Hedef     

Hayır                                        Hayır                                     ≥190                       <160

Hayır                                        Evet                                     ≥160                        < 130

Evet                                    Evet / Hayır                                ≥130 c                      < 100

 

a Koroner kalp hastalığı, diabetes mellitus veya periferik damar hastalığı (semptomatik karotid arter hastalığını ve abdominal aort anevrizmasını da içerir)

b Koroner kalp hastalığı için  diğer risk faktörleri şunlardır: yaş (erkek ≥45, kadın  ≥55 veya östrojen replasman tedavisi görmeden erken menapoz), ailede erken koroner kalp hastalığı hikayesi, halen sigara kullanmak, hipertansiyon; doğrulanmış HDL-K< 40 mg/dL. Eğer HDL-K ≥60 mg/dL ise bir risk faktörü çıkarınız.

c LDL-K seviyeleri 100-129 mg/dL olan koroner kalp hastalığı olanlarda, hekim ilaç tedavisine başlayıp başlamayacağına karar vermelidir.

 

İkiden fazla risk faktörü olanlarda 10 yıllık KKH riski >%20 ise LDL-K tedavi hedefi <100 mg/dL olmalıdır.

 

Homozigot Familyal Hiperkolesterolemi 

 

Yetişkinler: Homozigot familyal hiperkolesterolemili hastalardaki sınırlı kullanımlı bir çalışmada hastaların çoğu 80 mg’lık atorvastatine LDL’de %15’inden daha büyük bir azalmayla (%18-%45) cevap vermiştir.

 

Çocuklar: Bir pediatrik popülasyonda günde 80 mg’a kadar atorvastatin dozuyla tedavi deneyimi sınırlıdır.

 

Karaciğer Yetmezliği olan hastalarda kullanım: (Bkz. Kontrendikasyonlar ve Uyarılar /Önlemler)

 

Böbrek Yetmezliği olan Hastalarda Dozaj

 

Böbrek yetmezliğinin,  atorvastatinin ne plazma konsantrasyonlarına ne de LDL-K redüksiyonuna tesiri vardır. Bu nedenle doz ayarlanmasına gerek yoktur.

 

Geriatrik Kullanım

 

Emniyet, etkinlik ve lipid tedavi amaçlarına ulaşılmasında yaşlı hastalar ve tüm popülasyon arasında hiçbir farklılık gözlenmemiştir (Bkz. Farmakokinetik Özellikler – Özel Populasyonlar).70 yaş  ve üzerindeki yetişkinlerde atorvastatinin  80 mg/gün’e kadar olan dozlarları ile tedavi deneyimi, 221 hastada değerlendirilmiştir. Atorvastatinin  bu popülasyondaki emniyet ve etkinliği, 70 yaşın altındaki hastalarla benzer   olmuştur.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

ATEROZ 10 mg film tablet, ATEROZ 20 mg film tablet ve ATEROZ 40 mg film tablet 30 tabletlik ambalajlarda mevcuttur.

Saklama Koşulları

25°C altındaki oda sıcaklığında saklanır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her film kaplı tablette 80 mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum içeren, 30 tabletlik blister ambalajlarda sunulmuştur.

Uyarılar/Önlemler

Karaciğere etkileri:

 

Aynı sınıfa dahil diğer lipid düşürücü ajanlarda olduğu gibi, atorvastatin tedavisini takiben serum transaminazlarında orta derecede yükselmeler (normal (ULN) üst limitinin üç katından daha fazla) rapor edilmiştir. Hem pazarlama öncesi hem de pazarlama sonrasında atorvastatinin 10, 20, 40 ve 80 mg dozları ile yapılan bu klinik çalışmalarda, karaciğer fonksiyonları izlenmiştir. Buna göre, Atorvastatin alan hastaların %0.7’sinde serum transaminazlarında sürekli yükselme gözlenmiştir.Bu anormalliklerin insidansı 10, 20, 40 ve 80 mg dozlar için %0.2, %0.2, %0.6, %2.3 olmuştur. Atorvastatin dozu azaltıldığında veya ilaç tedavisine ara verildiğinde veya tedavi kesildiğinde transaminaz seviyeleri tedavi öncesi değerlere döner, hastaların çoğu daha düşük dozlarda atorvastatin tedavisine sekelsiz devam edebilir.

 

Tedavinin başlatılmasından önce ve sonra periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Karaciğer hasarını düşündüren belirti ya da semptomları gelişen hastalara karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Artan transaminaz seviyeleri olan hastalar anormallik(ler) düzelene kadar takip edilmelidir. ALT veya AST’de normal üst sınırın 3 katından fazla bir artışın sürmesi halinde doz azaltılması veya atorvastatinin kesilmesi önerilir. Atorvastatin önemli miktarlarda alkol kullanan ve/veya bir karaciğer hastalığı hikayesi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

 

İskelet Kasına Etkileri

 

Atorvastatin ile tedavi edilen hastalarda miyalji bildirilmiştir. Belirgin olarak yüksek CPK seviyeleri (normal üst limitin (ULN) 10 katından fazla) ortaya çıkarsa ya da miyopati teşhis edilir veya bundan şüphelenilirse, atorvastatin tedavisi kesilmelidir. Miyopati riski bu sınıfa ait ilaçlar ile beraber siklosporin, fibrik asit türevleri, eritromisin, niasin veya azol antifungaller kullanıldığında artar.  Bu durumda periyodik kreatin fosfokinaz ölçümleri düşünülmelidir (Bkz. İlaç Etkileşimleri).

 

Atorvastatin kreatin fosfokinaz seviyelerinde yükselmeye sebep olabilir (Bkz. Yan Etkiler).

 

Bu sınıftaki diğer ilaçlar gibi nadir vakalarda, miyoglobulinüriye sekonder akut böbrek bozukluğu ile beraber  rabdomiyoliz bildirilmiştir. Akut miyopatiyi düşündürecek ciddi durumları olan hastalarda veya rabdomiyolize sekonder olarak böbrek  yetmezliği oluşma eğilimini artıracak predispozan bir faktörü (örneğin, ciddi akut enfeksiyon, hipotansiyon, önemli cerrahi müdahale, travma, ciddi metabolik, endokrin ve elektrolit bozuklukları ve kontrol edilemeyen krizler) olan hastalarda atorvastatin tedavisi geçici olarak veya tamamen kesilmelidir.

 

Hasta için uyarılar: Özellikle halsizlik veya ateş ile beraber görülen açıklanamayan kas ağrısı, hassasiyeti veya zayıflığı olması durumunda hastaların durumu ivedilikle bildirmeleri öğütlenmelidir.

 

Pediatrik kullanım: Bir pediatrik popülasyonda kullanım deneyimi, homozigot familyal hiperkolesterolemili 8 hastada bir sene boyunca günde 80 mg’a kadar atorvastatin dozuyla sınırlıdır. Bu hastalarda klinik veya biyokimyasal açıdan hiçbir anormallik bildirilmemiştir. Bu hastaların hiçbiri 9 yaşın altında değildi.

 

Hamilelikte ve Emzirme Döneminde Kullanım: 

 

Gebelik kategorisi X

 

Atorvastatin gebelik ve emzirme döneminde kontrendikedir. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar uygun kontraseptif yöntemler kullanmalıdır (Bkz. Kontrendikasyonlar).

 

Araç ve Makine Kullanma Üzerine Etkileri:

 

Atorvastatin alan hastaların araç sürme ve tehlikeli makineleri kullanma yeteneklerinde herhangi bir bozulma olacağını düşündüren bildirilmiş hiçbir advers olay yoktur.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Atorvastatin genelde iyi tolere edilir. Advers reaksiyonlar çoğunlukla hafif ve geçici olmuştur. Hastaların %2’sinden azı atorvastatine bağlanabilen yan etkiler nedeniyle klinik çalışmalardan çıkarılmıştır. Atorvastatin ile ilişkili olduğu düşünülen en sık görülen advers olaylar konstipasyon, gaz, dispepsi ve abdominal ağrıdır.

 

Klinik araştırmalarda gözlenen advers olaylar :

 

Atorvastatinin placebo kontrollü klinik çalışmalarında hastalarda > %2 sıklıkta gözlenen ve atorvastatin ile nedensel bir ilişki değerlendirilmesi yapılmamış advers olaylar aşağıdaki gibidir;

 

Tüm vücut: Enfeksiyon, başağrısı, kazara yaralanma, soğuk algınlığı, abdominal ağrı, sırt ağrısı, alerjik reaksiyon, asteni.

 

Sindirim Sistemi: Konstipasyon, diyare, dispepsi, gaz.

 

Solunum Sistemi: Sinuzit, farenjit.

 

Deri: Döküntü.

 

İskelet Kas Sistemi: Artralji, miyalji. 

 

Aşağıdaki advers olaylar nedensel bir ilişki değerlendirilmesi yapılmaksızın, klinik çalışmalarda atorvastatin ile tedavi edilen hastalarda bildirilmiştir. Hastalarda ≥ %2 sıklıkta gözlenen advers olaylar şunlardır:

 

Göğüs ağrısı, bulantı, bronşit, rinit, uykusuzluk, sersemlik, artrit, üriner yol enfeksiyonu, periferik ödem.

 

Aşağıdaki advers olaylar nedensel bir ilişki değerlendirilmesi yapılmaksızın, klinik çalışmalarda atorvastatin ile tedavi edilen hastalarda bildirilmiştir. Hastalarda < %2 sıklıkta gözlenen advers olaylar şunlardır:

 

Tüm vücut: Yüz ödemi,ateş, boyun sertliği, halsizlik, fotosensitivite reaksiyonu ve yaygın ödem.

 

Sindirim sistemi: Gastroenterit, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik, kolit, kusma, gastrit, ağız kuruluğu, rektal kanama, özefajit, eruktasyon, glossit, ağız ülserleri, anoreksi, iştah artışı, stomatit, safra kesesi ağrısı, chelitis, yutma güçlüğü, duodenal ülser, enterit, melena, diş eti kanaması, mide ülseri, tenesmus, ülseratif stomatit, hepatit, pankreatit, kolestatik sarılık.

 

Solunum Sistemi: Pnömoni, dispne, astım, burun kanaması, bronşit, rinit.

 

Sinir sistemi: Parestezi, uyuklama/uyku hali, unutkanlık, anormal rüya görme, libido azalması, duygusal değişkenlik, koordinasyon bozukluğu, periferal nöropati, torticollis, yüz felci, hiperkinezi, depresyon, hiperestezi, ve hipertoni.

 

İskelet kas sistemi: Bacak krampları, bursit, tenosinovit, kas güçsüzlüğü, tendon kontraktürü, miyozit.

 

Deri: Kaşıntı, kontakt dermatit, alopesi, cilt kuruluğu, terleme, akne, ürtiker, egzema, sebore, deri ülserleri.

 

Ürogenital sistem: İdrara çıkmada artış, sistit, hematüri, empotans, ağrılı idrar yapma, böbrek taşı oluşumu, noktüri, epididimit, fibrokistik meme, vajinal kanama, albuminüri, memelerde büyüme, metroraji, nefrit, üriner inkontinans, üriner retansiyon, idrara sıkışma hissi, anormal ejakülasyon, uterus kanaması.

 

Özel duyular : Ambilopi, kulak çınlanması, göz kuruluğu, refraksiyon bozukluğu, göz hemorajı, sağırlık, glokom, parosmi, tat alamama, tat almada değişiklik.

 

Kardiyovasküler sistem: Palpitasyon, vasodilatasyon, senkop, migren, postural hipotansiyon, flebit, aritmi, angina pektoris, hipertansiyon.

 

Metabolik beslenme bozuklukları : Hiperglisemi, kreatin fosfokinaz artışı, gut, kilo alımı, hipoglisemi.

 

Kan ve lentafik sistem: Ekimoz, anemi, lenfadenopati, trombositopeni, peteşi.

 

Atorvastatin tedavisi ile ilgili olarak pazarlama sonrasında bildirilmiş olan, yukarıda listelenmemiş ve nedensel bir ilişki değerlendirmesi yapılmamış advers olaylar arasında anafilaksi, anjiyonörotik ödem, bülloz döküntüler (eritema multiforme, Stevens Johnson

Sendromu ve toksik epidermal nekroliz dahil olmak üzere) ve rabdomiyoliz yer almaktadır.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.