Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Atabay Kimya San.ve Tic. A.Ş.
Marka ATOKSILIN
Etken Madde Kodu SGKEQI-AMOKSISILIN TRIHIDRAT
Ambalaj Miktarı 16
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01CA04
ATC Açıklaması Amoksisilin
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A00975
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 17,31 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 15,45 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 7,44 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E003C
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Akut doz aşımında hasta ilacın alınmasından sonra kısa süre içinde görülmüşse hasta kusturulur veya midesi yıkanır. Bundan sonra hastanın durumuna göre semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır. Amoksisilin hemodiyaliz ile vücuttan uzaklaştırılabilir. Kronik doz aşımında ilaç kesilmelidir.
 
Seyrek olarak oligürik renal yetmezlik yapan interstisyel nefrit bildirilmiştir. Renal yetmezlik reversibl olup amoksisilinin kesilmesi ile düzelir. Amoksisilin doz aşımı daha çok renal fonksiyonu azalmış hastalarda görülür. Bu hastalarda amoksisilin klerensi azalmıştır.
 
Amoksisilinin akut toksisitesi düşüktür. 51 Pediatrik hastayı kapsayan bir araştırmada 250mg/kg doza kadar dozda ilaç içen hastaların asemptomatik kaldığı ve midelerinin boşaltılmasına gerek olmadığı bildirilmiştir.
Endikasyonlar
Amoksisiline duyarlı bakterilerin (bkz.MİKROBİYOLOJİSİ) beta-laktamaz yapmayan suşlarının neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
 
Solunum yolları enfeksiyonları: Bronşit,pnömoni, kronik bronşitin akut alevlenmeleri.
 
Kulak Boğaz Burun enfeksiyonları: Farenjit, tonsillit, larenjit, otitis media, akut maksiller sinüzit.
 
Urogenital sistem enfeksiyonları: Sistit, piyelit, piyelonefrit, prostatit.
 
Gastrointestinal sistem enfeksiyonları: Enterit, enterokolit
 
Gonore: Erkek ve kadınlarda akut komplikasyonsu, ano-genital ve uretral gonore.
 
Helicobacter pylori’nin yok edilmesi: Duodenal ülserin nüksetme riskini azaltmak için klaritromisin ve lansoprazol ile kombine olarak ( üçlü tedavi) veya yalnız lansoprazol ile birlikte (ikili tedavi)
Farmakodinamik Özellikler
Amoksisilin geniş spektrumlu semisentetik bir antibiyotik olup duyarlı bakteriler üzerinde aktif çoğalma fazında bakterisid etki gösterir. Amoksisilin bakteri hücre duvarındaki mukopeptid sentezini inhibe ederek etkisini gösterir.
 
Mikrobiyoloji
 
Amoksisilin aşağıdaki bakterilerin ekseri suşlarına karşı gerek in vitro gerekse klinik enfeksiyonlarda aktivite gösterir.
 
Aerobik gram- pozitif mikroorganizmalar
 
Streptococcus pneumoniae
 
Streptococus species(yalnız alfa-, ve beta-hemotilik suşlar)
 
Staphyloccus spp. (yalnız beta- laktamaz negatif suşlar)
 
Enterococcus faecalis
 
NOT: Amoksisiline duyarlı gözüken ve fakat metisilin/oksasiline rezistan olan stafilokoklar amoksisiline rezistan kabul edilmelidir.
 
Aerobik gram- negatif mikroorganizmalar
 
Aşağıdaki bakterilerin yalnız beta-laktamaz negatif suşları duyarlı kabul edilir.
 
Escherichia coli
 
Haemophilus influenzae
 
Neisseria gonnorhoeae
 
Proteus mirabilis
 
Helicobacter
 
Helicobacter pylori
Farmakokinetik Özellikler
Absorpsiyon: Amoksisilin ağız yoluyla verildikten sonra çabuk ve iyi absorbe olur. İlaç mide asidinde stabildir. Oral yolla tablet şeklinde 500 mg dozda verilmesinden 1-2 saat sonra kanda ortalama doruk düzeyleri 5.0-7.5 mcg/ml’dir.
 
Dağılım: Amoksisilin vücut doku ve sıvılarının çoğuna kolayca geçer. Serebrospinal sıvıya ancak menenjler iltihaplıysa geçer. Proteine bağlanma oranı % 20 dir. Amoksisilin anne sütüne ve plesenta yoluyla fötusa geçer.
 
Metabolizma: Absorbe olan amoksisilinin büyük kısmı değişmeden idrarla vücuttan atılır. Bir kısmı safraya geçer ve enterohepatik sirkülasyona girer.
 
Eliminasyon: Verilen bir oral dozun % 60’ ı 6-8 saat içinde idrarla vücuttan atılır. Yarı ömrü 61.3 dakikadır. Probenesid, birlikte verildiğinde amoksisilinin idrar ve safra konsantrasyonlarını yükseltir. Amoksisilin hemodiyaliz ile kandan çekilebilir.
Farmasötik Şekli
Tablet
Formülü
Her bir tablet 1000 mg amoksisilin aktivitesine eşdeğer amoksisilin trihidrat içerir.
İlaç Etkileşmeleri
Probenesid amoksisilinin renal tubuliden sekresyonunu inhibe eder ve plasma konsantrasyonlarını yükseltir. Amoksisilin ile probenesid birlikte kullanılırsa serumda uzun süreli yüksek amoksisilin konsantransyonları oluşur.
 
Bakteriyostatik antibiyotikler örneğin kloramfenikol, eritromisin, sulfonamidler ve tetrasiklin penisilinin bakterisid etkisini engelleyebilir. Bu in vitro etkileşimin klinikte ne kadar önemli olabileceği bilinmiyor.
 
Ampisilin allopurinol ile birlikte kullanıldığına deri erüpsiyonlarının daha sık görüldüğü bildirilmiştir. Bunun ampisilin ile mi yoksa allopurinolle mi ilgili olduğu bilinmiyor.
 
DİYAGNOSTİK TEST ETKİLEŞİMLERİ
 
Amoksisilin idrara yüksek konsantrasyonlarda geçer ve idrarda glukoz aramak için kullanılan testlerin ( Clinitest, Benedict, Fehling) yalancı pozitif sonuç vermelerine neden olur. İdrarda glükoz- oksidaz yöntemine dayanan testlerin (Clinistix ve Tes-Tape) kullanılması önerilir.
 
Amoksisilin hamile kadınlara verildiğinde serum total konjuge estriol, estradiol glukuronidleri, konjuge estron ve estradiol düzeyleri yükselir.
Kontraendikasyonlar
ATOKSİLİN® penisillinlerden herhangi birine karşı alerjisi olan hastalarda kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
ATOKSİLİN® TABLET 1000 mg gerek aç karnına gerekse tok karnına alınabilir. Aşağıdaki doz şeması önerilir.
 
Erişkinler için amoksisilin doz
 
Enfeksiyon
Enfeksiyon ağırlığı
Mutat Erişkin Dozu
Kulak-Burun-Boğaz
Hafif/orta
 
Ağır
 
12 saatte bir   500 mg
8 saatte bir     250 mg
12 saatte bir 1000 mg
8 saatte bir     500 mg
Alt solunum yolları
Hafif/orta veya ağır
12 saatte bir 1000 mg
8 saatte bir     500 mg
Deri ve yumuşak doku
Hafif/orta
 
Ağır
12 saatte bir   500 mg
8 saatte bir     500 mg
12 saatte bir 1000 mg
8 saatte bir     500 mg
Urogentinal sistem
Hafif/orta
 
Ağır
 
12 saatte bir   500 mg
8 saatte bir     250 mg
12 saatte bir 1000 mg
8 saatte bir     500 mg
Gonore: Erkek ve kadında akut, non-komplike anorektal ve uretral enfeksiyonlar
 
Tek oral doz olarak 3 gram
 
Kronik idrar yolları enfeksiyonlarının tedavisinde sık aralarla klinik ve bakteriyolojik muayeneler gerekebilir. İlaç önerilen dozların altında dozlarda kullanılmamalıdır. Hasta asemptomatik olduktan sonra da 48-72 saat daha tedaviye devam edilmelidir. Ağır ve inatçı vakalarda önerilen dozların üstüne çıkmak gerekebilir. Streptoccous pyogenes’ in neden olduğu bütün enfeksiyonlarda en az 10 günlük bir tedavi uygulanmalıdır.
 
Bütün gonore vakaları sifilisin varlığı yönünden araştırılmalıdır.
 
Böbrek Fonksiyonu Azalmış Erişkinler:
 
Böbrek fonksiyonu azalmış hastalarda azalma ileri derecede değilse doz ayarlaması gerekmez. Glomerüler filtrasyonu 30 ml/dak’nın altında olan hastalara 1000 mg lık dozaj formları verilmez. Glomerüler filtrasyonu 10-30 ml/dak olan hastalara enfeksiyonun ağırlığına göre 12 saatte bir 500 mg veya 250 mg verilir, glomerüler filtrasyonu 10 ml/dak’ nın altında olan hastalara enfeksiyonun ağırlığına göre 24 saatte bir 500 mg veya 250 mg verilmelidir. Bu hastalara ayrıca diyaliz sırasında bir doz ve diyalizinin bitiminde de bir doz verilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Atoksilin tablet 500 mg, 16 adet blisterde.
 
Atoksilin süspansiyon 250 mg / 5 ml, 80 ml şişede.
Saklama Koşulları
25º C’ nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
 
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Beher tablet 1 g amoksisilin’ e eşdeğer amoksisilin trihidrat ihtiva eden 16 tabletlik blister ambalajlarda
Uyarılar/Önlemler
Penisilin tedavisi sırasında ciddi hipersansitivite (anafilaktik) reaksiyonları görülebilir. Bu reaksiyonların daha önce penisiline yada çok sayıda allergenlere karşı hipersansitivite göstermiş olanlarda ortaya çıkması olasılığı daha yüksektir. ATOKSİLİN® tedavisine başlamadan önce penisilin, sefalosporin ve diğer allergenlere karşı daha önceden geçirilmiş bir hipersansitivite dikkatle araştırılmalıdır. Tedavi sırasında alerjik reaksiyon görülürse tedavi derhal kesilmelidir. Ağır anafilaktik reaksiyonlarda adrenalin oksijen ve intravenöz steroidler verilmesi veya entübasyon yapılması gerekli olabilir.
 
Amoksisilin de dahil bütün antibiyotiklerle yapılan tedavilerde psödomembranöz enterokolit görülebilmektedir. Diyare şikayeti olan hastalarda bu olasılık düşünülmelidir.
 
ATOKSİLİN® renal veya hepatik fonksiyon bozukluğu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Tedavi sürecinde renal, hepatik ve hematopoetik fonksiyonlar periyodik olarak incelenmelidir.
 
Enfeksiyöz mononukleozu olan hastalara amoksisilin verildiğinde morbilliform bir eritem görüldüğü bildirilmiştir. ATOKSİLİN ® böyle hastalara verilmemelidir. Tedavi sırasında bakteriyel veya fungal süperenfeksiyonlar görülürse (çoğunlukla Pseudomonas veya Candida) ATOKSİLİN® kesilerek uygun tedavi yönlemleri uygulanmalıdır.
 
Gebelikte kullanım: Gebelik Katogorisi B
 
Her ne kadar hayvanlarda yapılan denemelerde amoksisislinin teratojenik etkisi görülmemişse de hamile kadınlarda yapılmış kontrollü araştırmalar yoktur, ATOKSİLİN® gebelkikte ancak kesin bir endikasyonu varsa kullanılmalıdır.
 
Laktasyonda Kullanım: Ampisilin sınıfı ilaçlar anne sütüne geçer, ATOKSİLİN® emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Yan etkiler temelde penisilin verilmesinden sonra görülenlere benzer. Bunların penisilin alerjisi, astma, saman nezlesi veya ürtiker geçirmiş olanlarda belirmesi daha olasıdır.
 
Aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:
 
Gastrointestinal sistem : Bulantı, kusma, diyare, psödomembranöz kolit.
 
Hipersansitivite Reaksiyonları: Eritematöz makülopapüler döküntü, ürtiker, eritema multiforme. Bu reaksiyonlar tedavinin kesilmesiyle yada antihistaminik verilmesiyle kontrol edilebilir. Gerekirse sistemik kortikosteroidler verilebilir.
 
Hematopoeitik reaksiyonlar: Anemi, trombositopeni eosinofili, lökopeni, agranulositoz, purpura. Bunlar tedavi kesilirse iyileşir.
 
Merkezi Sinir Sistemi: Anksiyete, insomni, baş dönmesi, konfüzyon, ajitasyon, davranışta değişmeler seyrek olarak bildirilmiştir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.