Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Lundbeck İlaç Tic. Ltd. Şti.
Marka AZILECT
Etken Madde Kodu SGKFMK-RASAJILIN MESILAT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N04BD02
ATC Açıklaması Rasajilin
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A09485
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 176,02 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 176,02 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E633A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Karaciğer Yetmezliği
Orta (Child-Pugh kategori B) ve şiddetli düzeyde (Child-Pugh kategori C) karaciğer bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır. Hafif (Child-Pugh kategori A) düzeyde karaciğer yetmezliği olan hastalarda rasajilin ile tedaviye başlarken dikkatli olmak gerekir.
Doz Aşımı

Klinik çalışmalarda hiç bir doz aşımı olgusu bildirilmemiştir. Teoride, doz aşımı anlamlı biçimde MAO-A ve MAO-B inhibisyonuna neden olabilir. Rasajilin, günde 20 mg alan sağlıklı gönüllülerde yapılan bir tek doz çalışmasında ve günde 10 mg alan sağlıklı gönüllülerde yapılan bir on günlük çalışmada iyi tolere edilmiştir. Advers etkiler hafif veya orta düzeydedir ve rasajilin tedavisine bağlı değildir.

Kronik levodopa tedavisinde olan ve günde 10 mg rasajilin ile tedavi edilen hastalarda yapılan bir doz titrasyonu çalışmasında, tedavinin kesilmesinden sonra görülmeyen kardiyovasküler yan etkilere (hipertansiyon ve postürel hipotansiyon dahil) ait bildirimler olmuştur. Bu semptomlar selektif olmayan MAO inhibitörleriyle gözlemlenenlere benzeyebilir. Spesifik bir antidotu yoktur. Doz aşımı halinde hastalar monitorize edilmeli, uygun semptomatik ve destekleyici tedavi başlatılmalıdır.

Endikasyonlar

Azilect® idiyopatik Parkinson hastalığının tedavisinde, monoterapi olarak (eşlik eden levodopa/dekarboksilaz inhibitörü tedavisi olmaksızın) veya adjuvan tedavi olarak (eşlik eden levodopa/dekarboksilaz inhibitörü tedavisi ile birlikte) endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Rasajilin, yeni antiparkinson sınıfına dahil ilaçlardan biridir ve kombine etki mekanizmasına sahiptir: rasajilin, hem ana ilaç hem de ana metaboliti olan 1-aminoindan yoluyla nöroprotektif etki gösterir ve rasajilinin selektif irreversibl monoamin oksidaz tip B’yi (MAO-B) inhibe edici etkisi vardır. Rasajilinin güçlü ve irreversibl bir MAO-B selektif inhibitörü olduğu gösterilmiştir. Rasajilinin MAO-B inhibitör etkisinin striatumdaki ekstraselüler dopamin düzeylerinde bir artışa neden olduğu ve antiparkinson etkisinin kısmen buna bağlı olduğu düşünülmektedir. Yükselmiş dopamin düzeyi ve sonrasında artmış dopaminerjik etkinliğin, Rasajilinin dopaminerjik motor disfonksiyon modellerinde görülen yararlı etkileri, yüksek dopamin düzeyi ve sonrasında artmış dopaminerjik etkinliğinden kaynaklanmış olmalıdır. Rasajilin hem in vivo hem de in vitro modellerde sinir hücrelerini de korumuştur. Rasajilinin nöronlar üzerindeki koruyucu etkisi MAO-B inhibitör etkisinden bağımsızdır ve bu etkinin hastalığın ilerlemesi üzerinde yararlı etkileri olduğu kadar semptomatik etkileri de olabilir. Ana metabolit 1-aminoindan bir MAO-B inhibitörü değildir; ancak, rasajilinin deneysel modellerde görülen bozulmuş motor ve kognitif işlevler üzerindeki yararlı etkisine katkıda bulunmaktadır.

Farmakokinetik Özellikler

Emilim: Rasajilin hızla absorbe edilir ve doruk plazma konsantrasyonuna (Cmax) yaklaşık 0.5 saatte ulaşır. Tek bir rasajilin dozunun mutlak biyoyararlanımı yaklaşık % 36’dır. Besinler rasajilinin Tmax değerini etkilememekle beraber, rasajilin çok yağlı bir yemekle birlikte alındığında Cmax ve eğri altı alan (EAA) değerleri sırasıyla yaklaşık % 60 ve % 20 oranlarında azalır. EAA değeri anlamlı olarak etkilenmediği için, rasajilin yemeklerle birlikte veya tek başına alınabilir. 

Dağılım: Tek bir i.v. rasajilin dozu sonrasında ortalama dağılım hacmi 243 litredir: rasajilinin dokuya bağlanması plazma proteinine bağlanmasından çok daha fazladır. 14C ile işaretlenmiş tek bir oral rasajilin dozu sonrasında, radyoaktivitenin (rasajilin ve ilgili madde dahil) plazma protein bağlanması, uygulamadan 12 saat sonra yaklaşık % 60 ile % 70’dir.
 
Biyotransformasyon: Rasajilin atılım öncesinde karaciğerde tama yakın biyotransformasyona uğrar. Rasajilin metabolizması iki ana yoldan etki eder: 1-aminoindan, 3-hidroksi-N-proparjil-1 aminoindan ve 3-hidroksi-1-aminoindan sağlamak için N-dealkilasyon ve/veya hidroksialkilasyon. İn vitro deneylere göre, rasajilin metabolizmasının her iki etki yolu da sitokrom P450 sistemine bağımlıdır ve CYP1A2, rasajilin metabolizmasında yer alan ana izoenzimdir. Rasajilin ve metabolitlerinin konjügasyonunun, glükuronidleri sağlamak için ana eliminasyon yolu olduğu da görülmüştür.
 
Eliminasyon: 14C ile işaretlenmiş rasajilinin oral olarak verilmesinden sonra, primer olarak idrar yoluyla (% 62.6) ve sekonder olarak feçesle (% 21.8) eliminasyon gerçekleşmiştir ve dozun toplam % 84.4’ü 38 günlük bir dönemde elimine edilmiştir. Rasajilinin % 1’inden azı, idrar yoluyla değişmemiş ürün olarak atılmıştır.
 
Doğrusallık: Rasajilin farmakokinetiği 0.5-2 mg doz aralığında doğrusaldır. Sonlanma yarı ömrü 0.6-2 saattir.
 
Karaciğer bozukluğu olan hastalar: Hafif düzeyde karaciğer bozukluğu olan hastalarda EAA ve Cmax değerleri sırasıyla % 80 ve % 38 artmıştır (bkz. uyarılar/önlemler). Orta düzeyde karaciğer bozukluğu olan hastalarda EAA ve Cmax değerleri sırasıyla % 568 ve % 83 artmıştır (bkz. kontrendikasyonları).
 
Böbrek bozukluğu olan hastalar: Hafif (KlR 50-80 ml/dakika) ve orta düzeyde (KlR 30-49 ml/dakika) böbrek bozukluğu olan hastalarda, rasajilinin farmakokinetik özellikleri sağlıklı kişilerdekine benzerdir.
Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Her tablet, 1 mg rasajilin’e eşdeğer 1.56 mg rasajilin mesilat içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Hipertansif krizlere yol açabilecek selektif olmayan MAO inhibisyonu riski olabileceğinden, rasajilin diğer MAO inhibitörleri ile birlikte verilmemelidir (bkz. kontrendikasyonları).

Petidin ve selektif MAO-B inhibitörleri dahil MAO inhibitörlerinin eş zamanlı kullanımında ciddi yan etkiler bildirilmiştir. Rasajilin ve petidinin eş zamanlı kullanımı kontrendikedir (bkz. kontrendikasyonları).
 
Klinik çalışmalarda rasajilin ile birlikte selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar), trisiklik ve tetrasiklik antidepresanlar verilmiştir (primer olarak amitriptilin, trazodon, sitalopram, sertralin ve paroksetin). Bununla birlikte; SSRI’lar, trisiklik, tetrasiklik antidepresanlar ve selektif MAO-B inhibitörleri dahil MAO inhibitörlerinin eş zamanlı kullanımında ciddi advers etkiler bildirilmiştir. Rasajilinin MAO inhibitör etkisi sebebiyle, antidepresanlar dikkatle kullanılmalıdır. Rasajilinin farmakodinamik yarılanma ömrü ve fluoksetin ile aktif metabolitinin uzun farmakokinetik yarılanma ömürleri nedeniyle, klinik çalışmalarda rasajilin ile fluoksetin beraber kullanılmadı. Bu sebeple, rasajilin ve fluoksetinin eş zamanlı kullanımından kaçınılmalıdır (bkz. uyarılar/önlemler). Klinik çalışmalarda rasajilin ve sempatomimetik ilaçlar beraber kullanılmamıştır. Selektif MAO-B inhibitörleri dahil MAO inhibitörleriyle sempatomimetik ilaçların eş zamanlı kullanımında ilaç etkileşim bildirimleri olmuştur. Rasajilinin MAO inhibitör etkisi sebebiyle, rasajilin ve sempatomimetiklerin (nazal ve oral dekonjestanlar ile soğuk algınlığı ilaçları dahil) eş zamanlı verilmesi tavsiye edilmez (bkz. uyarılar/önlemler). Klinik çalışmalarda rasajilin ve dekstrometorfanın beraber kullanılmasına izin verilmemektedir.
Dekstrometorfan ve selektif olmayan MAO inhibitörlerinin eş zamanlı kullanımında ilaç etkileşim bildirimleri olmuştur. MAO inhibitör etkisi sebebiyle, rasajilin ve dekstrometorfanın eş zamanlı verilmesi tavsiye edilmez (bkz. uyarılar/önlemler). Adjuvan tedavi olarak kronik levodopa tedavisi almakta olan Parkinson hastalarında, levodopa tedavisinin rasajilin klerensi üzerinde klinik olarak anlamlı etkisine rastlanmamıştır. İn vitro metabolizma çalışmaları, rasajilinin metabolizmasından sorumlu olan ana enzimin P4501A2 (CYP1A2) olduğunu göstermiştir.
 
Rasajilin ve siprofloksasinin (CYP1A2’nin bir inhibitörü) birlikte uygulanması rasajilinin EAA değerini % 83 arttırmıştır. Rasajilin ve teofilinin (CYP1A2’nin bir substratı) birlikte uygulanması her iki ürünün de farmakokinetiğini etkilememiştir. Güçlü CYP1A2 inhibitörleri rasajilinin plazma düzeylerini değiştirebilirler ve bu sebeple dikkatle verilmeleri gerekir. İn vitro çalışmalar, rasajilin terapötik konsantrasyonlarının P450 sitokrom izoenzimlerinin substratları (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 ve CYP4A) ile klinik olarak anlamlı bir etkileşime sebep olmasının beklenmediğini göstermiştir. Rasajilin ve entakaponun eş zamanlı uygulanması rasajilinin oral klerensini % 28 arttırmıştır.
 
Tiramin/rasajilin etkileşimi: Tiraminle yapılan dört çalışmanın (gönüllülerde ve Parkinson hastalarında) ve kan basıncının yemeklerden sonra evde monitorize edilmesinin (altı ay boyunca Tiramin kısıtlaması olmaksızın, levodopaya adjuvan tedavi olarak, günde 0.5 veya 1 mg rasajilin veya plasebo ile tedavi edilmiş olan 464 hastanın) sonuçları ile tiramin kısıtlaması olmadan yürütülen klinik çalışmalarda tiramin/rasajilin etkileşimine ilişkin hiç bir bildirimin olmayışı; rasajilinin diyete bağlı tiramin kısıtlamaları olmadan güvenle kullanılabileceğini göstermektedir.
Kontraendikasyonlar

Rasajilin mesilata veya yardımcı maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlılık. Petidin veya monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri ile eş zamanlı tedavi (bkz. ilaç etkileşmeleri ve diğer etkileşmeler). Orta ve şiddetli karaciğer yetmezliği (bkz. kullanım şekil ve dozu).

Kullanım Şekli Ve Dozu

Rasajilin, levodopa dekarboksilaz inhibitörü tedavisi olmaksızın veya birlikte, günde bir kez 1 mg dozunda oral olarak verilir.

Besinlerle birlikte veya tek başına alınabilir.

Yaşlılar: Yaşlı hastalar için dozajda değişiklik gerekli değildir.

Çocuklar ve adolesanlar (<18 yaş): Bu popülasyondaki güvenlik ve etkinlik bilinmediğinden tavsiye edilmez.

Karaciğer bozukluğu olan hastalar: Orta (Child-Pugh kategori B) ve şiddetli düzeyde (Child-Pugh kategori C) karaciğer bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır (bkz. kontrendikasyonları). Hafif (Child-Pugh kategori A) düzeyde karaciğer yetmezliği olan hastalarda rasajilin ile tedaviye başlarken dikkatli olmak gerekir (bkz. uyarılar/önlemler).

Böbrek bozukluğu olan hastalar: Böbrek bozukluğu için dozajda değişiklik gerekli değildir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Geçerli değil

Saklama Koşulları

Azilect® tablet 25°C’nin altında, oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Kutuda Al/Al blisterde 30 tablet.

Uyarılar/Önlemler

Rasajilin ile beraber fluoksetin veya fluvoksamin kullanımından kaçınmak gerekir (bkz. ilaç etkileşmeleri ve diğer etkileşmeler). Fluoksetin ve aktif metabolitinin uzun yarılanma ömürleri nedeniyle, fluoksetinin kesilmesiyle rasajilin ile tedaviye başlanması arasında en az beş hafta (yaklaşık 5 yarılanma ömrü) geçmelidir. Rasajilinin kesilmesi ve fluoksetin ile tedaviye başlanması arasında en az 14 gün geçmelidir. Rasajilin ve dekstromorfan veya sempatomimetiklerin (nazal ve oral dekonjestanlar ile soğuk algınlığı ilaçları dahil) birlikte kullanılması önerilmez (bkz. ilaç etkileşmeleri ve diğer etkileşmeler). Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda rasajilin tedavisine başlarken dikkatli olmak gerekir (bkz. kullanım şekil ve dozu).

Gebelik ve emzirme döneminde kullanım:

Gebelik: Gebelik kategorisi B’dir. Gebelikte rasajilin kullanımına ilişkin klinik veri yoktur. Hayvan çalışmaları; gebelik, cenin/fetüs gelişimi, doğum veya doğum sonrası gelişim üzerinde doğrudan veya dolaylı zararlı etkilere işaret etmemektedir. Gebe kadınlara reçete edilirken dikkatli olunmalıdır.

Emzirme: Deneysel verilere göre, rasajilin prolaktin salımını inhibe etmektedir ve bu nedenle emzirmeyi inhibe edebilir. Rasajilinin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren annelere rasajilin verirken dikkatli olmak gerekir.

Araba ve makina kullanma yeteneğine etkileri:

Araba ve makina kullanma yeteneği üzerindeki etkilerine ilişkin bir çalışma yoktur.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Monoterapi

Aşağıdaki liste, günde 1 mg rasajilin alan hastalarda (rasajilin grubu n=149, plasebo grubu n=151) yapılan plasebo kontrollü çalışmalarda daha yüksek insidansla (plaseboya göre en az % 2 fark) bildirilen advers etkileri içermektedir. Advers etki insidansı, parantez içinde % olarak rasajilin ve plasebo sırasıyla verilmiştir.
 
Advers etkiler şu sıklık aralıklarına göre sıralanmıştır: çok sık (>1/10), sık (>1/100, <1/10), seyrek (>1/1000, <1/100), ender (>1/10000, <1/1000), izole bildirimler dahil çok ender (<1/10000) .
 
Bir bütün olarak vücut: çok sık: baş ağrısı (% 14.1 - % 11.9) sık: gribal sendrom (% 6.0 - % 0.7), hastalık hali (% 2.0 - % 0), boyun ağrısı (% 2.0 - % 0)
 
Sindirim sistemi: sık: dispepsi (% 6.7 - % 4)
 
Kas-iskelet sistemi: sık: artralji (% 7.4 - % 4)
 
Sinir sistemi: sık: depresyon (% 5.4 - % 2)
 
Özel duyular: sık: konjunktivit (% 2.7 - % 0.7)
Aşağıdaki tıbben önemli advers etkiler, günde 1 mg rasajilin alan hastalarda yapılan plasebo kontrollü çalışmalarda daha yüksek insidansla (plaseboya göre en az % 2 fark) bildirilmiştir: alerjik reaksiyon, ateş, anjina pektoris, serebrovasküler hasar, miyokard infarktüsü, anoreksi, lökopeni, artrit, vertigo, rinit, kontakt dermatit, vezikülobüllöz döküntü, deri karsinomu ve üriner aciliyet.
Adjuvan Tedavi
Aşağıdaki liste, günde 1 mg rasajilin alan hastalarda (rasajilin grubu n=380, plasebo grubu n=388) yapılan plasebo kontrollü çalışmalarda daha yüksek insidansla (plaseboya göre en az % 2 fark) bildirilen advers etkileri içermektedir. Advers etki insidansı, parantez içinde % olarak rasajilin ve plasebo sırasıyla verilmiştir.
Advers etkiler şu sıklık aralıklarına göre sıralanmıştır: çok sık (>1/10), sık (>1/100, <1/10), seyrek (>1/1000, <1/100), ender (>1/10000, <1/1000), izole bildirimler dahil çok ender (<1/10000) .
Bir bütün olarak vücut: sık: karın ağrısı (% 3.9 - % 1.3), kaza yaralanması (primer düşmeler) (% 8.2 - % 5.2)
Kardiyovasküler sistem: sık: postürel hipotansiyon (% 4.7 - % 1.3)
Sindirim sistemi: sık: konstipasyon (% 4.2 - % 2.1), kusma (% 3.4 - % 1.0)
Metabolizma ve beslenme: sık: kilo kaybı (% 4.2 - % 1.5)
Sinir sistemi: çok sık: diskinezi (% 10.3 - % 6.4)
Aşağıdaki tıbben önemli advers etkiler, günde 1 mg rasajilin alan hastalarda yapılan plasebo kontrollü çalışmalarda daha yüksek insidansla (plaseboya göre en az % 2 fark) bildirilmiştir: boyun ağrısı, anjina pektoris, serebrovasküler hasar, anoreksi, ağız kuruması, artralji, tenosinovit, anormal rüyalar, ataksi, distoni, deri melanomu ve döküntü.
Rasajilin ile yapılan klinik çalışmalarda (diğer dozlarla yapılan veya plasebo kontrolü olmayan çalışmalarda) bildirilen diğer önemli yan etkiler iki hastada ortaya çıkmıştır: her ikisinde de rabdomiyoliz (her iki olgu da düşme ve uzamış immobilizasyonu takiben ortaya çıktı) ve antidiüretik hormonun (ADH) uygunsuz salımı. Bu olguların komplike yapısı patojenezlerinde, rasajilinin eğer varsa ne gibi bir rol oynadığını belirlemeyi imkansız kılmaktadır.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.