Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka BACTRIM
Etken Madde Kodu SGKFQP-SULFAMETOKSAZOL+ TRIMETHOPRIM
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu J01EE01
ATC Açıklaması Sülfametoksazol ve trimetoprim
NFC Kodu GK
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Süspansiyonlar
Kamu Kodu A01104
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 16,98 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 15,18 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 3,08 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E034C
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Semptomlar: Akut doz aşımında bulantı, kusma, diyare, baş ağrısı, baş dönmesi, mental ve görsel bozukluklar ve ciddi durumlarda kristalüri, hematüri ve anüri görülebilir. Kronik yüksek doz kullanımında, trombositopeni veya lökopeni olarak kemik iliği depresyonu ve folinik asit yetersizliğinden dolayı diğer kan diskrazileri oluşabilir.

Tedavi: Semptomlara bağlı olarak, aşağıda belirtilen tedavi önlemleri uygulanabilir: gastrolavaj, kusturma, diürez yoluyla böbreklerden atılımın başlatılması (idrar alkalinizasyonu ile SMZ eliminasyonu artar), hemodiyaliz (periton diyalizi etkili değildir), kan sayımı ve elektrolitlerin izlenmesi. Eğer belirgin kan diskrazisi veya sarılık oluşursa, bu tür komplikasyonlar için spesifik tedavi uygulanmalıdır. Kalsiyum folinat, intramüsküler olarak 3 6 mg'lık dozlar halinde 5-7 gün, TMP'nin hematopoez üzerindeki etkilerini önlemek için verilebilir.

Endikasyonlar

Bactrim, ancak hekimin tedavinin yararının, muhtemel risklerden ağır bastığına inanması durumunda kullanılmalı ve etkili tek bir antibakteriyel ilacın kullanımı değerlendirilmelidir. Bakterilerin in vitro duyarlılıkları coğrafi bölgeye göre ve zamanla değiştiğinden, antibiyotik tedavisi seçiminde yerel durum daima göz önünde bulundurulmalıdır.

Solunum yolu enfeksiyonları: Tek bir antibiyotiğe göre, TMP-SMZ’nin tercih edilmesi için geçerli bir neden olduğu durumda,Haemophilus influenzaeveya Streptococcus pneumoniae’nin duyarlı suşlarının neden olduğu kronik bronşitin akut alevlenmeleri ve Haemophilus influenzaeveya Streptococcus pneumoniae’nin duyarlı suşlarının neden olduğu çocuklardaki otitis mediada. Yetişkinler ve çocuklarda Pneumocystis carinii pnömonisinin tedavi ve profilaksisinde (primer ve sekonder).

Ürogenital enfeksiyonlar: duyarlı E. coli, Klebsiella ve Enterobacter türleri, Morganella morganii, Proteus mirabilis, Proteus vul­garis suşlarının neden olduğu idrar yolu enfeksiyonlarıve şankroid.

Gastrointestinal sistem enfeksiyonları: Tifo, paratifo ateşi; şigelloz (Shigella flexneri ve Shigella sonnei ‘nin duyarlı suşlarında ve antibakteriyel tedavi endike olduğunda), enterotoksikojenik Eschericia coli’nin etken olduğu yolculuk ishalinde ve kolerada (sıvı ve elektrolit tedavisine ek olarak).

Diğer bakteriyel enfeksiyonlar: Çeşitli bakterilerin etken olduğu enfeksiyonlarda (muhtemelen diğer antibiyotiklerle kombine tedavi) örn. bruselloz, akut ve kronik osteomiyelit, nokardiozis, aktinomiçetom, toksoplazmoz ve Güney Amerika blastomikozu.

Farmakodinamik Özellikler

Bactrim, mikroorganizmada folinik asit biyosentezinin birbirini iz­leyen safhalarını katalize eden iki enzimi sinerjik olarak bloke eden, iki aktif bileşen içerir. Bu mekanizma in vitro şartlarda ve etkin maddelerin tek başlarına sadece bakteriostatik olduğu konsantrasyonlarda, bakterisid aktivite ile sonuçlanır. Üstelik Bactrim, bu aktif bileşenlerden birine dirençli olan organizmalara karşı da etkilidir. Bactrim'in antibakteriyel etki alanı çok çeşitli gram pozitif ve gram negatif mikroorganizmaları kapsamına alır.

Genellikle duyarlı organizmalar (MİK-Minimum inhibitör konsantrasyon < 80 mg/L)*:

Koklar: Moraxella catarrhalis.

Gram negatif çomaklar: Haemophilus influenzae (beta‑laktamaz pozitif, beta‑laktamaz negatif), Haemophilus parainfluenzae, E. coli, Citrobacter freundii, diğer Citrobacter spp., Klebsiella pneumoniae, Kleb­siella oxytoca, diğer Klebsiella spp., Enterobacter cloacae, En­terobacter aerogenes, Hafnia alvei, Serratia marcescens, Serratia liquefaciens, diğer Serratia spp., Proteus mirabilis, Proteus vul­garis, Morganella morganii, Shigella spp., Yersinia enterocolitica, diğer Yersinia spp., Vibrio cholerae.

Çeşitli gram negatif çomaklar: Ed­wardsiella tarda, Al­caligenes faecalis, Pseudomonas cepacia, Burkholderia (Pseudomonas) pseudomallei.

Klinik tecrübelere dayanarak aşağıdaki organizmalar duyarlı olarak değerlendirilmelidir:

Brucella, Listeria monocytogenes, Nocardia asteroides, Pneumocystis carinii, Cyclospora cayetanensis.

Kısmen duyarlı organizmalar (MiK = 80‑160 mg/L)*:

Koklar: Staphylococcus aureus (metisiline duyarlı ve metisiline dirençli), Staphylococcus spp. (koagülaz negatif), Streptococcus pneumoniae (penisiline duyarlı, penisiline dirençli).

Gram negatif çomaklar:Haemophilus ducreyi, Providencia rettgeri ; diğer Providencia spp., Salmonella typhi, Salmonella enteritidis, Stenotrophomonas maltophilia (önceki adı Xanthomonas maltophilia).

Çeşitli gram negatif çomaklar: Acinetobacter lwoffi, Acinetobacter anitratus (başlıca A. baumanii), Aeromonas hydrophila.

Dirençli organizmalar (MİK > 160 mg/L)*:

Mycoplasma spp., Mycobacterium tuberculosis, Treponema pallidum.

(* SMZ eşdeğeri)

Bactrim ampirik olarak kullanılmak istendiğinde, tedavi edilen enfeksiyona uygun bakterilerin o bölgedeki Bactrim’e direncinin yerel prevalansı bilinmelidir.

Kısmen duyarlı patojenlerin neden olabildiği enfeksiyonlarda, herhangi bir direncin olup olmadığını saptamak amacıyla bir duyarlılık testi yapılmalıdır. Bactrim'e karşı duyarlılık, Klinik Laboratuar Standartları Milli Komitesi (NCCLS) tarafından önerilen disk difüzyon veya dilüsyon testleri gibi standart metotlar kullanılarak sap­tanabilir.

Farmakokinetik Özellikler

Absorpsiyon: Oral uygulamayı takiben TMP ve SMZ çok çabuk ve tamama yakını mide‑barsak kanalında emilir. 160 mg TMP + 800 mg SMZ'den oluşan tek bir dozdan sonra, plazmadaki mak­simum konsantrasyonlar 1-4 saat sonra, TMP için 1.5‑3 µg/mL ve SMZ için 40‑80 µg/mL olmaktadır. Eğer uygulama her 12 saatte bir tekrarlanırsa, konsantrasyon bu düzeyde stabilize olur.

Dağılım: TMP’nin SMZ’ye göre enflamasyonsuz prostat dokusuna, seminal sıvıya, vajinal sıvıya, tükürüğe, normal veya enflamasyolu akciğer dokusuna ve safra sıvısına penetrasyonu daha iyidir. Serebrospinal sıvıya ve aköz humora her iki bileşik benzer penetrasyon gösterir. Kandan dokulararası sıvıya ve diğer damar dışı vücut sıvılarına bol miktarda TMP ve daha az miktarda SMZ geçişi olur. Bactrim'in mevcut kombinasyonunda bulunan TMP ve SMZ miktarları, plazmada birçok patojenin MİK değerlerinin üzerinde konsantrasyonlara ulaşır. İnsanlarda, TMP ve SMZ plasentada, göbek kordonu kanında, amnion sıvısında ve fetus dokularında (plasenta, karaciğer, akciğer) bulunmuştur. Genelde SMZ'nin fetal konsantrasyonu anne kanına oranla daha düşük, TMP konsantrasyonu ise benzerdir. Her iki madde de anne sütüyle atılır. Anne sütündeki SMZ konsantrasyonu maternal plazmaya oranla daha düşük, TMP konsantrasyonu ise benzerdir.

Metabolizma: TMP dozunun yaklaşık %50‑70'i ve SMZ dozunun %10‑30'u değişmeden idrarla atılır. SMZ karaciğerde metabolize olur.

Eliminasyon: Bu iki bileşenin yarı-ömürleri bir­birine çok yakındır (TMP için ortalama 10 saat ve SMZ için 11 saattir) ve metabolitleri de, hemen hemen tamamen böbrekler tarafından glomerüler filtrasyon ve tübüler sekresyon yoluyla elimine edilirler. Etken maddelerin idrardaki konsantrasyonları kandaki konsantrasyona oranla daha yüksektir. Her bir maddenin az bir bölümü dışkı yoluyla atılır.

Özel klinik durumlardaki farmakokinetik: Böbrek fonksiyonu normal olanyaşlı hastalarda, TMP ve SMZ’nin eliminasyonyarı-ömürleri belirgin olarak değişmez. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan (kreatinin klirensi:15-30mL/dk) hastalarda maddelerin yarılanma ömürleri artar, bu da doz ayarlaması gerektirir.

Farmasötik Şekli

Süspansiyon

Formülü
Bir ölçek (5 mL) 200 mg sülfametoksazol (SMZ) ve 40 mg trimetoprim (TMP) içerir.
Yardımcı maddeler: Sorbitol, propil paraben, metil paraben, vanilya aroması, muz aroması.
İlaç Etkileşmeleri

Başta tiazidler olmak üzere, belirli diüretiklerin birlikte uygulandığı yaşlı hastalarda, purpura ile birlikte trombositopeni insidansında bir artış gözlenmiştir. Bactrim ile birlikte uygulandığında, digoksinin kan düzeyleri özellikle yaşlı hastalarda artabilir. Serum digoksin düzeyleri izlenmelidir. Bactrim'in, antikoagülan Varfarin’i kullanan hastalarda, ilacın hipotrombotik etkisini belirgin olarak artırabildiği bildirilmiştir. Antikoagulan tedavi alan hastalara Bactrim uygulanırken, bu etkileşme göz önüne alınmalıdır. Bu vakalarda pıhtılaşma zamanı tekrar tayin edilmelidir. Bactrim fenitoinin karaciğerde metabolize oluşunu engelleyebilir. Eğer iki ilaç aynı zamanda veriliyorsa, fenitointoksisitesi açısından dikkatli olmak gerekir.

Böbrek transplantasyonunu takiben kotrimoksazol (TMP‑SMZ) ve sik­losporin ile tedavi edilen hastalarda, serum kreatinininde artışla ortaya çıkan böbrek fonksiyonunda reversibl bir kötüleşme gözlenmiştir. Bu kombine etki, muhtemelen trimetoprim bileşenine bağlanmaktadır (Böbrek fonksiyonu normal olan hastalarda, kreatinin klirensinde geri dönüşümlü azalma görülmüştür. Bu, muhtemelen kreatinin tubüler sekresyonunun reversibl inhibisyonuna bağlıdır). Bactrim ile birlikte uygulamada, trisiklik antidepresanların etkisi azalabilir. SMZ dahil sülfonamidler, metotreksatla plazma proteinlerine bağlanma yer­leri için ve renal transportta yarışabilir; böylece serbest metotreksat fraksiyonunu ve metotreksata sistemik ekspozürü artırırlar. TMP ve metotreksat kombinasyonu alan hastalarda pansitopeni vakaları bildirilmiştir (Bkz. Uyarılar/Önlemler). Trimetoprimin insan dehidrofolat redüktaz enzimine afinitesi düşüktür, ancak özellikle ileri yaş, hipoalbüminemi, böbrek fonksiyon yetersizliği, kemik iliği rezervinde azalma gibi diğer risk faktörlerinin varlığında, metotreksatla birlikte kullanıldığında hematolojik yan etkilere neden olabilir. Bu tür yan etkiler, özellikle yüksek doz metotreksat kullanımı ile ortaya çıkar. Bu hastalarda hematopoez üzerine etkileri önlemek için, folik asit veya kalsiyum folinat kullanılması önerilir. Sıtma profilaksisi için haftada 25 mg'dan fazla primetamin alan hastalarda, birlikte Bactrim kullandıklarında megaloblastik anemi geliştiğine ait bildiriler vardır. Bactrim, diğer sülfonamid içeren ilaçlar gibi, oral hipoglisemik ilaçların etkilerini artırır. İndometasin alan hastaların SMZ kan seviyelerinde artma görülebilir. Literatürde, TMP-SMZ ile amantadinin birlikte uygulanmasına bağlı tek bir vakada toksik delirium bildirilmiştir.

Laboratuar Testlerine Etkisi

Bactrim, özellikle de trimetoprim komponenti, protein olarak bak­teriyel dihidrofolat redüktaz kullanılan "yarışmalı protein bağlanma tekniği" (CBPA) ile yapılan serum metotreksat tayinini etkileyebilir. Ancak, metotreksatın radioimmunoassay (RIA) ile ölçümünde böyle bir etkileşme oluşmaz. TMP ve SMZ aynı şekilde, kreatinin için yapılan Jaffe alkalen pikrat reaksiyonu tayinini de etkileyebilir ve değerlerin normalden yaklaşık %10 kadar daha yüksek çıkmasına neden olur.

Kontraendikasyonlar

Bactrim, sülfonamidler veya ilacın içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda, belirgin karaciğer parenkim hasarı olan hastalarda, plazma konsantrasyonları izlenemediğinde ağır böbrek yetersizliği olan hastalarda, porfiriada, folat eksikliğinden kaynaklanan megaloblastik anemide kontrendikedir.

Bactrim bebeklere yaşamın ilk 8 haftasında verilmemelidir. Gebelikte kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Standart doz:

Çocuklar:

8 hafta-5 ay: Sabah ½ ölçek, akşam ½ ölçek
6 ay-5 yaş: Sabah 1 ölçek, akşam 1 ölçek
6 yaş-12 yaş: Sabah 2 ölçek, akşam 2 ölçek

Yukarıda belirtilen çocuk dozu şeması, günde yaklaşık vücut ağırlığının kg'ı başına ortalama 6 mg TMP ve 30 mg SMZ'ye eşdeğer bir doza karşılık gelir. Daha ağır enfeksiyonlar için burada belirtilen çocuk dozları %50 arttırılabilir.

Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar

Standart doz: sabah 4 ölçek, akşam 4 ölçek
Minimum doz ve uzun süreli tedavi (14 günden uzun): sabah 2 ölçek, akşam 2 ölçek
Yüksek doz (özellikle ağır vakalar için): sabah 6 ölçek, akşam 6 ölçek
Bactrim yemeklerden sonra, yeterli miktarda sıvı ile alınmalıdır.

Tedavi süresi: Akut enfeksiyonlarda, Bactrim'e oral olarak en az 5 gün veya hastalık belirtilerinin yok olmasından 2 gün sonraya kadar devam edilmelidir. 7 günlük tedavi sonrasında klinik düzelme gözlenmezse, hasta yeniden değerlendirilmelidir.

Özel Doz Talimatları

Hemodiyalizdeki hastalar: Normal yükleme dozundan sonra, her 24-48 saatte bir orjinal dozun yarısı ya da üçte biri uygulanmalıdır.

Pneumocystis carinii pnömonisi olan hastalar: Önerilen doz; 20 mg/kg TMP ve 100 mg/kg SMZ'nin 24 saatlik dozlarının, 6 saatte bir eşit dozlar halinde, 14 gün boyunca verilmesidir. Aşağıda bu dozun üst limiti için doz önerileri verilmiştir.

Vücut ağırlığı (kg)                   8                16                24               32               40               48               64               80

Doz - 6 satte bir (ölçek)      1(5 mL)    2(10 mL)    3(15 mL)    4(20 mL)    5(25 mL)    6(30 mL)    8(40mL)    10(50mL)

Pneumocystis carinii pnömonisi profilaksisinde çocuklarda önerilen doz 150 mg/m2/gün TMP ve 750 mg/ m2/gün SMZ'nin oral olarak günde iki eşit dozda ve haftada 3 gün ardarda verilmesidir. Toplam günlük doz 320 mg TMP ve 1600 mg SMZ’yi aşmamalıdır. Aşağıdaki çocuklarda uygulanacak olan doz şeması belirtilmiştir.

Vücut yüzeyi (m²)                              0.26                    0.53                   1.06

Doz - 12 saatte bir (ölçek)           ½ (2.5 mL)           1 (5 mL)           2 (10 mL)

Böbrek fonksiyonu bozulmuş olan hastalar: Kreatinin klirensi Önerilen doz 30 mL/dak'nın üzerinde Standart doz 15-30 mL/dak Standart dozun yarısı 15 mL/dk'dan az Bactrim kullanılması tavsiye edilmez.

Yaşlı hastalar: Böbrek fonksiyonu normal olan yaşlı hastalarda önerilen yetişkin dozları uygulanmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Bactrim i.v. ampul, 5 mL, 1 adet
Bactrim forte tablet, 20 adet, blisterde
Bactrim tablet, 30 adet, blisterde
Saklama Koşulları

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Bactrim süspansiyon, 100 mL, şişede

Uyarılar/Önlemler

Deri döküntüsü ya da herhangi bir ciddi advers reaksiyonun ilk belirtisinde tedavi derhal kesilmelidir. Alerji ve bronşiyal astım öyküsü olan hastalarda Bactrim dikkatle uygulanmalıdır. Yaşlı hastalarda veya komplike olabilecek durumlar varsa ağır yan etkilerin riski artar; böyle durumlar arasında böbrek ve/veya karaciğer fonksiyon bozukluğu, birlikte başka ilaçların kullanılması (risk tedavinin dozu ve süresi ile ilgili olabilir) sayılabilir. Nadiren de olsa, kan diskrazileri, majöreksüdatif erythema multiforme (Stevens‑Johnson sendromu), toksik epidermal nekroz (Lyell’s sendromu) ve fulminan karaciğer nekrozu gibi yan etkilere bağlı ölüm bildirilmiştir. Kızarıklık, boğazda yanma, ateş, artralji, öksürük, nefes darlığı, pallor purpura veya sarılık gibi klinik işaretler ciddi reaksiyonların erken işaretleri olabilir. İstenmeyen reaksiyonların riskini en aza indirebilmek için, özellikle yaşlı hastalarda, Bactrim ile tedavi süresi mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Böbrek yetmezliği durumunda doz, Özel Doz Talimatları ile uygun olacak şekilde ayarlanmalıdır. Eğer Bactrim ile uzun bir süre tedavi yapılıyorsa, düzenli kan sayımları gerekir. Eğer herhangi bir şekilde kan elemanlarının sayısında anlamlı bir azalma saptanıyorsa, Bactrim kesilmelidir. İstisnai durumların dışında, Bactrim ciddi hematolojik rahatsızlıkları olan hastalara veril­memelidir. TMP ve metotreksat kombinasyonu alan hastalarda pansitopeni vakaları bildirilmiştir (Bkz. İlaç Etkileşmeleri). Yaşlı hastalarda veya mevcut folik asit yetersizliği veya böbrek yetmezliği olan hastalarda, folik asit yetersizliğine bağlı hematolojik değişiklikler olabilir. Bunlar folinik asit tedavisi ile düzelirler. Bactrim ile uzun dönem tedavi gören hastaların (özellikle böbrek yetmezliği olan hastalar) idrar tahlilleri ve böbrek fonksiyonu düzenli olarak izlenmelidir. Tedavi sırasında kristalüriyi önlemek açısından, yeterli sıvı alınmasına ve üriner atılıma özen gösterilmelidir. Hemoliz olasılığı nedeniyle, Bactrim kesinlikle gerekli olmadıkça glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) yetersizliği olan hastalara verilmemelidir veya verilecekse minimal dozlar uygulanmalıdır. TMP’nin fenilalanin metabolizmasını bozduğu farkedilmiş ise de, uygun diyet kısıtlamasındaki fenilketonürili hastalarda bunun önemi yoktur. Sülfonamid içeren tüm ilaçlarla olduğu gibi, porfiri ya da tiroid disfonksiyonu olan hastalarda dikkatli olunması önerilir. “Yavaş asetilatör” olan hastalar, sülfonamidlere karşı idyosenkratik reaksiyon göstermeye daha eğilimli olabilirler. 

Uzun QT sendromu/Torsades de Pointes’e neden olabilen ilaçlar ile birlikte kullanıldığında uzun QT sendromu veya Torsades de Pointes oluşma riskini arttırabilir. Bu nedenle bu tür ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı

Gebelik kategorisi: C

Hayvan deneylerinde, çok yüksek dozlardaki kotrimoksazol, fetusta folik asit antagonizmasına bağlı tipik fetus malformasyonlarına neden olmuştur. Gebe kadınlar üzerinde yapılan çalışmaların raporlarında ve spontan bildirilenmalformasyonlar ile ilgili literatür in­celemelerinde, Bactrim'in insanlar üzerinde herhangi bir teratojenik risk taşımadığı görünmektedir. TMP ve SMZ plasentayı geçtikleri ve folik asit metabolizmasını bozdukları için, Bactrim ancak fetusta potansiyel faydasının potansiyel riskinden yüksek olduğu doğrulanırsa gebelik sırasında kullanılmalıdır. Bactrim ile tedavi gören gebe kadınlara günde 5 mg folik asit verilmesi önerilmektedir. Gebeliğin son devresinde, yenidoğanlarda kernikterus riski açısından Bactrim'in kullanılmasından kaçınılmalıdır.

TMP ve SMZ anne sütüne geçer. Bactrim'in anne sütüyle beslenen bebeklerdeki miktarı düşük olduğu halde, bebeğe vereceği risk (kernikterus, aşırı duyarlılık), anneye sağlayacağı terapötik yarara karşı tartılarak karar verilmelidir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Önerilen dozlarda Bactrim genellikle iyi tolere edilir. En sık rastlanan yan etkiler; deri döküntüleri ve gastrointestinal bozukluklardır.

Genel: Hipersensitivite reaksiyonları bildirilmiştir. Her ilaçla olabildiği gibi, bu bileşiğe aşırı duyarlılığı olan hastalarda (örn. ateş, anjiyonörotik ödem, anaflaktoid reaksiyonlar, hipersensitivite reaksiyonları ve serum hastalığı) alerjik reaksiyonlar görülebilir. Nadir olarak, eozinofilik veya alerjik alveolitte görülene benzer pulmoner infiltrasyon bildirilmiştir. Tedavi sırasında öksürük veya nefes darlığı gibi semptomlar ortaya çıkar veya beklenmedik bir şekilde kötüleşirse, hasta yeniden değerlendirilmeli ve Bactrim tedavisinin kesilmesi düşünülmelidir. Periarteritis nodosa ve alerjik miyokardit nadiren görülmüştür. Candidiasis gibi fungal enfeksiyonlar bildirilmiştir.     

Aşağıdaki etkiler bildirilmiştir (sıklık sırasıyla):

Deri döküntüleri: Bunlar genellikle hafiftir ve tedavinin kesilmesinden sonra hemen düzelirler. Sülfonamid içeren birçok ilaç gibi Bactrim de, bazı nadir vakalarda ışığa karşı duyarlılık, erythema multiforme, Stevens‑Johnson sendromu, tok­sik epidermal nekroz (Lyell’s sendromu) ve Henoch-Schoenlein purpurası ile ilgili bulunmuştur.

Gastrointestinal: Bulantı (kusma ile veya kusma olmadan), stomatit, diyare, glossit ve birkaç psödomembranöz enterokolit vakası. Bactrim ile tedavi sırasında akut pankreatit görülen hastalar bildirilmiştir. Bunların birçoğu aralarında AIDS gibi ciddi hastalıkları olan ağır vakalardır.

Hepatik: Karaciğer nekrozu, seyrek hepatit vakaları, kolestaz, transaminaz ve bilirubin değerlerinde artış ve izole safra kanalı yokluğu sendromu vakaları olabilir.

Hematolojik: Bunların çoğu hafif, asemptomatik ve tedavinin kesilmesi ile geri dönüşümlüdür.En çok görülen değişiklikler lökopeni, granülositopeni ve trom­bositopenidir. Çok nadiren agranülositoz, anemi (megaloblastik, hemolitik, aplastik), methemoglobinemi, pansitopeni veya purpura da olabilir.

Üriner sistem: Renal yetmezlik, interstisyel nefrit, kan üre azotunda (BUN) artış, serum kreatinininde artış ve kristalüri nadir vakalarda bildirilmiştir. Sülfonamidler, Bactrim dahil, özellikle kardiyak ödemi olan hastalarda idrar artışına neden olabilir.

Sinir sistemi: Nöropati (periferal nefrit ve paresteziyi de içeren), halüsinasyonlar, uveitis, nadiren aseptik menenjit vakaları veya menenjit‑benzeri semptomlar, ataksi, konvülsiyonlar, baş dönmesi ve kulak çınlaması gözlenmiştir.

İskelet-kas sistemi: Nadirenartralji, miyalji ve izole rabdomiyoliz vakaları bildirilmiştir.

Metabolik: Pneumocystis carinii pnömonisi vakalarında olduğu gibi, yüksek doz TMP kullanılan hastaların önemli bir bölümünde, serum potasyum konsantrasyonunda ilerleyici fakat geri dönüşümlü artışlarla karşılaşılabilmektedir. TMP, altta yatan bir potasyum metabolizması bozukluğu veya böbrek yetmezliği bulunan ya da birlikte hiperkalemiye neden olduğu bilinen bir ilaç verilmekte olan hastalarda, önerilen dozlarda uygulanan tedaviyle bile hiperkalemiye neden olabilmektedir. Söz konusu vakalarda, serum potasyumunun yakından izlenmesi şarttır. Hiponatremi vakaları bildirilmiştir. TMP-SMZ tedavisi gören diyabetik olmayan hastalarda nadiren ve genellikle tedaviye başladıktan birkaç gün sonra ortaya çıkan bir hipoglisemi ile karşılaşılabilmektedir. Böbrek fonksiyon bozukluğu, karaciğer hastalığı, beslenme bozukluğu vakaları ve yüksek doz kotrimoksazol kullanılan hastalar özellikle risk altındadır.

AIDS hastalarındaki reaksiyonlar: Bactrim kullananAIDS hastalarında, deri döküntüsü, lökopeni, transaminaz değerlerinde artış gibi yan etkilerin ortaya çıkma sıklığının, AIDS olmayan hastalara göre daha fazla olduğu bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.