Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka BAKTON
Etken Madde Kodu SGKFQP-SULFAMETOKSAZOL+ TRIMETHOPRIM
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu J01EE01
ATC Açıklaması Sülfametoksazol ve trimetoprim
NFC Kodu GK
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Süspansiyonlar
Kamu Kodu A01118
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 3,44 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 3,44 TL (21 Eylül 2011)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Renal ve hepatik fonksiyonu bozuk olan hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Renal ve hepatik fonksiyonu bozuk olan hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır.
Doz Aşımı

Aşırı doz belirtileri bulantı, kusma, mental ve görme bozuklukları, ateş, kolit, kemik iliği depresyonu ve karın ağrısı ile ortaya çıkar. Tedavisi semptomatik olup, gastrik lavaj ve zorlu diürez yapılır. Aşırı duyarlılık reaksiyonları steroidlerle tedaviyi gerektirir. Kalsiyum folinat 3-6 mg dozunda i.m. olarak 5-7 gün verilir.

Endikasyonlar

Bakton Süspansiyon aşağıdaki endikasyonlarda kullanılır:

Solunum Yolu Enfeksiyonları: Akut ve kronik bronşit, bronşektazi, pnömoni (Pneumocystis carinii pnömonisi dahil), akut otitis media, sinüzit.

Üriner Sistem Enfeksiyonları: Akut ve kronik sistitler, piyelonefrit, üretrit, bakteriyel prostatit, gonokoksik üretrit de dahil her iki cinste de rastlanan genital enfeksiyonlar.

Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları: Akne, piyoderma, fronkül, abse ve enfekte yaralar.

Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları: Turist diaresi (enteropatojen E.coli’nin sebep olduğu gastroenterit de dahil olmak üzere), tifo ve paratifo, tifo portörlüğü, basilli dizanteri ve kolera.

Diğer bakteriyel enfeksiyonlar: Bakton, duyarlı mikroorganizmaların sebep olduğu septisemi, akut ve kronik osteomiyelit, akut Brusellozis, Mycetoma (gerçek mantarlara bağlı olanların dışında) ve Nokardiyozis vakalarında etkilidir.

Bakton ayrıca toxoplazmoz, boğmaca salgınlarının önlenmesi, bazı granülositopenik hasta guruplarında duyarlı gram negatif mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlara karşı profilaksi; dental ve periodontal enfeksiyonlar; mikroorganizmaların in vitro duyarlı oldukları menenjit vakalarında yararlı olabilir.

Farmakodinamik Özellikler

Sülfametoksazol para-amino benzoik asitle yarışmaya girerek bakteriyel dihidrofolik asit sentezini inhibe eder. Trimetoprim ise dihidrofolik asitten tetrahidrofolik asit oluşumunu bloke eder. Bu şekilde bakterilerin protein ve nükleik asit biyosentezinde birbirini izleyen basamaklar bloke edilir. Trimetoprim ve sülfametoksazole karşı ayrı ayrı gelişen rezistansın kombinasyon şeklinde kullanıldığında daha yavaş geliştiği gösterilmiştir.

Etki spektrumu: Bakton özellikle Streptokoklar, Stafilokoklar, Pnömokoklar, Haemophilus influenzae, Neisseria türleri, E.coli, Proteus mirabilis, P.vulgaris, Bordatella, Salmonella, Klebsiella/Aerobacter, Shigella, Vibrio cholerae, Brucella, Pseudomonas pseudomallei, Pseudomonas cepacia, Pseudomonas carinii, Serratia marcescens, Yersinia ve Nocardia gibi çok çeşitli gram negatif ve gram pozitif bakterilere karşı etkilidir.

Farmakokinetik Özellikler

Bakton Süspansiyon ağızdan alındığında süratle emilir. Trimetoprim-sülfametoksazol kombinasyonunun kan seviyesi, aktif maddelerden herbirinin tek başına kullanıldığında sağladığı kan seviyesine yakındır. Ağızdan alındıktan sonra 1-4 saat içinde doruk plazma konsantrasyonuna ulaşır. İlaç, tatbikinden 24 saat sonra bile kanda saptanabilir. Sülfametoksazol ve trimetoprim plazmada serbest, konjuge veya proteinlere bağlı şekillerde bulunabilir. Serbest form terapötik açıdan aktif olanıdır. Yaklaşık olarak trimetoprimin %44'ü sülfametoksazolun ise %70'i proteinlere bağlı olarak bulunur. Atılım böbrek yoluyla olup, idrardaki konsantrasyonu kandakinden daha yüksektir.

Farmasötik Şekli

SÜSPANSİYON

Formülü
Her 5 ml’de (1 ölçek); Trimetoprim 40 mg Sülfametoksazol 200 mg
Yardımcı maddeler: Alkol,
Koruyucu: Metil paraben, propil paraben
Tatlandırıcı ve koku verici: Sodyum sakkarin, sodyum siklamat, sakkaroz, kakao ve portakal esansı
Boyar madde: Ponsö 4R
İlaç Etkileşmeleri

Başta tiazidler olmak üzere diüretik kullanan yaşlı hastalarda trombositopeni insidansında artış gözlenmiştir.

Warfarin alan hastalarda protrombin zamanını uzatır. Bu nedenle dikkatli kullanılmalıdır.

Fenitoinin karaciğerde metabolize oluşunu engelleyebilir.

Metotreksatı plazma proteinlerine bağlanma yerinden ayırarak serbest metotreksat konsantrasyonunu artırır.

Hipoglisemik ajanların hipoglisemik etkilerini artırabilir. Böbrek transplantasyonundan sonra siklosporin-kotrimoksazol verilen hastalarda geçici böbrek fonksiyon bozukluğu gözlenmiştir.

Kontraendikasyonlar
  • Sulfonamid ve trimetoprime veya Bakton Süspansiyon içerisindeki diğer maddelere karşı bilinen aşırı duyarlılığı olanlarda,
  • Folat yetersizliğine bağlı megaloblastik anemisi olanlarda kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde;
 
Böbrek fonksiyonu normal olan erişkinlerde:
 
1. Üriner sistem enfeksiyonlarında:
Alt üriner sistem enfeksiyonlarında 1-2 gün süreli ya da tek doz halinde kullanılabilir.
Üst üriner sistem enfeksiyonlarında ise 14 gün süreyle kullanılmalıdır.
Önerilen mutad doz 12 saat arayla 4'er ölçektir.
 
2. Shigellozis'te aynı doz 5 gün süreyle verilmelidir.
 
3. Kronik bronşitin akut alevlenmelerinde:
14 gün süreyle 2x2 ölçek kullanılır.
 
4. P.carinii pnömonisinde:
Uygulanacak günlük total doz 20 mg/kg trimetoprim ve 100 mg/kg sülfametoksazol olup, bu doz 6 saat aralarla ve 14 gün süreyle verilir.
Bakton Süspansiyon kullanılırken erişkinlerde günlük idrar miktarı en az 1200-1500 ml olmalıdır.
 
Böbrek fonksiyonu bozuk olan erişkinlerde:
Doz kreatinin klerensine göre aşağıdaki şekilde hesaplanır;
 
Kreatinin Klerensi (ml/dk)                                 Doz
 
         >30                                                Normal erişkin dozu
      15-30                                     Normal erişkin dozunun yarısı
         <15                                                Kullanılmaz
 
Böbrek fonksiyonu normal olan çocuklarda:
İdrar yolu enfeksiyonları, akut otitis media ve Shigellozis’te uygulanacak doz aynıdır. 2 aylıktan küçük bebeklerde kullanılmaz.
 
Günlük total doz: 8 mg/kg trimetoprim ve 40 mg/kg sülfametoksazol
Bu doz 12 saat ara ile verilir.
Bu dozu sağlamak üzere aşağıdaki tablo kullanılabilir.
 
Ağırlık (kg)                      Doz (12 saatte bir)
10 kg                             1 ölçek ( 5 ml )
20 kg                             2 ölçek ( 10 ml )
30 kg                             3 ölçek ( 15 ml )
40 kg                             4 ölçek ( 20 ml )
 
Tedaviye akut otitis media ve idrar yolu enfeksiyonlarında en az 10 gün, Shigellozis’te ise 5 gün devam edilmelidir. Çocuğun yaşı ne olursa olsun Bakton Süspansiyon akut otitis mediada profilaktik olarak ya da uzun süreli tedavi amacıyla kullanılmaz.
 
Böbrek fonksiyonu bozuk olan çocuklarda:
Doz kreatinin klerensine göre aşağıdaki şekillerde hesaplanır;
 
Kreatinin Klerensi (ml/dk)                               Doz
 
         >30                                           Normal pediatrik doz
      20-30                                    Normal pediatrik dozun yarısı
         <15                                             Kullanılmaz
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Bakton Tablet
Bakton Fort Tablet
Saklama Koşulları

30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde, ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

100 ml’lik bal rengi cam şişelerde.

Uyarılar/Önlemler

Sulfonamid alanlarda aşırı duyarlılık reaksiyonlarına bağlı olarak ani hepatik nekroz, agronülositoz, aplastik anemi ve diğer kan bozuklukları gözlenebilir. Cilt reaksiyonları (kızarıklık, döküntü v.b.) ve diğer advers etkiler ilk ortaya çıktığı anda ilaç derhal kesilmelidir. Serum kreatinin bilirubin ve alkalen fosfotaz seviyelerini yükseltebilir. Serum metotreksat seviyesini etkileyebilir. Renal ve hepatik fonksiyonu bozuk olan hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır. Folat yetersizliği olanlarda, çeşitli alerji ve bronşial astım hallerinde de dikkatle kullanılmalıdır. Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz yetersizliği olanlarda hemoliz görülebilir. Kristalüri ve taş oluşumunu engelleyebilmek için tedavi sırasında hastanın yeterli idrara çıkmasını sağlamak amacıyla bol sıvı alınması önerilir.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı:

Gebelik kategorisi: C

Bakton Süspansiyon gebelik sırasında ancak potansiyel yararı potansiyel riskini aşıyorsa kullanılmalıdır. Sulfonamidler plasentadan geçer ve sütle atılır. 2 ayını doldurmamış yeni doğanlarda kernikterusa neden olabilir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Kan ile ilgili olarak; agranülositoz, aplastik anemi, megaloblastik anemi, trombositopeni, lökopeni, hemolitik anemi (G-6PD eksikliğinde), purpura, hipoprotrombinemi, methemoglobinemi.

Alerjik reaksiyonlar ile ilgili olarak; eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, jeneralize cilt erüpsiyonları, epidermal nekroliz, ürtiker, serum hastalığı, pruritus, eksfoliatif dermatit, anaflaktoid reaksiyonlar, periorbital ödem, konjonktival ve skleral kızarıklık, fotosensitivite, artralji, alerjik myokardit.

Gastrointestinal sisteme ait olarak; glosit, stomatit, bulantı, kusma, karın ağrısı, hepatit, hepatik nekroz, diyare, psödomembranöz kolit, pankreatit.

Santral Sinir Sistemine ait olarak; baş ağrısı, periferal nörit, mental depresyon, konvülsiyon, ataksi, apati, tinnitus.

Ek olarak; ilaç ateşi, oligüri veya anüriyle seyreden toksik nefroz, periarteritis nodosa görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.