Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka BAKTON
Etken Madde Kodu SGKFQP-SULFAMETOKSAZOL+ TRIMETHOPRIM
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01EE01
ATC Açıklaması Sülfametoksazol ve trimetoprim
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A01119
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 5 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5 TL (3 Ocak 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Renal ve hepatik fonksiyonu bozuk olan hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Renal ve hepatik fonksiyonu bozuk olan hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır.
Doz Aşımı

Aşırı doz belirtileri bulantı, kusma, mental ve görme bozuklukları, ateş, kolit, kemik iliği depresyonu ve karın ağrısı ile orataya çıkar. Tedavisi semptomatik olup, gastrik lavaj ve zorlu diürez yapılır. Aşırı duyarlılık reaksiyonları steroidlerle tedaviyi gerektirir. Kalsiyum folinat 3-6 mg dozunda I.M.olarak 5-7 gün verilir.

Endikasyonlar

Solunum Yolu Enfeksiyonları : Akut ve kronik bronşit, bronşektazi, pnömoni (Pneumocystis carinii pnömonisi dahil), akut otitis media, sinüzit.

Üriner Sistem Enfeksiyonları : Akut ve kronik sistitler, piyelonefrit, üretrit, bakteriyel prostatit, gonokoksik üretrit de dahil her iki cinste de rastlanan genital enfeksiyonlar.

Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları : Akne, piyoderma, fronkül, abse ve enfekte yaralar.

Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları: Turist diaresi (enteropatojen E.coli'nin sebep olduğu gastroenterit de dahil olmak üzere), tifo ve paratifo, tifo portörlüğü, basilli dizanteri ve kolera.

Diğer bakteriyel enfeksiyonlar : Bakton duyarlı mikroorganizmaların sebep olduğu septisemi, akut ve kronik osteomiyelit, akut brusellozis, mycetoma (gerçek mantarlara bağlı olanların dışında) ve nocardiozis vakalarında da etkilidir.

Bakton ayrıca toxoplazmoz, boğmaca salgınlarının önlenmesi, bazı granülositopenik hasta guruplarında duyarlı gram negative mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlara karşı profilaksi; dental ve periodontal enfeksiyonlar; mikroorganizmalar in vitro duyarlı olduklarında menenjit vakalarında yararlı olabilir.

Farmakodinamik Özellikler

Sülfametoksazol para-amino benzoik asitle kompetisyona girerek bakteriyel dihidrofolik asit sentezini inhibe eder. Trimetoprim ise dihidrofolik asitten tetrahidrofolik asit oluşumunu bloke eder. Bu şekilde bakterilerin protein ve nükleik asit biyosentezinde birbirini izleyen basamaklar bloke edilir. İn vitro çalışmalarda trimetoprim ve sülfametaoksazole karşı ayrı ayrı gelişen rezistans kombinasyon kullanıldığında daha yavaş gelişmektedir.

Mikrobiyoloji: Bakton özellikle Streptokoklar, Stafilokoklar, Pnömokoklar, Haemophilus influenzae, Neisseria türleri, E.coli, Proteus mirabilis, P.vulgaris, Bordatella, Salmonella, Klebsiella /Aerobacter, Shigella, Vibrio cholerae, Brucella, Pseudomonas pseudomallei, Pseudomonas cepacia, Pseudomonas carinii, Serratia marcescens, Yersinia ve Nocardia gibi çok çeşitli gram negatif ve gram pozif bakterilere karşı etkilidir.

Farmakokinetik Özellikler

Bakton ağızdan alındığında süratle emilir.Trimetoprim - sülfametoksazol kombinasyonunun kan seviyesi, aktif maddelerden herbirinin tek başına kullanıldığında sağladığı kan seviyesine yakındır. Ağızdan alındıktan sonra 1-4 saat içinde en yüksek serum seviyesine ulaşır. İlaç, tatbikinden 24 saat sonra bile kanda saptanabilir. Sülfametoksazol ve trimetoprim plazmada serbest, konjüge ya da proteine bağlı şekillerde bulunabilir. Serbest form terapötik açıdan aktif olanıdır. Yaklaşık olarak trimetoprimin %44'ü sülfametoksazolün ise %70'i proteine bağlı olarak bulunur. Atılım böbrek yoluyla olup, idrardaki konsantrasyonu kandakinden daha yüksektir.

Farmasötik Şekli

TABLET

Formülü
Her tablette; Trimetoprim 80 mg
                  Sülfametoksazol 400 mg
İlaç Etkileşmeleri

Başta tiazidler olmak üzere diüretik kullanan yaşlı hastalarda trombositopeni insidansında artış gözlenmiştir. Varfarin alan hastalarda protrombin zamanını uzatır. Bu nedenle dikkatle kullanılmalıdır. Fenitoinin karaciğerde metabolize oluşunu engelleyebilir. Metotreksatı plazma proteinlerine bağlanma yerinden ayırarak serbest metotreksat konsantrasyonunu artırır. Hipoglisemik ajanların hipoglisemik etkilerini artırabilir. Böbrek transplantasyonundan sonar siklosporin-kotrimoksazol verilen hastalarda geçici böbrek fonksiyon bozukluğu gözlenmiştir.

Kontraendikasyonlar
  • Sulfonamid ve trimetoprime karşı bilinen aşırı duyarlılığı olanlarda,
  • Folat yetersizliğine bağlı megaloblastik anemili hastalarda,
  • Gebelik ve emzirme dönemlerinde kullanılmaz. Sulfonamidler plasentadan geçer ve sütle atılır. 2 ayını doldurmamış yeni doğanlarda kernikterusa neden olabilir.
Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde ;

Böbrek fonksiyonu normal olan erişkinlerde :
1. Üriner sistem enfeksiyonlarında :
Alt üriner sistem enfeksiyonlarında 1-2 gün süreli ya da tek doz halinde kullanılabilir.
Üst üriner sistem enfeksiyonlarında ise 14 gün süreyle kullanılmalıdır. Önerilen mutad doz 12 saat arayla 2'şer tablettir
2. Shigellosis'te aynı doz 5 gün süreyle verilmelidir.
3. Kronik bronşitin akut alevlenmelerinde : 14 gün süreyle 2x1 tablet kullanılır.
4. P.carinii pnömonisinde : Uygulanacak günlük total doz 20 mg/kg Trimetoprim ve 100 mg/kg Sülfametoksazol olup, bu doz 6 saat aralarla ve 14 gün süreyle verilir.
 
Böbrek fonksiyonu bozuk olan erişkinlerde :
Doz kreatinin klerensine göre aşağıdaki şekilde hesaplanır ;
 
Kreatinin Klerensi                        Doz
   (ml/dk)
 
    >30                                 Normal erişkin dozu
   15-30                               Normal erişkin dozunun yarısı
    <15                                 Kullanılmaz
 
Bakton Tablet kullanılırken erişkinlerde günlük idrar miktarı en az 1200-1500 ml olmalıdır. Tabletler 1 bardak su ile (240 ml) boş mideye alınmalıdır (Yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra).
 
Böbrek fonksiyonu normal olan çocuklarda :
1.İdrar yolu enfeksiyonları, akut otitis media ve shigellosis'te uygulanacak doz aynıdır.
Günlük total doz : 8 mg/kg Trimetoprim ve 40 mg/kg Sülfametoksazol. Bu doz 12 saat aralarla verilir. Bu dozu sağlamak üzere aşağıdaki tablo kullanılabilir.
Ağırlık (Kg)                      Doz (12 saatte bir)
 
10 kg                                     -
20 kg                                   1 tablet
30 kg                                  1.5 tablet
40 kg                                   2 tablet
 
Tedaviye akut otitis media ve idrar yolu enfeksiyonlarında en az 10 gün,shigelllosis'te ise 5 gün devam edilmelidir. Çocuğun yaşı ne olursa olsun Bakton Tablet otitis media'da profilaktik olarak ya da uzun süreli tedavi amacıyla kullanılmaz.
 
Böbrek fonksiyonu bozuk olan çocuklarda :
Doz kreatinin klerensine göre aşağıdaki şekilde hesaplanır;
 
Kreatinin klerensi                      Doz
   (ml/dak)
 
 > 30                            Normal pediatrik doz
 20-30                           Normal pediatrik dozun yarısı
 < 20                             Kullanılmaz
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Bakton Fort Tablet
Bakton Süspansiyon
Saklama Koşulları

30°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Tabletleri direkt güneş ışığı, sıcak ve aşırı nemden koruyunuz. Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde, ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

30 tabletlik blister ambalajlarda,

Uyarılar/Önlemler

Bu kombinasyon streptokokkal farenjitin tedavisinde kullanılmaz. Sulfonamid alanlarda aşırı duyarlılık reaksiyonlarına bağlı olarak ani hepatik nekroz, agronülositoz, aplastik anemi ve diğer kan bozuklukları gözlenebilir.

Cilt reaksiyonları (kızarıklık, döküntü v.b.) ve diğer advers etkiler ilk ortaya çıktığı anda ilaç derhal kesilmelidir. Serum kreatinin bilirübin ve alkalen fosfotaz seviyelerini yükseltebilir.

Serum metotreksat seviyesini etkileyebilir.

Renal ve hepatik fonksiyonu bozuk olan hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır.

Folat yetersizliği olanlarda, çeşitli alerji ve bronşial astım hallerinde de dikkatle kullanılmalıdır.

Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz yetersizliği olanlarda hemoliz görülebilir.

Kristalüri ve taş oluşumunu engelleyebilmek için tedavi sırasında hastanın yeterli idrara çıkmasını sağlamak amacıyla bol sıvı alınması önerilir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Kan bozuklukları: Agranülositoz, aplastik anemi, megaloblastik anemi, trombositopeni, lökopeni, hemolitik anemi, purpura, hipoprotrombinemi, methemoglobinemi.

Alerjik reaksiyonlar: Eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, jeneralize cilt erüpsiyonları, epidermal nekroliz, ürtiker, serum hastalığı, pruritus, eksfolyatif dermatit anaflaktoid reaksiyonlar, periorbital ödem, konjonktival ve skleral kızarıklık, fotosensitivite, artralji, alerjik miyokardit.

Gastrointestinal Reaksiyonlar: Glossit, stomatit, bulantı- kusma, karın ağrısı, hepatit, hepatik nekroz, diyare, psödomembranöz kolit, pankreatit.

Santral Sinir Sistemi: Baş ağrısı, periferal nörit, mental depresyon, konvülsiyon, ataksi, apati, tinnitus.

Diğer Reaksiyonlar: İlaç ateşi, oligüri veya anüriyle seyreden toksik nefroz, periarteritis nodosa.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.