Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Fresenius Medikal Hizmetler
Marka BALANCE
Etken Madde Kodu SGKFJL-PERITON DIYALIZ SOL (BIYOUYUMLU) periton diyaliz sol
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TORBA/AMBALAJ
ATC Kodu B05D
ATC Açıklaması Periton Dializ Ürünleri
NFC Kodu QS
NFC Açıklaması Topikal Harici Diyaliz, İrrigasyon ve Perfüzyon Solüsyonları
Kamu Kodu A11646
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 121,55 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 121,55 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Aşırı doz ile ilgili olarak acil herhangi bir durum rapor edilmemiştir.

 

Yüksek miktarda dolumu yapılan diyaliz solüsyonunun fazla kısmı kolayca boş bir torbaya çekilebilir. Buna rağmen, torba değişimleri çok sık veya çok hızlı yapıldığında,  acil tıbbi müdahale gerektiren dehidratasyon ve/ veya elektrolit bozuklukları durumları meydana gelebilir. Bir değişimin unutulması durumunda kural olarak sonraki torbaların bekleme süreleri, bir günde gereken toplam diyaliz solüsyonu miktarına ulaşacak şekilde (örn. 4x 2000 ml) kısaltılmalıdır.

 

Hatalı dengeleme hiperhidratasyona veya dehidratasyona ve elektrolit bozukluklarına yol açabilir.

 

Balance %2.3 glukoz 1.75 mmol/l kalsiyum periton diyaliz solüsyonunun aşırı dozda kullanılmasının sonucu olarak dehidratasyon meydana gelmesi muhtemeldir. Dozajın altında tedavi, tedavinin aksaması veya kesilmesi; periferal ödem, kardiyak dekompansasyon ve/ veya diğer üremi semptomlarının eşlik ettiği hayati tehlike arz eden hiperhidratasyona sebep olabilir.

 

Acil tedavi ve yoğun bakım için genel olarak kabul edilen kurallar uygulanmalıdır. Hasta acil hemodiyaliz yapılmasına ihtiyaç duyabilir.

Endikasyonlar

Periton diyaliz tedavisi uygulanan son dönem kronik böbrek yetmezliği (dekompanse) hastalarında kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Periton diyaliz solüsyonu

ATC kodu: B05D B

 

Balance 2.3% glukoz, 1.75 mmol/l kalsiyum periton diyaliz solüsyonu herhangi bir nedenden kaynaklanan son dönem böbrek yetmezliğinin tedavisinde intraperitoneal olarak uygulanan laktat tamponlu, glukoz içeren bir elektrolit solüsyondur.

 

Sürekli ayaktan periton diyalizinin (SAPD) karakteristiği, periton boşluğunda sürekli olarak genellikle yaklaşık 2 litre diyaliz solüsyonunun bulunmasıdır. Bu diyaliz solüsyonu günde 3- 5 kez taze solüsyon ile yer değiştirilir.

 

Her periton diyaliz tekniğinin temel prensibi, solütlerin ve suyun kan ve diyaliz solüsyonu arasında fizikokimyasal özelliklerine göre difüzyon veya konveksiyon ile yer değişimine olanak veren “peritoneum”un yarı geçirgen bir membran olarak kullanılmasıdır.

 

Solüsyonun elektrolit profili temelde serum fizyolojik ile aynıdır, intraperitoneal madde ve sıvı alışverişi yoluyla renal replasman tedavisi için üremik hastalarda kullanılmak üzere adapte edilmiştir.

 

Normalde idrar ile elimine edilen üre ve kreatinin gibi üremik atık maddeler, inorganik fosfat, ürik asit, diğer solütler ve su vücuttan diyaliz solüsyonuna geçer.

 

Sıvı dengesi, sıvı çekişini(ultrafiltrasyon) belirleyen farklı glukoz konsantrasyonlarına sahip solüsyonların uygulanması ile sürdürülebilir.

 

Son dönem böbrek yetmezliğinde sekonder olarak gelişen metabolik asidoz solüsyondaki laktat karşısında dengelenir. Laktat metabolizması, bikarbonat oluşması ile sonuçlanır.

Farmakokinetik Özellikler

Üremik atık maddeler (örn. üre, kreatin, ürik asit), inorganik fosfat ve sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi elektrolitler difüzyon ya da konveksiyon yolu ile vücuttan diyaliz solüsyonuna geçer.

 

Diyalizattaki glukoz, Balance %2.3 glukoz, 1.75 mmol/l kalsiyum periton diyaliz solüsyonunda osmotik bir ajan olarak kullanılır. Diyaliz solüsyonu ve ekstraselüler sıvı arasındaki difüzyon gradyentini azaltarak yavaşça absorbe olur. Bekleme zamanının başında maksimal olan ultrafiltrasyon yaklaşık 2-3 saatte pik değere ulaşır. Sonrasında, ultrafiltratın progresif kaybının eşlik ettiği absorpsiyon başlar. 6 saatlik diyaliz periyodunda diyalizat glukozunun %60-80 kadarlık kısmı absorbe olur.

 

Kalsiyum transferi; diyaliz solüsyonundaki glukoz konsantrasyonuna, çıkan sıvının hacmine, serum iyonize kalsiyumuna ve diyaliz solüsyonundaki kalsiyum konsantrasyonuna bağlıdır. Glukoz konsantrasyonu, çıkan sıvının hacmi, serum iyonize kalsiyumu arttıkça ve diyaliz solüsyonundaki kalsiyum konsantrasyonu azaldıkça hastadan diyalizata kalsiyum transferi artar.

Farmasötik Şekli

Periton diyalizinde kullanılan steril çözelti.

Formülü

Balance %2.3 glukoz, 1.75 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu çift- bölümlü bir torba sistemi içinde sunulmaktadır. Bir bölümde alkalin laktat solüsyonu, diğerinde ise asidik glukoz-temelli elektrolit solüsyonu bulunur. İki bölüm arasındaki orta dikiş açılarak bu iki solüsyon karıştırılır ve nötral, kullanıma hazır solüsyon elde edilir.

 

Karıştırma İşlemi Öncesinde:

 

1000 ml asidik glukoz-temelli elektrolit solüsyonu içinde:

 

         Etken Maddeler                                             Dozu

         Sodyum klorür                                              11.279 g

         Kalsiyum klorür dihidrat                                   0.3675 g

         Magnezyum klorür hekzahidrat                         0.2033 g

         Anhidröz glukoz                                             30.0    g

         (glukoz monohidrat   olarak)

 

          Yardımcı Maddeler

          Hidroklorik asit                                             

          Sodyum hidroksit                                          

          Enjeksiyonluk su                                            k.m. 1000 ml

 

 

1000 ml alkalin laktat solüsyonu içinde:

 

Etken Maddeler                                             Dozu

Sodyum laktat                                               7.85 g

(sodyum laktat solüsyonu olarak)

 

Yardımcı Maddeler

Sodyum hidrojen karbonat                    

Enjeksiyonluk su                                            k.m. 1000 ml

  

Karıştırma İşlemi Sonrasında:

 

1000 ml nötral, kullanıma hazır solüsyon içinde:

 

Etken Maddeler                                             Dozu

Sodyum klorür                                              5.640 g

Sodyum laktat                                              3.925 g        

(sodyum laktat solüsyonu olarak)

Kalsiyum klorür dihidrat                                   0.1838 g

Magnezyum klorür hekzahidrat                          0.1017 g

Anhidröz glukoz                                             15.0     g

         (glukoz monohidrat   olarak)

 

Yardımcı Maddeler

Hidroklorik asit                                             

Sodyum hidroksit                                                                      

Sodyum hidrojen karbonat                                                

Enjeksiyonluk su                                            k.m. 1000 ml     

 

 

Na+                       134     mmol/l

Ca++                      1.25    mmol/l

Mg++                      0.5     mmol/l

Cl-                         100.5  mmol/l

Laktat                    35      mmol/l

Glukoz                    83.2    mmol/l

Teorik Osmolarite     356     mOsm/l

pH                         7.0

İlaç Etkileşmeleri

Periton diyaliz solüsyonunun kullanımı, periton zarından diyaliz olabilen diğer ilaçların etkinliklerinde azalmaya sebep olabilir. Doz ayarlaması gerekli olabilir.

 

Serum potasyum seviyesinin fazla düşmesi dijitale bağlı advers reaksiyonların sıklığını arttırabilir. Potasyum seviyeleri dijital tedavisi sırasında yakından izlenmelidir.

 

Kalsiyum içeren ilaçlar veya D vitamininin diyaliz solüsyonu ile birlikte kullanılması hiperkalsemiye neden olabilir.

 

Diüretik ajanların kullanımı rezidüel diürezi sürdürmeye yardımcı olabilir, fakat bunun yanı sıra su ve elektrolit dengesizlikleri ile neticelenebilir.

 

Diabetik hastalarda günlük insülin veya hipoglisemik ilaçların dozu, artmış glukoz yükü dikkate alınarak ayarlanmalıdır.

Kontraendikasyonlar

Bu periton diyaliz solüsyonuna spesifik olarak

 

Balance % 2.3 glukoz 1.75 mmol/l kalsiyum ciddi hipokalemi ve ciddi hipokalsemisi olan hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Genel olarak periton diyalizi ile ilgili olarak

 

Aşağıdakilerden herhangi birisi söz konusu ise periton diyalizine başlanmamalıdır:

 

·        son zamanlarda geçirilmiş abdominal cerrahi veya yaralanma; fibröz adezyonların olduğu abdominal operasyon hikayesi, abdominal yanıklar, barsak perforasyonu,

·         abdominal deride yaygın enflamatuvar durum (dermatit),

·         enflamatuvar barsak hastalıkları (Chrohn’s hastalığı, ülseratif kolit, divertikülit),

·         peritonit,

·         iç veya dış abdominal fistula,

·         umbilikal, inguinal veya diğer abdominal herniler,

·         intra-abdominal tümorler

·         ileus,

·         pulmoner hastalıklar (özellikle pnömoni),

·         sepsis,

·         laktik asidoz,

·         çok yüksek hiperlipidemi,

·         nadiren periton diyalizi ile tedavi edilemeyen üremi vakaları

·         kaşeksi ve ciddi kilo kaybı, özellikle beslenme ile yeterli protein desteğinin alınamadığı vakalarda.

·         fiziksel veya zihinsel olarak periton diyalizini hekim tarafından tarif edildiği şekilde uygulayamayacak durumda olan hastalar.

 

Periton diyalizi sırasında yukarıdaki durumlardan herhangi birinin gelişmesi durumunda, tedavinin nasıl sürdürüleceğine hekim karar verir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

 

Dozaj:

Bu solüsyon intraperitoneal olarak kullanılır.

Tedavinin modu, uygulama sıklığı ve bekleme süresi hekim tarafından belirlenir.

 

Başka şekilde reçete edilmemişse günde 4 defa olmak üzere değişim başına her uygulamada 2000 ml. solüsyon kullanılır. 2-10 saat arası bir bekleme süresinden sonra solüsyon boşaltılır.

 

Dozajın, solüsyon hacminin ve değişim sayısının hastalar için bireysel olarak ayarlanması gereklidir.

 

Tedavinin başlangıcında hastanın abdominal distansiyondan dolayı ağrısı olursa, değişim başına solüsyon hacmi bir süre için 500-1500 ml olarak uygulanabilir.

 

İri yapılı yetişkinlerde, renal rezidüel fonksiyon kaybolmuşsa, daha yüksek hacimlerde diyaliz solüsyonu uygulanması gerekir. Bu hastalarda veya daha yüksek hacimleri tolere edebilen hastalarda değişim başına 2500-3000 ml solüsyon verilebilir.

 

Aralıklı veya sürekli uygulanan periton diyalizi için bir cihaz kullanılıyorsa, birden fazla solüsyon değişimine olanak veren büyük hacimli torbalar önerilir.

 

Çocuklarda değişim başına solüsyon hacmi yaş, boy ve vücut ağırlığına bağlı olarak azaltılmalıdır (30-40 ml/kg, kg olarak vücut ağırlığı).

 

Yaşlı hastalar için özel dozaj önerileri bulunmamaktadır.

 

Yüksek glukoz konsantrasyonlarındaki (%2.3 veya %4.25) periton diyaliz solüsyonları, vücut ağırlığı istenen kuru ağırlığın üzerinde ise, kullanılır. Periton diyaliz solüsyonunun glukoz konsantrasyonuna bağlı olarak vücuttan sıvı çekişi artar. Bu solüsyonlar; periton zarına zarar verilmemesi, dehidratasyonun önlenmesi ve glukoz yükünün mümkün olduğunca düşük seviyede tutulabilmesi için dikkatle kullanılmalıdır.

 

Reçetelendiği şekilde diyaliz günlük olarak uygulanmalıdır. Periton diyalizi sürekli solüsyon uygulamasını gerektiren uzun süreli bir tedavidir.

 

Balance %2.3 glukoz 1.75 mmol/l kalsiyum, 1000 ml solüsyon içinde 22.73 g glukoz içerir.

 

 

Metod ve Uygulama Süresi:

 

Önce solüsyon torbası vücut sıcaklığına kadar ısıtılır. Isıtma ısıtıcı bir aparat ile yapılır. 2000 ml bir torba için 22ºC’de ısıtma süresi yaklaşık 120 dakikadır. Bölgesel olarak fazla ısıtmaya sebep olabileceği için bu amaçla mikrodalga fırın kullanılmamalıdır. Kullanımdan önce torbanın her iki bölümündeki solüsyonlar karıştırılmalıdır.

 

Hekimin talimatlarına uygun olarak, solüsyon periton boşluğunda 2-10 saat (bekleme süresi) bekletilmeli ve sonra boşaltılmalıdır. İstenen osmotik basınca bağlı olarak, Balance %2.3 glukoz 1.75 mmol/l kalsiyum, daha yüksek glukoz içeriğine sahip (daha yüksek osmolarite) diğer periton diyaliz solüsyonları ile dönüşümlü olarak kullanılabilir.

 

Hasta evde periton diyalizine başlamadan önce uygulamalar konusunda eğitilmeli, tekniğin pratiğini yapmalı ve bu konuda yeterli seviyeye gelmelidir. Eğitimler kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Hekim, hastanın bu teknikleri evde uygulamaya başlamasından önce yeterli eğitimi almış olmasını sağlamalıdır. Herhangi bir problemi veya sorusu olması durumunda hasta hekimle temasa geçmelidir.

 

Renal fonksiyon replasman tedavisi gerektiği sürece, periton diyalizine devam edilmelidir.

 

Kullanma talimatı

Sadece tek kullanım içindir. Solüsyonun kullanılmayan kısmı imha edilmelidir.

 

Önce solüsyon torbası vücut sıcaklığına ısıtılır. 3000 ml’ ye kadar olan torbalarda bu işlem uygun bir ısıtıcı aparat kullanarak yapılır. 2000 ml bir torba için 22ºC başlangıç ısısı ile ısıtma süresi yaklaşık 120 dakikadır. Isı kontrolü otomatik olarak yapılır ve 39º C ± 1ºC’ye ayarlanır. Bölgesel olarak fazla ısıtmaya sebep olabileceği için bu amaçla mikrodalga fırın kullanılmamalıdır.

 

Balance sleep safe ve Balance safe lock sistemlerinde solüsyon torbası bir cihaz ile birlikte kullanılır. Isıtma işlemi bu cihazın ısıtıcısı tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.

Solüsyonun ısıtılma işlemi tamamlandıktan sonra torba değişimine başlanır.

 

Balance stay safe sistem için kullanma talimatları

     Solüsyonun hazırlanması:

·         Solüsyon torbası kontrol edilir (etiket, son kullanma tarihi, solüsyonun berraklığı, torba ve koruyucu dış torbanın hasar görüp görmediği, dikişlerin bütünlüğü).

·         Torba sert bir zemine konur.

·         Koruyucu dış torba açılır.

·         Eller antimikrobiyal bir losyon ile yıkanır.

·         Koruyucu dış torba üzerindeki torba, kenarından yana doğru orta dikiş açılana kadar kıvrılır. İki bölümde bulunan solüsyonlar otomatik olarak karışır.

·         Daha sonra torba, üst kenardan aşağı doğru, alttaki üçgen kısmın dikişleri tamamen açılana kadar kıvrılır.

·         Tüm bölmelerin tamamen açık olup olmadığı kontrol edilir.

·         Solüsyonun berraklığı ve sızıntı olup olmadığı kontrol edilir.

 

     Torba değişiminin hazırlanması:

·         Solüsyon torbası infüzyon askısının üst deliğine asılır, solüsyon torbasının tüp hattı açılır ve DİSK organizere yerleştirilir. Drenaj torbasına giden hat sistemi açıldıktan sonra, drenaj torbası infüzyon askısının alt deliğine asılır ve dezenfeksiyon kapağı organizere yerleştirilir.

·         Kateter bağlantısı organizere yerleştirilir.

·         Eller dezenfekte edilir ve DİSK’ten koruma kapağı çıkarılır.

·         Kateter bağlantısı DİSK’e bağlanır.

 

     Boşaltım:

·         Kateter ara bağlantısının klempi açılır. Boşaltım başlar:

     è Pozisyon ●

 

Yıkama:

·         Boşaltım işlemi tamamlandıktan sonra solüsyon torbası ve DİSK arasındaki hat drenaj torbasına taze solüsyon akıtılarak yıkanır(yaklaşık 5 saniye).

     è Pozisyon ●●

 

Dolum:

·         Kontrol düğmesi çevrilerek dolum başlatılır:

     è Pozisyon ○○

 

Güvenlik adımı:

·         Pin, kateter bağlantısına takılarak kateter ara bağlantısı kapatılır.

     è Pozisyon ●●●●

Bağlantının açılması:

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
balance safe lock %1,5 glukoz, 1,25 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 5000 ml’lik torba
balance safe lock %1,5 glukoz, 1,75 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 5000 ml’lik torba
balance safe lock %2,3 glukoz, 1,25 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 5000 ml’lik torba
balance safe lock %4,25 glukoz, 1,25 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 5000 ml’lik torba
balance safe lock %4,25 glukoz, 1,75 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 5000 ml’lik torba
 
balance sleep safe %1,5 glukoz, 1,25 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 5000 ml’lik torba
balance sleep safe %1,5 glukoz, 1,75 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 5000 ml’lik torba
balance sleep safe %2,3 glukoz, 1,25 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 5000 ml’lik torba
balance sleep safe %4,25 glukoz, 1,25 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 5000 ml’lik torba
balance sleep safe %4,25 glukoz, 1,75 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 5000 ml’lik torba
 
balance sleep safe %1,5 glukoz, 1,25 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 3000 ml’lik torba
balance sleep safe %1,5 glukoz, 1,75 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 3000 ml’lik torba
balance sleep safe %2,3 glukoz, 1,25 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 3000 ml’lik torba
balance sleep safe %4,25 glukoz, 1,25 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 3000 ml’lik torba
balance sleep safe %4,25 glukoz, 1,75 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 3000 ml’lik torba
 
balance %1,5 glukoz, 1,25 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 2000 ml’lik torba
balance %1,5 glukoz, 1,25 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 2500 ml’lik torba
 
balance %2,3 glukoz, 1,25 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 2000 ml’lik torba
balance %2,3 glukoz, 1,25 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 2500 ml’lik torba
 
balance %4,25 glukoz, 1,25 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 2000 ml’lik torba
balance %4,25 glukoz, 1,25 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 2500 ml’lik torba
balance %1,5 glukoz, 1,75 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 2000 ml’lik torba
balance %1,5 glukoz, 1,75 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 2500 ml’lik torba
 
 
balance %4,25 glukoz, 1,75 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 2000 ml’lik torba
Saklama Koşulları

25° C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

4° C’nin altında saklamayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

balance %2,3 glukoz, 1,75 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 2000 ml’lik torba

balance %2,3 glukoz, 1,75 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 2500 ml’lik torba

balance sleep safe %2,3 glukoz, 1,75 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 3000 ml’lik torba

balance sleep safe %2,3 glukoz, 1,75 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 5000 ml’lik torba

balance safe lock %2,3 glukoz, 1,75 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 5000 ml’lik torba

Uyarılar/Önlemler

Bu solüsyon yalnızca aşağıdaki durumların dikkatli yarar-risk analizlerinin yapılmasından sonra kullanılabilir:

 

 • kusma ve/ veya diyareye bağlı olarak elektrolitlerin kaybı (bir süre için potasyum içeren periton diyaliz solüsyonuna geçiş gerekli olabilir)
 • hiperparatiroid hastaları: Tedavi yeterli enteral kalsiyum desteğinin sağlanması için kalsiyum içeren fosfat bağlayıcıları ve/veya D vitamini içermelidir.
 • hipokalsemi: Kalsiyum içeren fosfat bağlayıcılar ve/veya D vitamini ile yeterli enteral kalsiyum desteğinin sağlanmasının mümkün olmadığı durumlarda bir süre için veya kalıcı olarak daha yüksek kalsiyum konsantrasyonuna sahip bir diyaliz solüsyonuna geçiş gerekebilir).
 • dijital tedavisi yapılan hastalar: Serum potasyum seviyesinin düzenli olarak izlenmesi şarttır. Ciddi hipokalemide potasyum içeren diyaliz solüsyonunu kullanımı ve diyet için danışmanlık gerekli olabilir.
 • büyük polikistik böbreklere sahip hastalar.

 

Dışarı çekilen sıvı, berraklığı ve hacmi açısından kontrol edilmelidir. Abdominal ağrı ile birlikte bulanıklık veya sadece abdominal ağrı yada sadece bulanıklık peritonit belirtileridir.

 

Periton diyalizi sırasında proteinler, aminoasitler ve suda çözünen vitaminlerde kayıp meydana gelir. Eksiklikleri önlemek için uygun bir diyet veya takviye sağlanmalıdır.

 

Periton zarının transport karakteristikleri uzun dönem peritoneal diyaliz sırasında değişebilir, bu durum ilk olarak ultrafiltrasyonda kayıp olarak ortaya çıkar. Ciddi vakalarda periton diyalizi durdurulmalı ve hemodiyalize başlanmalıdır.

 

Aşağıdaki parametrelerin düzenli izlenmesi tavsiye edilir:

 • aşırı hidratasyon ya da dehidratasyonun erken tanısı için vücut ağırlığı
 • serum sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfat, asit baz durumu, kan gazları ve kan proteinleri,
 • serum kreatinin ve üre,
 • parathormon ve kemik metabolizmasının diğer göstergeleri,
 • kan şekeri,
 • periton diyalizi tedavisini belirlemek için rezidüel renal fonksiyon 

Yaşlı hastalar

Yaşlı hastalarda periton diyalizine başlarken, bu hastalarda herni insidansının artmış olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Kullanıma hazır solüsyonun raf ömrü

Kullanıma hazır solüsyon hemen kullanılmalıdır, karıştırma sonrasında en fazla 24 saat içinde kullanılabilir.

 

Taşıma

Plastik torbalar nakliye veya depolama sırasında zarar görebilir. Bu durum kontaminasyona ve diyaliz solüsyonunda mikroorganizmaların üremesine neden olabilir. Torbalar bağlantılar yapılmadan ve periton diyalizi kullanılmadan önce her hangi bir hasara karşı dikkatlice kontrol edilmelidir. Bağlantılarda, kapanışta, torbanın birleşim noktaları ve köşelerde küçük de olsa herhangi bir hasarın kontaminasyona yol açmış olabileceği dikkate alınmalıdır. Hasar görmüş veya içeriği bulanık olan torbalar kesinlikle kullanılmamalıdır.

 

Bu solüsyon yalnızca berraksa ve torbası zarar görmemiş ise kullanılmalıdır.

 

Solüsyonun kullanılmayan kısmı imha edilmelidir.

 

Koruyucu dış torba sadece uygulama öncesinde açılmalıdır.

 

 

İki solüsyon karıştırılmadan kullanılmamalıdır.

 

Enfeksiyon riskini azaltmak için diyalizat değişimi sırasında da aseptik koşullar sürdürülmelidir.

 

Bu solüsyon periton diyalizi içindir ve intravenöz infüzyon için kullanılmamalıdır.

 

Gebelik ve laktasyonda kullanımı

Balance solüsyonlarının hayvanlar üzerindeki çalışmalarda ya da gebe kadınlarda kullanımı ile ilgili bilgi mevcut değildir.

 

Gebe kadınlarda veya laktasyon periyodu sırasında dikkatle reçete edilmelidir.

 

Araç-Makine kullanımına etkisi

Balance %2.3 glukoz 1.75 mmol/l kalsiyum periton diyaliz solüsyonunun araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Balance %2.3 glukoz 1.75 mmol/l kalsiyum periton diyaliz solüsyonu, kanınkine benzer kompozisyona sahip olan bir elektrolit solüsyonudur. Ayrıca solüsyonun, fizyolojik pH değerine benzeyen nötral bir pH değeri vardır.

 

Olası advers reaksiyonlar periton diyalizinin kendisinden ya da periton diyaliz solüsyonundan kaynaklanabilir.

 

Periton diyaliz solüsyonunun potansiyel advers reaksiyonları

Endokrin bozukluklar

Kemik metabolizması potansiyel bozuklukları ile birlikte sekonder hiperparatiroidizm.

 

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Artmış kan şekeri seviyeleri; hiperlipidemi; periton diyaliz solüsyonundan sürekli glukoz alımına bağlı olarak vücut ağırlığında artış.

 

Kardiyak ve vasküler bozukluklar

         Taşikardi; hipotansiyon; hipertansiyon.

 

Respiratuvar, torasik ve mediastinal bozukluklar

         Dispne.

 

Renal ve üriner bozukluklar

Elektrolit bozuklukları, örn. hipokalemi (çok yaygın (> %10)), hipokalsemi.

 

Genel

Baş dönmesi; ödem; vücut ağırlığında hızlı düşüş(dehidratasyon) veya artış(aşırı hidratasyon) ile karakterize hidratasyon bozuklukları Ciddi dehidratasyon yüksek glukoz konsantrasyonlu solüsyonlar kullanılırken görülebilir.

 

Tedavi modundan kaynaklanan potansiyel advers reaksiyonlar

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Peritonit (çok yaygın (> %10)); ciltte çıkış yeri ve tünel enfeksiyonları (çok yaygın (> %10)); çok seyrek vakalarda sepsis (≤ %0.01).

 

Respiratuvar, torasik ve mediastinal bozukluklar

         Yükselmiş diyaframdan kaynaklanan dispne; omuzlarda ağrı

 

Gastrointestinal bozukluklar

Diyare, konstipasyon,herni (çok yaygın (> %10)); abdominal distansiyon ve doluluk hissi.

 

Genel bozukluklar ve uygulama/ kateter bölgesi ile ilgili durumlar

Genel malez; kateter çıkış yerinde kırmızılık, ödem, eksüdasyonlar, kabuklanma ve ağrı.

 

Periton diyaliz prosedürü ile ilgili bozukluklar

Çekilen sıvıda bulanıklık; diyaliz solüsyonunun içeri ve dışarı akışlarında aksaklıklar.

 

Çekilen sıvıda bulanıklık olması peritonitin göstergesidir. Takiben abdominal ağrı, ateş, ve genel malez gelişebilir, çok seyrek olarak sepsis görülebilir. Bu durumda hasta derhal doktoruna danışmalıdır. Bulanık sıvının bulunduğu torba, steril bir kapakla kapatılmalı; mikrobiyal kontaminasyon açısından ve beyaz kan hücresi sayımı yapılarak değerlendirilmelidir.

 

Ciltte çıkış yeri ve tünel enfeksiyonu meydana gelmesi durumunda derhal hekime danışılmalıdır.

 

“ BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ “