Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Actavis Ilaçları A.Ş.
Marka BIOMENT-BID
Etken Madde Kodu SGKEQK-AMOKSISILIN+KLAVULANIK ASIT
Ambalaj Miktarı 14
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01CR02
ATC Açıklaması Amoksisilin ve enzim inhibitörü
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A01378
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 8,87 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Amoksisilin / klavulanik asid ile doz aşımı problemlerinin ortaya çıkması ihtimali düşüktür. Eğer ortaya çıkarsa, gastrointestinal semptomlar, döküt ve böbrek yetmezlikli hastalarda sıvı-elektrolit dengesi bozuklukları belirgin olabilir. Bu hastalar, sıvı-elektrolit dengesine dikkat ederek semptomatik olarak tedavi edilebilir.
Amoksisilin / klavulanik asid hemodiyalizle dolaşımdan uzaklaştırılabilir.
Endikasyonlar
BİOMENT®-BID 1g Film Tablet, yukarıda belirtilen, amoksisilin / klavulanik asite duyarlı mikroorganizmaların etken olduğu tonsillit, sinüzit, otitis media gibi üst solunum yolu ve KBB enfeksiyonları; akut ve kronik bronşit, lober ve bronkopnömoni gibi alt solunum yolu enfeksiyonları; sistit, üretrit, piyelonefrit gibi genitoüriner sistem enfeksiyonları; fronkül, abse, selülit ve yara enfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında; osteomiyelit gibi kemik ve eklem enfeksiyonlarında ve septik abortus, puerperal sepsis, intraabdominal sepsisde endikedir.
Etken mikroorganizmaların ve amoksisiline duyarlılığın belirlenmesi için bakteriyolojik inceleme yapılmalıdır. Ancak acil durumlarda tedaviye, duyarlılık testi sonuçları beklenmeden de başlanabilir.
Farmakodinamik Özellikler
Amoksisilin/klavulanik asit, sık karşılaşılan gram-pozitif ve gram-negatif bakteriyel patojenlere karşı kayda değer genişlikte etki spektrumuna sahip bir antibiyotik ajandır. Klavulanik asidin beta-laktamazları inhibe eden etkisi, amoksisilin'in etki spektrumunu, aralarında diğer beta-laktam antibiyotiklere dirençli birçok organizmanın da bulunduğu daha geniş bir bakteri grubunu içine alacak şekilde genişletir.
Mikrobiyoloji:
Amoksisilin/klavulanik asit, gerek in vitro, gerek klinik enfeksiyonlar da aşağıdaki mikroorganizmaların birçok türüne karşı etkin olduğu kanıtlanmıştır.
Gram-pozitif Mikroorganizmalar
Aeroblar: 
Enterococcus faecalis
Streptococcus pneumoneia
Streptococcus pyogenes
Streptococcus viridans
*Staphylococcus aureus
*Koagülaz negatif stafilokoklar (Staphylococcus epidermidis dahil)
Corynebacterium türleri
Bacillus anthracis
Listeria monocytogenes.
Anaeroblar: Clostridium türleri, Peptokok türleri, Peptostreptokoklar.
Gram-negatif Mikroorganizmalar
Aeroblar:
*Haemophilus influenzae,
*Escherichia coli
*Proteus mirabilis
*Proteus vulgaris
*Klebsiella türleri
*Moraxella catarrhalis
*Salmonella türleri
*Shigella türleri,
Bordetella pertussis
Brucella türleri
*Neisseria gonorrhoeae
Neisseria meningitidis
Vibrio cholerae
Pasteurella multocida.
Anaeroblar: *Bacteroides fragilis dahil olmak üzere Bacteroides türleri.
*ampisilin ve amoksisilin'e dirençli beta-laktamaz üreten suşlar dahil.
Farmakokinetik Özellikler

Emilim: Amoksisilin / klavulanik asit, mide asidine dayanıklıdır ve oral yoldan uygulanmalarının ardından süratle emilir. 875/ 125 mg'lık dozun oral yoldan uygulanmasından sonraki doruk kan konsantrasyonları sırası ile 11.6 mcg/mL ve 2.2 mcg/mL düzeyinde bulunmuştur.

Dağılım: Vücut doku ve sıvılarının çoğuna kolaylıkla dağılır. Ancak beyin-omurilik sıvısına meninksler iltihaplı olduğu zaman geçebilir. Amoksisilinin proteine bağlanma oranı yaklaşık %20, klavulanik asidin ki ise % 25’dir.

Metabolizma: Amoksisilin çok az kısmı karaciğerde metabolize olur.

Atılım: Oral yoldan uygulana amoksisilinin yaklaşık olarak %60’lık bir bölümü, klavulanik asidin ise % 30’u 6–8 saat idrarda değişmeden atılır. Amoksisilin’in yarı-ömrü 1.3 saat, klavulanik asidin ki ise 1.0 saattir. Probenesid ile birlikte uygulanımında amoksisilinin atılımı gecikirken, klavulanik asidinki etkilenmez.

Farmasötik Şekli

Film tablet

Formülü

Her bir BİOMENT®-BID 1 g film tablet, 875mg amoksisilin'e eşdeğer amoksisilin trihidrat ve 125 mg klavulanik aside eşdeğer potasyum klavulanat ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir.

İlaç Etkileşmeleri
Probenesid, amoksisilin’in renal tübüler salgılanmasını azaltır. Amoksisilin ve probenesid’in birlikte kullanılması kandaki amoksisilin seviyesinin uzun süre yüksek kalmasına neden olabilir.
Diğer geniş spektrumlu antibiyotiklere benzer olarak amoksisilin / klavulanik asidin oral kontraseptiflerle birlikte kullanımında, oral kontraseptiflerin etkisinde azalma izlenebilir.
Kloramfenikol, makrolidler, sülfonamidler ve tetrasiklinler, penisilin’in bakteri öldürücü etkisini bozabilir. Bu in vitro çalışmalarla kanıtlanmıştır, ancak bu etkileşimin klinik önemi tam olarak belgelendirilememiştir.
Kontraendikasyonlar
BİOMENT®-BID 1 g Film Tablet, penisiline aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.
Diğer beta-laktam antibiyotiklerle (örn. sefalosporinler) çapraz-duyarlılık gösteren hastalarda, kullanımına dikkat edilmelidir.
Önceden amoksisilin / klavulanik asit veya penisilin tedavisi ile birlikte sarılık/karaciğer fonksiyon bozukluğu öyküsü bulunanlarda kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde;
Enfeksiyon tedavisindeki mutad dozlar:
Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklar: Şiddetli enfeksiyonlarda günde iki kez bir BİOMENT®-BID 1g Film Tablet.
Tedaviye paranteral olarak başlanıp, bir oral preparasyon ile devam edilebilir.
Tedavi, durum gözden geçirilmeksizin 14 günden daha uzun süre sürdürülmemelidir.
BİOMENT®-BID 1g Film Tablet 12 yaş ve altındaki çocuklarda önerilmemektedir.
Böbrek yetmezliğinde dozaj
Erişkinler: BİOMENT®-BID 1g Film Tablet yalnızca glomerüler filtrasyon hızı 30mL/dakika'nın üzerinde olan hastalarda kullanılmalıdır.
Hepatik yetmezlikte dozaj
Dozlama dikkatle yapılmalı ve düzenli aralıklarla karaciğer fonksiyonları izlenmelidir.
Oral uygulama
Tabletler bütün olarak, çiğnenmeden yutulmalıdır. Gerekirse tabletler ikiye kırılır ve çiğnenmeden yutulur.
Potansiyel gastrointestinal intoleransı en aza indirmek için yemeklerin başlangıcında uygulanmalıdır. BİOMENT®-BID 1g Film Tablet yemeklerin başlangıcında alındığında, emilimi optimum olur.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Preparatın ayrıca;
BİOMENT® -BID 625mg Film Tablet
BİOMENT® -BID 200/28 Oral Süspansiyon İçin Kuru Toz
BİOMENT®-BID 400/57 Forte Oral Süspansiyon İçin Kuru Toz
İsimli formları da mevcuttur.
Saklama Koşulları

25ºC'in altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Her kullanımdan sonra şişenin kapağını sıkıca kapatınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

BİOMENT®-BID 1g Film Tablet her bir tablette 875 mg amoksisiline eşdeğer amoksisilin trihidrat ve 125 mg klavulanik aside eşdeğer potasyum klavulanat içeren 10 ve 14 tabletlik şişelerde.

Uyarılar/Önlemler
Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktoid tipte aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlar özellikle birçok alerjene duyarlığı olan kişilerde ve parenteral uygulamada, oral uygulamaya göre daha sık görülmüştür. Penisilin tedavisine başlamadan önce penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı önceden aşırı duyarlık reaksiyonu olup olmadığı iyice soruşturulmalıdır. Ciddi anafilaktik reaksiyonların, adrenalin ile acil tedavisi şarttır. Endikasyona  göre oksijen, intravenöz steroidler uygulanmalı ve hava yolunun açık tutulması sağlanmalıdır. Gerekirse entübasyon uygulanmalıdır. (Bkz. KONTRENDİKASYONLARI).
Nadiren, şiddetli olabilen, ancak genellikle geri-dönüşlü olan kolestatik sarılık bildirilmiştir. Belirtiler ve semptomlar, tedavinin kesilmesinden sonra 6 haftaya kadar belirgin olmayabilir.
Psödomembranöz kolit, hemen hemen tüm antibakteriyel ajanların kullanımında izlenebilir ve şiddeti hafif ile hayatı tehdit edici arasında değişebilir. Amoksisilin / klavulanik asit kullanımı sonrasında diyare görülen hastaların dikkatle izlenmesi gerekmektedir.
Amoksisilin / klavulanik asit, penisilin grubu antibiyotikler arasında düşük toksisiteli gruba
dahilse de uzun süreli tedavide, hematopoietik sistem, böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirli aralıklarla izlenmesi önerilmektedir.
Mononükleozlu hastaların büyük bir kısmında Amoksisilin / klavulanik asit uygulanması sırasında eritamatöz döküntü izlenebileceğinden bu grup antibiyotiklerin kullanılmaması önerilmektedir.
Amoksisilin / klavulanik asit ile tedavi sırasında mikotik ve bakteriyel süperenfeksiyonların oluşabileceği akılda tutulmalı ve bu gibi durumlarda ilaç tedavisi kesilerek uygun tedavi başlanmalıdır.
Orta derecede veya şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda Amoksisilin / klavulanik asit dozajı, KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU bölümünde önerildiği şekilde ayarlanmalıdır.
Pediatrik hastalar: 40 kilonun üzerindeki çocuklarda amoksisilin / klavulanik asit tabletleri ile tedavi erişkinlerdekine benzer şekildedir. Kırk kilonun altındaki çocuklar için tedavi dozları, amoksisilin klavulanik asid oral süspansiyon preparatlarının prospektüslerinde belirtilmiştir.
Geriyatrik kullanımı: Yapılan klinik çalışmalarda genç ve geriyatrik hastalar arasında amoksisilin / klavulanik asit tedavisine cevapta herhangi bir farklılık gözlenmesede, yaşlı hastalarda böbrek yetmezliğinin sıklığındaki artış nedeniyle renal fonksiyonlarının izlenmesinde yarar görülmektedir.
Gebelik ve emziren annelerde kullanımı: Gebelik Kategorisi B’dir.Gebelikte güvenilirliği henüz kesinlik kazanmamıştır. Amoksisilin süte az miktarda geçer, emziren annelerde kullanıldığında bu özelliği unutulmamalıdır.
Araç ve makina kullanımına etkisi: Herhangi bir bilgi mevcut değildir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Yan etkiler, amoksisilinde de görüldüğü gibi nadir, hafif ve geçici niteliktedirler.
Diyare (%3-34), hazımsızlık, kusma, psödomembranöz kolit, glossit ve mukokutanöz kandidiyazis, , (BKZ. UYARILAR/ÖNLEMLER) bildirilmiştir. Bulantı, seyrek olmakla birlikte, daha çok daha yüksek dozlarla yapılan oral uygulamalarda görülür. Amoksisilin / klavulanik asidin oral tedavisi sırasında gastrointestinal yan etkiler ortaya çıkarsa, ilaç  yemeklerin başlangıcında alınarak bu bulgular azaltılabilir.
Amoksisilin / klavulanik asidin kullanımında deri döküntüleri, kaşıntı, ürtiker, anjioödem, serum hastalığı-benzeri reaksiyonlar, eritematoz makulopapular döküntü, Stevens-Johnson sendromu, eksfolyatif dermatit, toksik epidermal nekroliz, akut genel egzantematöz püstüloz, kaydedilmiştir. Bu aşırı duyarlık reaksiyonları antihistaminik ve gerektiğinde sistemik kortikosteroidlerle kontrol edilebilir. Ciddi ve nadiren görülen fatal anaflaktik reaksiyonlar da oral amoksisilin / klavulanik asit kullanımında izlenebilir (BKZ. UYARILAR / ÖNLEMLER) .
Semi-sentetik penisilinlerle, hastalarda orta derecede AST ve/veya ALT yükselmeleri kaydedilmiştir, ancak bu bulguların anlamı bilinmemektedir. Amoksisilin / klavulanik asit ile nadiren serum AST, ALT biluribin ve alkalen fosfatazın arttığı hepatik yetmezlik (< %1) izlenebilir. Bu tablo yaşlılarda, erkeklerde ve uzun süreli tedavi alanlarda daha sık izlenebilir. Hepatik yetmezlik tablosu tedavi kesildikten sonra uzun süre devam edebilirse de genelde geri dönüşlüdür.
Nadir olarak interstisyel nefrit, hematüri, vajinit görülebilir. Kristalüri etkisi olduğu da bilinmektedir. (bkz. DOZ AŞIMI)
Penisilin grubu ilaçlarla yapılan tedaviler sırasında anemi, hemolitik anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz kaydedilmiştir. Bunlar çoğu zaman tedavinin kesilmesiyle geri dönüşümlü reaksiyonlardır ve aşırı duyarlık nedeniyle olduştukları düşünülmektedir.
Geri dönülebilir hiperaktivite, uyarılma, kaygı, uykusuzluk, sersemlik, konvülziyon, davranış değişiklikleri ve/veya baş ağrısı (< %1) ender olarak rastlanmaktadır.
Diş renginde bozulma (kahverengi, sarı veya gri lekeler) nadir olarak izlenmiştir. Şikâyetlerin çoğu pediatrik hastalarda görülmüştür. Çoğu durumlarda renk bozulması, fırçalama ya da diş temizliği yoluyla azaltılmış veya giderilmiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.