Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Onko İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Marka BLEOCIN-S
Etken Madde Kodu SGKEUF-BLEOMISIN Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu L01DC01
ATC Açıklaması Bleomisin
NFC Kodu PB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Flakonlar
Kamu Kodu A01420
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 138,88 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 123,99 TL (17 Ekim 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E313A
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacıdır.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

15 mg liyofilize bleomisin sülfat içeren bir flakon

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Pulmoner Etkiler : Tedavi edilen hastaların yaklaşık %10’unda görülen en ciddi potansiyel yan etkidir. Pulmoner fibroza ilerleme bazen görülmekle birlikte en sık rastlanan pnömonidir. Tedavi edilen hastaların yaklaşık %1’i, pulmoner fibrozisten ölmüştür. Pulmoner toksisite yaşa ve doza bağlıdır, total dozu 400mg’ın üzerinde alan ve 70 yaşın üzerindeki hastalarda daha çok rastlanır. Bununla birlikte bu toksisite önceden tahmin edilemez ve bazen düşük doz alan genç hastalarda da görülür. Eldeki bilgiler; pulmoner toksisite riskinin Bleomisinin, G-CSF (filgrastim) ya da diğer sitokinler ile kombine kullanıldığı zaman artabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte tamamlanmış randomize klinik çalışmalar, Bleocin ve G-CSF ile tedavi edilen hastalarda pulmoner komplikasyon riskinin arttığını kanıtlamamıştır.

 

Klinik sendromun spesifik olmamasından dolayı, BLEOCIN-S’ten kaynaklanan pulmoner toksisiteye sahip hastaların teşhisi son derece zordur. BLEOCIN-S ile birlikte pulmoner toksisitenin en erken belirtisi nefes darlığıdır. Erken belirtilerden bir diğeri duyulabilir rallerdir. Radyografik olarak BLEOCIN-S ile gelişen pnömoni genelde akciğerlerin alt alanında bulunan spesifik olmayan belli belirsiz opasiteler oluşturur. Pulmoner fonksiyon testlerinde en çok rastlanan değişiklikler toplam akciğer hacminde ve vital kapasitede azalmadır. Bununla birlikte bu değişiklikler pulmoner fibrozisin gelişiminin önceden habercisi değildir. BLEOCIN-S toksisitesi nedeniyle mikroskopik doku değişiklikleri, bronşiyal skuamoz metaplazi, reaktif makrofajlar, atipik alveolar epitel hücreler, fibrinöz ödem ve interstisyel fibrozizi kapsar. Akut faz, kapiller değişimleri ve alveoller içinde sonradan ortaya çıkan hiyalin membran oluşumuna benzer değişiklikleri meydana getiren ve Hamman-Rich sendromuna benzer diffüz interstisyel fibroz oluşturan fibröz eksudasyonu içerebilir. Bu mikroskopik bulgular spesifik değildir; örn. benzer değişiklikler, radyasyon pnömoni ve pnömosistik pnömonide de görülür.

 

Her 1-2 haftada bir, pulmoner toksisite başlangıcının izlendiği göğüs röntgenogramları alınmalıdır. Eğer pulmoner değişiklikler kaydedilmiş ise, tedavi bu değişikliklerin ilaçla ilgili olup olmadığı belirleninceye kadar kesilmelidir.

 

Birden ortaya çıkan akut göğüs ağrısı sendromu BLEOCIN-S infüzyonu ile nadir olarak bildirilen pleuroperikarditis olarak düşünülebilir. Her bir hasta bireysel olarak değerlendirilmekle birlikte, sonraki BLEOCIN-S  uygulamaları kontrendike değildir.

 

Bleocin-S’in intrapleural uygulanmasına bağlı olabilecek pulmoner yan etkiler sadece çok nadir olarak bildirilmiştir.

 

Dermatolojik ve Mukokutenöz Etkiler:

Tedavi edilen hastaların yaklaşık %50’sinde bu yan etkilere çok sıklıkla rastlandığı bildirilmiştir. Bunlar eritem, kızartı, çizgi, vezikülasyon, hiperpigmentasyon ve derinin aşırı hassasiyetinden ibarettir. Ayrıca, hiperkeratoz, tırnak yapısında değişiklikler, alopesi, kaşıntı ve stomatit te bildirilmiştir. Bu toksisitelerden dolayı tedavi edilen hastaların %2’sinde BLEOCIN-S (bleomisin sülfat USP) tedavisini durdurmak gerekmiştir. Deri toksisitesi oldukça geç belli olur. 150-200 mg BLEOCIN-S uygulandıktan sonra genellikle tedavinin ikinci ve üçüncü haftalarında gelişir ve kümülatif doza bağlı olarak ortaya çıkar.

 

BLEOCIN-S’in intrapleural uygulaması sonrasında bazen lokal ağrı görülebilir. Nadir olarak bildirilen hipotansiyon için  belki semptomatik tedavi gerekebilir. Durumu çok ciddi hastalarda BLEOCIN-S pleurodezisine bağlı ölüm nadir olarak bildirilmiştir.

 

Kardiyovasküler Etkiler: Nadiren, vasküler toksisiteler kombine kemoterapideki bleomisin kullanımı ile ilgilidir. Advers vasküler etkiler klinik olarak heterojendir ve miyokard enfarktüsü, serebrovasküler komplikasyon, trombotik mikroanjiyopati veya serebral arteriti içerebilir. Endotel hücre hasarını da içeren çeşitli mekanizmalar bildirilmiştir. BLEOCIN-S’in vinblastin ve cisplatinli veya cisplatinsiz  kombinasyonu ile  veya bazı vakalarda sadece BLEOCIN-S ile tedavi edilen hastalarda Raynaud fenomeni bildirilmiştir.

 

 

Febril Reaksiyonlar: Ateş ve titreme, bleomisinin parenteral uygulamasını sıklıkla takip eder. Febril reaksiyonlar en sık olarak, yüksek tek doz bleomisin uygulamasından birkaç saat sonra ortaya çıkar ve 4-12 saat sürebilir. Bu reaksiyonların görülme sıklığı genellikle ilaca devam edilmesiyle azalır bununla birlikte nadiren de olsa ortaya çıkabilirler ve tedavinin ilerleyen zamanlarında tekrar görülebilirler.

 

Hematolojik Etkiler: Diğer pek çok antineoplastik ajanın aksine, bleomisin ciddi kemik iliği toksisitesine sebep olmaz. Bleomisin tedavisinin advers hematolojik etkileri, trombositopeni, lökopeni, ve hemoglobin seviyelerinde hafif düşüştür.

 

Idiyosenkratik Reaksiyonlar : BLEOCIN-S ile tedavi edilen lenfomalı hastaların yaklaşık %1’inde, klinik olarak anafilaksi benzeri idiyosenkratik reaksiyon bildirilmiştir. Bu reaksiyon birkaç saat içinde hemen veya gecikmeli olarak ve genellikle ilk ya da ikinci dozdan sonra görülebilir. Bunlar hipotansiyon, mental konfüzyon, ateş, titreme ve hırıltılı solumadan ibarettir. Tedavi; hacim genişletme, kan basıncı yükseltici ajanlar, antihistaminler ve kortikosteroidleri içeren semptomatik tedavidir.

 

Diğer : Ateş, titreme ve kusma sıklıkla bildirilen yan etkiler olmuştur. İştahsızlık ve kilo kaybı yaygındır ve tedavi sonrasında uzun süre devam edebilir. Tümör alanında ağrı, flebit ve diğer lokal reaksiyonlar seyrek olarak bildirilmiştir. Nadiren disoryantasyon, sinirli davranışlar, sistit, kanamalı sistit bildirilmiştir

İlaç Nasıl Kullanılır

Anafilaktik reaksiyon ihtimalinden dolayı lenfomalı hastalar ilk iki doz için 2 mg veya daha az miktarla tedavi edilmelidir. Eğer akut reaksiyon meydana gelmez ise düzenli doz programı aşağıdaki gibi olabilir.

 

Aşağıdaki doz programı tavsiye edilir:

 

Skuamoz hücreli karsinoma, non-Hodgkin lenfoma, testiküler karsinoma:

0,25-0,50 mg /kg (10-20 mg /m2) intravenöz, intramüsküler ya da subkutan olarak haftada bir ya da iki defa verilir.

 

Hodgkin hastalığı:

0,25-0,50 mg /kg (10-20 mg /m2) intravenöz, intramüsküler ya da subkutan olarak haftada bir ya da haftada iki defa verilir. %50 yanıttan sonra, günlük 1 mg ya da haftalık 5 mg idame dozu intravenöz ya da intramüsküler olarak verilmelidir.

Total doz 400 mg’ın üzerinde olduğunda, dikkat çekici bir artışla doza bağlı BLEOCIN-S pulmoner toksisitesi görülür. 400 mg’ın üzerindeki total dozlar büyük dikkatle verilmelidir.

Hodgkin Hastalığı ve testiküler tümörlerin düzelmesi çabuktur ve 2 hafta içinde iyileşme kaydedilir. Eğer bu zamanda iyileşme gözükmüyorsa, iyileşme muhtemel değildir. Skuamoz hücreli kanserlerin yanıtı çok yavaştır. Bazen herhangi bir iyileşme kaydedilmeden önce 3 haftalık bir süre gerekebilir.

 

Malign Pleural Effüzyon: Intrapleural enjeksiyon olarak tek bolus doz 60 mg uygulanır.

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

2°C-8°C’de buzdolabında saklanır. Kullanıma hazır çözelti, bekletilmeden kullanılmalıdır.  % 0,9 enjeksiyonluk Sodyum klorür çözeltisi içindeki kullanıma hazır solüsyon 24 saat oda sıcaklığında stabildir.

 

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

BLEOCIN-S 15 mg

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

Elimizdeki bilgiler, filgrastrim veya diğer sitokinleri birlikte alan hastalarda bleomisine bağlı pulmoner toksisite riskine işaret eder. Bununla birlikte, bleomisinle beraber filgastrim alan hastalarla gerçekleştirilen randomize klinik çalışmalarda pulmoner toksisite riskinin yükseldiği kanıtlanmamıştır.

 

BLEOCIN-S diğer antineoplastik ajanlarla kombine kullanıldığında düşük dozlarda pulmoner toksisite meydana gelebilir. 

 

BLEOCIN-S’in diğer antineoplastik ajanlarla kombinasyonunun kullanımı ile aynı zamanda meydana gelen vasküler toksisiteler nadir olarak bildirilmiştir. Advers vasküler etkiler klinik olarak heterojendir ve miyokard enfarktüsü, serebrovasküler komplikasyon, trombotik mikroanjiyopati veya serebral arteriti içerebilir.

 

Bu vasküler komplikasyonlar için endotel hücre hasarını da içeren çeşitli mekanizmalar ileri sürülmüştür. Ayrıca BLEOCIN-S’in vinblastin ve cisplatinli veya cisplatinsiz  kombinasyonu ile  veya bazı vakalarda sadece BLEOCIN-S ile tedavi edilen hastalarda Raynaud fenomeni bildirilmiştir. Bu vakalardaki Raynaud fenomeni’nin, vasküler fonksiyon baskılaması, Bleosin-S, vinblastin, hipomagnesemi veya bu faktörlerin herhangi bir kombinasyonundan doğan bir hastalık olup olmadığı şu an bilinmemektedir.

Farmakodinamik Özellikler

 

BLEOCIN-S (bleomisin sülfat, USP), Streptomyces verticillus’un bir türünden izole edilmiş sitotoksik glikopeptid antibiyotiklerin bir karışımıdır. Suda rahatça çözünür.

 

Malign pleural effüzyonun tedavisi için intrapleural olarak uygulandığı zaman BLEOCIN-S sklerozan ajan olarak hareket eder.

 

Bleomisinin etki mekanizması tam olarak bilinmemesine rağmen, mevcut deliller etkisini DNA sentezi ve daha az olarak da RNA ve protein sentezini inhibe ederek gösterdiğine işaret eder.

Farmakokinetik Özellikler

Bleomisin sülfat, gastrointestinal sistemden anlamlı bir şekilde absorbe edilmez, bu yüzden parenteral olarak uygulanmalıdır. Bleomisin, intrapleural veya intraperitoneal uygulamayı takiben sistemli olarak absorbe edilir. Bleomisinin intrapleural uygulamasını takiben %45’lik bir sistemik absorbsiyon bildirilmiştir.

 

 

Hayvanlarda parenteral bleomisin uygulamasını takiben, ilaç hemopoietik dokulardan çok başlıca deri, akciğer, böbrekler, periton ve lenf yolları’na dağılır. Kemik iliğindeki düşük bleomisin konsantrasyonları, aynı dokudaki yüksek bleomisin degradatif enzim seviyeleriyle ilgili olabilir.

 

Normal böbrek fonksiyonlu hastalarda, bleomisinin serum veya plazma terminal eliminasyon yarılanma ömrü 2 saat kadardır. Normal böbrek fonksiyonlu hastalarda, uygulanan dozun %60-70’i idrarda aktif bleomisin olarak bulunmuştur. Kreatinin klerens değeri 35 ml/dakikadan yüksek olan hastalardaki, bleomisinin serum veya plazma terminal eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 115 dakikadır. Kreatin klerens değeri 35 ml/dakikanın altında olan hastalardaki bleomisinin serum ya da plazma terminal eliminasyon yarılanma ömrü, kreatin klerens düşmesine bağlı olarak artar. Kısmen ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozun %20’den daha azının idrara geçtiği bildirilmiştir. Bu sonuç, ciddi böbrek fonksiyon bozukluğunun kanda ilacın birikmesine neden olabileceğini göstermektedir.

Farmasötik Form

Liyofilize Toz İçeren Flakon

Gebelik Ve Laktasyon

Gebelik kategorisi: D

 

Gebelik: BLEOCIN-S (bleomisin sülfat, USP) gebe bayanlara uygulandığında fetal hasarlara sebep olabilir. Gebelik süresince BLEOCIN-S kullanan ya da bu ilaç alınırken gebe kalan hastalara, fötüse olan potensiyel hasarların bildirilmesi gerekir. Çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara, BLEOCIN-S ile tedavi süresince gebe kalmaktan kaçınmaları önerilmelidir.

 

Emziren Anneler : İlacın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilacın insan sütüne geçmesi ve emzirilen bebeklerdeki ciddi advers reaksiyon potansiyeli dolayısıyla, kullanılması tavsiye edilmemektedir. BLEOCIN-S ile tedavi olan  annelerin emzirmeyi bırakmaları tavsiye edilir.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

12.6.1996

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim

Bleomisin sülfat, USP               15 mg

Kontrendikasyonlar

BLEOCIN-S, hipersensivite ya da idiosenkratik reaksiyon göstermiş olan hastalarda kontrendikedir.

 

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

BLEOCIN–S alan hastalar, tedavi boyunca ve sonrasında sıklıkla ve dikkatle gözlemlenmelidir. Böbrek fonksiyonu anlamlı derecede bozulmuş ya da baskılanmış pulmoner fonksiyonlu hastalarda son derece dikkatle kullanılmalıdır.

 

Tedavi edilen hastaların %10’unda pulmoner toksisite görülür. Yaklaşık %1’inde, Bleocin-S, nonspesifik pnömoninin pulmoner fibrozise ilerlemesine ve ölüme neden olur. Yaşa ve doza bağlı olmasına rağmen, toksisite önceden tahmin edilemez. Sık sık röntgenogram tavsiye edilir.

 

BLEOCIN-S ile tedavi edilen lenfomalı hastaların yaklaşık %1’inde hipotansiyon, mental konfüzyon, ateş, titreme ve hırıltılı solumadan oluşan ciddi idiosenkratik reaksiyonlar (anafilaksiye benzer) oluştuğu bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar genellikle ilk veya ikinci dozdan sonra görüldüğünden, bu dozlardan sonra hastalar dikkatle izlenmelidir.

 

Nadiren, böbrek veya karaciğer fonksiyon testlerinde kötüleşme başlangıcı şeklinde; böbrek veya karaciğer toksisitesi bildirilmiştir. Bununla birlikte tedavinin başlangıcından herhangi bir zaman sonra bu toksisiteler meydana gelebilir.

Böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalarda bleomisin klerensi azalabilir. Doz ayarlaması için belli bir kılavuz yoktur fakat bleomisin ciddi böbrek bozukluğu olan hastalara son derece dikkatle  uygulanmalıdır.

 

Son çalışmalar, BLEOCIN-S ile tedavi süresince karbon monoksit (DLCO)’in pulmoner diffüzyon kapasitesinin ardışık olarak ölçümlerinin subklinik pulmoner toksisitenin göstergesi olabileceğini ortaya koymuştur. DLCO’nun aylık olarak izlenmesi tavsiye edilir ve eğer bu pulmoner toksisitenin taranmasında kullanılacaksa; DLCO tedavi öncesi seviyesinin %30-35 altına düştüğü zaman ilacın alınımının durdurulması gerekir.

Akciğer dokusunun bleomisine hassasiyetinden dolayı bleomisin alan hastalar, cerrahi operasyon sırasında oksijen uygulandığı zaman pulmoner toksisite gelişmesi riski altındadırlar.

 

Çok uzun süre yüksek oksijen konsantrasyonlarına maruz kalmanın akciğer hasarına sebep olduğu bilinmektedir, bleomisin uygulaması, sonrasında genelde güvenli olarak düşünülen daha az konsantrasyonlarda akciğer hasarına sebep olabilir. Önerilen önleyici ölçümler şunlardır:

 

1) Operasyon sırasında ve operasyon sonrası dönemde oda havası içindeki FI O2 konsantrasyonunun %25 olacak şekilde ayarlanması gerekir.

2) Sıvı replasmanı, kristolloid uygulanmasından çok kolloid uygulanması göz önüne alınarak dikkatlice izlenmelidir.

 

Tüm lenfoma hastalarına, bleomisin tam doz tedavisine başlamadan önce test dozları uygulanmalıdır.

 

İnsanlarda BLEOCIN-S’in potansiyel karsinojenitesi bilinmemektedir. Bleosinin hem in vivo hemde in vitro olarak mutajenik olduğu görülmüştür.  Bleomisinin doğurganlık üzerine etkisi üzerinde çalışılmamıştır.

 

Pozoloji Ve Uygulama Şekli
BLEOCIN-S, intramüsküler, intravenöz, subkutan ya da intrapleural yollarla verilebilir.
 
Intramüsküler ya da Subkutan : BLEOCIN-S 15 mg flakonu, 1-5 ml steril enjeksiyonluk su, %0.9 enjeksiyonluk sodyum klorür ya da bakteriyostatik enjeksiyonluk suda çözmelidir.
 
Intravenöz: 15 mg flakonun içeriği, 5 ml %0.9 enjeksiyonluk sodyum klorür ile çözünür ve 10 dakikanın üzerinde yavaş olarak uygulanır.
 
Intrapleural : BLEOCIN-S ‘in 60 mg’ı, 50-100 ml  %0,9 enjeksiyonluk sodyum klorürde çözülür ve akciğerlerin tamamen genişlediğinin anlaşılmasından sonra ve fazla pleural sıvının drenajını takiben bir torakostomi tüpü vasıtasıyla uygulanır. Literatürler; başarılı pleurodezinin pleural sıvının drenajının tam olmasına ve bir skleroz ajanın instillasyonundan evvel negatif intrapleural basıncın tekrar oluşmasına bağlı olduğunu göstermiştir. Bu yüzden göğüs tüpünden drenaj edilen miktar, BLEOCIN-S’in instillasyonundan evvel mümkün olduğunca az olmalıdır. Bu görüşü destekleyen kesin kanıt olmamasına rağmen, skleroz öncesi 24 saatlik bir süre içinde göğüs tüp drenajının 100 ml’den az olması genellikle kabul edilir. Bununla birlikte BLEOCIN-S instillasyonu, skleroz tedavisini gerektiren klinik şartlar altında drenaj 100-300 ml arasında olduğu zaman uygun olabilir. Torakostami tüpü, BLEOCIN-S instillasyonu sonrası kıskaçla sıkıştırılır. Hasta sonraki 4 saat süresince sırtüstü pozisyondan sol ve sağ yan pozisyonlara birkaç kez getirilir. Kıskaç sonradan çıkartılır ve akış yeniden sağlanır.
 
Topikal anestezik ya da sistemik narkotik analjeziklerin intrapleural enjeksiyonu genellikle gerekli değildir.
Parenteral ilaçlar, solüsyon ve kabın izin verdiği sürece partikül durumu ve renk değişimi için görsel olarak kontrol edilmelidir.
Ruhsat Numarası(Ları)

99 / 41

Ruhsat Sahibi
Onko Ecza San. ve Tic. Ltd. Şti. Koşuyolu cad. No: 34, 34718
Kadıköy- İstanbul
(0216) 544 90 00 Pbx (0216) 545 59 92
 
Ruhsat Sahibi

Onko Ecza San. ve Tic. Ltd. Şti.

Koşuyolu cad. No: 34, 34718 Kadıköy- İstanbul

(0216) 544 90 00 Pbx

(0216) 545 59 92

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

2°C-8°C’de buzdolabında saklanır. Kullanıma hazır çözelti, bekletilmeden kullanılmalıdır.  % 0,9 enjeksiyonluk Sodyum klorür çözeltisi içindeki kullanıma hazır solüsyon 24 saat oda sıcaklığında stabildir.

Terapötik Endikasyonlar
  • Skuamöz Hücreli Karsinom
  • Lenfoma
  • Testiküler Karsinom
  • Malign Pleural Effüzyon
Üretici Bilgileri

Nippon Kayaku Co., Ltd.