Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Depocu Fiyatlı İlaçlar Fiyat Listesi
Firma Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş
Marka BLOK-L
Etken Madde Kodu SGKFV2-VEKURONIUM Parenteral
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M03AC03
ATC Açıklaması Vekuronyum
NFC Kodu PB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Flakonlar
Kamu Kodu A05142
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı Bilinmiyor
Önceki Fiyatı 16,84 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 3,68 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu H028B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Veküronyum, dializ ile cerrahi için uygun şekilde hazırlanan böbrek yetersizliği vakalarında nöromüsküler blok süresinde klinik olarak anlamlı bir uzama olmaksızın iyi tolere edilmiştir. Acil durumlarda anefrik hastalarda nöromüsküler blokaj etkisinde bir uzama olabilir. Bu nedenle anefrik hasta, non-elektif cerrahi için hazırlanamamış ise veküronyumun başlangıç dozu düşük olmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Eldeki güncel veriler karaciğer fonksiyonları bozuk hastalar için dozaj önerisinde bulunmaya izin vermemektedir.
Doz Aşımı

Veküronyum ile oluşturulan nöromüsküler blokaj spontan olarak kısa bir süre içinde ortadan kalkar. Buna rağmen veküronyum antagonistlerinin (neostigmin, piridostigmin bromür, edrofonyum) el altında bulundurulması önerilir. Aşırı doz çizgili kas güçsüzlüğünden solunum yetmezliğine kadar ciddi sorunlara yol açabilir. Solunum normale dönene kadar manüel ya da mekanik solunum uygulanması gerekebilir. Hemodiyaliz ve periton diyalizinin tedavideki etkinliği ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir.

Endikasyonlar

BLOK-L, genel anestezide ve cerrahi veya mekanik ventilasyonda endotrakeal intübasyonu kolaylaştırmak ve iskelet kası gevşemesini sağlamak üzere anesteziye yardımcı olarak kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler
Veküronyum bromür, orta-etkili nondepolarizan bir nöromüsküler blokerdir ve etkisini kaslardaki motor uç plaktaki kolinerjik reseptörlere bağlanarak ve asetilkolinin etkilerini inhibe ederek gösterir. Veküronyum formülünde metil grubunun bulunmaması maddenin nöromüsküler blokaj potensini kaybetmeden vagolitik özelliklerini azaltır. Veküronyum, pankuronyumdan 1.0-1.5 kat ve atrakuryumdan yaklaşık 4 kat fazla potense sahiptir. Veküronyumun etkisi, pankuronyum, atrakuryum ve diğer nöromüsküler kas gevşeticileri ile aynı zamanda başlar; ancak bazı çalışmalarda etkinin atrakuryumdan daha hızlı başladığı bildirilmiştir.
Veküronyum, güncel nondepolarizan kas gevşeticilerinde izlenen yan etkilerin yanısıra kardiyovasküler etki, kümülatif etki, uzun süreli etki ve metabolizma, eliminasyon yönünden karaciğer ve/veya böbrek fonksiyonlarına ileri derecede bağımlılık gibi istenmeyen etkileri kısmen de olsa ortadan kaldırmak ya da azaltmak gayesi ile geliştirilmiştir.
Veküronyumun etki süresi pankuronyumun etki süresinin 1/3’ü dür; atrakuryum ile aynı düzeyde ya da biraz daha kısadır. Dozunun artırılması ya da çoklu doz uygulanması veküronyumun etki süresini artırır. Veküronyumun etki süresi (%90-95 düzelme), 0.05 mg/kg doz ile (ED-95) yaklaşık 30 dakikadır; buna karşılık 0.10 mg/kg dozlar (2xED-95) ile bu süre yaklaşık 45 dakikaya yükselir. Atrakuryum ile 0.2 mg/kg dozlar (ED-95) 44 dakika ve 0.4 mg/kg (2xED-95) dozlar 64 dakikalık bir etki süresi oluşturur. Pankuronyum uygulamalarında ise 0.07 mg/kg (ED-95) doz için takriben 64 dakikalık ve 0.15 mg/kg (2xED-95) doz için takriben 160 dakikalık bir etki süresi ölçülmüştür. Bu bulgular, veküronyum ve atrakuryumun neostigmin ile düzeltilmesinin, kısa süreli cerrahi girişimlerden önceki intübasyon için yüksek dozlarda kullanıldığında pankuronyumdan sonraya oranla daha erken olabileceğini düşündürür.
Veküronyum ile yapılan çalışmaların büyük bir bölümünde, çeşitli dozlarda uygulanan veküronyumun histamin salgılanmasına neden olmadığı görülmüştür. Bununla beraber, çok yüksek dozlarda (cerrahi gevşeme oluşturmak için gereken dozların 3 katı) histamin salgılanması izlenebilir ve hipotansiyon ile taşikardi oluşabilir. Atrakuryumun 2xED-95 den yüksek dozlarının, veküronyumun benzer dozlarına oranla daha fazla hipotansiyon ve taşikardi oluşturma şansı mevcuttur. Veküronyumun, güncel diğer nondepolarizan iskelet kas gevşeticilerine oranla daha az kümülatif etki oluşturduğu izlenmiştir.
Veküronyum metabolitlerinden 3-deasetilveküronyumun anlamlı nöromüsküler blokaj aktivitesi vardır; fakat, süratle 3,17-deasetilveküronyum metabolitine metabolize edilir. Kritik durumlarda, devamlı ve uzun tedavi gören hastalarda 3-deasetilveküronyum birikimi uzun süreli nöromüsküler blokaja neden olabilir.
Farmakokinetik Özellikler
Veküronyum bromürün intravenöz tek dozunun (0,025-0,280 mg/kg aralığında) uygulanmasından sonra dağılım yarılanma ömrü 4 dakikadır. Klinik dozlarda plazma proteinlerine %60-80 oranında bağlanır. Eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 65-75 dakikadır. Hamileliğin son aylarında yarılanma ömrü kısalabilir ve yaklaşık 35-40 dakikadır. Kararlı kan durumunda dağılım hacmi yaklaşık 300-400 mL/kg ve sistemik plazma klirensi 3-4.5 mL/dakika/kg dır. Yirmidört saatte üriner atılımı %3-35 oranında değişiklik gösterir. Veküronyum bromürün toplam intravenöz dozunun %25-50 sinin 42 saatte safra ile atıldığı saptanmıştır.
Cerrahi kullanımda plazmada sadece değişmemiş veküronyum saptanabilir. Yoğun bakımda uzun süreli kullanımda nadiren veküronyumun 3-deasetil metaboliti saptanabilir. Bazı hastalarda 3-deasetil veküronyumun uygulanan dozunun %10 u idrardan atılır. Bu metabolitin veküronyuma göre yaklaşık %50 oranında nöromüsküler bloke edici etkisi vardır.
Veküronyum, pankuronyumun aksine idrar ile minimal bir oranda itrah edilir ve veküronyum eliminasyon yarılanma süresi kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalarda değişmez. Bununla beraber, uygulanan çoklu dozlar ile böbrek yetmezliği bulunan hastalarda etki süresinde tedrici bir artış izlenebilir. Bu nedenle, şiddetli böbrek yetmezliğinde veküronyum infüzyonu ya da yüksek bir doz uygulanması uzun süreli nöromüsküler blokaj oluşturabilir. Böbrek yetmezliği bulunan hastalarda nöromüsküler blokajın başlama hızı ve blokajın ortadan kalkmasında, veküronyum klirensinde bir azalma olmaksızın, bireyler arasında büyük bir varyasyon bulunabilir.
Atrakuryum ve pankuronyumun aksine, veküronyum hepatobiliyer yoldan elimine olur. Bu nedenle, karaciğer fonksiyon bozukluğu ve biliyer sistem hastalığı bulunan olgularda doz ayarlaması önerilmektedir.
Farmasötik Şekli

BLOK-L 10 mg İV Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon

Formülü

BLOK-L 10 mg İV Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon, liyofilize kütle halinde 10 mg veküronyum bromür içerir. Ayrıca, 20.75 mg sitrik asit anhidr, 16.25 mg dibazik sodyum fosfat anhidr ve 97 mg mannitol bulunur. Çözücü ampul ise 10 mL enjeksiyonluk su içermektedir.

İlaç Etkileşmeleri
Veküronyumdan önce süksinilkolin uygulanması, veküronyumun blokaj etkisini ve etki süresini artırır. Bu nedenle, birlikte kullanım durumunda süksinilkolinin blokaj etkisi tamamen kalkmadan veküronyum uygulanması önerilmemektedir.
Diğer non-depolarizan nöromüsküler ajanlar da (panküronyum, d-tübokürarin, metokürarin gibi) veküronyum ile aynı şekilde etki ettikleri için eşzamanlı uygulamada aditif etkileşme beklenebilir.
İnhalasyon anestezikleri ve diğer anestezikler: İnhalasyon anestezikleri ve enfluran, isofluran, halotan gibi diğer anestezikler de veküronyumun nöromüsküler bloker etkisini artırabilirler.
Antibiyotikler: Bazı antibiyotiklerin yüksek dozlarının parenteral /intraperitonealuygulanması nöromüsküler blokajı artırabilir. Aminoglikozidler (neomisin, streptomisin, kanamisin, gentamisin ve dihidrostreptomisin gibi) tetrasiklinler, makrolidler, klindamisin, kinolonlar, vankomisin basitrasin, polimiksin-B ve kolistin gibi antibiyotikler değişik derecelerde paralizi ile ilişkilidir ve veküronyum ile eşzamanlı uygulamada nöromüsküler blokaj beklenmedik şekilde uzayabilir.
Diğer: Bazı kas gevşeticilerin kullanımından sonra blokajın çözülmesi sürecinde parenteral uygulanan kinidin tekrarlayıcı paralizilere neden olabilir. Beta-blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, imipenem, ketamin, lidokain, kıvrım diüretikleri (furosemid), magnezyum sülfat ve prokainamid de veküronyumun etkinliğini artırabilirler. Uzun süre ve yüksek dozlarda uygulanan kortikosteroidlerle birlikte veküronyum uygulandığında miyopati riski artabilir.
Kontraendikasyonlar

BLOK-L, veküronyum bromüre karşı duyarlı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
BLOK-L Flakon yalnız intravenöz yoldan uygulanmalıdır.
BLOK-L Flakon etkin maddesi veküronyum bromürün dozu, diğer nöromüsküler blokerlerde olduğu gibi, hastaların durumuna ve yapılacak cerrahi girişimin şekline göre özel olarak ayarlanmalıdır.
Bu süre içinde hastalar, periferik stimülasyona alınan adale seğirme cevabı ile monitorize edilmelidir. Hekim tarafından başka şekilde önerilmedi ise mutad dozları aşağıdadır.
Erişkinlerde doz ve kullanım: Genelde, erişkinlerde intraoperatif başlangıç dozu olarak bolus şeklinde 0.08-0.10 mg/kg doz önerilmektedir. Bu doz, acil olmayan intübasyonlarda 2.5-3 dakikalık bir uygulama süresi oluşturmaktadır. Bu dozu takiben, uzun sürecek cerrahi girişimlerde idame dozu olarak 0.010-0.015 mg/kg bir doz uygulanmalıdır.
Genel olarak, izlenen klinik kriterlere göre idame dozunun 25-40 dakika arasında uygulanması gerekebilir. Ek uygulamalar hasta cevabına ve istenilen anestezi derinliğine göre ayarlanmalıdır. Dengeli anestezilerde 12-15 dakikalık aralıklarla uygulanan idame dozları olumlu sonuçlar vermektedir (daha uzun ara ile uygulama istenildiğinde idame dozu yükseltilebilir). İnhale ajanların bulunması durumunda idame doz araları uzatılmalıdır. İdame dozları tercihan, adale seğirme yüksekliği, kontrol seğirme yüksekliğinin %25’i düzeyine çıktığında uygulanmalıdır.
İnhalasyon anestezisinde intübasyon süksinilkolin ile yapıldığı zaman uygulanacak veküronyum bromür dozunun 0.04-0.08 mg/kg’a düşürülmesi gerekir; bu doz dengeli anestezide ise 0.05-0.06 mg/kg’a kadar düşürülmelidir. İntübasyon için süksinilkolin kullanıldığı zaman veküronyum bromür uygulaması hasta süksinilkolin ile ilgili nöromüsküler blokajdan çıkana kadar geciktirilmeli ve idame dozu olarak da 0.02-0.03 mg/kg veküronyum bromür uygulanmalıdır.
Hem halotan hem de nöroleptik anestezisi altında bulunan bazı hastalarda yüksek doz kullanım zorunluluğu varsa, ventilasyonun uygun bir şekilde devamlılığı koşulu ile 0.15-0.28 mg/kg başlangıç doz uygulanması kardiyovasküler yan etki oluşturmaz. Bu yüksek dozlar, etki başlama süresini farmakodinamik yönden kısaltırken, etki süresini de artırmaktadır.
Şişman hastalarda, yağsız vücut ağırlığı dikkate alınarak doz azaltılması yapılmalıdır.
İnhalasyon anestetikleri veküronyum bromür’ün etkisini artırdığından, birlikte kullanım süresinde veküronyum bromür dozunun azaltılması gerekir.
Sürekli infüzyon şeklinde uygulama: Sürekli infüzyon, ilk intübasyon dozu olarak uygulanan 80-100 mcg/kg veküronyum bromür dozunu takiben 20-40 dakika sonra ve nöromüsküler blokajın spontan olarak çözülmeğe başladığı zaman 1 mcg/kg/dakika dozda uygulanmalıdır. İnfüzyon hızı, kontrol seğirme yüksekliğinin %10’u düzeyinde bir cevap sağlanacak şekilde ayarlanmalıdır.
Ortalama infüzyon hızı 0.8-1.2 mcg/kg/dakika olabilir. İnhalasyon anestetikleri, bilhassa enfluran ve isofluran, non-depolarize adale gevşeticilerinin nöroblokaj etkilerini artırır; bu nedenle, infüzyon hızının, intübasyon dozundan 45-60 dakika sonra %25-60 oranında azaltılması gerekir. Halotan anestezisinde de infüzyon hızının azaltılması önerilmektedir.
Pediyatrik doz ve kullanım: Büyük çocuklarda (10-16 yaş arası) erişkinlerde kullanılan doz tablosu önerilmektedir. Küçük çocuklarda (1-10 yaş arası) erişkinlerde uygulanan başlangıç dozundan biraz yüksek başlangıç dozu ve biraz daha sık idame dozu uygulanması önerilmektedir.
Bebekler (5 ay-1 yaş arası) için önerilen doz erişkinlerle aynı düzeydedir. Ancak, bebeklerde veküronyum bromürün etki başlama süresi erişkin ve çocuklara göre daha kısa olduğundan, intübasyonun iyi bir şekilde yapılması koşulu altında, yüksek intübasyon dozu gerekmez.
Yeni doğanlarda (4 haftaya kadar) ve süt çocuklarında (4 hafta-4 ay) 0.01-0.02 mg/kg bir başlangıç test dozu uygulanması ve takiben seğirme cevabının %90-95 oranında baskılanmasına göre doz artırımı önerilmektedir. Ancak, veküronyum bromürün 7 haftalıktan küçük bebeklerde etki ve emniyeti tam kanıtlanmamıştır.
Uygulama yöntemi: BLOK-L Flakon yalnız intravenöz yoldan uygulanır ve sulandırıldıktan sonra kullanılmalıdır. BLOK-L Flakon; %5 glukoz/su, %5 glukoz/%0.9 NaCl, %0.9 NaCl, laktatlı Ringer solüsyonları içinde verilebilir. İnfüzyon solüsyonlarının kullanılmayan kısımları derhal atılmalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

BLOK-L 4 mg İV Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Ampul

Saklama Koşulları

25°C altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan korunarak saklanmalıdır. Sulandırıldıktan sonra oda sıcaklığında ve gün ışığında stabilitesini 24 saat korur.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

BLOK-L 10 mg İV Enjeksiyon için Liyofilize Toz İçeren Flakon ambalajında 10 mg veküronyum bromür içeren 1 flakon ve 10 mL eritici içeren 1 ampul bulunmaktadır.

Uyarılar/Önlemler
BLOK-L, konuya yabancı olmayan, maddenin etki mekanizması ve oluşabilecek komplikasyonlar ile alınması gereken önlemleri ve tedavi yöntemlerini tam olarak bilen tecrübeli bir doktor ya da tıp mensubu uzmanların gözlemi altında uygulanmalıdır. İntübasyon, artifisiyel solunum, oksijen tedavisi, periferal sinir stimülatörü ve kullanılması gereken antagonist serisi imkanları bulunmayan bir ortamda ilaç kullanılmamalıdır.
Nöromüsküler blokaj süresince ventilasyon desteklenmelidir. Aşağıda sayılan bazı klinik durumlar nöromüsküler blokajı potansiyalize veya antagonize edebilir.
Nöromüsküler blokajın potansiyalizasyonu: Elektrolit anormallikleri, ciddi hiponatremi, ciddi hipokalsemi, ciddi hipopotasemi, hipermagnezemi, nöromüsküler hastalıklar, asidoz, akut intermittan porfiri, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği.
Nöromüsküler blokajın antagonizması: Alkaloz, hiperkalsemi, demiyelinizan lezyonlar, periferik nöropati, diabetes mellitus.
Miyastenia gravis tanısı konulmuş olgularda ya da miyastenik bireylerde düşük doz veküronyum etkili olabilir. Bu nedenle, uygulamadan önce çok düşük bir doz ile test yapılması önerilmektedir.
Eaton-Lambert sendromu bulunan hastalarda duyarlılık artışı ortaya çıkabilir. Yanık bulunan hastalarda (vücudun % 30’undan fazlası) yaralanma sonrası 5-70 günlük bir dönem için, direnç görülebilir. Kas travması, denervasyon, immobilizasyon ve infeksiyon durumlarında da direnç söz konusu olabilir. Anestezikler/vagal stimülasyon’un neden olduğu bradikardiyi önlemez.
Böbrek yetmezliği: Veküronyum, dializ ile cerrahi için uygun şekilde hazırlanan böbrek yetersizliği vakalarında nöromüsküler blok süresinde klinik olarak anlamlı bir uzama olmaksızın iyi tolere edilmiştir. Acil durumlarda anefrik hastalarda nöromüsküler blokaj etkisinde bir uzama olabilir. Bu nedenle anefrik hasta, non-elektif cerrahi için hazırlanamamış ise veküronyumun başlangıç dozu düşük olmalıdır.
Dolaşım zamanının değişmesi: Kardiyovasküler hastalıklar, yaşlılık veya ödem nedeniyle dolaşım zamanının uzaması durumunda sanal dağılım hacmi artacağından etkinin ortaya çıkması gecikebilir. Bu nedenle doz artırılmamalıdır.
Karaciğer hastalığı: Veküronyumun metabolizma ve atılımında karaciğer rol oynadığından siroz veya kolestaz bulunan hastalarda kendine gelme süresinde uzama görülmüştür. Eldeki güncel veriler karaciğer fonksiyonları bozuk hastalar için dozaj önerisinde bulunmaya izin vermemektedir.
Yoğun bakım ünitesinde uzun süreli kullanım: Yoğun bakım ünitesinde, mekanik ventilasyonu kolaylaştırmak için nöromüsküler blokaj yapan ajanların kullanımına uzamış paralizi ve/veya iskelet kası zayıflığı eşlik edebilmektedir. Bu nedenle uzun süreli mekanik ventilasyon gerektiğinde nöromüsküler blokajın getireceği yarar/zarar bilançosu değerlendirilmelidir. Mekanik ventilasyonu desteklemek amacı ile sürekli infüzyon ve aralıklı bolus uygulamasında dozaj önerisinde bulunmak için yeterli çalışma bulunmamaktadır.
Yoğun bakım ünitesinde, nöromüsküler blokajın derecesini değerlendirmek için bir periferal sinir stimülatörü kullanılarak uygun izleme yapılması, olası blokaj uzamasını engellemeye yardımcı olacaktır. Veküronyum bromür veya diğer bir nöromüsküler bloker ajanın yoğun bakım ünitesinde kullanılması düşünüldüğü zaman bir sinir stimülatörü yardımıyla ilaç uygulaması ve kendine gelme süreci boyunca devamlı şekilde nöromüsküler iletinin izlenmesi önerilmektedir. Veküronyum bromür veya diğer bir nöromüsküler bloker ajanın ilave dozları, T1 ya da ilk seğirmeye kesin bir cevap alınmadan önce uygulanmamalıdır. Eğer cevap yok ise infüzyon uygulaması cevap geri dönene kadar durdurulmalıdır.
Ciddi obezite ve nöromüsküler hastalık: Ciddi obezite ve nöromüsküler hastalığı olanlarda veküronyum bromür gibi nöromüsküler ajanların uygulanmasının ardından özel bakım gerektiren hava yolu ve/veya ventilasyon problemleri oluşabilir.
Malin hipertermi: Anestezide kullanılan bir çok ilacın ,malin hipertermi adıyla bilinen, iskelet kasının hipermetabolizmasını tetikleme yeteneğinde olduğundan şüphelenilmektedir.
Merkezi sinir sistemi: Veküronyumun bilinç, ağrı eşiği ve zihinsel faaliyet üzerine bilinen bir etkisi yoktur. Uygulamaya yeterli dercede anestezi ya da sedasyon eşlik etmelidir.
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım
Gebelikte kullanımı: Gebelik kategorisi C dir. Veküronyum ile deneysel üreme çalışmaları yapılmamıştır. Hamile kadınlarda ancak açıkça gerekli ise kullanılmalıdır.
Sezaryen ile doğum: Veküronyum sezaryen ile doğum yapan hastalarda kullanılmıştır. Süksinilkolin ile yapılan trakeal intübasyonu takiben 0.04 mg/kg ya da 0.06-0.08 mg/kg dozlarda uygulanan veküronyumun umbilikal venöz plazma düzeyi, maternal konsantrasyonun %11’i olarak ölçülmüş ve APGAR SKORU ile kas tonusu ve kardiyovasküler yönden sorun gözlenmemiştir. Gebelik toksemisi tanısı ile magnezyum sulfat kullanan hastalarda, nöromüsküler blokajı artırma etkisi nedeni ile veküronyum dikkatle kullanılmalı ve doz mutlak surette azaltılmalıdır.
Emziren annelerde kullanımı: Veküronyumun insan sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden emziren annelerde dikkatli olunmalıdır.
Araç ve makina kullanımı üzerine etkisi: Veküronyumun nöromüsküler blokaj etkisi tam olarak ortadan kalktıktan sonra 24 saat süre ile araç ve makina kullanılmaması önerilmektedir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Genelde, bütün nondepolarizan nöromüsküler bloker ajanların oluşturduğu yan etki, kullanılan ilacın farmakokinetik etkisinin gereğinden fazla uzamasıdır. Bu olay, çizgili kas güçsüzlüğünden solunum yetmezliğine ve apneye kadar değişen şiddette yan etkiye sebep olur.
Veküronyum kullanımı ile, çok seyrek olarak da bronkospazm, hipotansiyon, taşikardi, ürtiker ve eritem gibi hipersensitivite reaksiyonları izlenebilir. Nondepolarizan nöromüsküler blokerler arasında çapraz alerjik reaksiyon oluştuğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Bradikardi, dolaşım kollapsı, ödem, yüz kızarması görülebilir.
Veküronyum, önemli bir kardiyovasküler yan etki oluşturmaz.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.