Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma TEVA İLAÇ
Marka BLOKACE
Etken Madde Kodu SGKFMG-RAMIPRIL+HIDROKLOROTIAZID Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C09BA05
ATC Açıklaması Ramipril ve diüretikler
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A09404
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 10,12 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 10,12 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği 4,43 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımının tedavisine ilişkin bilgiler bulunmamaktadır. Tedavi semptomatik ve destekleyicidir. Doz aşımının muhtemel semptomları hipotansiyon ve elektrolit bozukluklarıdır. Hipotansiyon oluştuğunda destekleyici tedavi uygulanmalıdır (örn. serum fizyolojik). Doz aşımı kısa bir sürede tespit edilirse hasta kusturulmalı veya midesi yıkanmalıdır. Emilimi azaltmak için aktif kömür verilebilir. Dehidratasyon, elektrolit bozuklukları, karaciğer koması ve hipotansiyon durumlarında standart tedaviler uygulanmalıdır.

Endikasyonlar
Hipertansiyon
Blokace Plus 2.5/12.5 mg Tablet kombine tedavinin gerekli olduğu esansiyel hipertansiyonun tedavisinde endikedir.
Farmakodinamik Özellikler
Ramipril
Ramipril, uzun etkili bir anjiotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörüdür. Ramipril karaciğerde aktif şekli olan ramiprilata dönüşen bir ön ilaçtır. Ramiprilin aktif metaboliti ramiprilat, bir dipeptidil karboksipeptidaz I (ADE, kininaz II) enzim inhibitörüdür. ADE anjiotensin I’i vazokonstriktör bir madde olan anjiotensin II’ye dönüştürür. Anjiotensin II ayrıca adrenal korteksten aldosteron salınımını uyarır. ADE’nin inhibisyonu, vazopressör aktivitede azalmaya ve aldosteron salınımında azalmaya yol açan plazma anjiotensin II düzeyinde azalmaya yol açar. Ramiprilin hipertansiyon üzerindeki etkisi en azından kısmen dokudaki ve dolaşımdaki ADE aktivitesinin inhibisyonu ve böylece doku ve plazmada anjiotensin II oluşumunun azalması sonucunda oluşmaktadır.
Tek doz ramiprilin kan basıncını düşürücü etkisi 1-2 saat içerisinde başlar, maksimum etki yaklaşık 3-6 saat sonra görülür ve antihipertansif etki 24 saat devam eder.
Hidroklorotiyazid
Tiyazid grubu diüretiktir. Tiyazidler elektrolit reabsorbsiyonunun renal tübüler mekanizmasını etkiler. Sodyum ve klorürün atılımını yaklaşık olarak aynı oranlarda direkt olarak artırır. İndirekt olarak plazma volümünü azaltırken, plazma renin aktivitesi ve aldosteron sekresyonunu artırır, üriner potasyum kaybını artırır, serum potasyumunu azaltır. Tiyazidlerin antihipertansif etkilerinin mekanizması tam olarak  bilinmemektedir.
Hidroklorotiyazidin oral yolla alınmasından sonra diürez 2 saat içerisinde başlar, doruk etkiye 4 saatte ulaşılır ve etkisi 6-12 saat devam eder.  
Ramipril ve hidroklorotiyazid
Klinik çalışmalar bu iki ilacın kombine kullanımıyla oluşan antihipertansif etkinin ayrı ayrı kullanımlarından daha fazla olduğunu göstermiştir. Ramipril ve Hidroklorotiyazid’in kombinasyonu ile elde edilen etki monoterapide kullanılan dozlarına göre daha düşük dozlarda kullanımlarıyla sağlanmaktadır.   
 
Farmakokinetik Özellikler
Ramipril
Oral yolla alındıktan sonra plazma doruk konsantrasyonlarına 1 saat içinde ulaşılır. Absorbsiyon oranı en az %50-60’tır ve besinler emilimi anlamlı olarak etkilemez (% 6’lık bir azalma). Ester gruplarının ayrılması ramiprilin, aktif diasit metaboliti olan ramiprilata dönüşmesine neden olur. İlacın alınmasından 2-4 saat sonra ramiprilatın plazma doruk konsantrasyonlarına ulaşılır. Ramiprilin serum proteinlerine bağlanma oranı yaklaşık olarak %73, ramiprilatın ise yaklaşık olarak %56’dır. Ramiprilin hemen hemen tamamı ramiprilata metabolize olur. Ramiprilatın ADE inhibitörü aktivitesi ramiprilin yaklaşık 6 katıdır. Ramipril ve ramiprilatın diketopiperazin ester, diketopiperazin asit, glukuronid türevleri ise inaktiftir. Ramiprilin oral yolla alımından sonra ana ilacın ve metabolitlerinin % 60’ı idrarla atılır ve yaklaşık olarak % 40’ı feçeste bulunur. Alınan ramipril dozunun % 2’sinden azı idrarla değişmemiş ilaç olarak atılır. Ramiprilatın 24 saatlik eğri altı alan değeri (EAA) 2.5-20 mg’lık doz aralığında doz orantılıdır. 5 mg oral ramipril aynı dozda intravenöz olarak verilen ramipril ile kıyaslandığında; ramipril ve ramiprilatın mutlak biyoyararlanımı sırasıyla % 28 ve % 44 olmuştur. Ramiprilatın plazma konsantrasyonları trifazik karakterde azalır. 5-10 mg ramiprilin günlük çoklu dozlarından sonra ramiprilat konsantrasyonlarının yarı ömrü 13-17 saat olmuştur.
Günde tek doz kullanımdan sonra dördüncü dozda ramiprilatın kararlı durum plazma konsantrasyonlarına ulaşılmıştır.
 
Hidroklorotiyazid
Hidroklorotiyazidin % 60-80’i emilir, plazma doruk konsantrasyonuna 1.5-4 saat içinde ulaşılır. Plazma yarılanma ömrü 5,6 -14,8 saat arasında değişkenlik gösterir. Plazmada en az 24 saat izlenebilmektedir. Hidroklorotiyazid metabolize olmaz ama hızla böbreklerden atılır. Alınan oral dozun en az % 61’i böbreklerden atılır. Plazma proteinlerine yaklaşık olarak % 60 oranında bağlanır. Plasentayı geçer, ama kan beyin bariyerini geçmez, anne sütüne salgılanır.Tiyazidlerin terminal yarılanma ömrü 5-15 saattir ve böbrekler yoluyla atılır.
 
Ramipril ve Hidroklorotiyazid
Tek doz çalışmalarında bu iki molekülün birlikte kullanımlarının göreceli olarak farmakokinetiklerine tesiri tespit edilememiştir. Çoklu doz uygulamalarında birikime neden olması beklenmemektedir. Ramipril ve hidroklorotiyazidin birlikte kullanımı biyoyararlanıma tesir etmez.
Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Her bir tablet; 2.5 mg ramipril ve 12.5 mg hidroklorotiyazid ve yardımcı madde olarak laktoz monohidrat, sodyum hidrojen karbonat, kroskarmelloz sodyum ve sodyum stearil fumarat içerir.

İlaç Etkileşmeleri
Blokace Plus 2.5/12.5 mg Tablet diğer maddeler, ilaçlar veya gıdalarla birlikte kullanıldığında aşağıdaki etkileşmeler düşünülmelidir.
 
Antihipertansif ajanlar ve antihipertansif etkili diğer ilaçlar (örn. nitratlar, trisiklik antidepresanlar, anestezikler): Antihipertansif etkinin potansiyalize olma ihtimali gözönünde bulundurulmalıdır (diüretikler için “Uyarılar/Önlemler”, “Advers etkiler” ve “Kullanım şekli ve dozu” bölümüne bakınız).
 
Tuz : Diyetle yüksek miktarda tuz alımıyla antihipertansif etkide olası azalma.
 
Ağrı ve enflamasyonun kontrolünde muayyen ilaçlar (nonsteroid antienflamatuar ilaçlar, asetilsalisilik asit ve indometazin gibi): Blokace Plus 2.5/12.5 mg Tablet etkisinde olası azalma. Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçların kullanılması bazı hastalarda; loop, potasyum tutucu ve tiyazid diüretiklerin antihipertansif, diüretik ve natriüretik etkilerini azaltabilir Akut böbrek yetmezliği riski vardır. Yüksek dozda salisilat alınmasından sonra hidroklorotiyazid, salisilatların olası merkezi sinir sistemi toksisitesini artırabilir.
 
Pressör aminler (örn. epinefrin): Hidroklorotiyazid, kullanımlarını engelleyecek kadar olmasa bile pressor aminlere yanıtı azaltabilir.
 
Kortikosteroidler, karbenoksolon, büyük miktarlarda meyan kökü, laksatifler (uzun süreli kullanımda) ve diğer kaliüretik ajanlar:
Potasyum ve magnezyum kaybını artırır (hipopotasemi ve hipomagnezemi riski)
 
Potasyum tuzları potasyum tutucu diüretikler, heparin: Serumdaki potasyum konsantrasyonunda yükselme olabilir (“Uyarılar / Önlemler” bölümüne bakınız).
 
Digitalis preparatları: Elektrolit konsantrasyonundaki değişmelerin (örn.hipokalemi, hipomagnezemi) bir sonucu olarak digitalis toksisitesinde olası artış.
 
Lityum tuzları: Lityum tuzlarının atılmasında azalma serumda artan lityum düzeylerine sebep olabilir ve lityumun kardiyotoksik ve nörotoksik etki riskini artırabilir. (lityum düzeyinin düzenli olarak takip edilmesi gereklidir) Lityum: genellikle diüretiklerle birlikte verilmemelidir.
 
Allopurinol, immünsüpressif ilaçlar, kortikosteroidler, ACTH, prokainamid, sitostatikler ve kan tablosunu değiştirebilen diğer maddeler: Kan tablosu değişikliği olasılığını artırırlar. Kortikosteroidler ve ACTH elektrolit açığını özellikle hipokalemiyi artırabilir.
 
Metildopa: Hemoliz gelişebilir.
 
Antidiyabetik ajanlar (insülin ve sülfonilüre deriveleri gibi kan şekerini düşürücü ilaçlarla tedavi): Antidiyabetiklerin etkisinde olası azalma. Antidiyabetik ilaçlarla birlikte kullanıldığında doz ayarlanmasına gerek olabilir.
 
Enteral uygulanmış iyon değiştiriciler, kolestiramin gibi: Anyonik reçinelerin varlığında hidroklorotiyazidin absorbsiyonu bozulabilir. Kolestiramin ve kolestipol reçinelerinin tek dozları hidroklorotiyazide bağlanarak gastrointestinal sistemden absorbsiyonunu sırasıyla % 85 ve % 43 oranında azaltır.
 
Kürar tipi kas gevşeticiler : Kas gevşetici etkinin kuvvetlenmesi ve daha uzun süreli olması mümkündür.
 
Alkol, barbitüratlar ve narkotikler: Ramipril alkolün etkisini artırabilir. Tiyazid grubu diüretikler alkol, barbitüratlar ya da narkotiklerle birlikte verildiğinde ortostatik hipotansiyonu potansiyalize edebilirler.
 
Paratiroid fonksiyon testleri: Hidroklorotiazid böbrek kalsiyum reabsorpsiyonunu stimüle eder ve hiperkalsemiye neden olabilir. Paratiroid fonksiyon testlerini yaparken bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.
 
Beslenme / Bitkisel İlaçlarla etkileşim: Ephedra, yohimbin ginseng ve sarımsak  preparatları ile birlikte kullanımdan kaçınılmalıdır.
Kontraendikasyonlar
Blokace Plus 2.5/12.5 mg Tablet aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:
 • ramipril, hidroklorotiyazid, diğer tiazid diüretikleri, sülfonamidler veya yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlığı olan hastalarda,
 • anjionörotik ödem geçmişi olan hastalarda (ayrıca “Advers etkiler” bölümüne bakınız).
 • 1.73 m2 vücut yüzey alanı başına kreatinin klirensi 30ml/dak’nın altındaki şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ve diyalizdeki hastalarda (hidroklorotiazid etkisiz).
 • renal arterin hemodinamik etkili stenozu bilateral arter stenozu veya tek bir böbrekte arter darlığı olan kişilerde,
 • sol ventrikül kan akımında hemodinamik olarak önemli derecede güçlük olan hastalarda (örn. aort veya mitral kapak darlığı),
 • Blokace Plus 2.5/12.5 mg Tablet tedavisini takiben kötüleşebilecek belirgin vücut elektrolit içeriği bozukluğu olan hastalarda (örn. hipokalemi, hiponatremi veya hiperkalsemi) (elektrolit bozukluğu ilerlemesi veya hayatı tehdit edici olabilen kan basıncı düşüklüğü veya böbrek yetmezliği riski).
 • şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda (sıvı ve tuz dengesizliği riski),
 • gebelik sırasında,
 • emziren annelerde. 
ADE inhibitörü tedavisindeki hastalarda, diyaliz yapılması gerektiğinde bazı yüksek-akım membranlarıyla (örn. poliakrilonitril zarlar) kullanılırsa diyalizde şoka kadar gidebilen, hayatı tehdit eden, hızlı başlangıçlı ve allerji benzeri (anafilaktoid) reaksiyonlar bildirilmiştir.
(membran üreticisinin talimatlarına da bakınız).
Blokace Plus 2.5/12.5 mg Tablet ve bu tip zarların bir arada kullanılmasından (örn. acil durumlarda veya hemofiltrasyon için) başka zarlar kullanarak veya ADE inhibitörsüz tedaviye geçilerek kaçınılmalıdır.
Benzer reaksiyonlar dekstran sülfatla uygulanan düşük dansiteli lipoprotein aferezi sırasında gözlenmiştir. Bu nedenle, bu metod ADE inhibitörleriyle tedavi edilen hastalarda kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Dozaj istenilen antihipertansif etkiye ve hastanın ilaca karşı olan toleransına bağlıdır.
RAMİPRİL HİDROKLOROTİYAZİD KOMBİNASYONU tedavisi uzun süreli tedavidir, tedavi süresi doktor tarafından ayarlanır.
Aşağıda belirtilen özel durumlar dışında şu dozaj uygulanır;
Mutad başlangıç dozu: 1 adet Blokace Plus 2.5/12.5 mg Tablet’dir. Gerekirse doz 2-3 haftalık aralarla yükseltilebilir.
İzin verilen maksimum günlük doz: 4 adet Blokace Plus 2.5/12.5 mg Tablet ’dir.
Genellikle önerilen günlük doz, sabahleyin uygulanacak tek dozdur.
Çoğu zaman günde 1 ya da 2 adet Blokace Plus 2.5/12.5 mg Tablet sonrası kan basıncı yeterli derecede düşecektir.
Gerektiğinde diğer antihipertansif ilaçlarla birlikte kullanılabilir.
 
Özel durumlar
Diüretik kullanan hastalarda doz
Diüretik kullanan hastalarda, Blokace Plus 2.5/12.5 mg Tablet tedavisine başlamadan en az 2-3 gün önce veya (diüretik etkinin sürmesine bağlı olarak) daha uzun bir süre diüretik ilaç kesilmeli veya en azından diüretik dozu azaltılmalıdır.
Doktor herbir vaka için, bu tip ilaç kesilmesinin veya azaltılmasının mümkün olup olmadığına ve bunun ne kadar süreceğine karar verecektir.
Diüretiğin kesilmesi mümkün değilse, tedavinin serbest bir kombinasyonda mümkün olan en az ramipril dozuyla başlatılması önerilir.
 
Renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz
1.73 m2 vücut yüzey alanı başına kreatinin klerensi 60-30 ml/dak.
Tedaviye sadece günde 1.25 mg ramipril ile başlanır. Derece derece ramipril dozu artırıldıktan sonra,kombinasyon tedavisine mümkün olan en düşük doz ile başlanır. İzin verilen maksimum günlük doz 2 adet Blokace Plus 2.5/12.5 mg Tablet Kreatinin klerensi ölçülemediğinde, aşağıdaki formül kullanılarak serumdaki kreatinin miktarından hesaplanabilir.
Erkekler için: kreatinin klerensi (ml/dak) =  vücut ağırlığı (kg) x (140-yaş)
                                                       72 x serumdaki kreatinin (mg/dl)
Kadınlar için: yukarıdaki sonuç 0.85 ile çarpılır.
Blokace Plus 2.5/12.5 mg Tablet kahvaltı öncesinde, sırasında ya da sonrasında yeterli miktarda su ile (yaklaşık 1/2 bardak su) çiğnenmeden yutulmalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Blokace 2.5 mg Tablet; 30 tablet içeren blister /kutu

Blokace 5 mg Tablet; 30 tablet içeren blister /kutu

Blokace 10 mg Tablet; 30 tablet içeren blister /kutu

Blokace 5/25 mg Tablet; 30 tablet içeren blister /kutu

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

Çocukların göremeyeceği , erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Blokace 2.5/12.5 mg Tablet; 30 tablet içeren blister /kutu

Uyarılar/Önlemler
Blokace Plus 2.5/12.5 mg Tablet tedavisi düzenli tıbbi gözetim gerektirir.
Genellikle tedaviye başlanmadan önce dehidratasyon, hipovolemi veya tuz noksanlığının giderilmesi önerilir (ancak birlikte kalp yetmezliği olan hastalarda bu aşırı volüm yüklenmesi riski göz önünde bulundurularak dikkatle değerlendirilmelidir).
Kan basıncında görülebilecek belirgin düşme ve olası böbrek fonksiyon bozukluğu ihtimalinin artmış olması sebebiyle aşağıdaki hasta grupları tedavinin başlangıcında ve aynı zamanda da gidişi sırasında dikkatle takip edilmelidir:
 • ağır ve özellikle malign hipertansiyonlu hastalar,
 • hipertansiyonla birlikte ağır kalp yetmezliği olan hastalar,
 • sıvı veya tuz eksikliği olan veya ortaya çıkma ihtimali bulunan hastalar,
 • önceden diüretik ilaçlarla tedavi görmüş hastalar,
 • hemodinamikle ilişkili renal arter stenozu olan hastalar.
İstenmeyen oranda bir kan basıncı düşmesinin belirgin bir risk teşkil edeceği hastalarda dikkatli takip gereklidir. İlk dozdan sonra ve daha sonra her doz yükseltilmesinde kan basıncında ani düşüş olmayana kadar kan basıncı ölçümü tekrar edilmelidir.
Kan basıncı arzu edilemeyecek derecede düşerse, hasta sırtüstü ve ayakları havada olacak şekilde yatırılmalı, diğer tedbirler ile birlikte eksilen sıvı veya hacim replasmanı yapılmalıdır.
Böbrek fonksiyonunun özellikle tedavinin ilk haftalarında kontrol edilmesi önerilir.
 
Blokace Plus 2.5/12.5 mg Tablet tedavisi serumdaki sodyum, potasyum, kalsiyum, ürik asit ve kan glukozunun düzenli olarak izlenmesini gerektirir. Böbrek fonksiyonu bozulmuş olan hastaların serumdaki potasyum miktarının daha sık izlenmesi gereklidir. Aynı zamanda potasyum tutucu diüretiklerle (örn. spironolakton) veya potasyum tuzlarıyla tedavi edilen hastalar ise çok sık kontrol edilmelidir.
Lökopeni olup olmadığını gözlemek için lökosit sayılarının düzenli olarak takip edilmesi önerilir. Lökopeni kaynaklı immün yetmezlik belirtileri, trombositopeniye bağlı kanama eğiliminin gözlenmesi durumunda da kan tablosu kontrol edilmelidir.
Yüz bölgesinde şişme, dilde kabarma veya yutma, nefes alma güçlüğü durumunda anjionörotik ödem ihtimali düşünülmelidir. Hasta bu gibi durumlarda derhal doktora başvurmalı ve bir sonraki Blokace Plus 2.5/12.5 mg Tablet dozunu almamalıdır. Dil, boğaz veya larenks anjionörotik ödemi hayatı tehtid edici olabilir, bu yüzden gereken acil tedbirlerin alınmasını gerektirir (örneğin; 1:1000’lik epinefrin solüsyonu (0.3 - 0.5 ml) hemen deri altına uygulanmalıdır).
Blokace Plus 2.5/12.5 mg Tablet’in çocuklardaki kullanımına dair henüz yeterli bilgi mevcut değildir.
 
Karaciğer yetmezliğinde
Sıvı elektrolit dengesindeki minor değişiklikler karaciğer komasını kolaylaştırabilir. Bu yüzden tiyazid diüretikleri karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır, ramipril hidroklorotiyazid kombinasyonu da aynı şekilde dikkatli bir uygulamayı gerektirir.
 
Böbrek yetmezliğinde
Vasküler böbrek hastalığı, önceden mevcut böbrek fonksiyon bozukluğu olan ve böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda dikkatli kontrol gereklidir.
 
Gebelik ve emzirme döneminde
Gebelik kategorisi D’dir. Gebeliğin ikinci ve üçüncü trimestrında ramipril alınması fötal böbrek hasarına, yüz ve kafa kemiklerinde anomalilere yol açabilir. Fötuste in utero potansiyel hipotansiyon riski oluşur. Yenidoğanlarda düşük doğum tartısı, böbrek kanlanmasında azalma ve anüri gözlenmiştir. Annede bildirilen oligohidramniyoz muhtemelen azalmış böbrek fonksiyonuyla ilişkilidir.
Gebenin elektrolit dengesinin bozulmasından dolayı hidroklorotiyazidin fötüsü etkilemesi mümkündür.
Gebelik tespit edildiğinde ramipril hidroklorotiyazid kombinasyonu tedavisi en kısa sürede kesilmelidir.
Ramipril ve hidroklorotiyazid anne sütüne geçtiğinden emziren annelerde kullanılmamalıdır. Emzirme döneminde tedavi şartsa emzirilmemelidir. Tiyazidler laktasyonu engelleyebilirler.
 
Araç ve Makine kullanma yeteneği üzerine etkileri
Diğer antihipertansif ilaçlar gibi Blokace Plus 2.5/12.5 mg Tablet kullanılması sırasında da araç ya da makine kullanırken dikkatli olunması önerilir.
 
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Blokace Plus 2.5/12.5 mg Tablet ile genellikle hafif, geçici nitelikte ve tedavinin kesilmesini gerektirmeyen yan etkiler ortaya çıkabilir. Bunlar ramipril ve hidroklorotiyazid için zaten bilinen yan etkilerdir.
 
Kan basıncı
Yüksek kan basıncının arzu edilen değere inmesi sırasında bile, özellikle tedavinin başlangıcında; sersemlik, reaksiyonlarda zayıflama, halsizlik, zayıflık ve baş dönmesi gibi konsantrasyon bozuklukluğu semptomları oluşabilir.
Kan basıncındaki aşırı düşmeyi taşikardi, palpitasyon, ortostatik hipotansiyon, denge bozukluları, bulantı, terleme, kulak çınlaması, işitme bozukluğu, görme güçlüğü, baş ağrısı, anksiyete, sersemlik ve aşırı uyku hali gibi diğer semptomlar izleyebilir. Daha sonra senkop da oluşabilir.
Nadir durumlarda, kardiyak aritmiler oluşabilir, örneğin; kan basıncındaki aşırı düşme veya elektrolit denge bozuklukları buna neden olabilir.
Blokace Plus 2.5/12.5 mg Tablet ilk dozu alındıktan ve daha sonraki bir dönemde doz yükseltildikten sonra kan basıncında arzu edilmeyen bir düşüş olabilir. Bazen ilerleyerek hayati tehlikesi olan şoka sebep olabilen kan basıncındaki belirgin düşüş daha çok;
 • ağır ve özellikle malign hipertansiyonlu hastalarda,
 • özellikle hipertansiyonla beraber ağır kalp yetmezliği olanlarda,
 • önceden diüretik tedavisi görmüş olanlarda,
 • sıvı ve tuz kaybı olanlarda,
 • hemodinamiğe etkili renal arter stenozu olanlarda görülebilir.
Vasküler stenoza bağlı perfüzyon bozuklukları
Kan basıncındaki ileri derecede bir düşüşün sonucu olarak esasen koroner kalp hastalığı olan veya beyni besleyen damarların akım yavaşlatıcı daralması söz konusu olan hastalarda hayatı tehdit eder derecede kalp kası iskemisi (anjina pektoris veya miyokard enfarktüsü) veya beyin iskemisi (apopleksi, geçici iskemik atak) oluşabilir. Dehidratasyonu takiben (özellikle yaşlı hastalarda) trombotik hemokonsantrasyon oluşabilir.
Yeterli kan basıncına ve sıvı dengesine ulaşıldığında, Blokace Plus 2.5/12.5 mg Tablet tedavisine genellikle devam edilebilir.
 
Böbrek ve elektrolit dengesi
Blokace Plus 2.5/12.5 mg Tablet tedavisi sırasında böbrek fonksiyonunda bozulma olabilir, bazı durumlarda bu hayati tehlikesi olan akut böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebilir, özellikle;
 • renovasküler hastalığı olan hastalarda,
 • böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda,
 • kalp yetmezliğinin eşlik ettiği hastalarda, kan basıncında daha belirgin bir düşmeyle birlikte
İzole vakalarda, hidroklorotiazidle tedavi sırasında interstisyel nefrit gelişebilir.
Böbrek fonksiyon bozukluğu belirtileri olarak, serumdaki kreatinin ve serumdaki üre artabilir.
Önceden var olan proteinüri ağırlaşabilir. Bununla beraber, özellikle diyabetik nefropatili hastalarda renal protein salınımı da azalabilir.
Blokace Plus 2.5/12.5 mg Tablet, özellikle kısıtlı tuz alımıyla birlikte, serumdaki sodyum konsantrasyonunda bir düşmeye neden olabilir. Hidroklorotiazid hiperkalsemi kadar hipokloremi, hipomagnezemi gelişimine sebep olur. Ayrıca, Blokace Plus 2.5/12.5 mg Tablet metabolik alkaloz gelişimine veya şiddetlenmesine yardım eder.
Ramipril serumdaki potasyum konsantrasyonunda bir artışa, buna karşılık hidroklorotiazid potasyum konsantrasyonunda bir düşmeye neden olur. Bu nedenle, Blokace Plus 2.5/12.5 mg Tablet tedavisi sırasında serum potasyum konsantrasyonunda hem bir azalma hem de bir artma görülebilir. Serum potasyum konsantrasyonundaki artışa özellikle böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda veya potasyum tutucu diüretikler ve potasyum tuzları birlikte verildiğinde rastlanır.
Elektrolit dengesindeki bozukluğun genel belirtileri yorgunluk, baş ağrısı, uyuşukluk, uykulu hal, konfüzyon, apati, kas krampları, tetani, kas zayıflığı, gastrointestinal bozukluk ve aşırı susamadır. Özellikle tedavi başlangıcında sıvı atılımında geçici artış görülebilir. Bu hidroklorotiazidin diüretik etkisinin ve kardiyak rekompansasyonun işareti olabilir.
Sıvı atılımının artması halinde-bilhassa yaşlı hastalarda-hemokonsantrasyon veya özellikle şiddetli vakalarda tromboz görülebilir.
 
Deri, kan damarları, anafilaktik ve anafilaktoid reaksiyonlar
Çok nadir bazı hallerde Blokace Plus 2.5/12.5 mg Tablet ile tedavi sırasında anjionorotik ödeme rastlanmıştır. İstenilen ADE inhibisyonuna bağlıdır ve bu da Blokace Plus 2.5/12.5 mg Tablet tedavisinin derhal kesilmesini gerektirir; diğer ADE inhibitörleri veya benzer kombinasyon preparatları da bu tip vakalarda kesilir.
Anjionörotik ödem el ve ayaklarda, yüz, dil, boğaz veya larenks bölgesinde şişkinlikle kendini belli eder.
Boğaz, dil veya larenksin anjionörotik ödemi hayati tehlikeye haiz olabilir ve acil önlemlerin alınmasını gerektirir.
Daha hafif non-anjionörotik ödem de mümkündür, örn.ayak bileğinde.
Ayrıca aşağıdaki deri ve mukoza reaksiyonları oluşabilir: Derinin ısı hissiyle beraber kızarması, konjuktivit, kaşınma ve ürtiker; nadir olarak, makulopapüler ve likenoid ekzantem ve enantem reaksiyonları, entema multiforme, alopesi, ışığa karşı cilt duyarlılığı ve azalan veya kuvvetlenen Raynoud fenomeni.
Diğer ADE inhibitörleriyle, sedef hastalığı veya pemfigus ekzanteri ve enantemi ve onikoliz görülmüştür.
Hidroklorotiyazide karşı anafilaktik reaksiyonlar (hayati tehlike yaratabilir) mümkündür.
Kaşıntılı ürtiker durumunda, derhal bir doktora  başvurulmalıdır.
Anafilaktik ve anafilaktoid reaksiyonları görülme ihtimali ve cidddiyeti (bazen hayatı tehdit edici, hızlı başlangıcı olan allerji benzeri reaksiyonlar) ADE inhibitörlerinin etkisiyle artabilir.
Desensitizasyon uygulanırken bunun gözününde bulundurulması gerekir.
 
Solunum sistemi
Muhtemelen ADE inhibisyonuna bağlı olarak, sık sık gıcık yapan kuru bir öksürük olur, Bu genellikle geceleri ve hasta yatar durumdayken daha kötüdür ve kadınlarda ve sigara içmeyenlerde daha sık görülür. Bazı vakalarda başka ADE inhibitörüne geçiş faydalı olabilir. Ancak, öksürük hastanın ADE inhibitörü kullanmasını tamamen engelleyebilir.
Muhtemelen ADE inhibisyonuna bağlı olarak, rinit, sinüzit, bronşit ve özellikle kuru öksürüklü hastalarda bronkospazm ortaya çıkabilir.
Hidroklorotiazid uygulanması olası alerjik reaksiyona bağlı olarak pnömoniye ve akciğer ödemine neden olabilir.
Dispne ortaya çıkar veya ağırlaşırsa, hasta derhal bir doktora başvurmalıdır.
 
Sindirim sistemi
Sindirim sisteminde reaksiyonlar gelişebilir, örneğin ağızda kuruluk, oral mukoza irritasyonu veya enflamasyonu, sindirim bozuklukları, konstipasyon, diyare, bulantı ve kusma, gastritteki gibi karın ağrısı, üst abdominal rahatsızlık (bazen yüksek pankreatik enzim düzeyleriyle birlikte), pankreatit, karaciğer enzimlerinde ve/veya serum bilirubininde yükselme, kolestatik sarılık (safra pigment salgısının azalmasına bağlı sarılık), karaciğer fonksiyon bozukluğunun diğer formları ve –kimi zaman hayatı tehdit edici- hepatit.
 
Laboratuar bulguları
Kan tablosu
Kan tablosunda aşağıdaki değişiklikler olabilir: eritrosit sayısı ve hemoglobin içeriğinde (aynı zamanda izole vakalarda hemolitik anemi), trombosit ve lökosit sayısında (hatta nötropeni gibi görünen) hafiften ağıra değişen bir azalma.
Agranülositoz, kemik iliği depresyonu ve pansitopeni.
Hayatı tehdit edici olabilen kan tablosundaki bu tip değişmeler, daha çok böbrek fonksiyon bozukluğu ve eşlik eden kollajen doku hastalığı olan veya ilaçlarla tedavi edilen hastalarda görülür.
“İlaç etkileşmeleri” ve “Uyarılar/Önlemler” bölümüne de bakınız.
 
Diğer advers etkiler
Denge bozuklukları, görme bozuklukları, baş ağrısı, sinirlilik, huzursuzluk, titreme, uyku bozuklukları, konfüzyon, iştah azalması bastırılmış duygulanım anksiyete hissi, paraestezi, tat alma bozukluğu (örn. madeni tat), tat almada azalma ve hatta kaybolma, kas krampları ve aşırı düşük kan basıncında genellikle olabildiği gibi ve diğer advers etkilerin olası sonucu olarak erektil impotans ve libido azalması ortaya çıkabilir.
Vaskülit, miyalji, artralji, ateş ve eozinofili de oluşabilir. Ayrıca diğer ADE inhibitörleriyle yüksek değerlerde antinükleer antikorlar görülmüştür. Hidroklorotiazid uygulanmasıyla zaman içinde, lupus eritematozus gelişimi tarif edilmiştir.
Hidroklorotiazidle tedavi sırasında – ve böylece, Blokace Plus 2.5/12.5 mg Tablet ile ürik asitin artan serum konsantrasyonları meydana gelebilir. Özellikle ürik asit düzeyleri yükselmiş olan hastalarda gut ataklarına neden olabilir.
Hidroklorotiazid, glukoza toleransı azaltabilir.
Diabetes mellitus’lu hastalarda metabolik kontrolün bozulmasına neden olabilir.
İlerlememiş bir diabetes mellitus ilk defa kendini gösterebilir.
Hidroklorotiazid serumdaki kolesterol ve trigliseridde bir artışa sebep olabilir.
Kan basıncının düşmesi hastanın konsantrasyonunu, hareketini ve dolayısıyla şehir trafiğine aktif olarak katılmayı veya makinaların kullanılmasını güçleştirebilir. Bu durum daha çok tedavinin başında veya alkolle alındığı zaman söz konusudur.
 
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.