Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi
Marka BONVIVA
Etken Madde Kodu SGKF5H-IBANDRONIK ASIT 3 MG/3 ML Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ENJEKTÖR-KARTUŞ/AMBALAJ
ATC Kodu M05BA06
ATC Açıklaması İbandronik asit
NFC Kodu NC
NFC Açıklaması Parenteral Kullanıma Hazır IV Enjektörler
Kamu Kodu A11757
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 165,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 165,33 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği 86,78 TL
Reçete Tipi
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E573B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Bonviva ile tedavide doz aşımı ile ilgili özel bir bilgi bulunmamaktadır.
Bu bileşik sınıfı hakkındaki bilgiler doğrultusunda intravenöz doz aşımı hipokalsemi, hipofosfatemi ve hipomagnezemi ile sonuçlanabilir. Kalsiyum, fosfor ve magnezyum serum değerlerinde klinik olarak düşüşler olduğunda, sırasıyla intravenöz kalsiyum glukonat, potasyum veya sodyum fosfat ve magnezyum sülfat uygulanmalıdır.
Endikasyonlar
Bonviva kırık riskini azaltma amacıyla postmenopozal osteoporoz tedavisinde endikedir.
Farmakodinamik Özellikler
İbandronatın farmakodinamik etkisi, kemik yıkımının inhibisyonudur. Yapılan çalışmalarda, ibandronat gonadal fonksiyonun durması, retinoid, tümör ya da tümör parçalarından kaynaklanan deneysel uyarımlı kemik erimesini engellemiştir.
 
İbandronatın yüksek potensi ve terapötik alanı doz ayarlamalarında daha esnek olabilmeye ve nispeten düşük dozlarda ve uzun ilaçsız dönemleri olan aralıklı tedavi uygulanmasına imkan sağlamaktadır.
 
Günlük ve 9-10 haftaya varan dozsuz aralıklarla aralıklı oral ibandronik asit uygulamasının her ikisinde de, Bonviva’nın kırığa-karşı etkinlik ortaya koyduğu, klinik çalışma ile doğrulanmıştır.
 
Postmenopozal kadınlarda hem günlük hem de aralıklı (üç ay başına 9-10 haftalık ilaçsız bir dönemi olan) oral ve intravenöz Bonviva dozları, kemik kollajen bozunmasının üriner biyokimyasal göstergelerinin bastırılması gibi biyokimyasal değişiklikler yaratmıştır.
 
Bonviva intravenöz enjeksiyon serum CTX seviyelerini tedaviye başladıktan 3-7 gün sonra ve osteokalsin seviyelerini 3 ay içinde düşürür.
 
Tedavinin kesilmesinin ardından, postmenopozal osteoporozla ilişkili olarak, tedavi öncesi patolojik yüksek kemik yıkımı oranlarına dönüş olmuştur.
 
Günlük Bonviva 2.5 mg ve her üç ayda bir, 1 mg’a kadar aralıklı dozlarda i.v. uygulamanın postmenopozal kadınlarda iki ve üç yıllık tedaviden sonra yapılan kemik biyopsilerinin histolojik analizleri, kemiklerin normal kalitede olduğunu göstermiştir ve mineralizasyon bozukluğu belirtisi bulunmamıştır.
 
Etki Mekanizması
İbandronat bisfosfonatların nitrojen içeren grubuna ait olan çok güçlü bir bisfosfonattır, kemik dokuları üzerinde seçici olarak etki eder ve kemik oluşumunu direkt olarak etkilemeden özel olarak osteoklast etkinliğini inhibe eder. Osteoklast aktivitesi azalırken kemik oluşumu etkilenmez.
 
İbandronatın kemik dokusu üzerindeki seçici etkisi, bu bileşiğin kemiğin mineral matriksini gösteren hidroksiapatit için olan yüksek afinitesine dayanmaktadır. İbandronat kemik oluşumu üzerinde doğrudan bir etkisi olmaksızın kemik yıkımını azaltır. Postmenopozal kadınlarda, artmış kemik döngüsünü premenopozal seviyelere düşürür ve kemik kütlesinde progresif bir net kazanç sağlar.
 
Günlük veya aralıklı ibandronat uygulaması, serum ve üriner kemik döngüsü biyokimyasal gösterge seviyelerinde azalma, artmış kemik mineral yoğunluğu (KMY; BMD: Bone mineral density) ve kırık insidansında düşme ile kendini gösteren azalmış kemik yıkımı ile sonuçlanır.
 
Etkinlik/Klinik çalışmalar
 
Postmenopozal osteoporoz tedavisi
 
Bonviva 3 ayda bir 3 mg: 
Postmenopozal osteoporozlu kadınlarda randomize, çift-kör, çok uluslu, eşit etkinlik çalışmasında 3 ayda bir kez Bonviva 3 mg intravenöz enjeksiyonun etkinliği gösterilmiştir. Bütün hastalar günde 400 IU D vitamini ve 500 mg kalsiyum almıştır.
 
Kemik mineral yoğunluğu (KMY) 
3 ayda bir kez Bonviva 3 mg’nın, lomber omurga KMY açısından günlük oral Bonviva 2.5 mg’dan üstün olduğu gösterilmiştir. Birinci yılda başlangıca göre artış, lomber omurga KMY’de 3 ayda bir 3 mg grubunda % 4.8 ve günlük 2.5 mg grubunda % 3.8 olmuştur. Bu iyileşme yaş ve geçmişte kırık öyküsü olmasından bağımsızdır.
 
3 ayda bir 3 mg intravenöz enjeksiyon ve günlük oral 2.5 mg gruplarında sırasıyla toplam kalça için % 2.4 ve % 1.8, femur boynu için % 2.3 ve % 1.6 ve trokanter için % 3.8 ve % 3.0’lık KMY artışları gözlenmiştir.
 
Lomber omurga KMY için 3 ayda bir 3 mg intravenöz enjeksiyon alan hastaların % 92.1’i, günlük oral 2.5 mg kullanan hastaların % 84.9’u 12. ayda KMY’lerini artırmış veya değerlerini korumuştur. Toplam kalça KMY için, 3 ayda bir 3 mg intravenöz enjeksiyon hastaların % 82.3’ü yanıt verirken, günlük oral 2.5 mg kullanan hastaların % 75.1’i yanıt vermiştir. Lomber omurga ve toplam kalça KMY’si birleştirerek, KMY’sini artıran veya koruyan hastaların 12. aydaki oranı, 3 ayda bir 3 mg intravenöz enjeksiyon alan hastalarda % 76.2, günlük oral 2.5 mg kullanan hastalarda % 67.2 olmuştur.
 
Kemik döngüsünün biyokimyasal işaretleri
Ölçümlenen tüm zaman noktalarında serum CTX düzeylerinde klinik olarak anlamlı azalmalar gözlenmiştir. 12. ayda başlangıca göre değişiklikler 3 ayda bir 3 mg intravenöz enjeksiyon rejiminde -% 58.6 ve günlük oral 2.5 mg rejiminde -% 62.6 olurken, 3 ayda bir 3 mg intravenöz enjeksiyon grubundaki hastaların % 64.9’u yanıt veren olarak değerlendirilirken, günlük oral 2.5 mg kullanan hastaların % 64.8’i yanıt veren olarak değerlendirilmiştir. Kırıkların önlenmesinde 3 ayda bir Bonviva 3 mg intravenöz enjeksiyonun en az günlük oral Bonviva 2.5 mg kadar etkili olması beklenmektedir.
Farmakokinetik Özellikler
İbandronatın etki yeri kemikte olduğu için, farmakolojik etkileri direkt olarak gerçek plazma konsantrasyonlarıyla ilişkili değildir. Bu yapılan çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir; bu çalışmalarda uygulanan toplam doz aynı olmak şartıyla, günlük rejim veya birkaç haftalık ilaçsız bir dönemin yer aldığı aralıklı rejimden sonra ibandronat etkinliğinin eşdeğer olduğu gösterilmiştir. İbandronatın plazma konsantrasyonları, 0.5 mg ila 6 mg arası yapılan intravenöz uygulama sonucu, doza bağlı olarak artar.
 
Dağılım
İlk sistemik maruziyetten sonra ibandronat hızla kemiğe bağlanır ya da idrarla atılır. İnsanlarda dağılımın görünen terminal hacmi en az 90 L’dir ve kemiğe ulaşan doz miktarı dolaşıma giren dozun %40-50’si olarak hesaplanmıştır. İnsan plazmasında protein bağlanması düşüktür (terapötik konsantrasyonlarda yaklaşık %85 olarak belirlenmiştir) ve bu nedenle ilaç-ilaç etkileşim potansiyeli düşüktür.
 
Metabolizma 
İbandronatın metabolize olduğuna dair bir bulgu yoktur. İbandronat insan P450 1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ve 3A4 izozimlerini in vitro olarak inhibe etmez.
 
Eliminasyon
İntravenöz uygulamayı takiben ibandronatın emilen kısmı kemik absorpsiyonu ile dolaşımdan uzaklaştırılır (%40-50) ve geri kalanı böbrekler tarafından değişmeden elimine edilir.
 
Görünen yarılanma ömrü aralığı doz ve analiz duyarlılığına bağlıdır ancak görünen terminal yarılanma ömrü genellikle 10-72 saat aralığındadır.
 
Erken plazma düzeyleri intravenöz uygulamanın 3 saat ardından hızla pik değerlerin %10’una düşmektedir.
 
İbandronatın toplam klerensi 84-160 mL/dk aralığındaki ortalama değerlerle düşüktür. Renal klerens (sağlıklı postmenopozal kadınlarda yaklaşık 60 mL/dk), toplam klerensin %50-60’ına denk gelir ve kreatinin klerensiyle ilgilidir. Görünen toplam ve renal klerens arasındaki farkın kemik tarafından tutulumu yansıttığı kabul edilmektedir. 
 
Özel klinik durumlarda farmakokinetik
 
Cinsiyet
İbandronik asidin farmakokinetiği kadınlarda ve erkeklerde benzerdir.
 
Böbrek yetmezliği olan hastalarda
Farklı derecelerde böbrek yetmezliği olan hastalarda ibandronatın renal klerensi, kreatinin klerensi ile doğrusal olarak ilgilidir.
 
Hafif ya da orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir (kreatinin klerensi 30 mL/dk’ya eşit ya da daha yüksek).
 
Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi 30 mL/dk’dan az), 0.5 mg intravenöz uygulamadan sonra toplam, renal ve non-renal klerensler sırasıyla, %67, %77 ve %50 oranında düşmüştür ancak tolere edilebilirlikte maruziyetin artmasıyla ilişkili bir azalma olmamıştır.
 
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda ibandronik asidin farmakokinetiği ile ilgili veri yoktur. Metabolize olmayan ibandronatın klerensinde karaciğerin özel bir rolü yoktur ancak renal atılım ve kemikte tutulum yoluyla temizlenir. Bu nedenle karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Buna ilaveten ibandronatın terapötik konsantrasyonlarda proteine bağlanma oranı düşük olduğu için (%85), ağır karaciğer yetmezliğinde görülen hipoproteinemi, serbest plazma konsantrasyonlarında klinik olarak anlamlı bir artışa yol açmaz.
 
Yaşlılar
İbandronatın metabolize olmadığı bilindiğinden, yaşlı hastalarla genç hastalar arasında ibandronat eliminasyonundaki tek farklılığın renal fonksiyonlarda yaşa bağlı değişiklikler olması beklenmektedir (Bkz. Böbrek yetmezliği olan hastalarda). Yaşa bağlı olarak doz ayarlaması gerekli değildir.
 
Çocuklar
18 yaşın altındaki hastalarda Bonviva’nın güvenlik ve etkinliği araştırılmamıştır.

 

Farmasötik Şekli
Enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga
Formülü
Her bir kullanıma hazır şırınga
3 ml’lik çözelti içinde 3 mg ibandronik aside eşdeğer miktarda 3.375 mg ibandronik asit, monosodyum tuzu, monohidrat içerir.
Diğer maddeler: Sodyum klorür, glasiyal asetik asit, sodyum asetat, enjeksiyonluk su.
İlaç Etkileşmeleri
İbandronat ana insan hepatik P450 izoenzimlerini inhibe etmediğinden, klinik olarak anlamlı ilaç etkileşimleri olası görünmemektedir. Ayrıca plazma protein bağlanması  terapötik konsantrasyonlarda düşüktür ve bu nedenle diğer ilaçlarla yer değiştirmesi beklenmez. İbandronat yalnızca renal atılıma uğrar ve herhangi bir biyotransformasyondan geçmez. Atılım yolu, diğer ilaçların atılımında yer alan bilinen asidik ya da bazik transport sistemlerini içermemektedir.
Postmenopozal kadınlarda yapılan farmakokinetik etkileşim çalışmaları tamoksifen ya da hormon replasman tedavisi (östrojen) ile herhangi bir etkileşim olmadığını kanıtlamıştır.

Multipl myeloma hastalarında intravenöz ibandronatmelfalan/prednisolon ile birlikte uygulandığında etkileşim görülmemiştir

Kontraendikasyonlar
  • Bonviva ibandronata veya ilacın içerdiği yardımcı maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlılık gösteren hastalarda kontrendikedir.
  • 3 ayda bir 3 mg intravenöz enjeksiyon şeklinde verilen Bonviva tedavi edilmeyen hipokalsemisi bulunan hastalarda kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Tavsiye edilen doz her üç ayda bir 15-30 saniyelik intravenöz enjeksiyon şeklinde uygulanan 3 mg’dır.
Hastalar destekleyici kalsiyum ve D vitamini almalıdırlar.
Bir dozun atlanması durumunda uygun olan ilk durumda enjeksiyon uygulanmalıdır. Daha sonraki enjeksiyonlar, son enjeksiyon gününden itibaren 3’er ay arayla olacak şekilde programlanmalıdır.   
 
Özel doz talimatları
 
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda:
Doz ayarlaması gerekli değildir (Bkz. Farmakokinetik Özellikler; Özel Popülasyonlarda Farmakokinetik).
 
Böbrek yetmezliği olan hastalarda:
Serum kreatini 200 mmol/l (2.3 mg/dl)’ye eşit ya da daha az olan veya kreatinin klerensi (ölçülen veya tahmin edilen) 30 ml/dk’ya eşit ya da daha fazla olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.
Serum kreatini 200 mmol/l (2.3 mg/dl)’den fazla olan veya kreatinin klerensi (ölçülen veya tahmin edilen) 30 ml/dk’dan az olan hastalarda yapılan çalışmalardan elde edilen klinik verinin sınırlı olmasından dolayı 3 ayda bir 3 mg intravenöz enjeksiyon şeklinde verilen Bonviva kullanımı önerilmemektedir (Bkz. Farmakokinetik Özellikler; Özel Popülasyonlarda Farmakokinetik).
 
Yaşlılar
Doz ayarlaması gerekli değildir .
 
Çocuklar
18 yaşın altındaki hastalarda Bonviva’nın güvenlik ve etkinliği araştırılmamıştır.
 
Kullanma Talimatı
Bonviva enjeksiyonu tek kullanım içindir. Yalnızca partikül içermeyen, berrak çözelti içeren şırıngalar kullanılmalıdır.
Intravenöz kullanım konusunda özel dikkat gösterilmelidir.
Bonviva var olan intravenöz enfüzyon kanalından uygulanırsa, yalnızca izotonik salin veya %5 dekstroz solüsyonu ile uygulanmalıdır. Kullanılmayan enjeksiyonluk çözelti, şırınga ve iğne lokal gereklilikler gereği imha edilmelidir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Bonviva 150 mg film kaplı tablet, 1 ve 3 adet, blisterde
Ruhsat Sahibi

Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi,
Eski Büyükdere Asfaltı No:17/A
34398 Maslak/İstanbul
Tel: (0212) 366 90 00 Faks: (0 212) 285 22 00

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

24.06.2008 – 124/98

Saklama Koşulları
30°C’ninaltındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Bonviva 3 mg/3 ml enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır şırınga, 1 adet
Uyarılar/Önlemler
Diğer intravenöz uygulanan bisfosfonatlar gibi Bonviva da serum kalsiyum değerlerinde geçiçi düşüşlere neden olabilir.
Hipokalsemi ve diğer kemik ve mineral metabolizma rahatsızlıkları Bonviva enjeksiyon tedavisine başlamadan önce etkili şekilde tedavi edilmelidir. Bütün hastalar için yeterli miktarda kalsiyum ve D vitamini alımı önemlidir.Hastalar destekleyici kalsiyum ve D vitamini almalıdırlar.
Serum kreatini 200 mmol/l (2.3 mg/dl)’den fazla olan veya kreatinin klerensi (ölçülen veya tahmin edilen) 30 ml/dk’dan az olan hastalarda, yapılan çalışmalardan elde edilen klinik verinin sınırlı olmasından dolayı 3 ayda bir 3 mg intravenöz enjeksiyon şeklinde verilen Bonviva kullanımı önerilmemektedir (Bkz. Farmakokinetik Özellikler; Özel Popülasyonlarda Farmakokinetik).
Tedavi sırasında, böbrek üzerine potansiyel yan etkiye sahip ilaç tedavisi görenler veya hastalığı bulunanlar tıbbi açıdan düzenli olarak kontrol edilmelidir.  
Doku hasarına neden olabileceği için Bonviva kullanıma hazır şırıngayı intra-arteriyal veya paravenöz uygulamamaya özel dikkat gösterilmelidir.
Bisfosfonatlarla tedavi edilen hastalarda çene osteonekrozu vakaları rapor edilmiştir. Bu vakalar çoğunlukla dental tedavi gören kanser hastalarında görülmekle birlikte, bazıları da postmenopozal osteoporoz hastalarında ve diğer vakalarda görülmüştür. Kanser teşhisi, birlikte sürdürülen tedaviler (örn. kemoterapi, radyoterapi, kortikosteroidler) ve birlikte görülen hastalıklar (örn. anemi, koagülopati, enfeksiyon, önceden var olan dental rahatsızlık) çene osteonekrozu için bilinen risk faktörleridir. Vakaların büyük çoğunluğu intravenöz bisfosfonatlarla tedavi gören hastalarda raporlanmıştır ancak bazıları oral tedavi gören hastalarda da görülmüştür.
Bisfosfonat tedavisi sırasında çene osteonekrozu gelişen hastalarda, dental ameliyat durumu kötüleştirebilir. Dental prosedürlere ihtiyaç duyan hastalarda bisfosfonat tedavisinin kesilmesinin çene osteonekrozu riskini azalttığına dair veri bulunmamaktadır. Tedaviyi sürdüren hekim, her hasta için yarar/risk değerlendirmesini yaparak tedavi planına karar vermelidir.
 
Genel tavsiye
 
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı
  
Gebelik kategorisi: C
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
3 aylık doz rejimine özel çalışmalar yapılmamıştır. Bonviva’nın gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. 
 
Gebelik dönemi
Bonviva gebelik ve emzirme dönemi boyunca kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Hamile kadınlarda Bonviva ile edinilmiş klinik deneyim yoktur. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik veya fetal gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. Günlük intravenöz doz rejimiyle tedavi edilen sıçanlarda ve tavşanlarda ibandronik asidin direkt bir fetal toksik veya teratojenik etkisi olduğu yönünde bir kanıt yoktur. Vücut ağırlığı kazanımı sıçanlarda F1 yavrusunda azalmıştır.
 
Laktasyon dönemi
Bonviva’nın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
 
Üreme yeteneği
Üreme toksisite çalışmalarında ibandronik asidin sıçanlardaki diğer advers etkileri, bir sınıf olarak bisfosfonatlarda gözlenenlerdir. Bunlar implantasyon bölgelerinin sayısındaki düşüş, doğal doğumun engellenmesi (distosi) ve viskeral varyasyonlardaki artıştır (renal pelvis üreter sendromu).
 
Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkisi
Bonviva’nın araç ve makine kullanımı üzerine etkisi ile ilgili yapılmış herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.
Üretim Yeri
F.Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, İsviçre lisansı ile Vetter Pharma-Fertigung GmbH Co. KG, Langenargen, Almanya
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Postmenopozal osteoporoz tedavisi
Osteoporozlu postmenopozal kadınlardaki bir-yıllık çalışmada 3 ayda bir uygulanan Bonviva 3 mg intravenöz enjeksiyon ile günlük oral Bonviva 2.5 mg’ın genel güvenlik profilinin benzer olduğu gösterilmiştir. Advers ilaç reaksiyonlarının çoğunluğu şiddet açısından hafif ile orta şiddette olmuştur. Çoğu vakada tedavinin kesilmesine gerek olmamıştır.
Aşağıdaki tablo bir-yıllık pivotal faz III çalışmada 3 ayda bir kez Bonviva 3 mg intravenöz enjeksiyon veya intravenöz plasebo enjeksiyonu ve günlük oral Bonviva 2.5 mg ile tedavi edilen hastaların % 1’inden fazlasında ortaya çıkan advers ilaç reaksiyonlarının listesini vermektedir. Bonviva 3 mg/3 ml enjeksiyon ile tedavi edilirken, oral olarak tedavi edilen hastalarda görülene eşit veya az olarak rapor edilen advers etkiler eklenmemiştir. Tablo günlük oral Bonviva 2.5 mg kullanılan 3 yıllık kemik-kırık çalışmasında deney ilacıyla ilgili olası ya da mümkün ilişkili advers olayları göstermektedir.
Tablo ayrıca her iki çalışmada, Bonviva ile tedavi edilen hastalarda, plasebo ile tedavi edilen hastalardakinden daha yüksek görülme sıklığı ile ortaya çıkan advers ilaç reaksiyonlarını göstermektedir.
Tablo: Faz III osteoporoz çalışması (bir-yıllık çalışma) ve Faz III kırığa karşı çalışma (üç-yıllık çalışma), araştırmacı tarafından tedaviye bağlı olması mümkün veya muhtemel olarak değerlendirilmiş olan, sık görülen advers ilaç reaksiyonları (> 1/100, £ 1/10)

 
Bir yıllık çalışma
Üç yıllık çalışma
Sistem Organ Sınıfı/Advers ilaç reaksiyonu
Bonviva intravenöz enjeksiyon
3 ayda bir 3 mg
(N=469) (%)
Plasebo intravenöz
enjeksiyon + günlük oral Bonviva 2.5 mg (N=465)
(%)
Günlük oral Bonviva 2.5 mg
(N=977)
(%)
Plasebo
(N=975)
(%)
Gastrointestinal Sistem Bozuklukları
 
 
 
 
Karın ağrısı
13 (2.8)
15(3.2)
21 (2.1)
28 (2.9)
Dispepsi
12 (2.6)
18 (3.9)
40 (4.1)
26 (2.7)
Bulantı
8 (1.7)
12 (2.6)
18 (1.8)
22 (2.3)
Konstipasyon
5 ( 1.1)
7 (1.5)
3 (0.3)
9 (0.9)
Diyare
5 (1.1)
2 (0.4) 
14 (1.4)
10 (1.0)
Gastrit
5 (1.1)
4 (0.9) 
7 (0.7)
5 (0.5)
Kas-İskelet Sistemi
Bozuklukları
 
 
 
 
Artralji
11 (2.3)
4(0.9)
4 (0.4)
4 (0.4)
Miyalji
8(1.7)
4 (0.9)
18 (1.8)
8 (0.8)
Kas-kemik ağrısı
5 (1.1)
2 (0.4)
-
-
Genel Sistem Bozuklukları
 
 
 
 
Grip-benzeri hastalık*
22 (4.7)
4 (0.9)
3 (0.3)
2 (0.2)
Halsizlik
{"@context": "http://schema.org","@type": "Drug","name": "BONVIVA ROCHE 3 MG/3 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR SIRINGA","url":"https://www.ilachakkinda.com/bonviva-roche-3-mg-3-ml-enjeksiyonluk-cozelti-iceren-kullanima-hazir-siringa-9954","description":"BONVIVA ROCHE 3 MG/3 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR SIRINGA yan etkileri, ilaç fiyatı, ilaç prospektüsü, kullanım talimatları, ne için kullanılır ve nasıl kullanılır","manufacturer": {"@type": "Organization","name": "Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi,"}}