Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Astrazeneca İlaç San.ve Tic.Ltd.Şti.
Marka BRICANYL
Etken Madde Kodu SGKFSA-TERBUTALIN SULFAT
Ambalaj Miktarı 50
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu R03CC03
ATC Açıklaması Terbutalin
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A01447
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,1 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,13 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Bulgu ve belirtiler: Başağrısı, anksiyete, tremor, bulantı,tonik kas krampları, palpitasyon, taşikardi ve kardiyak aritmi. Bazen kan basıncında düşme görülebilir.
 
Laboratuvar bulguları: Bazen hiperglisemi ve laktikasidoz gelişebilir. ß2-agonistler, potasyumun redistribüsyonu sonucu hipokalemiye yol açabilir.
 
Tedavi: Genellikle hiçbir tedavi gerekli değildir. Yüksek miktarlarda terbütalin sülfat alındığından kuşkulanılıyorsa aşağıdaki önlemlere başvurulabilir:
 
Mide lavajı uygulanır, aktif karbon verilir. Asit-baz dengesi, kan şekeri ve elektrolit düzeyleri kontrol edilir. Kalp hızı, kalp ritmi ve kan basıncı izlenir. Bricanyl doz aşımında tercih edilen antidot, kardiyoselektif beta-blokerlerdir. Ancak, beta-reseptör blokerleri, bronkospazm hikayesi bulunan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. ß2-agonist etkiye bağlı olarak periferik damar direnci, kan basıncında belirgin bir düşmeye neden olacak kadar azalırsa, hacim genişletici bir çözelti verilmelidir.
 
Endikasyonlar
Bronşiyal astım. Kronik bronşit, amfizem ve bronkospazmın komplikasyon olarak ortaya çıktığı diğer akciğer hastalıkları.
Farmakodinamik Özellikler
Terbütalin, temel olarak ß2-reseptörlerini uyararak bronşiyal düz kasların gevşemesini, endojen spazmojenlerin salgılanmasının inhibisyonunu, endojen mediyatörlerin yol açtığı ödemin inhibisyonunu, mukosiliyer klerensin artmasını ve uterus kasının gevşemesini sağlayan bir adrenerjik agonisttir.
 
Klinik araştırmalarda terbütalin sülfat tabletlerinin bronkodilatasyon etkisinin 8 saate kadar devam ettiği gösterilmiştir.
Farmakokinetik Özellikler
Terbütalin sülfat, ince barsak duvarında ve karaciğerde büyük oranda ilk geçiş metabolizmasına uğrar. Biyoyararlanımı yaklaşık %10'dur ve terbütalin aç karnına alındığında yaklaşık %15’e yükselir. En yüksek terbütalin plazma konsantrasyonuna 3 saat içinde ulaşılır. Terbütalin esas olarak sülfürik asitle konjuge edilerek metabolize edilir ve sülfat konjugatı olarak atılır. Aktif metaboliti yoktur.
Farmasötik Şekli
Tablet 
Formülü
Her tablette 2.5 mg terbütalin sülfat bulunur.
İlaç Etkileşmeleri
ß-reseptör blokerleri (göz damlaları dahil), özellikle selektif olmayanlar,
ß-agonistlerin etkisini kısmen ya da tamamen ortadan kaldırabilir.
 
ß2-agonist tedavisi hipokalemiye neden olabilir ve ksantin türevleri, steroidler ve diüretikler hipokalemiyi şiddetlendirebilir (“Uyarılar/Önlemler” bölümüne bakınız).
 
Trisiklik antidepresanlar ve MAO inhibitörleri terbütalinin toksik etkisini artırır.
Kontraendikasyonlar

Bileşiminde bulunan maddelere aşırı duyarlılık.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Bricanyl tablet, astımın ve bronkospazmın komplikasyon olarak ortaya çıktığı diğer akciğer hastalıklarının idame tedavisinde kullanılır.
 
Doz, hastanın durumuna göre ayarlanmalıdır.
 
Erişkinler: İlk 1-2 hafta içinde günde 3 defa 2.5 mg (1 tablet) önerilir. Doz, gerekiyorsa daha sonra günde 3 defa 5 mg’a (2 tablet) yükseltilebilir.
 
Çocuklar: Günde 3 defa vücut ağırlığının her kilogramı için 0.075 mg.
<20 kg: Günde 3 defa ¼ - ½ tablet.
20-30 kg: Günde 3 defa ½ - 1 tablet.
>30 kg: Günde 3 defa 1-2 tablet.

 

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Bricanyl® Durules® 5 mg: Her yavaş salımlı film tablette 5 mg terbütalin sülfat içeren 50 tabletlik ambalajlarda. 
Bricanyl® Ekspektoran şurup: Her 5 mL’de 1.5 mg terbütalin sülfat ve 66.5 mg gayakol gliseril eter (guaifenesin) içeren 100 mL’lik şişelerde.
Bricanyl® İnhalasyon İçin Sprey Süspansiyon: Her inhalasyonda 0.25 mg’lık terbütalin sülfat dozu sağlayan 400 dozluk, 10 mL aerosol tüpü ve inhalasyon cihazı bulunan ambalajlarda.
Bricanyl Turbuhaler Toz İnhalatör 0.5 mg/doz: Her inhalasyonda kuru toz halinde 0.5 mg terbutalin sülfat sağlayan 200 dozluk plastik inhalasyon cihazı bulunan ambalajlarda.
Saklama Koşulları
30°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
50 tabletlik blister ambalajlarda.
Uyarılar/Önlemler
Tüm ß2-agonistlerinde olduğu gibi, tirotoksikozlu hastalarda ve iskemik kalp hastalığı, taşiaritmi ya da ağır kalp yetmezliği gibi ağır kardiyovasküler hastalığı bulunanlarda dikkatli olunmalıdır.
 
ß2-agonistlerinin hiperglisemik etkileri nedeniyle, diyabetli hastalarda başlangıç döneminde kan şekeri daha sık aralıklarla kontrol edilmelidir.
 
ß2-agonist tedavisi, ağır hipokalemiye yol açabilir. Hipoksi bu riski arttırabileceğinden, özellikle ağır akut astım nöbetlerinde dikkatli olunmalıdır. Uygulanan ek tedaviler hipokalemik etkiyi güçlendirebilir.(“İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler” bölümüne bakınız). Bu tür durumlarda, serum potasyum düzeyinin izlenmesi önerilir.
 
Taşikardi ile ilgili olan kardiyak aritmiler ve digital intoksikasyonuna bağlı gelişen taşikardilerde kullanılmamalıdır.
 
Aşırı ve uzun süreli kullanımı tolerans gelişmesine neden olabilir. Aşırı kullanımda paradoksik bronkokonstrüksiyon gelişebilir. Bu durumda terbutalin alımı derhal kesilmelidir. Tokolizde kullanıldığında, aşırı hidrasyon, çoklu gebelik, okült sepsis ve altında yatan kardiyak hastalık gibi risk faktörleri ile ilişkili maternal pulmoner ödem
 
riski mevcuttur. Bu mevcut riski azaltmak için günlük sıvı alımını 2,5-3 litre ile sınırlandırarak, sodyum alımını azaltmak ve maternal nabzı 130 atım/dakika altında tutmak gereklidir.
 
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım
Gebelik Kategorisi: B
 
Hayvanlarda ve insanlarda herhangi bir teratojenik etki saptanmamışsa da, gebeliğin ilk üç ayında dikkatli olunması önerilir.
 
Terbütalin süte geçer, ancak terapötik dozlarda bebek üzerinde herhangi bir etki göstermesi beklenmez.
 
ß2-agonist tedavisi uygulanan annelerin prematür bebeklerinde geçici hipoglisemi görüldüğü bildirilmiştir.
 
Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi
Bricanyl tablet, araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemez.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Yan etkilerin şiddeti alınan doza ve uygulama yoluna bağlıdır. Tedaviye düşük dozlarla başlanması, çoğu kez yan etkileri azaltır. Bugüne kadar bildirilmiş olan tremor, başağrısı, bulantı,tonik kas krampları,taşikardi ve palpitasyon gibi yan etkilerin tümü sempatomimetik aminlere özgü etkilerdir. Bu etkilerin çoğunluğu, tedavinin ilk 1-2 haftası içinde kendiliğinden kaybolur.
Tüm b2-agonistlerde olduğu gibi, nadiren, kardiyak aritmiler (atriyal fibrilasyon, supraventriküler taşikardi ve ekstrasistoller) bildirilmiştir
 
Ürtiker ve eksantem görülebilir.
 
Uyku bozuklukları ile ajitasyon, hiperaktivite gibi davranış bozuklukları gözlenmiştir.
 
Titreme sık olarak görülen, sinirlilik ve huzursuzluk nadir olarak görülen yan etkilerdir.
 
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.