Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Astrazeneca İlaç San.ve Tic.Ltd.Şti.
Marka BRICANYL
Etken Madde Kodu SGKFSB-TERBUTALIN SULFAT Akciger uygulaması
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu R03AC03
ATC Açıklaması Terbutalin
NFC Kodu EP
NFC Açıklaması Akciğerlere Uygulanan Ünite Dozlu Tozlar
Kamu Kodu A01446
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 11,49 TL (11 Nisan 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 11,49 TL (3 Ocak 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Bulgular ve belirtiler: Başağrısı, anksiyete, tremor, bulantı, tonik kas krampları, palpitasyon, taşikardi, aritmi. Bazen kan basıncında düşme görülebilir.
 
Laboratuvar bulguları: Bazen hiperglisemi ve laktik asidoz görülebilir.
ß2-agonistleri, potasyum redistribüsyonu sonucu hipokalemiye yol açabilir.
 
Tedavi:
Genellikle tedavi gerekmez. Yüksek miktarlarda terbütalin sülfat yutulduğundan kuşkulanılıyorsa aşağıdaki önlemler alınmalıdır:
Mide lavajı yapılır, aktif karbon verilir. Asit-baz dengesi, kan şekeri ve elektrolit düzeyleri belirlenmelidir. Kalp hızı ve ritmi ile kan basıncı izlenmelidir. Bricanyl doz aşımında tercih edilen antidot, kardiyoselektif beta-blokörlerdir. Ancak, hikayesinde bronkospazm bulunan hastalarda beta-reseptör blokerleri kullanılırken dikkatli olunmalıdır. ß2’lerin periferik vasküler dirençte neden olduğu azalma kan basıncının düşmesinde belirgin bir rol oynuyorsa, hacim genişletici bir sıvı uygulanmalıdır.
Endikasyonlar
Bronşiyal astım. Kronik bronşit, amfizem ve bronkospazmın komplikasyona yol açıcı bir faktör olduğu diğer akciğer hastalıklarında kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler
Terbütalin, temel olarak ß2-reseptörlerini uyararak, bronş düz kaslarının gevşemesini, endojen spazmojenlerin salgılanmasının inhibisyonunu, endojen mediyatörlerin yol açtığı ödemin inhibisyonunu ve mukosiliyer klerensin artmasını sağlayan bir adrenerjik agonisttir.
 
İnhalasyon yoluyla kullanılan terbütalin, birkaç dakika içinde etkisini gösterir ve etkisi 6 saate kadar devam eder. Akut astım nöbetleri sırasında bile Bricanyl Turbuhaler tedavisi etkilidir.
Farmakokinetik Özellikler
Absorpsiyon ve Dağılım
Normal inhalasyon hızlarında ölçülü dozun yaklaşık %20-30’u akciğerlere ulaşır.
 
Metabolizma ve eliminasyon
Terbütalin, temel olarak sülfürik asitle konjuge edilerek metabolize edilir ve sülfat konjugatı şeklinde atılır. Aktif metaboliti yoktur.
Farmasötik Şekli
Bricanyl® Turbuhaler®
Toz inhalatör
Formülü
Her inhalasyon dozunda,
Terbütalin sülfat...................... 0.5 mg
İlaç Etkileşmeleri
Beta-reseptör blokörleri (göz damlaları dahil), özellikle selektif olmayan beta-blokörler, beta-reseptör uyarıcılarının etkilerini kısmen ya da tamamen inhibe edebilir.
 
ß2-agonist tedavisi sonucu hipokalemi ortaya çıkabilir ve ksantin türevleri, steroidler ve diüretikler ile yapılan ek tedaviler hipokalemiyi şiddetlendirebilir.
 
Trisiklik antidepresanlar ve MAO inhibitörleri terbütalinin toksik etkisini artırır.
Kontraendikasyonlar

Terbütaline karşı aşırı duyarlılık.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Bricanyl Turbuhaler, düzenli aralıklar yerine gerek duyulduğu anda kullanılmalıdır.
Doz hastanın durumuna göre ayarlanmalıdır.
 
Erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar: Gerektiğinde 0.5 mg. Ağır durumlarda, tek doz halinde 1.5 mg (3 inhalasyon) uygulanabilir. Bir gün içinde uygulanan toplam doz 6 mg’ı aşmamalıdır.
 
3-12 yaşlarındaki çocuklar: Gerektiğinde 0.5 mg. Ağır durumlarda tek doz halinde 1 mg (2 inhalasyon) uygulanabilir. Bir gün içinde uygulanan toplam doz 4 mg’ı aşmamalıdır. Küçük çocuklara Bricanyl Turbuhaler önermeden önce, kullanım talimatını uygulayabileceklerinden emin olunmalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Bricanyl tablet: Her tablette 2.5 mg terbütalin sülfat içeren 50 tabletlik ambalajlarda.
Bricanyl Durules tablet: Her uzun etkili tablette 5 mg terbütalin sülfat içeren 50 tabletlik ambalajlarda.
Bricanyl İnhaler: Her inhalasyonda 0.25 mg’lık terbütalin sülfat dozu sağlayan 400 dozluk, 10 mL aerosol tüpü ve inhalasyon cihazı bulunan ambalajlarda.
Bricanyl Ekspektoran şurup: Her 5 mL’de 1.5 mg terbütalin sülfat ve 66.5 mg gayakol gliseril eter (guaifenesin) içeren 100 mL’lik şişelerde
Saklama Koşulları

30 °C altındaki oda sıcaklığında, kapağı kapalı olarak saklanmalıdır. Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her inhalasyonda kuru toz halinde 0.5 mg terbütalin sülfat sağlayan 200 dozluk plastik inhalasyon cihazı bulunan ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler
Daha önce etkili olan bir dozun semptomlarda aynı miktarda düzelme sağlamamaya başlaması astımın ağırlaşmaya başladığınının bir göstergesi olabileceğinden, böyle bir durumda hasta en kısa zamanda bir sağlık
kurumuna başvurmalıdır. ß2-agonist inhalasyonları tekrarlanarak hastanın yeniden değerlendirilmesi geciktirilmemelidir.
 
Tüm ß2-agonistlerinde olduğu gibi, tirotoksikozlu hastalarda, iskemik kalp hastalığı, taşiaritmi ya da ağır kalp yetmezliği gibi ağır kardiyovasküler hastalığı olanlarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
 
ß2-agonistlerinin hiperglisemik etkileri nedeniyle, diyabetli hastalarda başlangıçta ek kan şekeri kontrollerinin yapılması önerilir.
 
ß2-agonist tedavisi, ciddi hipokalemiye yol açabilir. Hipoksi, hipokalemi riskini artırabileceğinden, özellikle akut ağır astım nöbetlerinde dikkatli olunmalıdır. Uygulanan ek tedaviler hipokalemik etkiyi güçlendirebilir. Bu tür durumlarda serum potasyum düzeyinin izlenmesi önerilir.
 
Taşikardi ile ilgili olan kardiyak aritmiler ve digital intoksikasyonuna bağlı gelişen taşikardilerde kullanılmamalıdır.
 
Aşırı ve uzun süreli kullanımı tolerans gelişmesine neden olabilir. Aşırı kullanımda paradoksik bronkokonstrüksiyon gelişebilir. Bu durumda terbutalin alımı derhal kesilmelidir. Tokolizde kullanıldığında, aşırı hidrasyon, çoklu gebelik, okült sepsis ve altında yatan kardiyak hastalık gibi risk faktörleri ile ilişkili maternal pulmoner ödem riski mevcuttur. Bu mevcut riski azaltmak için günlük sıvı alımını 2,5-3 litre ile sınırlandırarak, sodyum alımını azaltmak ve maternal nabzı 130 atım/dakika altında tutmak gereklidir. 
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım
Gebelik kategorisi B
İnsanlarda ve hayvanlarda hiçbir teratojenik etkisi gözlenmemiştir. Bununla birlikte, gebeliğin ilk üç ayı içinde dikkatli olunması önerilir.
Terbütalin anne sütüne geçer. Ancak terapötik dozlarda kullanıldığında bebek üzerinde bir etkisinin olması beklenmez.
 
ß2-agonist tedavisi uygulanan annelerin yeni doğan prematür bebeklerinde geçici hipoglisemi görüldüğü bildirilmiştir.
Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi
Bricanyl Turbuhaler, araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemez.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Önerilen dozlarda yan etkiler seyrek görülür. Terbütalin inhalasyon yoluyla kullanıldığında, sistemik dolaşıma geçen ilaç miktarı farmakolojik olarak aktif konsantrasyonlara ulaşmadığından önemli sistemik etkilerin görülmesi beklenmez. Tremor, başağrısı, tonik kas krampları ve palpitasyon gibi bildirilmiş yan etkilerin hepsi sempatomimetik aminlerin karakteristik etkileridir. Bu etkilerin çoğunluğu tedavinin ilk 1-2 haftası içinde kendiliğinden geçer.
 
Tüm b2-agonistlerde olduğu gibi, nadiren, kardiyak aritmiler (atriyal fibrilasyon, supraventriküler taşikardi ve ekstrasistoller) bildirilmiştir.
 
Ürtiker ve ekzantem görülebilir.
 
Uyku bozuklukları ve ajitasyon, hiperaktivite gibi davranış bozuklukları görülebilir.
 
Etki mekanizması bilinmemekle birlikte, inhalasyon yoluyla kullanılan ilaçlar nadiren bronkospazma yol açabilir.
Titreme sık olarak görülen, sinirlilik ve huzursuzluk nadir olarak görülen yan etkilerdir.
 
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.