Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abbott Laboratuarları
Marka BRUFEN
Etken Madde Kodu SGKF5I-IBUPROFEN
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M01AE01
ATC Açıklaması Ibuprofen
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A10178
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 13,96 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 12,46 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,34 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E026C
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

İbuprofen doz aşımının toksisitesi, alınan ilaçmiktarına ve alımdan itibaren geçen süreye bağlıdır. Sık olmamakla birlikte ibuprofen doz aşımıyla tıp literatüründe ciddi toksisite ve ölüm bildirilmiştir. İbuprofen doz aşımının en sık bildirilen belirtileri karın ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik ve uyuklama halidir. Diğer santral sinir sistemi belirtileri baş ağrısı, kulak çınlaması,MSS (Merkezi Sinir Sistemi)depresyonu ve konvülziyonları içerir. Seyrek olarak metabolik asidoz, koma, akut böbrek yetmezliği ve apne (primer olarak çok küçük çocuklarda) oluşabilir. Hipotansiyon, bradikardi, taşikardi ve atriyal fibrilasyon benzeri kardiyovasküler toksisiteler de bildirilmiştir.
Akut ibuprofen doz aşımının tedavisi primer olarak destekleyici tedavidir. Hipotansiyon, asidoz ve gastrointestinal kanamanın tedavisi gerekebilir. Akut dozaşımı durumlarında apomorfinle kusturularak veya lavajlamide boşaltılmalıdır. Kusturma yöntemi en çok ilaç alındıktan sonraki 30 dakika içinde etkilidir. İbuprofenin absorpsiyon ve geriemilimini azaltmada oral yolla verilen tıbbi kömür yararlı olabilir.
Her bir pediyatrik olgunun bireysel bazda değerlendirilmesi gerekmesine rağmen çocuklarda beden ağırlığının kilogramı başına hesaplanan ibuprofen alım miktarı toksisite gelişme potansiyelini tahmin etmede yardımcı olabilir. Kilogram başına 100 mg’den düşük ibuprofen dozajının toksisiteye yol açması olası değildir. Kilogram başına 100–200 mg ibuprofen alan çocuklar kusturularak ve en az 4 saat gözlem altında tutularak tedavi edilebilir. Kilogram başına 200–400 mg ibuprofen alan çocukların midesi hemen boşaltılmalı ve bir sağlık kurumunda en az 4 saat gözlem altında tutulmalıdır. Kilogram başına 400 mg’ı aşkın dozda ibuprofen alan çocuklara acil tıbbi yardım, dikkatli gözlem ve uygun destekleyici tedavi gerekebilir. Konvülziyon riski ve mide içeriğinin aspirasyon potansiyeli nedeniyle 400 mg/kg’ı aşkın doz aşımında apomorfinle çocukların kusturulması önerilmez.
Yetişkin hastalarda bildirilen doz alımı öyküsü toksisitenin derecesini tahmin ettiremez. Doz aşımı sırasındaki koşullara göre doktora danışma ve takip gerekliliği konusu değerlendirilmeye alınmalıdır. Semptomatik yetişkin hastalar gözlem için bir sağlık kurumuna kabul edilmelidir. İbuprofenin spesifik bir antidotu yoktur.
Endikasyonlar
Brufen® 600 mg FilmTablet,
Romatoid artrit ve osteoartritin semptom ve bulgularının düzeltilmesi, hafif ve orta derece ağrıların rahatlatılması ve primer dismenore tedavisinde endikedir.
Farmakodinamik Özellikler

İbuprofen nonsteroid antiinflamatuar ilaçların (NSAİİ) propiyonik asit grubunun bir üyesidir. İbuprofen [+]S- ve [-]R-enantiyomerlerin rasemik bir karışımıdır.İbuprofen analjezik, antiinflamatuar ve antipiretik aktiviteye sahiptir ve bu özellikler inflamasyon ve ağrıda semptomatik düzelme sağlamaktadır. İbuprofenin terapötik etkilerinin siklooksijenaz enzimi üzerindeki inhibitör etkisinin bir sonucu olduğu düşünülmektedir. Bu inhibitör etki, prostaglandin sentezinde belirgin bir düşmeyle sonuçlanmaktadır.

Farmakokinetik Özellikler
Emilim:
İbuprofen gastrointestinal kanaldan kolaylıkla emilerek kullanımdan bir iki saat sonra doruk serum konsantrasyonlarına ulaşılır.
Eliminasyon yarı ömrü ortalama iki saattir.

Dağılım:
İbuprofen, plazma proteine yüksek oranda (20 g/ml’de % 99’dan fazlası) bağlanır. Proteine bağlanması doygunluk derecesine bağımlı olup 20 g/ml’in üstü konsantrasyonlarda doğrusal değildir.Verilen oral dozaja göre ibuprofenin dağılımhacminde yaş ve ateşe bağlı olarak değişiklikler oluşur. Onbir yaş üstü ateşli çocuklarda dağılım hacmi yaklaşık 0.2L/kg iken yetişkinlerde yaklaşık 0.12L/kg düzeyindedir.

Metabolizma:
İbuprofen, oral uygulamadan sonraki 24 saat içinde idrarla hidroksi (%25) ve karboksipropil (%37) ve propiyonik asit metabolitleri şeklinde atılır. İdrarda saptanan serbest ve konjüge ibuprofen oranları sırasıyla % 1 ve % 14 düzeyindedir. İlacın geri kalan bölümünün feçesle metabolitler ve emilmemiş ilaç formu şeklinde atıldığı saptanmıştır.

Atılım:
İbuprofen hızla metabolize olup idrarla atılır. Son dozdan 24 saat sonra ibuprofenin atılımı hemen hemen tamamlanmıştır. Plazma yarı ömrü yaklaşık 2 saat olup bifazik bir eliminasyon süresi-zaman eğrisi gösterir. Çocuklar ve yetişkinler arasında ilacın terminal eliminasyon hızı ve yarı ömrü açısından hiçbir farklılık gözlenmemiş olmasına karşın toplam klerenste yaşa ve ateşin derecesine bağlı değişiklikler oluşur.
Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü

Beher Brufen® 600 mg FilmTablet, 600 mg ibuprofen içerir. Bileşiminde yer alan boyar maddeler Opaspray Beyaz M-1-7111B ve Titanyum dioksit, E 171’dir.

İlaç Etkileşmeleri
Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim (ADE) inhibitörleri ve diüretikler gibi anti-hipertansifler:
NSAİİ’ler ADE inhibitörlerin antihipertansif etkilerini azaltabilir.
 
Lityum tuzları ve metotreksat:
NSAİİ’ler eliminasyonda azalmaya neden olabilirler.
 
Antikoagülanlar:
NSAİİ’ler antikoagülan etkiyi artırabilir.
 
Aspirin: 
NSAİİ içeren başka ürünlerde olduğu gibi, artan advers etki potansiyeli nedeniyle, birlikte verilmesi genellikle önerilmemektedir.
 
Kardiyak Glikozidler:
NSAİİ’ler kardiyak yetmezliği alevlendirebilir, glomerüler filtrasyon hızını azaltabilir ve plazmada kardiyak glikozid düzeylerini artırabilirler. 
 
Siklosporin:
NSAİİ’lerle nefrotoksisite riskinde artış.
 
Kortikosteroidler:
NSAİİ’lerle gastrointestinal kanama riskinde artış.
 
Furosemid: 
İbuprofen furosemid ve tiyazidlerin natriüretik etkisini azaltabilir. Brufen® 600 mg Film Tablet ile kombine tedavi sırasında hasta böbrek yetmezliği belirtileri ve diüretik etkinlik açısından dikkatle gözlenmelidir.
 
H2 Antagonistleri:
Simetidin veya ranitidinin ibuprofenle birlikte verilmesi ibuprofenin serum konsantrasyonlarını herhangi bir şekilde yükseltmemektedir.
Kontraendikasyonlar

Geçmişlerinde peptik ülser hikayesi veya halen aktif peptik ülser olan hastalarda kullanılmamalıdır. Daha önce ibuprofen, aspirin veya diğer NSAİİ’ lere karşı astım, rinit, ürtiker gibi aşırı duyarlılık reaksiyonu gelişen hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Yetişkinler: 
Önerilen doz, bölünmüş dozlar halinde günde 1200 ila 1800 mg’dır. Bazı hastalarda 600 ila 1200 mg/gün dozunda idame edilebilir. Şiddetli ve akut olgularda dozajın akut faz geçene kadar artırılması avantajlı olabilir. Günlük doz, bölünmüş dozlar halinde verilen 2400mg’ı geçmemelidir. Ancak gerektiğinde, doz 3200 mg’a yükseltilebilir. Bu durumda hasta yakından izlenmelidir.
Tabletler bol miktar suyla birlikte yutulmalıdır.

Yaşlılar: 
Dozajın bireysel olarak ayarlanmasını gerektiren böbrek veya karaciğer fonksiyon bozuklukları olmadıkça özel doz modifikasyonlarına gerek yoktur. Bu grupta dozajla birlikte dikkatli olunmalıdır.
Bütün endikasyonlarda doz her hasta için ayarlanmalı ve en düşük doz verilmelidir.

Çocuklar: 
İbuprofen 7 kilogramdan küçük olan çocuklar için önerilmemektedir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Brufen® 400 mg Draje, 20 ve 30 drajelik blister ambalajlarda,
Brufen® 800 mgYavaş Salımlı FilmTablet, 14 ve 28 film tabletlik blister ambalajlarda,
İbufen® Pediatrik Şurup, 5 ml’lik ölçekte 100 mg ibuprofen içeren 100 ml’lik şişelerde piyasaya sunulmuştur.
Ruhsat Sahibi
ABBOTT Laboratories, ABD lisansı ile,
Abbott Laboratuarları İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.,
Ekinciler Cad., Hedef Plaza,
34810 Kavacık–Beykoz/İstanbul
Ruhsat Tarihi Ve Numarası

05.02.2009-126/72

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Brufen® 600 mg FilmTablet, 20 ve 30 film tabletlik blister ambalajlarda piyasaya sunulmuştur.

Uyarılar/Önlemler

Gastrointestinal (Gİ) Kanama ve Perforasyon Riski:

Kronik olarak NSAİ ilaçlarla tedavi edilen hastalarda kanama, ülser ya da perforasyon gibi ciddi gastrointestinal toksisite herhangi bir zamanda meydana gelebilir. Bu olaylar önceden belirti verebilir ya da vermeyebilir. Dispepsi gibi genellikle tedavinin erken döneminde gelişen önemsiz üst gastrointestinal sistem sorunları sık görülmesine rağmen hastalarda Gİ sistem yan tesirleri belirmese bile uzun süreli NSAİİ’lar ile tedavi edilen hastalarda ülserasyon ve kanama açısından doktorlar dikkatli olmalıdır.

Öncel Gİ olaylar ve peptik ülser hastalığıyla ilişkili olduğu bilinen alkolizm, sigara kullanımı gibi başka risk faktörleri öyküsü olanlar dışında başka hiçbir faktör (örn: yaş, cinsiyet) artan bir riskle ilişkilendirilmemektedir.Yaşlı ve düşkün hastalar diğer bireylere göre ülserasyon veya kanamayı daha az tolere etmektedirler. Ölümcül Gİ olayların çoğuna ilişkin kendiliğinden raporlar bu popülasyonu ilgilendirmektedir. Nispeten yüksek dozların kullanımının (önerilen dozaj sınırları içinde) düşünülmesi için, tedaviden yüksek Gİ risk potansiyeline rağmen tatminkâr bir yarar beklenmiş olunması gerekir.

Anafilaktik Reaksiyonlar:

Önceden ibuprofen kullanmamış olan hastalarda bile anafilaktik reaksiyonlar oluşabilir. Bronkospazmodik reaktivitesi olan hastalara (örn: astım), nazal poliplilere, veya anjiyoödem öyküsü olan hastalarda Brufen® 600 mg FilmTablet dikkatli kullanılmalıdır. Böyle bir anafilaktik reaksiyon oluştuğunda acil tıbbi yardım istenmelidir.

İlerlemiş Böbrek Hastalığı:

İlerlemiş böbrek hastalığında Brufen® 600 mg FilmTablet tedavisi uygulanmamalıdır.

Renal kan akımında veya kan hacminde bir azalmaya yol açan prerenal durumlarda, renal prostoglandinlerin renal perfüzyonunun sürdürülmesini destekleyici bir rolü vardır. Bu hastalarda ikinci bir çeşit renal toksisite görülebilir. Bu hastalarda NSAİİ uygulaması prostaglandin oluşumunda doza bağlı bir azalmaya neden olabilir ve böbrekte belirgin dekompanzasyonu ağırlaştırabilir. Böbrek fonksiyonları bozulanlar, kalp yetmezliği olanlar, karaciğer bozukluğu olanlar, diüretik alanlar ve yaşlılar daha yüksek bir böbrek dekompanzasyonu riski taşırlar. NSAİİ tedavisinin kesilmesi tipik olarak tedavi öncesi duruma geridönüşümü sağlar.

Yorgunluk, bitkinlik, iştahsızlık gibi hafif azotemiyle uyumlu olabilen belirti ve bulgular gösteren yüksek risk altında, uzun süre ibuprofen kullanan hastaların böbrek fonksiyonları izlenmelidir. Bazı olgularda serum kreatinin ve BUN (Kan Üre Nitrojeni) düzeyleri belirti veya belirtiler oluşmaksızın yükselebilir.

İbuprofen birincil olarak böbreklerden atıldığından önemli böbrek disfonksiyonu olan hastalar yakından izlenmeli ve ilaç birikiminden kaçınmak için dozajın azaltılması öngörülmelidir. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda ibuprofenin güvenilirliğine  ilişkin prospektif çalışmalar yürütülmemiştir.

Sıvı Toplanması:

İbuprofen kullanımına ilişkin sıvı toplanması ve ödem bildirilmiş olduğundan kardiyak dekompanzasyon veya hipertansiyon öyküsü olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Hematolojik Etkileri:

Brufen® 600 mg FilmTablet trombosit agregasyonunu inhibe etmesine karşın salisilik asitin aksine trombosit fonksiyonu üzerine etkisi geridönüşümlü, daha az şiddetli ve daha kısa sürelidir. Hemostatik bozuklukları olan hastalarda zaten uzamış kanama süresi daha fazla uzayacağından intrinsik koagülasyon bozuklukları ve antikoagülan tedavisi alanlarda Brufen® 600mg Film Tablet dikkatle kullanılmalıdır. İbuprofen, diğer NSAİİ’ler gibi, trombosit agregasyonunu inhibe edebilir ve kanama zamanını uzatabilir.

Karaciğer üzerine etkileri:

Karaciğer disfonksiyonunu düşündüren belirti ve/veya bulgular gösteren veya karaciğer testleri anormal hastalar Brufen® 600 mg FilmTablet tedavisindeyken daha ciddi hepatik reaksiyon gelişim kanıtları açısından değerlendirilmelidir.

Diğer NSAİİ’lerle olduğu gibi ibuprofenle de sarılık ve ölümcül hepatit gibi ciddi hepatik reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar seyrek olmasına rağmen, karaciğer testleri bozulur veya kötüleşir, karaciğer hastalığıyla uyumlu klinik belirti ve bulgular gelişir veya sistemik belirtiler (örn.eozinofili, döküntüler vb.) oluşursa Brufen® 600 mg FilmTablet kesilmelidir.

Aseptik Menenjit:

İbuprofen tedavisindeki hastalarda nadiren ateş ve komayla birlikte aseptik menenjit gözlenmiştir. Sistemik lupus eritematosus ve ilişkin bağ dokusu hastalıklarında daha büyük bir olasılıkla oluşmasına rağmen altta yatan kronik hastalığı olmayanlarda da aseptik menenjit rapor edilmiştir. Brufen® 600 mg FilmTablet alan hastalarda menenjit belirti ve bulguları gelişirse ibuprofen ile olası ilişkisi göz önüne alınmalıdır.

Diğer Önlemler:

Brufen® 600 mg Film Tablet’in farmakolojik aktivitesi ateş ve inflamasyonu azaltarak altta yatan hastalıkların tanısal belirtilerinden yararlanılmasını bir ölçüde engelleyebilir.

Sürrenal yetersizliği belirtilerinin alevlenmesinden kaçınmak için uzun süre kortikosteroid alan hastaların tedavi programına ibuprofen eklendiğinde kortikosteroidler birden kesilmemeli, yavaş yavaş azaltılmalıdır.

Bulanık ve/veya az görme, skotomlar ve/veya renkli görmeyle ilgili bozukluklar bildirilmiştir.

Taşıt ve Makina Kullanımına Etkisi:

Bilinen bir etkisi yoktur.

Gebelerde ve Laktasyonda Kullanımı:

Gebelikte Kullanım:Gebelik Kategorisi: B

Hamilelik sırasında mümkünse ibuprofen kullanımından kaçınılmalıdır. NSAİİ’lerin fötal kardiyovasküler sistem üzerindeki etkileri açısından geç hamilelik döneminde kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Doğum ve doğum eylemi öncesinde ibuprofen kullanılmamalıdır.

Laktasyonda Kullanım:

İbuprofenin emziren annelerde kullanılması önerilmemektedir.

Üretim Yeri
FAMAR SA
7, Anthoussa str.,
153 49 Anthoussa
Atina,Yunanistan
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Kardiyovasküler Sistem:Serebrovasküler olaylar, hipotansiyon, kardiyak fonksiyonları sınırda olan hastalarda konjestif kalp yetmezliği, kan basıncında yükselme, aritmi

Sindirim Sistemi: Ödem, bulantı, kusma, diyare, abdominal ağrı, melena, dispepsi, hematemez, ülseratif stomatit, gastrointestinal hemoraji, gastrit, duodenum ülseri, gastrik ülser, hazımsızlık, kabızlık, gastrointestinal dolgunluk hissi, pankreatit, duodenit, özofajit, hepatorenal sendrom, karaciğer nekrozu, karaciğer yetmezliği, hepatit, sarılık, karaciğer testlerinde anormallikler, genel bozukluklar ve uygulama yolu rahatsızlığı. Epidemiyolojik veriler, yaygın olarak kullanılan, aspirin dışındaki yedi adet oral NSAİİ arasında ibuprofenin en düşük üst gastrointestinal toksisite riskine sahip ilaç olduğunu göstermektedir  

SinirSistemi:Baş dönmesi, vertigo, baş ağrısı, sinirlilik hali, depresyon, uykusuzluk, konfüzyon, duygusal kararsızlık, uyuklama, konvülsiyonlar, ateş ve komayla birlikte aseptikmenenjit (Bknz. Uyarılar/Önlemler), sersemlik, parestezi, halüsinasyonlar, pseudo tümör serebri

Deri ve Ekleri:Çeşitli tipte döküntü, pruritus, ürtiker, purpura, anjiyoödem ve daha az sıklıkla büllöz dermatozlar (epidermal nekroliz ve eritema multiforme dahil) olmak üzere değişik deri bozuklukları, kaşıntı, vezikülobüllöz döküntüler, Stevens-Johnson sendromu, alopesi, eksfoliyatif dermatit, Lyell sendromu (toksik epidermal nekroliz), fotosensitivite reaksiyonları

Duyu Organları:Tinnitus, görme bozuklukları, optik nörit, işitme kaybı, ambliyopi, konjüktivit, diplopi, katarakt, gözlerde ve ağızda kuruma, dişeti ülserleri, rinit

Kan ve Lenfatik Sistem Bozuklukları:Nötropeni, agranülositoz, aplastik anemi ve hemolitik anemi, purpurayla birlikte veya yalnız başına trombositopeni, eozinofili, hemoglobin ve hematokrit düzeylerinde düşüş, pansitopeni

Solunum sistemi:Apne, astım, bronkospazm veya dispneyi içeren solunum yolları reaktivitesi

Genel Vücut: Spesifik olmayan alerjik reaksiyon, anafilaktik reaksiyonlar, serum hastalığı, lupus erythematosus sendromu, Henoch Schönlein vasküliti

Ürogenital Sistem:İnterstisyel nefrit, nefrotik sendrom ve böbrek yetmezliği dahil çeşitli böbrek nefrotoksisite formları, böbrek papiller nekrozu, tübüler nekroz, glomerülit, kreatinin klirensinde azalma, poliüri, azotemi, sistit, hematüri  

Metabolizma ve Endokrin Sistem:Jinekomasti, hipoglisemik reaksiyon, asidoz
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.