Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Münir Şahin İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka BUTOPAN
Etken Madde Kodu SGKF5A-HIYOSIN-N-BUTILBROMUR Parenteral
Ambalaj Miktarı 6
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu A03BB01
ATC Açıklaması Bütilskopolamin
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu A01516
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 10,65 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,5 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 2,9 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E135A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Solunum yolları açık tutulmalı, su, elektrolit, asid baz dengesi sağlanmalıdır.
Eksitasyon, delirium, konvulsiyonlar varsa; intravenöz diazepam.
Hipotansiyon ve şok halinde; intravenöz Noradrenalin veya Metaraminol enfüzyonu.
Solunum depresyonu varsa; suni solunum veya respiratör
Şiddetli antimuskarinik belirtilere karşı; yavaş intravenöz Fizostigmin 0.5-2 mg, dakikada 1 mg’ ı geçmemek üzere total olarak 5 mg’ a kadar verilebilir. (çocuklarda bir defada 0.5-1 mg, total 2 mg’ a kadar verilebilir) Veya Neostigmin metilsulfat intramüsküler 0.5-1 mg, 2-3 saat ara ile tekrarlanır.
Endikasyonlar
 • Mide, duodenum, ince ve kalın bağırsak, üreter, mesane ve safra yollarının spazm, spastik ağrı ve koliklerinde,
 • Spastik dismenorede,
 • Postoperatif bulantı ve kusmaların tedavisinde,
 • Doğumda kollum spazmlarının giderilmesinde ve plasentanın çıkarılmasını kolaylaştırmada,
 • Endoskopik muayenelerde, küçük ürolojik ve jinekolojik müdahalelerde spazmların önlenmesinde endikedir.
Farmakodinamik Özellikler

Skopolamin N-butil bromür bir kuvaterner amonyum derivesi olup Asetilkolinin muskarinik ve nikotinik reseptörlerdeki etkilerini kompetitif antogonizm yoluyla inhibe eder. Ancak atropinden farklı olarak nikotinik reseptörleri bloke edici etkisi antimuskarinik etkisinden fazladır. Miyenterik pleksus (Auerbach-Meissner) ve intramural nöronlardaki nikotinik kolinerjik reseptörlerin inhibisyonu, gastrointestinal sistem, ureter ve mesanede tonus, motilite ve peristaltik kontraksiyonları azaltır, safra yolları ve safra kesesi üzerinde rölaksan etki hasıl eder. Bir kuvaterner amonyum derivesi olduğundan Skopolamin N-butil bromür hemato-ensefalik engeli geçemez ve göze konjuktiva yoluyla nüfuzu zayıftır. Skopolamin N-butil bromürün terapötik dozlarda merkezi sinir sistemi üzerindeki etkisi ve periferik antimuskarinik etkileri minimaldir.

Farmakokinetik Özellikler

Skopolamin N-butil bromür karaciğerde enzimatik hidrolizle metabolize olur. Parenteral olarak verilen ilacın bir kısmı idrarla atılır, bir kısmı safra ile itrah edilerek barsağa geçer.

Farmasötik Şekli

Ampul

Formülü

1 ml. lik ampulde Skopolamin N-butil bromür:20 mg

Yardımcı maddeler : Sodyum klorür 6.2 mg ve enjeksiyonluk su k.m. ihtiva eder

İlaç Etkileşmeleri

Sekonder antimuskarinik etki gösteren Amitriptilin, Maprotilin, Pimozid gibi ilaçlarla birlikte kullanılması etkisini arttırarak toksisite potansiyelini yükseltebilir.

Siklopropan anestezisi verilen hastalarda kullanıldığında ventriküler aritmiler görülebilir.

Mide sekresyon ve motilitesini azalttığından Ketokonazol absorpsiyonunu önemli ölçüde azaltabilir.

Uzun etkili (sustained release) ve barsak kaplamalı (enteric-coated) potasyum preparatlarıyla birlikte kullanılırsa intestinal ülserasyon riski artar.

Metoklopromid’ in gastrointestinal motilite üzerindeki etkisi Skopolamin N-butil bromür tarafından antagonize edilebilir. Antasidler, Sodyum bikarbonat, Asetozolamid idrarı alkalinize ederek ilacın itrahını geciktirebilir ve antimuskarinik etkiyi şiddetlendirebilir. Kortikosteroidler ve ACTH ile birlikte kullanıldığında intraoküler basınç artmasına sebep olabilir.

Kontraendikasyonlar
BUTOPAN, aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır :
 • Skopolamin N-bütil bromür’e veya formüldeki herhangi bir maddeye karşı aşırı hassasiyet,
 • Dar açılı glokom,
 • Kalp hastalıkları; özellikle aritmiler, konjestif kalp yetmezliği, koroner hastalık ve mitral stenoz,
 • Gastrointestinal sistemin obstrüktif hastalıkları, 
 • Myasthenia gravis,
 • Prostat hipertrofisi, idrar retansiyonu, mesane boynu obstrüksiyonu,
 • Pilor stenozu ve intestinal atonide
Kullanım Şekli Ve Dozu
Butopan Ampul intramüsküler, intravenöz veya subkutan enjeksiyon şeklinde kullanılır.
 
Erişkinlerde ve 12 yaşından büyük adolesanslarda
 
Günde birkaç kez intramüsküler, subkutan veya yavaş olarak intravenöz yoldan 1-2 ampul Butopan uygulanabilir. Enjeksiyonlar 6-8 saat aralarla yapılmalıdır.
Günlük en yüksek doz olan 100 mg aşılmamalıdır.
 
Süt çocuklarında ve küçük çocuklarda
 
Günde birkaç kez intramüsküler , subkutan veya yavaş olarak intravenöz yoldan vücut ağırlığının kilogram (kg) başına 0.3-0.6 mg kullanılabilir.
Günlük en yüksek doz olan vücut ağırlığının kg’ ı başına 1.5 mg aşılmamalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Butopan 10 mg Draje, 20 draje içeren blister ambalajlarda.

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30°C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Butopan 20 mg/1 ml, 6 ya da 100 Ampul

Uyarılar/Önlemler

Çocuklar, sarışınlar, Down Sendromu (Mongolizm) hastaları, spastik paralizi hastaları antimuskarinik etkilere aşırı hassasiyet gösterebilir.Çocuklar, yaşlılar, zayıf ve debil hastalar, kardiyovasküler, renal ve hepatik hastalığı olanlar antimuskariniklerin etkilerine daha hassas olabilir.Barsak enfeksiyonu ve diaresi olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Motiliteyi azalttığından toksin ve mikropların retansiyonuna sebep olabilir.Antimuskarinikler ter salgısını inhibe ettiğinden çok sıcak ortamda ve ateşli hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Skopolamin N-butil bromür başta sersemlik, uyuklama ve görmede bulanıklık yapabilir. Otomobil ve makine kullananlar bu konuda uyarılmalıdır. 

GEBELİK VE EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANIM:
Gebelik Kategorisi: C
Gebelikte Kullanım: Uzun deneyimler sonucunda gebelik sırasında zararlı etkileri olduğuna dair deliller gözlenmemiştir. Gebelik döneminde, ilk üç ayda, ilaç kullanımı ile ilgili genel uyarılar dikkate alınmalıdır.
Emzirme/Laktasyonda Kullanım: Antimuskarinikler laktasyonu inhibe eder. Ancak Skopolamin N-butil bromür'ün anne sütüne geçme ihtimali zayıftır. Emziren kadınlarda kullanılmasının güvenilir bir uygulama olup olmadığı henüz gösterilmemiştir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Ancak yüksek dozlarda verildiğinde aşağıdaki yan etkiler görülebilir :
Gastrointestinal sistem : Konstipasyon, meteorismus.
Göz : Görme bulanıklığı, midriasis, ışığa duyarlılık, göz içi basıncında artma.
Solunum sistemi : Ağız, burun, boğaz kuruluğu; solunum zorluğu, kürariform solunum paralizi.
Kas sistemi : Yorgunluk, kuvvetsizlik.
Dolaşım sistemi : Taşikardi, ortostatik hipotansiyon.
Merkezi sinir sistemi : Hafızada zayıflama, konfüzyon, inkoordinasyon, baş dönmesi, uyuklama.
Ekzokrin glandlar : Süt, ter ve tükürük salgısında azalma.
Üriner sistem : Dizüri, üriner retansiyon.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ