Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Marka CALCI-D
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A12AX
ATC Açıklaması Diğer İlaçlarla Kombine Kalsiyum
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 7,69 TL (12 Haziran 2018) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 7,51 TL (26 Şubat 2018)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Calci-D tabletin kullanımı sırasında gastrointestinal rahatsızlıklar ve kabızlık oluşabilir. Ağız yolu ile alınan kalsiyum preparatlarında çoğunlukla hiperkalsemi vakası oluşmamakla birlikte böbrek yetmezliği olan hastalarda ortaya çıkabilir. Serum kalsiyum konsantrasyonu 105-110 mg/L’yi aştığı zaman hiperkalsemi meydana gelmektedir. Bu durumda hemen i.v. yoldan % 0.9’luk sodyum klorür ile birlikte diürez arttırıcı furosemid veya etakrinik asitle tedaviye başlanmalıdır. Hastanın durumuna göre hemodiyaliz, kalsitonin ve adrenokortikoitler tedaviye dahil edilebilir. Terapi sırasında doz ayarlamalarına rehberlik etmesi açısından serum kalsiyum konsantrasyonu sık aralıklarla tayin edilmelidir.

Endikasyonlar

Calci-D tablet, vitamin D ve kalsiyum ihtiyacının arttığı büyüme ve hamilelik gibi durumlarda,  postmenopozal osteoporozda, senil osteoporozda ve osteomalazinin önlenmesi ve tedavisinde, postoperatif ve idyopatik hipoparatiroid ile psodohipoparatiroid vakalarında, kronik renal yetersizliği olan hastalarda serum folat konsantrasyonunu azaltmakda, vitamin D eksikliğine bağlı raşitizmde endikedir.

 

Farmakodinamik Özellikler

Kalsiyum, insan vücudunda en çok bulunan minerallerden biridir. Vücudun toplam kalsiyumunun yaklaşık % 99’ nu kemik ve dişlerde, geri kalanı yumuşak dokularda, intraselüler sıvılarda ve kanda bulunur. Kalsiyum, enzim aktivitesi, kasların kasılması, nörotransmitterlerin açığa çıkışı, kalp atımının düzenlenmesi ve kanın pıhtılaşması için önemlidir. İnsan plazmasında yaklaşık 8.5 – 10.4 mg/dl’lik konsantrasyonda kalsiyum dolaşır, bunun yaklaşık % 45’i plazma proteinlerine (albumin) bağlı, % 10’nu anyonik (sitrat ve fosfat gibi) tamponlarla kompleks halindedir. Geri kalan iyonize kalsiyumun fizyolojik etkileri vardır, kalsiyum miktarı azaldığında hipokalsemik semptomlar gelişir.

Vitamin D, vücut sıvılarının kalsiyum ve fosfat içeriğini, kalsiyum ve fosfatın ince barsaklardan emilimini artırarak, kemiklerden mobilizasyonlarını uyararak ve böbreklerden atılımlarını azaltarak düzenler. Normal kan kalsiyum düzeylerinin sağlanması için önemlidir. Kemiklerde direkt etki ile minerilizasyonu kolaylaştırır.

Güneş ışığı altında ultraviyole ışınlarına maruz kalan deride kolekalsiferol (vitamin D3) oluşur. Oluşan kolekalsiferol karaciğere aktarılır. Karaciğerde kolekalsiferol, 25-hidroksilaz enzimi ile hidroksile olup kalsifediol (25-hidroksikolekalsiferol) ve 25-hidroksiergokalsiferole dönüşür. Daha sonra böbreklerde hidroksilaz enzimi ile aktif metabolit olan kalsitriol’e (1,25-dihidroksikolekalsiferol) ve 24,25-dihidroksikolekalsiferole (fizyolojik rolü saptanmamıştır) dönüşür. Kalsitriol, barsak mukozasının sitoplazmasında spesifik reseptörlere bağlanarak kalsiyum bağlayıcı protein şekline dönüşür ve bu şekilde barsaklardan kalsiyum absorbsiyonunun artışına neden olarak etki gösterir. Ayrıca kalsitriol kemiklerden kalsiyum iyonlarının transferini düzenleyebilir ve distal tübüllerden kalsiyumun reabsorbsiyonunu uyarır ve bu şekilde ekstraselüler sıvı içinde kalsiyum homeostazını etkiler.

 

Günlük toplam gereksinim miktarları:

 

Yaş grubu

Vitamin D

μg/gün

Kalsiyum

mg/gün

Bebekler

 

 

0-6 ay arası

5

210

7-12 ay arası

5

270

Çocuklar

 

 

1-3 yaş arası

5

500

4-8 yaş arası

5

800

Erkekler

 

 

9-13 yaş arası

5

1300

14-18 yaş arası

5

1300

19-30 yaş arası

5

1000

31-50 yaş arası

5

1000

51-70 yaş arası

10

1200

> 70

15

1200

Kadınlar

 

 

9-13 yaş arası

5

1300

14-18 yaş arası

5

1300

19-30 yaş arası

5

Farmakokinetik Özellikler

Kalsiyum, duedonum, proksimal jejunum ve incebarsağın distal segmentinden absorbe edilir. Emilimi tam değildir. Absorbsiyonun olması için iyonize formda olması gerekir. Hamilelik ve emzirme gibi fizyolojik gereksinim normalden yüksek olduğu durumlarda kalsiyum absorbsiyonu artmaktadır. Pratiroit hormonlar ve vitamin D yokluğunda kalsiyum absorbsiyonu azalır. Glukokortikoitler ve kalsitonin düşük serum konsantrasyonları kalsiyum absorbsiyonunu engeller.

Alınan kalsiyum önce ekstraselüler sıvılara daha sonra iskelet dokularına dağılır. Total serum konsantrasyonu 9-10.4 mg/100 ml’dir. Fizyolojik olarak iyonize kalsiyum aktiftir. Total serum konsantrasyonunun % 50’si iyonize, % 5’i fosfat, sitrat ve diğer anyonlarla birliktedir. Serum kalsiyumunun % 45’i plazma proteinlerine bağlanır. Hiperproteinemi total serum konsantrasyonunu artırırken hipoproteinemi azaltır. Plasentaya ve süte geçer. Esas olarak feçesle atılır, % 20 idrarla atılır. Normal diyetteki yetişkinlerde kalsiyumun günlük atılımı 250 – 300 mg’dır. Az bir kısmı ter ile atılır.

Vitamin D3, gastrointestinal kanaldan emilir. Vitamin D ve metabolitleri α-globuline bağlanır. Vitamin D, uzun zaman adale ve yağ dokusunda depolanır. Karaciğerde vitamin D  25-hidroksilaz enzimi ile hidroksile olup 25-hidroksikolekalsiferol ve 25-hidroksiergokalsiferole dönüşür. Daha sonra böbreklerde vitamin D hidroksilaz enzimi ile aktif metabolit 1,25-dihidroksikolekalsiferole dönüşür. Vitamin D ve metabolitleri enterohepatik dolaşıma girer, plazma yarılanma ömürlerine göre safra, feçes ve az miktarda da idrar ile atılır.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Beher tablet 600 mg elementel kalsiyuma’a eşdeğer 1500 mg kalsiyum karbonat ve 125 I.U Vitamin D3 (Kolekalsiferol) içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Tiyazid diüretikler ile yüksek doz kalsiyum kullanımı, süt alkali sendromu ve hiperkalsemi ile sonuçlanabilir. Hasta izlenmelidir. Kalsiyum tuzları, T4 absorbsiyonunu azaltabilir. Levotiroksin dozundan en az 4 saat sonra ayrı doz verilmelidir.

Kalsiyum, tetrasiklin, atenolol, demir, kinolon antibiyotikler, alendronat, sodyum florür ve çinko absorbsiyonunu önemli derecede azaltır. Kalsiyum kanal blokelerinin etkisi (örn. Verapamil) azalır. Polistiren sulfonatların potasyum bağlayabilirliği azalabilir; aynı anda kullanımından kaçınılmalıdır.

Kalsiyum, digitalis glikozitlerinin kalp üzerine olan etkilerini artırır.

Antikonvülsanlar, hidantoin ya da barbitüratlar ya da primidon ile aynı anda kullanılması metabolik aktivasyon nedeniyle vitamin D’nin etkisini azaltabilir. Magnezyum içeren antasitlerin vitamin D ile aynı anda kullanılması özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda hipermagnesemi ile sonuçlanabilir.

Kontraendikasyonlar

Calci-D tablet, hiperparatiroidizm, hiperkalsemi, aşırı miktarda D vitamini alınması, plazmositoma, iskelet metastazları sonucunda oluşan hiperkalsemi ve hiperkalsiüri olgularında, kronik glomürel nefropatide tedavi altındaki hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka türlü önerilmemişse; günde 1-2 tablet alınır. Ağır vakalarda  doz günde 3 tablete çıkartılabilir.

Ruhsat Sahibi

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Bağlarbaşı, Gazi Cad. No:64-66

Üsküdar / İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

10.09.2004-204/62

Saklama Koşulları

25 o C’in altındaki oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Çocukların  göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Calci-D tablet, her tablette 600 mg elementel kalsiyum’a eşdeğer 1500 mg kalsiyum karbonat ve 125 I.U Vitamin D3 (kolekalsiferol) içeren 30 tabletlik blister ambalajda piyasaya sunulmuştur.

Uyarılar/Önlemler

Calci-D tablet, kalsiyum tuzlarının tetrasiklin absorbsiyonunu azaltması nedeniyle tetrasiklin kullanmakta olan hastalar tarafından kullanılmamalıdır. Aklorhidrialı hastalarda kalsiyumun absorbsiyonu bozulur. Böbrek taşı olan hastalar hekim denetimi altında kullanmalıdır. Tiyazid diüretikleri kalsiyumun renal reabsorbsiyonunu arttırdığı için hiperkalsemiye neden olabileceğinden birlikte kullanılması önerilmemektedir. Hiperkalsemi, hafif metabolik alkaloz ve hiperkalsiüriye neden olabilir. Bu durum idrar yollarında taş oluşumunu kolaylaştırır. Nadiren kalsinozis (dokularda ve özellikle böbrekte kalsiyum tuzlarının çökmesi) oluşabilir. Hiperkalseminin önlenmesi için kan kalsiyum düzeyi izlenmeli; bulantı ve kusma geliştiğinde kalsemi ölçümü yapılmalıdır.

 

Gebelik ve emzirme döneminde kullanım (kategori C):

 

Gebelerde kullanımı: Hamilelerde doktor tarafından önerilen dozu aşmamak şartı ile potansiyel yarar/risk göz önüne alınarak  kullanılabilir. Yüksek doz vitamin D3 bebeklerde gelişme problemlerine neden olabilir. Günlük doz alımında kalsiyum için 1500 mg, Vitamin D3 için ise 600 I.U düzeyi geçilmemelidir.

 

Emziren annelerde kullanımı: Yüksek dozda Vitamin D3 ve kalsiyum alan emziren annelerin bebeklerinde hiperkalsemi riski bulunduğu için dikkatle kullanılmalıdır.

 

Üretim Yeri

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi

Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Kalsiyum karbonat ile görülen yan etkiler: Başağrısı, hipofosfatemi, hiperkalsemi, konstipasyon, laksatif etki, asit rebound, bulantı, kusma, anoreksi, karın ağrısı, ağız kuruluğu, flatulans, çok yüksek dozlarda ve/veya renal yetmezlik varlığında süt alkali sendromu (baş ağrısı, bulantı, irritabilite ve güçsüzlük ya da alkaloz, hiperkalsemi, renal fonksiyon bozukluğu).

Midede asitle reaksiyonu sonucu ortaya çıkan karbon dioksit midede gerilmeye ve geğirmeye yol açabilir.

 

Vitamin D ile görülen yan etkiler: Kemik ağrısı, konstipasyon, diyare, uyuşukluk, ağız kuruluğu, baş ağrısı, susuzluk artışı, özellikle gece idrara çıkma sıklığında ya da idrar miktarında artış, tat kaybı, metalik tat, kas ağrısı, bulantı ya da kusma, yorgunluk, bulanık idrar, konjunktivit, libido azalması, ektopik kalsifikasyon, yüksek ateş, hipertansiyon, gözlerde ışığa karşı hassasiyet ya da gözlerde iritasyon, düzensiz kalp atımı, deride kaşıntı, letarji, tat kaybı, kas ağrısı, bulantı ya da kusma ve pankreatit, psikoz, rinore, kilo kaybı.

 

“ BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ”