Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma ORNA İlaç Tekstil Kimyevi Mad. San. ve Dış Tic. Ltd.
Marka CARBOPLATIN
Etken Madde Kodu SGKF82-KARBOPLATIN Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu L01XA02
ATC Açıklaması Karboplatin
NFC Kodu PC
NFC Açıklaması Parenteral IV Flakonlar
Kamu Kodu A01644
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 287,63 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 258,8 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 132,68 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E253C
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Klinik deneyler esnasında doz aşımı durumu ile karşılaşılmamıştır. Ancak, gerekirse, hastanın miyelosupresyon böbrek ve karaciğer yetmezliği ile ilgili destekleyici tedaviye ihtiyacı olabilir. 1600 mg/m2 yi bulan dozlarda ishal ve alopesi gelişen hastaların kendilerini son derece kötü hissettikleri bildirilmiştir.

Endikasyonlar
İlerlemiş over kanserinin başlangıç tedavisi
Carboplatin diğer uygun kemoterapötik ajanlarla kombine olarak ilerlemiş over kanserinin başlangıç tedavisinde endikedir.   Siklofosfamid ile birlikte kombinasyonu kabul edilen bir tedavi şeklidir.
İlerlemiş over kanserinin sekonder tedavisi
Daha önce sisplatin tedavisi gören hastalar da dahil, ilk kemoterapiden sonra nükseden over kanserli hastaların palyatif tedavisinde endikedir.
Akciğer kanserleri, testis tümörleri, baş-boyun tümörleri ve otolog periferik kök hücre naklinde hazırlama rejimlerinde yüksek doz kemoterapide endikedir.
Farmakodinamik Özellikler

Karboplatin, sisplatin gibi, ilaca maruz kalan hücrelerde dizin-içi zincir ve zincir-arası çapraz bağlar oluşturarak DNA’yı etkileyen bir antineoplastik ajandır. DNA reaktivitesi ile sitotoksisitesi arasında korelesyon saptanmıştır.

Farmakokinetik Özellikler

İlacın bir saatlik infüzyonundan sonra (doz aralığı 20-520mg/m2) toplam platin ve serbest (ultrafiltrasyona uygun) platin plazma düzeyleri birinci dereceden kinetiğe uygun bifazik düşüş gösterir. Ultrafiltrasyona uygun platin için bildirilen başlangıç yarılanma ömrü süresi (t1/2 alfa) yaklaşık 90 dakika ve geç faz yarılanma ömrü süresi (t1/2 beta) yaklaşık 6 saattir. Tüm serbest platin ilk 4 saatte karboplatin şeklindedir.

Karboplatin plazma proteinlerine bağlanmaz. Ancak uygulamadan sonraki ilk 4 saatte dozun %29’una kadar olan kısmı platin şeklinde proteinlere bağlanır, 24 saat içinde proteine bağlanma oranı % 85-89’a ulaşır.

Karboplatin farmakokinetiğinin değişken olması nedeniyle böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlamaları gerekebilir. Karboplatin başlıca glomerüler filtrasyon yoluyla atılır; dozun %65’i uygulamadan sonraki 24 saat içinde idrarda bulunur. İlacın çoğunluğu ilk 6 saat içersinde atılır. Verilen karboplatin dozunun %32 kadarı değişikliğe uğramadan atılır.

Farmasötik Şekli

Enjektabl solüsyon

Formülü
45 ml’lik bir flakon içeriği:
Karboplatin               450 mg
Enjeksiyonluk su k.m.   45 ml
İlaç Etkileşmeleri

Aminoglikozidler, vankomisin, kapreomisin ve diüretik gibi nefrotoksik veya ototoksik ilaçların birlikte kullanılması halinde karboplatine bağlı böbrek klerens değişiklikleri nedeniyle toksisite artış gösterebilir.

Diğer miyelosüpresif ilaçlarla kombine tedavi uygulandığında miyelosüpresif etkilerin artmasını asgaride tutabilmek için doz değişiklikleri veya dozların uygulama programında değişiklik yapılması gerekebilir. Geçimsizlikler Karboplatin aluminyum ile reaksiyona girer; siyah bir çökelek oluşturur. İlacın hazırlanmasında ve uygulanmasında iğne, enjektör, kateter veya İ.V. uygulama setleri gibi karboplatin ile temasa geçen malzemenin aluminyum ihtiva etmemesine dikkat edilmelidir.

Geçimsizlikleri
Karboplatin alüminyum ile reaksiyona girer; siyah bir çökelek oluşturur. İlacın hazırlanmasında ve uygulanmasında iğne, enjektör, kateter veya İ.V. uygulama setleri gibi karboplatin ile temasa geçen malzemenin alüminyum ihtiva etmemesine dikkat edilmelidir.

 

Kontraendikasyonlar

Karboplatin, sisplatin veya platin içeren diğer bileşenlere karşı bilinen aşırı duyarlılığı olanlarda, ağır miyelospresyon, önceden var olan ağır böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi < 20ml/dakika) durumunda kullanılmamalıdır. Hafif böbrek yetmezliği vakalarında doz ayarlaması ile kullanım sağlanabilir (bkz. “Kullanım şekli ve dozu”).

Kullanım Şekli Ve Dozu
Carboplatin Enjektabl Solüsyon % 5 glikoz veya % 0.9 sodyum klorür B.P. içinde intravenöz infüzyon olarak seyreltilebilir. Bu infüzyon çözeltisi 25 oC’nin altında oda sıcaklığında 24 saat süreyle saklanabilir.
Daha önce karboplatin tedavisi almamış böbrek fonksiyonları normal olan erişkinlerde önerilen doz 400 mg/m2 olup,15-60 dakika içerisinde tek intravenöz infüzyon olarak verilir. Alternatif olarak, dozu belirlemede aşağıda verilen Calvert formülü kullanılabilir:
Doz (mg) = Hedef EAA* (mg/ml x dak.) x [GFR (ml/dak.) + 25]
* EAA: Eğri altındaki alan      GFR: Glomerüler filtrasyon hızı
 

Hedef EAA
Planlanan kemoterapi
Hasta tedavi durumu
5 - 7 mg/ml.dak
Tek başına karboplatin
Daha önce tedavi edilmemiş
4 - 6 mg/ml.dak
Tek başına karboplatin
Daha önce tedavi edilmiş
4 - 6 mg/ml.dak
Karboplatin+siklofosfamid
Daha önce tedavi edilmemiş

Not: Calvert formülü ile toplam karboplatin dozu mg/m2 değil, mg olarak hesaplanır.
Bir karboplatin küründen sonra 4 hafta süreyle ve/veya nötrofil sayımı enaz 2,000 hücre/mm3 ve trombositler enaz 100,000 hücre/mm3 oluncaya kadar tedavi tekrarlanmamalıdır.
Daha önce miyelosüpresif tedavi görmüş ve/veya genel durumu bozuk hastalarda risk faktörleri nedeniyle başlangıç dozu % 20-25 oranında azaltılmalıdır.                                              
Karboplatin ilerideki doz ayarlamaları ve zamanlamasına yol göstermesi açısından, başlangıç kürleri esnasında hematolojik düşme tayininin haftalık kan sayımları ile takibi önerilmektedir.
Böbrek fonksiyon bozukluğu : Böbrek fonksiyon bozukluğu mevcut olan hastalarda karboplatin dozu azaltılmalı (Calvert formülüne bakınız) ve hematolojik düşme düzeyleri ve böbrek fonksiyonu izlenmelidir.
Kombinasyon tedavisi
Diğer miyelosupresif ajanlarla birlikte karboplatinin en uygun kullanımında, seçilen rejim ve tedavi şemasına göre doz ayarlamaları gerekebilir.
Yaşlılar :Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekebilir.
Çocuklar : Halihazırda pediyatride yeterli kullanım alanı olmadığından çocuklar ve bebeklerde kullanıma özgün doz önerileri yapılamamaktadır.
İlacın kullanımı ile ilgili önlemler
  1. Kemoterapötik ajanların uygulamaya hazırlığı, bu preparatların emniyetli kullanımında eğitim görmüş profesyoneller tarafından yapılmalıdır.
  2. Solüsyonun enjektöre çekilmesi gibi işlemler bu amaçla ayrılmış özel alanda yapılmalıdır.
  3. Bu işlemleri yapan personel koruyucu elbise, eldiven ve gözlük gibi araçlarla güvenliğini sağlamış olmalıdır.
  4. Hamile personelin kemoterapötik ajanlar ile teması önlenmelidir.
Kullanılmış malzemenin atılması
Enjektör, flakon, emici malzeme, ve diğer bulaşan malzeme kalın bir plastik torba veya benzeri su geçirmez muhafazaya konularak 1000 C’de yakmak suretiyle imha edilmelidir.
Bulaşma
Cilt ve göz ile temas halinde etkilenen bölge bol su veya normal salin ile yıkanmalıdır. Ciltteki geçici batma hissi uygun bir krem ile giderilebilir. Gözler etkilendiğinde doktora başvurulmalıdır.
Çevreye saçılma halinde eldiven giyerek çalışma alanında bu amaçla bulundurulan sünger ile kirli alanı silmeli ve iki kez su ile yıkamalıdır. Tüm solüsyonlar ve sünger bir plastik torbaya konularak ağzı kapatılır. Torba, rahatlıkla okunacak şekilde, üzerinde “Sitotoksik Artıklar” yazılı etiketle işaretlenmeli ve yakılmalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Carboplatin DBL 50mg/5ml Enjektabl Solüsyon, 1flakon.
Carboplatin DBL 150mg/15ml Enjektabl Solüsyon, 1 flakon.
Saklama Koşulları
25 °C nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Sulandırıldıktan sonra 2-8oC’da 24 saat saklanabilir
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Carboplatin DBL 450 mg/ 45ml Enjektabl Solüsyon, 1 flakon içeren ambalajda.

Uyarılar/Önlemler
Carboplatin tedavisinin bir sonucu olarak kemik iliği supresyonu ilacın böbrek klerensi ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle, böbrek fonksiyonları bozuk olan veya aynı zamanda nefrotoksik ilaç kullananlarda kemik iliği supresyonu, özellikle trombositopeni, daha ağır ve uzun sürelidir.
Toksisitenin ortaya çıkması ve şiddeti, hastalıkları için daha önce yoğun tedavi almış olanlarda, genel durumu bozuk hastalarda ve ileri yaşlarda daha fazladır. Tedaviden önce, tedavi süresince ve tedaviden sonra böbrek fonksiyon parametreleri değerlendirilmelidir. 
Periferik kan saymaları (trombosit, lökosit ve hemoglobin olmak üzere) tedaviden önce ve sonra takip edilmelidir. Diğer miyelosupresif ilaçlarla birlikte kullanılması halinde miyelosupresif etkinin şiddetlenmesini önlemek amacı ile doz ve/veya ilaç uygulama programında değişiklik gerekebilir.
Carboplatin DBL kürleri genelde dört haftada birden daha sık uygulanmamalıdır, böylelikle kan sayımlarındaki en düşük seviyeler atlatılmış ve hasta düzelme safhasına geçmiş olur.
Eritematöz döküntü, görünen sebebi olmaksızın ateş veya kaşıntı gibi karboplatine alerjik reaksiyonlar seyrek olarak bildirilmiştir. Nadiren anaflaksi, anjiyo-ödem ve anaflaktoid reaksiyonlar (bronkospazm, ürtiker, fasiyel ödem dahil) olmuştur. Bu reaksiyonlar platin içeren diğer bileşiklerin uygulanmasından sonra görülenlere benzerdir ve birkaç dakika içinde gelişebilir. Daha önce platin tedavisi uygulanmışsa alerjik reaksiyonların sıklığı artabilir; ancak, karboplatine ilk defa başlandığında alerjik reaksiyonlar gözlenmiştir. Hastalar muhtemel alerjik reaksiyonlar için dikkatle gözlenmeli ve uygun destekleyici tedavi uygulanmalıdır.
Carboplatin DBL sadece kemoterapötik ajanların kullanımında tecrübeli bir uzman doktor gözetiminde uygulanmalıdır. Tedavi ve muhtemel komplikasyonların üstesinden gelebilecek teşhis ve tedavi donanımının hazır bulundurulması gereklidir. 
Periferik kan sayımları ve böbrek fonksiyonları yakından izlenmelidir. Kan sayımları karboplatin tedavisine başlamadan önce yapılmalı ve daha sonra haftada bir tekrarlanmalıdır. Böylelikle toksisitenin izlenmesi, hematolojik parametrelerdeki düşüş ve düzelmeyi saptama imkanı ve gerekli doz ayarlamalarına yardımcı bir yöntem sağlanmış olur. Trombositlerdeki en düşük düzey genellikle 14-21. günlerde görülür. Daha önce yoğun miyelosüpresif tedavi görmüş hastaların trombosit sayılarındaki düşüş, tedavi görmemiş hastalara oranla daha belirgindir. Lökositlerdeki en düşük düzeylere genellikle 14-28. günlerde ulaşılır. Lökosit sayısının 2000/mm3 veya trombosit sayısının 50.000/mm3 altına düşmesi halinde, karboplatin tedavisine kemik iliği düzelene kadar ara verme gereksinimi düşünülmelidir. Bu da normalde 5 - 6 haftadır. Transfüzyon yapılması gerekebilir ve daha sonraki tedavi için dozun azaltılması önerilir.
Böbrek toksisitesi genelde dozu kısıtlayıcı özellikte değildir.;Tedavi öncesi ve tedavi sonrası hidratasyon gerekmez. Bununla beraber, hastaların % 25’inde kreatinin klerensinde azalma ve daha az sıklıkla serum kreatinin ve BUN değerlerinde yükselme gözlenir.;Daha önce sisplatin tedavisi görmüş ve bu nedenle nefrotoksisiteye maruz kalmış hastalarda böbrek fonksiyon bozukluğu daha sık rastlanır.;
Düzenli aralıklarla nörolojik değerlendirme ve işitme kontrolu yapılmalıdır. Parestezi ve azalmış derin tendon refleksleri gibi nörotoksisite belirtileri ve ototoksisiteye daha önce sisplatin tedavisi görmüş hastalarda daha sık rastlanır.
İlacın hazırlanması ve uygulanması esnasında alüminyum içeren donanım kullanılmamalıdır (bkz. “İlaç etkileşmeleri ve diğer etkileşmeler”).
 
Gebelik ve Emzirme Döneminde kullanımı
 
Gebelik kategorisi D’dir.
Karboplatinin gebelikte emniyetle kullanımı kanıtlanmamıştır ve gebelik esnasında kullanılması önerilmemektedir.Karboplatinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bebek üzerindeki muhtemel zararlarından kaçınmak için karboplatin tedavisi süresince annenin emzirmemesi önerilir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
İstenmeyen etkiler aşağıdaki gibi kategorize edilmişlerdir: Çok sık ( > 1/10), sık (1/10 – 1 /100), sık değil (1/100 – 1/1000), ender ( 1/ 1000- 1/10000), çok ender ( < 1/ 10000).
Miyelosüpresyon karboplatinin doz kısıtlayıcı toksik reaksiyonudur. Karboplatin tek ajan olarak önerilen aralıklarla kullanıldığında bu etki genellikle geri dönüşümlüdür ve kümülatif değildir. Araştırmalarda şimdiye kadar tespit edilen yan etkiler aşağıdaki organ sistemleri başlıklarında toplanabilir:
Kan ve lenfatik sistem :
Çok sık: Lökopeni   trombositopeni   ve anemi   nötropeni. Hastaların beşte birinde transfüzyon ile destek tedavisi gerekli olmuştur.
Sık: Enfeksiyöz komplikasyonlar, ateş, sepsis dahil. Genellikle, hafif hemorajik komplikasyonlar.
Ender: Hemolitik üremik sendrom.
İmmün sistem: 
Sık: Allerjik reaksiyonlar ( örn. Eritamatöz deri döküntüsü, belli bir nedeni olmayan ateş, kaşıntı).
Ender: Anaflaksi, anjiyo-ödem ve anaflaktoid reaksiyonlar (bronkospazm, ürtiker, yüzde kızarma, taşikardi, hipotansiyon, yüzde ödem, dispne ve hırıltı).
Bu reaksiyonlar bir anti-histamin, adrenalin ve glukokortikoid ile kontrol edilebilir. 
Metabolizma ve beslenme bozuklukları:  
Çok sık: Hiponatremi.
Gastrointestinal sistem :
Çok sık: Bulantı, kusma,karın ağrısı ve kramplar.
Sık: Diyare, kabızlık.
Anoreksi vakaları bildirilmiştir.
Karboplatin uygulandıktan 6-12 saat sonra genellikle gecikmiş kusma ve bulantı görülür. Bunlar anti-emetiklerle kontrol altına alınabilir ve 24 saat içinde ortadan kalkar.
Reanal ve idrar yolu bozuklukları :
Çok sık: Azalmış kreatinin klerensi, artmış ürik asit ve artmış kan üre azotu.
Sık: Artmış serum kreatinin.
Renal toksisite genellikle dozun azaltılmasını gerektirmez. Tedavi öncesi ya da sonrası hidratasyon gerekmez. Böbrek fonksiyonunun bozulması daha çok sisplatin tedavisi sonucu nefrotoksisite geçirmiş hastalarda görülür.
Nörotoksisite :
Sık: Hafif periferik nötropeni. Sık olmayan: Dis gözi.
Tedaviden önce özellikle sisplatinin neden olduğu paresteziler karboplatin ile tedavi esnasında daha fenalaşabilir.
Oküler toksisite:
Sık: Platin tedavisi ile bazen geçici görüş kaybının da dahil olduğu geçici görme bozuklukları nadiren bildirilmiştir.
Böbrek bozukluğu olan hastalarda  yüksek doz tedavide, bu durum görülür.
Bu durum daha ziyade böbrek bozukluğu olan hastalara yüksek doz tedavi uygulandığında görülmektedir.
İşitme ve labirent bozuklukları :
Çok sık:Yüksek frekansda (4000-8000Hz) işitmede subklinik bir azalma ( odyogramla saptanmıştır).
Sık: Kulak çınlaması şeklinde kendini gösteren klinik ototoksisite.
Sisplatin tedavisine bağlı olarak görülen işitme kaybı semptomların ağırlaşmasına ve kalıcı olmasına yol açabilir. Önerilen dozların üzerinde diğer ototoksik ilaçlarla beraber uygulandığı zaman çocuklarda karboplatine bağlı önemli işitme kaybı bildirilmiştir.
Solunum sistemi :
Pulmoner fibrozis bildirilmiştir, göğüste sıkışma ve dispne ile kendini gösterir. Eğer aşırı duyarlılık söz konusu değilse bu olasılık düşünülmelidir.
Hepatobiliyer sistem :
Çok sık: Karaciğer enzimlerinde geçici artışlar, alkalin fosfataz artışı, aspartat aminotransferaz artışı. Bu artışlar geçicidir.
Sık: Yükselmiş serum bilirubin.
Deri ve subkütan doku bozuklukları: 
Sık: Alopesi.
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesi rahatsızlıkları: 
Sık: Asteni. 
Sık olmayan: Grip benzeri sendrom, enjeksiyon bölgesinde reaksiyon.
Araştırmalar: 
Serum kalsiyumda azalma.
Serum magnezyum, potasyum, kalsiyum ve sodyum düzeylerinde düşüşler olmuştur ama bunlar klinik belirti verecek kadar şiddetli olmamıştır.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.