Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka CARBOPLATIN
Etken Madde Kodu SGKF82-KARBOPLATIN Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu L01XA02
ATC Açıklaması Karboplatin
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A01647
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 287,63 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 258,8 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 132,68 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E253C
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Aşırı dozda böbrek veya karaciğer hasarına ya da miyelosupresyona neden olabilir ve destekleyici önlemler alınmalıdır. Doz aşımında spesifik bir antidotu yoktur.

Kemik iliği transplantasyonu ve transfüzyonu hematolojik yan etkileri hafifletebilir.

Endikasyonlar

§  Epitelyal kaynaklı ilerlemiş over kanserlerinde

- birinci sıra terapi

- ikinci sıra terapi; diğer tedaviler yetersizse.

 

§   Akciğer kanserlerinde

Farmakodinamik Özellikler

Karboplatin antineoplastik ve sitotoksik ajan olarak etki gösterir. Sitotoksik etkisi, platinizasyon yoluyla DNA zincirinde tekli ve çiftli çapraz bağlanmalar oluşturmasından ileri gelir, DNA matriks fonksiyonu bozulur. Sisplatin ile çapraz direnç mümkündür.

Farmakokinetik Özellikler

IV uygulamadan sonra, değişmemiş karboplatinin, ultrafiltre edilen platinin ve toplam platinin en yüksek plazma seviyeleri ve EAA değerleri uygulanan dozla lineer orantılıdır.

Kısa süreli ( <1 saat ) enfüzyon şeklinde IV uygulanmadan sonra plazma düzeyi bifazik olarak logaritmik azalır. Değişmemiş karboplatin ve filtre edilmiş platin için  t1/2 a  90 dakika, toplam platin için 100 dakikadır. T1/2 b  ise filtre edilmiş platin için  6 saat,  toplam platin için ise >24-40 saattir.

 

Tekrarlanan uygulamalardan sonra (karboplatinin 5 gün kısa süreli IV şeklinde uygulanması) plazmada platinin kümülatif bir etkisi bulunmamıştır. Uygulamanın birinci günündeki farmakokinetik parametreler, uygulamanın 2-5. günlerindekilerle hemen hemen aynıdır.

Karboplatinin plazma proteinlerine bağlanma oranı 4 saatten sonra % 20-25  ve 24 saatten sonra > %90’ dır. Karboplatin en çok böbrekler yoluyla elimine edilir, uygulanan dozun % 60-80’i uygulamadan 24 saat sonra idrarda bulunur.

Karboplatinin total klerensi, idrarda filtre edilen platinin renal klerensi ve eliminasyonu, kreatinin klerensi ile ilişkilidir. Karboplatinin eliminasyonu daha çok glomerüler filtrasyona bağlıdır. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, karboplatin dozajı azalmış klerense göre ayarlanmalıdır.

Farmasötik Şekli

Carboplatin

“Ebewe” 450 mg/45 ml

IV infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

Formülü

Karboplatin                             450  mg

Sodyum dihidrojen fosfat            54  mg

Sodyum hidroksit                      k.m.

İnjeksiyonluk su                      44743.5 mg

İlaç Etkileşmeleri

Karboplatinin diğer miyelosupresif ilaçlarla birlikte kullanılması, karboplatinin ve/veya birlikte kullanıldığı ilacın miyelotoksisitesini artırabilir. Ototoksik ve /veya nefrotoksik ilaçlarla  kombine kullanılması  durumunda da aynı olay görülebilir.

Antineoplastik etkisi teorik olarak azalacağından, karboplatin şelatlayıcı ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

 

Hayvan deneylerinde, karboplatin etopozid ve vindesin ile sinerjistik etki göstermiştir. İn vitro olarak, karboplatin hipoksik hücreleri radyasyona karşı duyarlılaştırmış ve in vivo olarak deneysel tümörlere karşı radyasyonun etkilerini güçlendirmiştir.

 

Karboplatin sisplatinden daha stabil bir kompleks olmasına rağmen aluminyum içeren iğnelerle uygulanmamalıdır. Sisplatin uygulamasının aluminyum iğnelerle yapılması halinde, sisplatinin antineoplastik aktivitesinde bir azalma gözlenmiştir.

Kontraendikasyonlar

·         İlacın içerdiği maddelere ve diğer platin komplekslerine karşı aşırı duyarlık

·         Hamilelik ve laktasyon döneminde

·         Ağır miyelosupresyon

·         Böbrek yetmezliği (glomerüler filtrasyon hızı < 20 ml/dk)

·         Kanamalı tümörler

·         İşitme bozukluğu olan kişilerde

Kullanım Şekli Ve Dozu

Karboplatin kemoterapötik ajanları kullanmada deneyimli doktorların gözetiminde uygulanmalıdır. Sadece IV kullanılır.

Karboplatin çözeltisi hazırlandıktan sonra kısa süreli enfüzyon şeklinde 15-60 dakikada uygulanır. Flakon içeriği %5’lik glukoz ya da %0.9’luk NaCl çözeltisi ile konsantrasyonu 0.5 mg/ml olacak şekilde seyreltilebilir. Hazırlanan bu çözelti oda sıcaklığında 8 saat, buzdolabında 24 saat stabildir. Karboplatin prezervan madde içermez; çözelti belirtilen süreden sonra kullanılmamalıdır.

 

Karboplatin, antineoplastik aktivitesindeki potansiyel teorik azalma nedeniyle aluminyum içeren enfüzyon setleriyle kullanılmamalıdır.

 

Daha önce tedavi edilmemiş, renal fonksiyonları normal olan yetişkinlere 400 mg/m2 dozunda kısa süreli enfüzyon şeklinde (15-60 dak.) verilir. Terapi siklusları 4 haftalık aralarla tekrarlanır. Riskli hastalar (daha önce miyelosupresif etkili ilaçlarla tedavi edilmiş ve/veya radyasyon tedavisi görmüş ya da genel sağlığı bozuk) 300-320 mg/m2 ’lık başlangıç dozu ile tedavi edilmelidir. 65 yaşın üzerindeki hastalarda karboplatin dozu hastaların genel durumuna göre ayarlanmalıdır.

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klerensi < 60 ml/dak) karboplatin dozu azaltılmalı ve glomerüler filtrasyon hızına göre ayarlanmalıdır. Kan tablosu, trombositler ve renal fonksiyonlar sürekli takip edilmelidir.

 

Karboplatinin doz ayarlaması:

 

Glomerüler filtrasyon Hızı              Trombositler            maksimum total doz         

 ( ml/ dak )                               (hücre/ mm3 )                   (mg)

  > 100                                      > 200,000                        900    

80-100                                      > 200,000                        750

 60-80                                       > 200,000                        600

   > 50                                      100,000-200,000                450

 30-60                                        > 200,000                       450

 30-60                                       100,000-200,000               300

  < 30                                         <100,000                     kontrendike

 

Çocuklarda kullanımı ile ilgili yeterli deneyim olmadığından spesifik bir doz şeması belirtilmemiştir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

50 mg, 150 mg karboplatin içeren 5 ml ve 15 ml’lik flakon içeren ambalajlarda.

Saklama Koşulları

Oda sıcaklığında, 25 oC ‘nin altında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

 

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

450 mg karboplatin içeren 45 ml’lik flakon ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler

Karboplatin kemoterapi deneyimi olan doktorların gözetiminde uygulanmalıdır.

Tedaviye başlamadan önce ve her yeni tedavi siklusundan önce kan sayımı ve böbrek fonksiyonları izlenmelidir. Myelosupresif etkisi renal klerens ile yakından ilişkili olduğu için böbrek fonksiyonları bozuk olan veya nefrotoksik etkili diğer ilaçlarla birlikte tedavi olan hastalarda böbrek fonksiyonları dikkatle takip edilmelidir.

 

Özellikle miyelosupresif ajanlarla kombine kullanımda, tedavi kürleri arasında tam kan sayımı (özellikle trombositler) izlenmelidir. Ayrıca bu gibi durumlarda dozaj ayarlaması da gerekmektedir.

 

Düzenli olarak nörolojik testler yapılmalıdır (odiyometrik olanlar da dahil).

 

Karboplatin tedavisi sadece kemik iliği, böbrek ve sinir fonksiyonları normal olan hastalarda uygulanmalı ve bu fonksiyonlar normale döndükten sonra tedavi titizlikle ele alınmalı ve gerekli önlemler alınarak sürdürülmelidir.

 

Diğer bütün sitotoksik ilaçların kullanımında dikkat edilecek konulara, karboplatin kullanımında da dikkat edilmelidir. Terapi öncesinde ve sonrasında hamilelikten kaçınılmalıdır. Hamile hastalar karboplatin ile tedavi edilmemelidir.

Normal koşullarda 1 aydan önce tekrar kullanılmamalıdır.

Karboplatin, konsantrasyon kapasitesini, araba ve makine kullanabilme yeteneğini azaltabilir.

 

Yalnızca yeni hazırlanmış ve berrak çözeltileri kullanınız.

 

Sadece tek kullanımlıktır.

 

Hamilelik ve Emzirme döneminde kullanımı:

Gebelik kategorisi X. Hamile kadınlara uygulandığında fetusa zarar verebilir. Hamilelerde ve emziren annelerde karboplatin kullanılımı önerilmemektedir.

 

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Hematopoietik sistem: Miyelosupresyon doz kısıtlamasına sebep olur. Düşük dozlarda trombopeni nadiren görülür (< 200mg/m2 )  

En yüksek doz aralığında, hastaların yaklaşık olarak % 30’unda trombositlerin 50,000/mm3’ün altına, granülositlerin 1,000 /mm3’ün, lökositlerin de 2,000 /mm3’ün altına düştüğü gözlemlenmiştir. En düşük düzeye genellikle 21.günde ulaşır. Karboplatin tedavisi kesildikten 4-6 hafta sonra bu değerler normale dönmektedir. Ancak %5 oranında enfeksiyon ve hemorajik komplikasyonlar gelişebilir. 

Karboplatin tedavisine ancak trombosit değerleri 100,000/ mm3‘e lökosit değerleri de 4,000/ mm3’e ulaştığında devam edilebilir.

 Hemoglobin 9.5 g/100ml‘nin altına düşebilir. Daha önce kemoterapötiklerle tedavi olmuş kimselerde, 65 yaşın üzerindeki hastalarda ya da böbrek yetmezliği olanlarda ağır myelosupresyon ortaya çıkabilir.

 

Böbrekler: Böbrek fonksiyonlarındaki bozukluklar genelde doz kısıtlayıcı yan etkiler değildir ve zorlu diürez, sıvı yüklemesi gibi önlemlere gerek kalmaz. Hastaların %15’inde BUN ya da serum kreatinin düzeylerinde reversibl bir artış ile böbrek fonksiyon bozukluğuna yol açar. Reversibl olarak kreatinin klerensinin 60 ml/dak ‘nın altına düştüğü de gözlemlenmiştir. Nefrotoksisitenin sıklığı ve ciddiyeti Carboplatin “Ebewe” tedavisinden önce böbrek fonksiyonu bozuk olan hastalarda artabilir. Uygun bir hidratasyon programının böyle bir etkinin üstesinden gelip gelemeyeceği açık değildir, ancak böbrek fonksiyon testlerinin ciddi bir şekilde değiştiği durumlarda dozaj azaltılması veya tedavinin kesilmesi gerekir.

Böbrek toksisitesi oluşumunu artırıcı etki açısından herhangi bir klinik bulgu toplanmamasına rağmen, aminoglikozidlerle veya diğer nefrotoksik bileşiklerle Carboplatin “Ebewe” kombinasyonu önerilmemektedir.

 

Hematüri ve ödem oluşumu gözlenmiştir.

 

Hiperürisemi: Hastaların % 25’inde görülmüştür. Allopurinol uygulanması yükselmiş serum ürik asit değerini düşürebilir.

 

Plazma elektrolit: Magnezyum, potasyum ve kalsiyum konsantrasyonlarında bir azalma olasıdır. Elektrolit düzeylerindeki bu azalma çok azdır ve hiçbir klinik belirti görülmemiştir.

 

İşitme sistemi : Yüksek frekans aralığında ( 4000-8000 Hz ) sınırlı işitme bozuklukları, karboplatin ile tedavi edilen hastaların %15’inde görülmüştür: %1’inde ise kulak çınlaması gözlenmiştir. Daha önce sisplatin tedavisi nedeniyle işitme bozukluğu oluşmuş hastalarda işitme problemleri daha sık görülür.

 

Nöroloji: Parestezi, karıncalanma ve/veya tendon reflekslerinde azalma semptomları gibi periferik nöropatiler hastaların %6’sında belirtilmiştir. Daha önce sisplatin ile tedavi edilmiş hastalarda bu yan etkiler daha sıktır. Halusinasyon ve anksiyete de görülebilir.

 

Karaciğer: Karboplatin ile tedavi edilen hastaların % 15-36’sında karaciğer enzimlerinde artış görülmüştür. Genellikle reversibldır ve tedavinin kesilmesini gerektirmez.

 

Gastrointestinal : Hastaların % 25’inde kusma olmaksızın anoreksia ve bulantı bildirilmiştir, %53’ünde ise kusma ile birliktedir ( %17’sinde ağır kusma ). Semptomlar antiemetik ilaçlar ile kontrol altına alınabilir ya da azaltılabilir ve genellikle karboplatinin uygulanmasından 24 saat sonra kaybolur.

Diyare ve/veya kabızlık hastaların % 6 ila 4’ünde görülmüştür.

 

Allerjik reaksiyonlar: Ateş, kaşıntı, eritem gibi allerjik reaksiyonlar hastaların % 2’sinden azında görülmüştür. Bronkospazm ve hipotansiyon görülmesi halinde antihistaminik, glukokortikoid ve adrenalin ile tedavi gerekebilir.

 

Lokal reaksiyonlar: Enjeksiyon bölgesinde eritem ve ağrı görülebilir.

 

Diğer seyrek görülen yan etkiler : Alopesi, ateş, titreme, baş ağrısı, tad almada bozukluk hastaların % 2’sinden azında görülmüştür. Körlüğe kadar gidebilen görme bozuklukları tek tük vakalar şeklinde bildirilmiştir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.