Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Med-İlaç San. Ve Tic. A.Ş
Marka CARBOPLATIN
Etken Madde Kodu SGKF82-KARBOPLATIN Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu L01XA02
ATC Açıklaması Karboplatin
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A11545
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 101,76 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 90,87 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 51,36 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E253B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Carboplatin için bilinen herhangi bir antidot olmadığı için, doz aşımından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Klinik çalışmalarda doz aşımı görülmemiştir. Tahmin edilen doz aşımı komplikasyonları kemik iliği süpresyonuna ve/veya hepatik toksisiteye ikincil olabilir. İlacın doz aşımı renal bozuklukla ilişkili olabilir. Oluşabilecek herhangi bir toksisite durumuna karşı hastayı korumak için semptomatik önlemler alınmalıdır.

Endikasyonlar

Carboplatin

İlerlemiş over karsinomasının birincil tedavisinde ve diğer tedavilerinin başarılı olmadığı ikincil tedavide;

Diğer kemoterapötik ajanlarla kombine olarak küçük hücreli akciğer karsinomasının tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Carboplatinin cisplatinkine benzer biyokimyasal özellikleri vardır. Carboplatin ilaca maruz kalmış hücrelerde, cisplatin gibi DNA ara ve ana iplikleriyle çapraz bağlar kurar. Bu etki hücre siklusuna non-spesifiktir. Carboplatinin suda çözünmesiyle oluşan aktif maddeler ve oluşma hızı cisplatininkine göre daha yavaştır. Bu farka rağmen, hem carboplatin hem de cisplatin eşit sayıda ilaç-DNA çapraz bağı yapar. Bu şekilde birbirleriyle aynı lezyonlar ve biyolojik etkiler görülür. Carboplatin ve cisplatinin potensleri arasındaki fark doğrudan suda çözünme hızları arasındaki farkla bağlantılıdır.

Farmakokinetik Özellikler

Carboplatin insanlara verildikten sonra, doz ve toplam ve serbest ultrafiltre edilebilir platinin plazma konsantrasyonları arasında doğrusal bir ilişki oluşur. Toplam platinin plazma konsantrasyonu ve zaman eğrisi altında kalan alan dozla doğrusal bir ilişki gösterir. Ardarda yinelenen doz uygulaması, platinin plazmada birikmesine neden olmamıştır. Carboplatinin verilmesini takiben, insanlarda serbest ultrafiltre edilebilir platin ile carboplatinin son eliminasyon yarı ömürleri için belirtilen değerler sırasıyla 6 saat ve 1.5 saattir. İlk faz sırasında, serbest ultra filtre edilebilir platinin çoğu carboplatin şeklindedir. Toplam plazma platinin son yarı ömrü 24 saattir. Plazma platininin yaklaşık %87’si uygulama sonrası 24 saat içerisinde proteine bağlı olarak bulunmaktadır. Carboplatin, 24 saat içinde verilen platinin yaklaşık %70 kullanılarak idrarla dışarı atılır. İlacın çoğu ilk 6 saat içerisinde atılır. Carboplatin tubular sekresyonla değil glomerular filtrasyonla dışarı atılır.

Farmasötik Şekli

I.V.İnfüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

Formülü

Herbir flakon içerisinde Carboplatin 450 mg (etken madde) Mannitol 450 mg (yardımcı madde) Enjeksiyonluk su 45 ml (çözücü) bulunmaktadır.

İlaç Etkileşmeleri

Carboplatinle tedavi sırasında nefrotoksik ve/veya ototoksik ilaçların (örn, aminoglikosidler, loop diüretikler) kullanılması ilaçların organ toksisitesini artırabilir. Carboplatinin ve kompleks oluşturucu bileşiklerin birlikte kullanılmaması gereklidir. Çünkü carboplatinin antineoplastik etkileri azalabilir. Ancak hayvanlarda ve klinik olarak carboplatinin antineoplastik etkileri dietiltiokarbamattan etkilenmemiştir. Carboplatin ve fenitoinin birlikte kullanımını takiben fenitoin serum seviyesinde bir azalma rapor edilmiştir.

GEÇİMSİZLİKLERİ

Bu tıbbi ürünün aşağıdaki seyreltme bölümünde verilen ürünler hariç başka birşeyle karıştırılmaması gerekmektedir. Carboplatin alüminyum içeren infüzyon aletleri, şırıngalar, şırınga iğneleriyle kullanılmamalıdır. Antineoplastik aktivite azalabilir.

Kontraendikasyonlar

Carboplatin daha evvel ciddi renal bozukluğu (kreatinin kleransı 20 ml/dk. veya daha az) olan hastalarda kullanılmamalıdır. Carboplatin ciddi kemik iliği süpresyonu (lökopeni, nötropeni, trombositopeni) olan hastalarda kullanılmamalıdır. Carboplatin veya diğer platinyum içeren bileşiklere veya manitole karşı şiddetli reaksiyon geçmişi olan hastalarda da carboplatin kontrendikedir. Carboplatin kanamalı tümörleri olan hastalarda kontrendikedir.

GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIM

Gebelik kategorisi D’dir.

Carboplatin gebe bir kadında kullanıldığında embriyonik/fetusta hasar oluşabilir. Carboplatinin yapılan bazı deneylerde teratojen, embriyotoksin ve mutajen olduğu görülmüştür. Bu nedenle carboplatinle tedavi sırasında üreme çağında olan tüm hastaların ve cinsel partnerlerinin tedavi sırasında etkili bir korunma yöntemi uygulanması gerektiği bildirilmelidir. Erkek hastaların terapiden sonra en az altı ay korunma uygulaması gerekmektedir. Hamile olan veya tedavi sırasında hamile kalma olasılığı olan kadınlara, genetik konuda danışmanlık sağlanmalıdır. Carboplatinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Carboplatinle tedavi sırasında zararlı etkilerin bebeğe geçmesini önlemek için emzirme yapılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Carboplatin sadece intravenöz olarak uygulanır. Daha evvel tedavi görmemiş karaciğer fonksiyonu normal yetişkinlerde Carboplatin dozu, tek intravenöz dozu olarak 400 mg/m2'dir ve kısa sürede (15-60 dakikada) uygulanmalıdır. İlk Carboplatin dozundan sonra dört hafta geçinceye kadar terapi tekrar edilmemelidir.
 
Daha önce myelosüpresif tedavi gören ve durumu genel olarak iyi olmayan (ECOG-Zubrod 2-4 veya Karnofsky 80’nin altında) hastalarda bazı risk faktörleri nedeniyle ilk dozun %20-25 azaltılması tavsiye edilir.
Daha sonraki doz ayarlamaları için Carboplatinle tedavinin ilk dönemlerinde haftalık kan sayımlarıyla hematolojik alt sınırın saptanması tavsiye edilir.
 
Renal Fonksiyon Yetersizliği Olan Hastalarda Kullanım
Kreatinin klerans değeri 60 ml/dk.'dan daha az olan hastalar ciddi kemik iliği süpresyonu riski altındadır.
Renal fonksiyon yetersizliği olan hastalarda carboplatinin optimal kullanımı, hassas doz ayarlaması ve hem hematolojik alt sınırın hem de renal fonksiyonun sık sık gözlenmesini gerektirir.
 
Şiddetli lökopeni, nötropeni veya trombositopenin başlaması aşağıdaki pozolojinin uygulanmasıyla kontrol edilebilir:
  • kreatinin klerans temel değerleri 41-59 ml/dak. olan hastalarda 1.gün 250 mg/m2 iv doz.
  • kreatinin klerans temel değerleri 21-40 ml/dak. olan hastalarda 1.gün 200 mg/m2 iv doz.
 
GFR£20 mg/dak. olan hastalara carboplatin uygulanmamalıdır.
AUC'ye göre doz tavsiyeleri
Benzer şekilde, ilk doz Calvert formulü kullanılarak da hesaplanabilir. Bu değer renal fonksiyona (glomerular filtration rate (GFR)-glomerular filtrasyon oranı) bağlıdır. Bu şekilde, kişisel renal fonksiyondaki farklılıklara bağlı az doz ve aşırı doz riski azaltılmış olur.
Calvert formulü: toplam doz (mg) = (hedef AUC*) x (GFR+25)
Not: Calvert formulüyle toplam carboplatin dozu mg/m2 olarak değil mg olarak hesaplanır.
 
*hedef AUC
Planlanan kemoterapi
İlk tedavi durumu
5-7 mg/ml dk.
Tek ajan carboplatin
İlk tedavi yapılmamış
4-6 mg/ml dk.
Tek ajan carboplatin
İlk tedavi yapılmış
4-6 mg/ml dk.
Carboplatin artı siklofosfamid
İlk tedavi yapılmamış
 
 
 
 
 
 
 
Calvert formülü aşağıdaki ajanlardan herhangi birini alarak daha önce yoğun bir şekilde tedavi edilmiş hastalarda kullanılmamalıdır;
-          mitomisin C
-          nitrozoüre
-          doksorubisin/siklofosfamid/cisplatin kombinasyon terapisi
-          5 veya daha fazla sitostatik ajan içeren kombinasyon terapisi
-          20x20 cm'lik bir alana veya daha fazla alana odaklanmış ³ 5000 rad. radyasyon terapisi
 
Kombinasyon tedavisi
Carboplatin diğer myelosüpresif ajanlarla birlikte kombinasyonunda optimal kullanımı, uygulanacak programa ve maddeye bağlı olarak doz ayarlamaları gerektirir.
 
Pediyatri
Çocuklarda kullanım etkinliği ve emniyeti saptanmamıştır.
 
Yaşlılarda (65 yaşın üstünde)
İlk olarak veya daha sonra uygulanacak doz miktarı hastanın durumuna bağlı olarak ayarlanır.
 
Seyreltme
Ürün %5 Glukoz veya %0.9 Enjeksiyonluk Sodyum Klorürle 0.5 mg/ml (500 mikrogram/ml) konsantrasyona kadar seyreltilebilir

 

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

CARBOPLATIN-TEVA 150 mg/15ml Liyofilize Enjektabl Flakon

Saklama Koşulları

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. 0.5 mg/ml konsantrasyonda % 5 Dekstroz ile ve % 0.9 NaCl ile seyreltildiğinde 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında 12 saat, aynı solüsyonlar 5-7°C arasında 36 saat stabildir. Belirtilen şekilde saklanmayan Carboplatin çözeltileri güvenli bir yere atılmalıdır. Bu ürün sadece tek dozluk kullanım içindir.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

CARBOPLATIN-TEVA 450 mg/45ml I.V. İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Flakon Her ambalaj içinde bir adet flakon bulunmaktadır.

Uyarılar/Önlemler

Karboplatin, sadece kanser kemoterapötik ajanların kullanılmasında deneyimli bir doktorun gözetiminde uygulanmalıdır. Tedavinin tam olarak yapılması ve herhangi bir komplikasyon durumunda gereken tedavinin uygulanması için uygun teşhis ve tedavi cihazlarının bulunması gerekmektedir. 

Anafilaksi
Platin içeren diğer bileşiklerde olduğu gibi, karboplatine karşı da anafilaktik benzeri reaksiyonlar da dahil olmak üzere alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu alerjik reaksiyonlar karboplatinin uygulanmasından sonra birkaç dakika içinde oluşabilir ve uygun destekleyici bir tedaviyle yok edilebilmelidir. Semptomların giderilmesi için, epinefrin, kortikosteroidler ve antihistaminler uygulanmıştır.
 
Myelosüpresyon
Kemik iliği süresyonu (lökopeni, nötropeni ve trombositopeni) doza bağlıdır ve ayrıca doz sınırlayıcı toksisitedir. Tüm karboplatin tedavisi boyunca ve tedaviden sonra da periferal kan sayımları (platelet, beyaz kan hücresi, nötrofil ve hemoglobin) sık sık gözlenmelidir.
Genel olarak, lökosit, nötrofil ve platelet sayımı normal seviyelere gelinceye kadar karboplatin tedavisine ara verilmelidir.
Karboplatin tedavisi ilacın renal klerensiyle yakından ilişkilidir. Bu nedenle, anormal böbrek fonksiyonu olan veya nefrotoksik potansiyeli olan diğer ilaçlarla birlikte sürekli tedavi gören hastalarda myelosüpresyon daha şiddetli olabilir ve uzun süreli myelotoksisite görülebilir. Renal fonksiyon parametreleri bu nedenle tedavi öncesi, tedavi sırasında ve sonrasında gözönünde bulundurulmalıdır.
Karboplatin tedavisi sırasında anemi gözlenmiştir; anemi kümülatif olduğu için, özellikle uzun süreli tedavi gören hastalarda kan nakli gerekebilir.
Hastalıkları nedeniyle daha evvel yoğun tedavi görmüş hastalarda, genel durumu iyi olmayan ve 65 yaşından daha yaşlı hastalarda toksisitenin oluşması, şiddeti ve süresi daha fazla olabilir.
 
Üreme ve Fertiliteye Etkisi
Özellikle alkilleyici ajanlarla antineoplastik tedavi gören hastalarda amenore ve azospermiye neden olan gonadal süpresyon oluşabilir. Genellikle, bu etkilerin doza ve tedavinin süresine bağlı olduğu ve giderilebilir olduğu görülmektedir. Testiküler veya overyen fonksiyon bozukluğunun derecesi kestirilemeyebilir. Çünkü birkaç antineoplastiğin kombine olarak kullanılması tek bir ajanın etkisinin ölçülmesini güçleştirebilir.
 
Yaşlılarda Kullanım
Özellikle 65 yaşın üstündeki hastalarda periferal nefrotoksisite insidansı artar ve myelotoksisite daha şiddetli olabilir. Ayrıca yaşlı hastalarda yaşa bağlı renal fonksiyon bozukluğu muhtemel olduğu için, karboplatin alan hastalarda dozun azaltılması ve kan sayımının yakından takibi gerekmektedir.
 
GEBELİKTE KULLANIM
Gebelikte kullanım kategorisi D’dir.
 
Karboplatin gebe bir kadında kullanıldığında embriyonik/fetusta hasar oluşabilir. Karboplatinin yapılan bazı deneylere teratojen, embriyotoksin ve mutajen olduğu görülmüştür.
Bu nedenle karboplatinle tedavi sırasında üreme çağında olan tüm hastaların ve cinsel partnerlerinin tedavi sırasında etkili bir korunma yöntemi uygulanması gerektiği bildirilmelidir. Erkek hastaların tedaviden sonra en az altı ay korunma uygulamaya devam etmesi gerekmektedir.
Hamile olan veya tedavi sırasında hamile kalma olasılığı olan kadınlara, genetik konuda danışmanlık sağlanmalıdır.

Karboplatinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Karboplatinle tedavi sırasında zararlı etkilerin bebeğe geçmesini önlemek için emzirme yapılmamalıdır

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Hematolojik

Myelosüpresyon, carboplatinin doz sınırlayıcı toksisitesidir. Carboplatin tek ajan olarak maksimum tolere edilen dozlarda kullanıldığında hastaların yaklaşık üçte birinde 50 x 109/l'den daha az plateletli trombositopeni görülür. Trombositlerin en alt seviyeye düşmesi genellikle 14 üncü ve 21inci günler arasında gerçekleşir ve tedavinin başlamasından sonra 35 gün içerisinde iyileşebilir. Hastaların yaklaşık %20'sinde lökopeni görülmüştür ancak iyileşme lökopenin en alt seviyelere geldiği günden (14-28 inci gün) sonra daha yavaş olabilir ve genellikle terapinin başlamasından sonra 42 gün içerisinde iyileşir. Ayrıca hemoglobin sayısı da azalabilir. Renal fonksiyon bozukluğu, daha önce görülen yoğun tedaviler, zayıf genel durum ve hastanın yaşının 65'ten fazla olması myelosupresyonun daha şiddetli ve uzun süreli olmasına neden olabilir. Myelosüpresyon ayrıca diğer myelosüpresif ajanlarla kombine tedavilerde daha kötü olabilir.

Carboplatin tek ajan olarak, tavsiye edilen dozlarda ve sıklıkta kullanıldığında myelosüpresyon geri çevrilebilir ve kümülatif değildir.

Nadiren enfeksiyonal komplikasyonlar bildirilmiştir. Carboplatinle tedavi edilen hastalarda genellikle minör kanama komplikasyonları rapor edilmiştir. Birkaç ölümcül enfeksiyon ve kanama vakası görülmüştür.

Gastrointestinal

Carboplatin, cisplatine göre daha az emetojenik olsa da, kusma (hastaların %65’inde ve bu hastaların yaklaşık %33’ünde çok şiddetli bir şekilde) ve kusma olmaksızın mide bulantısı (hastaların dörtte birinde) rapor edilmiştir. Mide bulantısı ve kusma genellikle carboplatinin verilmesinden 6 ile 12 saat sonra görülmüş ve 24 saat içinde kaybolmuştur. Bu reaksiyonlar antiemetik medikasyonla kolayca kontrol edilebilir (veya önlenebilir). Carboplatin diğer emetojenik bileşiklerle kombine olarak kullanıldığında kusma artar.

Sıkça gözlenen diğer gastrointestinal etkiler kabız ve ishaldir.

Nefrotoksisite

Renal toksisite genelde carboplatin alan hastalarda doz sınırlayıcı değildir ve çok miktarda sıvıyla hidrasyon veya zorlama diürezis gibi önlemler alınmasını gerektirmez. Ancak, kanda üre veya serumda kreatinin klerans seviyeleri artabilir. Kreatinin kleransının 60 ml/dk’dan daha düşük olması şeklinde tanımlanan renal fonksiyon bozukluğu gözlenebilir. Nefrotoksisitenin insidansı ve şiddeti carboplatin tedavi öncesinde böbrek rahatsızlığı geçirmiş hastalarda artabilir. Uygun bir hidrasyon programının böyle bir etkinin üstesinden gelip gelemeyeceği belli değildir. Ancak renal fonksiyonun orta derecede (kreatinin kleransı 41-59 ml/dk) veya yüksek derecede (kreatinin kleransı 21-40 ml/dk.) değişmesi durumunda dozun azaltılması veya terapinin durdurulması gereklidir. Carboplatin, glomerular filtrasyon oranı 20 ml/dk. veya daha az olan hastalarda kontrendikedir.

Carboplatinle tedavi sonrasında serum elektrolitlerinde (magnezyum, potasyum ve nadiren kalsiyum) azalmalar görülmüş ancak klinik belirti veya semptomların görünmesine neden olacak kadar şiddetli olmadığı rapor edilmiştir.

Hiperürikemi

Hastaların dörtte birinde hiperürikemi görülmüştür. Ürik asidin serumdaki seviyesi allüpurinolle azaltılabilir.

Gastro-intestinal

Carboplatin alan hastaların yaklaşık dörtte birinde kusma olmaksızın mide bulantısı görülmüştür. Hastaların yarısında kusma ve bunların üçte birinde ciddi emesis görülmüştür. Mide bulantısı ve kusma genellikle tedaviden sonra 24 saat içinde kaybolur. Bu reaksiyonlar antiemetik medikasyonla kolayca kontrol edilebilir (veya önlenebilir). Hastaların dörtte birinde kusma veya mide bulantısı görülmemiştir.

Hastaların %17'sinde ağrılı gastro-intestinal rahatsızlıklar, % 6'sında ishal veya %4'ünde kabız görülmüştür.

Alerjik reaksiyonlar

Carboplatine karşı nadiren alerjik reaksiyon bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar platin içeren bileşiklerin verilmesinden sonra oluşan alerjik reaksiyonlara benzemektedir. Örnek olarak, eritematus leke, başka bir nedeni olmayan ateş ve pruritus sayılabilir.

Birkaç bronkospazm ve uygun bir tedavi gerektiren (epinefrin, antihistaminler, kortikosteroidler) düşük tansiyon vakası görülebilir.

Ototoksisite

Carboplatinle tedavi edilen hastaların %15'inde audiogramla tespit edilen yüksek frekans (4000-8000 Hz) işitme kaybı şeklinde işitme duyusunda klinik belirti göstermeyen azalmalar rapor edilmiştir. Ancak hastaların sadece %1'inde çoğunlukla tinnitus şeklinde klinik belirtiler görülmüştür. Daha evvel sisplatinle tedavi edilmiş ve bu tedavi nedeniyle işitme kaybı oluşmuş hastalarda işitme rahatsızlığı sürebilir veya kötüleşebilir.

Tavsiye edilen dozdan daha fazla ve diğer ototoksik ilaçlarla kombine olarak carboplatin alan çocuklarda klinik olarak belirgin işitme kaybı görülmüştür.

Nörotoksisite

Carboplatin tedavisinden sonra görülen periferal nöropatilerin insidansı %6'dır. Hastaların çoğunda nörotoksisite, uyuşma ve alt tendon reflekslerini azaltmasıyla sınırlıdır. Bu yan etkilerin sıklığı ve şiddeti, 65 yaşından fazla hastalarda ve daha önce sisplatinle tedavi edilmiş hastalarda artar.

Uyuşma carboplatinle tedaviye başlamadan önce görülür, özellikle daha önceki sisplatin tedavisiyle ilgiliyse, carboplatin tedavisi sırasında kalıcı olabilir veya kötüleşebilir.

Oküler toksisite

Carboplatin terapisinde geçici görme bozuklukları, bazen geçici görme kaybı bildirilmiştir. Bu genellikle renal bozukluğu olan hastalarda yüksek dozlu terapiyle ilişkilidir.

Elektrolit değişiklikleri

Serum elektrolit değerlerinde anormal düşüş vardır; sodyum %29, potasyum %20, kalsiyum %22 ve magnezyum %29 (daha önce tedavi edilmiş over karsinomalı bu hastalarda bu değerler sırasıyla, %47, %28, %31 ve %43’tür). Carboplatinle elektrolit süplemantasyonu rutin olarak birlikte yapılmaz ve bu elektrolit anormalikleri semptomlarla nadiren ilişkilidir.

Diğer advers etkiler

Normal karaciğer fonksiyonları olan hastaların üçte birinde testler bazı anormallikler (genellikle hafif veya orta şiddette) bildirilmiştir. Alkalin fosfataz seviyesi SGOT, SPTG veya total bilirubine göre daha sık yükselmektedir. Bu anormalliklerin çoğu tedavi sırasında kendiliğinden kaybolmaktadır.

Tavsiye edilen carboplatin dozundan daha yüksek uygulamalarda şiddetli hepatik fonksiyon bozukluğu (akut karaciğer nekroz dahil) bildirilmiştir.

Tat bozukluğu, alopesi, ateş ve enfeksiyon belirtisi olmayan nezle gibi sık olmayan etkiler görülmüştür.

Bazı durumlarda carboplatinin tek ajan veya kombine olarak uygulanmasını (nedensel ilişki saptanmamıştır) takiben sekonder kanser oluşumu görülmüştür.
Birkaç hemolitik üremik sendrom bildirilmiştir.

Birkaç serebrovasküler vaka (apopleksi) ile kardiyovasküler vakalar (kardiyak bozukluk, embolizm) rapor edilmiştir (carboplatinle nedensel ilişkisi saptanmamıştır). Birkaç hipertansiyon vakası rapor edilmiştir.