Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Pfizer İlaçları Ltd.Şti
Marka CARDURA
Etken Madde Kodu SGKEYD-DOKSAZOSIN MEZILAT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C02CA04
ATC Açıklaması Doksazosin
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Gecikmeli Tabletler
Kamu Kodu A10668
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 103,18 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 92,14 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 26,26 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E254C
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Aşırı doz hipotansiyona neden olmuşsa, hasta başı aşağıya doğru, sırtüstü yatar bir vaziyete getirilmelidir. Kişisel olarak hastanın durumuna göre, uygun olacağı düşünülen diğer destekleyici önlemler alınmalıdır. Doksazosin yüksek derecede proteine bağlı olduğu için diyaliz endike değildir.

Endikasyonlar

Benign Prostat Hiperplazisi (BPH)

CARDURA XL, Benign Prostat Hiperplazisi’nin (BPH) klinik semptomlarının tedavisinde ve BPH’nin eşlik ettiği azalmış üriner akışın tedavisinde endikedir. CARDURA XL, hipertansif veya normotansif olan BPH hastalarında kullanılabilir. CARDURA XL ile tedavi edilen BPH’li normotansif hastalarda kan basıncı değişiklikleri klinik olarak önemsiz iken, hem hipertansiyonu hem de BPH olan hastalarda, CARDURA XL monoterapisi ile her iki durum da etkili olarak tedavi edilmiştir.

Hipertansiyon

CARDURA XL, hipertansiyon tedavisinde endike olup hastaların büyük çoğunluğunda kan basıncını kontrolde ilk ajan olarak kullanılır. Tek antihipertansif ilaç ile yeterli derecede kontrol altına alınamayan hastalarda CARDURA XL, tiazid diüretik, beta blokör, kalsiyum antagonisti veya anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörü gibi diğer bir ilaç ile birlikte kullanılabilir.

Farmakodinamik Özellikler

Doksazosin vazodilatör etkisini, alfa-1 adrenoseptörlerin postsinaptik bölgede kompetitif ve selektif blokajı yoluyla gösterir.

Semptomatik BPH (Benign Prostat Hiperplazisi)’li hastalarda doksazosin GİTS (Gastrointestinal terapötik sistem) uygulaması ürodinamiklerde ve semptomlarda anlamlı gelişme ile sonuçlanır. BPH’deki etkinin, musküler bağ dokusu ve prostat kapsülü ve mesane boynunda yerleşmiş olan alfa-adrenoseptörlerinin selektif blokajından kaynaklandığı düşünülmektedir.

 

BPH’sı, prostat ve mesane boynundaki düz kas tonunda görülen bir artış ile ilişkilidir. Bu bölgedeki tonusun derecesi, prostat stroması, prostat kapsülü ve mesane boynunda  yüksek yoğunlukta bulunan alfa-1 adrenoseptör ile belirlenmektedir. Alfa-1 reseptörünün blokajı üretra direncini azalttığından BPH’nın obstrüktif ve irritatif semptomlarında belirgin düzelme sağlar.  Prostatta çoğunlukta olan ve fonksiyonu belirleyici alfa reseptör alt tipinin alfa-1c olduğu düşünülmektedir. Doksazosin GİTS 1-2 hafta içinde etki göstererek  BPH semptomlarının şiddetini azaltmakta ve idrar akım hızını iyileştirmektedir. Alfa-1 adrenoseptörlerinin (mesane boynundan ayrı olarak) idrar kesesinde de belirli bir yoğunlukta olması nedeniyle doksazosin GİTS’in ayrıca mesane kasılmasının idame ettirilmesinde fonksiyonu olduğu söylenebilir.

 

Doksazosin GİTS, BPH’nin uzun süreli tedavisinde devamlı etkililik ve güvenlilik göstermiştir. Tavsiye edilen doz aralığında uygulanan doksazosin GİTS, normotansif hastaların kan basıncında çok küçük bir etki yapar veya hiç etkilemez.

 

Hipertansif hastalarda doksazosin GİTS uygulaması, sistemik vasküler rezistansta azalma sonucu kan basıncında klinik olarak anlamlı bir düşme meydana getirir. Bu etkinin vasküler sistemde yerleşmiş alfa-1-adrenoseptörlerin selektif blokajı sonucunda olduğu düşünülmektedir.

 

Ana bileşik doksazosin, primer olarak antihipertansif aktiviteden sorumludur. Doksazosinin bilinen aktif ve inaktif metabolitlerinin (2-piperazinil, 6'- ve 7'-hidroksi ve 6- ve 7-O-desmetil bileşikleri) düşük plazma konsantrasyonlarının ve bunlardan insanlarda en etkili metabolitinin (6'-hidroksi) bile, ana ilaç doksazosin ile karşılaştırıldığında,  antihipertansif etkiye yaptığı katkının daha düşük olduğu görülmektedir.

 

Doksazosin kullanımı, hipertansif hastalarda sistemik vasküler dirençteki bir azalma ile sonuçlanmaktadır. Hipertansiyonlu hastalarda doksazosin ile kardiyak debide çok küçük bir değişiklik gözlemlenmektedir. Kan basıncındaki maksimum düşmeler genellikle ilaç alımından sonraki 2-6 saatte ortaya çıkmaktadır ve ayakta iken kalp atım hızındaki küçük bir artış ile ilişkilidir. Diğer alfa-1‑adrenerjik blokör ajanları gibi doksazosin de hastanın kan basıncı ve kalp atım hızında, ayakta durma konumunda daha büyük bir etki gösterir.

 

 Günde bir defa uygulama ile, gün boyu ve dozu takip eden 24. saatte kan basıncında klinik olarak anlamlı azalma mevcuttur. Hastaların büyük kısmının hipertansiyonu başlangıç dozu olan 4 mg doksazosin GİTS ile kontrol altında tutulur. Doksazosin ile tedavi sırasında hipertansiyonlu hastalarda kan basıncındaki düşüşler, yatar ve ayakta pozisyonlarda benzer olmuştur.

Hipertansiyon için, standart doksazosin ile tedavi gören hastalarda, doksazosin GİTS tedavisine geçilebilir ve etkinlik ve tolerabilite korunarak, gerektiğinde doz artırılır.

Uzun süreli doksazosin GİTS tedavisinde tolerans gözlenmemiştir. Devam eden doksazosin tedavisinde, nadir olarak plazma renin aktivitesinde artış ve taşikardi gözlenmiştir.

Doksazosin HDL/total kolesterol oranında anlamlı bir artış yaparak, kan lipidleri üzerinde olumlu etkiler gösterir. Bu bulguların klinik önemi bilinmemektedir.

Doksazosin tedavisinin, sol ventrikül hipertrofisinde gerileme ile sonuçlandığı gösterilmiştir. Ayrıca doksazosin, insüline hassasiyeti bozulmuş olan hastalarda insülin hassasiyetini artırır.

Doksazosinin, lipid ve glukoz metabolizmalarına, metabolik yan etkilerinin olmadığı gösterilmiştir ve diyabet hastalığı olanlarda hipertansiyon tedavisinde kullanım için uygundur.

Farmakokinetik Özellikler
Emilim
Terapötik dozlarda oral uygulamanın ardından, doksazosin GİTS (Gastrointestinal terapötik sistem) gastrointestinal sistemden iyi emilir ve dozun ardından yaklaşık 8 ila 9 saat sonra doruk kan seviyelerine ulaşılır. Doruk plazma seviyeleri, aynı dozda verilen standart tabletlerinkinin yaklaşık üçte biri kadardır. Ancak 24 saatteki plato seviyeleri bu iki preparat için benzerdir. Doksazosin GİTS’in farmakokinetik özellikleri, daha düzgün bir plazma profili çizer.
Doksazosin GİTS’in doruk/plato oranı, standart tabletlerinkinin yarısından azdır.
Kararlı durumda, doksazosin GİTS’ten salınan doksazosinin bağıl biyoyararlanımı, standart form ile kıyaslandığında 4 mg için %54 ve 8 mg için %59’dur.
Doksazosin GİTS ile yaşlılarda yapılan farmakokinetik çalışmalar, daha genç hastalar ile karşılaştırıldığında önemli değişiklikler göstermemiştir.
 
Metabolizma/Atılım
Plazma eliminasyonu bifaziktir ve terminal plazma eliminasyon yarı ömrü 22 saattir. Bu durum, günde bir kez uygulanmasının temelini
oluşturur. Doksazosin yoğun bir biçimde karaciğerde metabolize olup metabolitlerin büyük kısmı dışkı yoluyla ve %5'inden azı değişmemiş ilaç halinde çoğu dışkıda ve çok küçük bir kısmı idrarda olmak üzere böbreklerden itrah edilir.
Böbrek bozukluğu olan hastalarda standart doksazosin ile yapılan farmakokinetik çalışmalarda, normal böbrek fonksiyonları olan hastalar ile karşılaştırıldığında, önemli faklılıklar olmadığı gösterilmiştir.
Karaciğer bozukluğu olan hastalarla ve karaciğer metabolizmasını etkilediği bilinen ilaçlar (örneğin simetidin) üzerine etki ile ilgili sınırlı bilgi mevcuttur. Orta seviyede karaciğer bozukluğu olan 12 hastada yapılan bir klinik çalışmada, tek doz doksazosin uygulaması, eğri altı alan (EAA)’da %43 oranında bir artışla ve oral klerenste %40 oranında bir azalma ile sonuçlanmıştır. Tamamıyla karaciğer ile metabolize edilen diğer ilaçlarda olduğu gibi, doksazosin primer olarak O-demetilasyon ve hidroksilasyonla karaciğerde metabolize edilir. Karaciğer fonksiyonlarında değişme olan hastalarda, doksazosin kullanımında dikkat gereklidir (Bkz. Uyarılar / Önlemler).
Doksazosinin yaklaşık %98’i plazmada proteine bağlı olarak bulunur.
Farmasötik Şekli

Kontrollü Salım Tableti

Formülü

Her bir CARDURA XL® 8 mg Kontrollü Salım Tableti, 8 mg doksazosine eşdeğer doksazosin mesilat, yardımcı madde olarak sodyum klorür ve boyar madde olarak titanyum dioksit, demir oksit kırmızısı ve siyah baskı mürekkebi içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Doksazosinin PDE-5 inhibitörleri ile birlikte kullanımı bazı hastalarda semptomatik hipotansiyona sebep olabileceğinden, bu grup ilaçlar ile birlikte tedavide  dikkatli olunmalıdır (Bkz. Uyarılar/Önlemler). Doksazosinin uzatılmış salımlı formülasyonları ile hiçbir çalışma yapılmamıştır.

Plazmadaki doksazosinin büyük bir kısmı (%98) proteine bağlıdır. İnsan plazmasındaki in vitro veriler doksazosinin, digoksin, fenitoin, varfarin veya indometazinin proteine bağlanışı üzerinde bir etkisi olmadığını gösterir. Doksazosin, klinik deneyimde, tiazid diüretikler, furosemid, beta blokör ilaçlar, non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar, antibiyotikler, oral hipoglisemik ilaçlar, ürikozürik ajanlar veya antikoagülanlarla beraber kullanılmış ve herhangi bir advers ilaç etkileşmesi görülmemiştir.

Doksazosin diğer alfa-blokörlerin ve diğer antihipertansiflerin kan basıncı düşürücü etkisini güçlendirir.

22 sağlıklı erkek gönüllüde yapılan açık uçlu, randomize, plasebo kontrollü bir çalışmada, oral simetidinin günde iki defa 400 mg dozda uygulandığı dört günlük bir tedavi rejiminde, ilk gün tek doz 1mg doksazosin uygulaması, doksazosinin ortalama EAA’sında %10’luk bir artışla sonuçlanırken, ortalama Cmaks ve doksazosinin ortalama yarı ömründe istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik olmamıştır.

Kontraendikasyonlar

Doksazosin GİTS, kinazolinlere, doksazosin veya bileşiminde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
CARDURA XL, aç karnına veya yemeklerle beraber alınabilir.
CARDURA XLtabletler yeterli miktarda sıvı ile bütün olarak yutulmalıdır. Hastalar tableti çiğnememeli, bölmemeli veya parçalamamalıdır (Bkz. Uyarılar / Önlemler – Hastanın Bilgilendirilmesi).
Hastaların büyük çoğunluğu günde tek doz 4 mg ile kontrol altında tutulabilir. Doksazosinin optimum etkisini göstermesi, 4 hafta kadar sürebilir. Hastanın cevabına göre, gerekirse, bu süreyi takiben dozaj, günde tek doz 8 mg’a çıkarılabilir.
Tavsiye edilen maksimum doz günde bir kere 8 mg’dır.
Yaşlılarda kullanım
Normal yetişkin dozu tavsiye edilir. 
Böbrek bozukluğu olan hastalarda kullanım
Böbrek yetmezliği olan hastalarda doksazosin farmakokinetiği değişmediği için ve doksazosinin mevcut böbrek disfonksiyonunu kötüleştirdiğine ilişkin hiç bir kanıt bulunmadığı için, bu hastalarda mutad dozlar kullanılabilir. CARDURA XL diyaliz edilemez.
Karaciğer bozukluğu olan hastalarda kullanım
Karaciğerde tamamen metabolize edilen bütün ilaçlarda olduğu gibi, CARDURA XL karaciğer fonksiyon bozukluğu kanıtı olan hastalara dikkatle uygulanmalıdır. 
 
Çocuklarda kullanım
Doksazosinin çocuklardaki etkililiği ve güvenliliği gösterilmemiştir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

CARDURA  2 mg tablet; 2 mg doksazosine eşdeğer 20 çentikli tablet içeren blister ambalajlarda

CARDURA 4 mg tablet; 4 mg doksazosine eşdeğer, 20 ve 90 tablet içeren blister ambalajlarda

CARDURA XL 4 mg tablet; beheri 4 mg doksazosine eşdeğer doksazosin mesilat içeren 30 tabletlik blister ambalajlarda sunulmuştur.

Ruhsat Sahibi

Pfizer İlaçları Ltd. Şti., 34347 Ortaköy - İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

01.06.2006 – 120/10

Saklama Koşulları

Nemden ve ışıktan koruyunuz. 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Beheri 8 mg doksazosine eşdeğer doksazosin mesilat içeren 30 tabletlik blister ambalajlarda sunulmuştur.

Uyarılar/Önlemler
Postüral Hipotansiyon / Senkop
Tüm alfa blokörlerde olduğu gibi, özellikle tedavinin başlangıcında, hastaların çok küçük bir kısmında, baş dönmesi ve halsizlik veya nadiren bilinç kaybı (senkop) ile kendini gösteren postüral hipotansiyon görülmüştür. Bu nedenle, potansiyel postüral etkileri en aza indirmek için tedavi başlatılırken kan basıncı izlemek tedbirli bir tıbbi uygulama olacaktır.
Etkili herhangi bir alfa blokörle tedavi başlatılırken, hastaya postüral hipotansiyondan ileri gelebilecek semptomların nasıl önlenebileceği ve bunlar görüldüğü takdirde ne gibi tedbirler alacağı hakkında bilgi verilmelidir. Hasta, doksazosin tedavisinin başlangıç döneminde, baş dönmesi veya halsizlik görüldüğü takdirde yaralanma ile sonuçlanabilecek durumlardan kaçınabilmek için uyarılmalıdır.
 
Akut kardiyak durumları olan hastalarda kullanım
Diğer tüm vazodilatör antihipertansif ajanlarda olduğu gibi, aşağıda belirtilen kardiyak durumları olan hastalara doksazosin uygulanırken dikkatli olunmasını tavsiye etmek tedbirli bir tıbbi uygulama olacaktır.
  • aort stenozu veya mitra
  • stenozdan kaynaklanan pulmoner ödem
  • yüksek debili kalp yetmezliği
  • pulmoner embolizm veya perikard efüzyonundan kaynaklanan sağ kalp yetmezliği
  • düşük dolum basınçlı sol ventriküler kalp yetmezliği.
PDE-5 inhibitörleri ile kullanım
 
Fosfodiesteraz-5-inhibitörleri (PDE-5) (örneğin; sildenafil, tadalafil, vardenafil) ve doksazosinin birlikte kullanımı bazı hastalarda semptomatik hipotansiyona sebep olabilir.
Hastada postüral hipotansiyon gelişimi riskini asgariye indirmek için; hasta PDE-5 inhibitörü ile tedaviye başlamadan önce alfa-blokör tedavisinde stabil olmalıdır.
 
Katarakt ameliyatı
Katarakt ameliyatı sırasında, daha önce alfa-1 blokör tedavisi uygulanmış veya uygulanmakta olan ve önceden tamsulosin ile tedavi edilmiş bazı hastalarda intraoperatif gevşek iris sendromu (Intraoperative Floppy Iris Syndrome–IFIS) gözlenmiştir. Diğer alfa-1 blokörler ile de izole vakalar bildirildiği için bir sınıf etkisi olasılığı göz ardı edilemez. IFIS katarakt operasyonu sırasında prosedürle ilgili komplikasyonları artırabileceği için, alfa-1 blokörlerin güncel veya geçmiş kullanımı cerrahi öncesinde oftalmik cerraha bildirilmelidir. Küçük pupil sendromunun bu varyantı; intraoperatif irrigasyon akımına cevaben şişen gevşek iris, operasyon öncesi standart midriyatik tedavi ile genişlemeye rağmen ilerleyen intraoperatif miyozis ve fakoemulsifikasyon insizyonlarına doğru olası iris prolapsı kombinasyonu olarak tanımlanır. Cerrah, iris kancası, iris dilatör halkası veya viskoelastik madde kullanımı gibi ameliyat tekniğindeki olası değişiklikler için hazırlıklı olmalıdır. Katarakt ameliyatı öncesi alfa-1 blokör tedavisini  kesmenin faydası olmadığı görülmektedir. 
Karaciğer Fonksiyon Bozukluğu
Bütünüyle karaciğer tarafından metabolize edilen her ilaç gibi, doksazosin de karaciğer fonksiyon bozukluğu belirtileri gösteren hastalarda dikkatli kullanılmalıdır (Bkz. Farmakokinetik Özellikler). Şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarla klinik deneyim olmadığı için ilacın bu hastalarda kullanımı tavsiye edilmez.
Gastrointestinal Bozukluklar
Doksazosin GİTS kullanan hastalarda belirgin olarak azalmış Gİ retansiyon zamanı, ilacın farmakokinetik profilini ve dolayısıyla da klinik etkinliğini etkileyebilir. Deforme olmayan diğer materyallerde olduğu gibi, doksazosin önceden mevcut, ciddi gastrointestinal daralmalarda tıkanmaya yol açabileceğinden (patolojik veya iyatrojenik) bu tip hastalara verirken dikkatli olunmalıdır.
Hastanın Bilgilendirilmesi
Hastaya doksazosin GİTS’i bir bütün olarak yutması söylenmelidir. Hastalar tabletleri çiğnememeli, bölmemeli veya parçalamamalıdır.    
Hastalar, dışkılarında tablete benzer bir şey gördüklerinde endişelenmemelidir. Doksazosin GİTS’de medikasyon, ilacın yavaş salınması ve vücut tarafından emilmesi amacı ile özel olarak tasarlanmış, absorbe olmayan bir kabuk içindedir. Bu işlem tamamlandığında boş tablet vücuttan atılır.
 
Bu tıbbi ürün sodyum içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır. 
Hamilelik ve emzirme sırasında kullanım
Gebelik Kategorisi C’dir.
Hamile kadınlarda yapılmış iyi kontrollü ve yeterli çalışma olmadığından, hamilelik sırasında doksazosin GİTS’in güvenliliği henüz belirlenmemiştir. Dolayısıyla, doksazosin GİTS, hamilelik döneminde sadece, hekimin kanaatince potansiyel faydaları muhtemel risklerinden fazla ise kullanılmalıdır.
Hayvan çalışmaları doksazosinin emziren sıçanların sütünde biriktiğini göstermiştir ve emziren kadınlarda ilacın süte geçişiyle ilgili bir bilgi yoktur, bu nedenle doksazosin emzirme süresince kullanılmamalıdır. Alternatif olarak, doksazosinle tedavi gerekli olduğunda anneler emzirmeyi bırakmalıdır. 
Yaşlılarda kullanım
Normal yetişkin dozu tavsiye edilir.
Böbrek bozukluğu olan hastalarda kullanım
Böbrek yetmezliği olan hastalarda doksazosin farmakokinetiği değişmediği için ve doksazosinin mevcut bulunan böbrek disfonksiyonunu kötüleştirdiğine ilişkin hiç bir kanıt bulunmadığı için, bu hastalarda mutad dozlar kullanılabilir.  
Çocuklarda kullanım
Doksazosinin çocuklardaki etkililiği ve güvenliliği gösterilmemiştir.  
Araba / Makine Kullanmaya Etkisi
Özellikle doksazosin GİTS tedavisine başlarken, makine kullanma veya motorlu araç kullanma aktivitelerinde bozulma görülebilir.
Üretim Yeri

Pfizer Pharmaceuticals LLC Barceloneta – Puerto Rico’da üretilmiş, Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Illertissen – Almanya’da ambalajlanmıştır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler
İstenmeyen etkiler sistem-organ sınıfı ve sıklık gruplandırmasına göre şu esaslar kullanılarak sıralandırılmaktadır:çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
 
Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar
Yaygın                         : Solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu
 
Kan ve lenf sistemi bozuklukları
Çok seyrek                    : Lökopeni, trombositopeni
 
Bağışıklık sistemi bozuklukları
Yaygın olmayan               :Alerjik reaksiyon
 
Metabolizma ve beslenme bozuklukları
Yaygın olmayan                : Anoreksi, gut, iştahta artma
 
Psikiyatrik bozukluklar
Yaygın olmayan                : Anksiyete, depresyon, uykusuzluk
Çok seyrek                       : Ajitasyon, sinirlilik
 
Sinir sistemi bozuklukları
Yaygın                             : Baş dönmesi, baş ağrısı, somnolans
Yaygın olmayan                 : Serebrovasküler olaylar, hipoestezi, senkop, tremor
Çok seyrek                       : Postüral baş dönmesi, parestezi
 
Göz bozuklukları
Çok seyrek                      : Görmede bulanıklaşma
Bilinmiyor                        : İntraoperatif gevşek iris sendromu (Bkz. Uyarılar/Önlemler)
 
Kulak ve iç kulak bozuklukları
Yaygın                              : Vertigo
Yaygın olmayan                 : Çınlama
 
Kardiyak bozukluklar
Yaygın                             : Palpitasyon, taşikardi
Yaygın olmayan                 : Anjina pektoris, miyokard enfarktüsü
Çok seyrek                       : Bradikardi, kardiyak aritmiler
 
Vasküler bozukluklar
Yaygın                               : Hipotansiyon, postüral hipotansiyon
Çok seyrek                          : Sıcak basması
        
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal bozukluklar
Yaygın                             : Bronşit, öksürük, dispne, rinit
Yaygın olmayan                 : Burun kanaması
Çok seyrek                        : Bronkospazmın kötüleşmesi
 
Gastrointestinal bozukluklar
Yaygın                             : Abdominal ağrı, dispepsi, ağız kuruluğu, bulantı
Yaygın olmayan                 : Konstipasyon, diyare, şişkinlik, gastroenterit
 
Hepato-bilier bozukluklar
Yaygın olmayan                 : Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler
Çok seyrek                       : Kolestaz, hepatit, sarılık
 
Deri ve deri altı doku bozuklukları
Yaygın                             : Kaşıntı
Yaygın olmayan                 : Deri döküntüsü
Çok seyrek                        : Alopesi, purpura, ürtiker
 
Kas-iskelet, bağ doku ve kemik bozuklukları
Yaygın                             : Sırt ağrısı, kas ağrısı
Yaygın olmayan                 : Eklem ağrısı
Çok seyrek                        : Kas krampları, kas güçsüzlüğü
 
Böbrek ve idrar bozuklukları
Yaygın                              : Sistit, üriner inkontinans
Yaygın olmayan                 : Disüri, hematüri, idrara sık çıkma
Çok seyrek                         : İşeme bozukluğu, noktüri, poliüri, idrarda artış
 
Üreme sistemi ve meme bozuklukları
Yaygın olmayan                 : İmpotans
Çok seyrek                       : Jinekomasti, priapizm
Bilinmiyor                           : Retrograd ejakülasyon
 
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozuklukları
Yaygın                             : Asteni, göğüs ağrısı, influenza benzeri semptomlar, periferik ödem
Yaygın olmayan                 : Ağrı, yüzde ödem
Çok seyrek                        : Yorgunluk, keyifsizlik 
 
Araştırmalar:
Yaygın olmayan                 : Kilo artışı
 
BPH’li hastalarda yapılan klinik çalışmalarda, doksazosin GİTS ile tedaviyi takiben ortaya çıkan yan etkilerin insidansı (%41), plasebo (%39) ile benzer olup, standart doksazosinden (%54) ise daha azdır.
 
Yaşlı BPH hastalarındaki (>65 yaş) advers etki profili, daha genç popülasyonda görülen profilden farklılık göstermez.
Hipertansiyon nedeni ile tedavi edilen hastalarda, pazarlama deneyimi esnasında aşağıda belirtilen ek advers etkilerin görüldüğü bildirilmiştir ancak genelde, bu etkilerin doksazosin tedavisi dışında da görülebilecek semptomlardan ayırt edilmesi mümkün değildir: bradikardi, taşikardi, palpitasyon, göğüs ağrısı, anjina pektoris, miyokard enfarktüsü, serebrovasküler olaylar ve kardiyak aritmiler.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.