Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bausch & Lomb Sağlık ve Optik
Marka CARTEOL
Etken Madde Kodu SGKF85-KARTEOLOL HCL Oftalmik
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu S01ED05
ATC Açıklaması Karteolol
NFC Kodu GB
NFC Açıklaması Oftalmik Damlalar
Kamu Kodu A01672
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Yaşlılar veya böbrek / karaciğer yetmezliği olan hastalarda, sistemik yollardan da beta bloker verildiğinde, çoğu kez bir dozaj ayarlaması gerekli olmaktadır.
Karaciğer Yetmezliği
Yaşlılar veya böbrek / karaciğer yetmezliği olan hastalarda, sistemik yollardan da beta bloker verildiğinde, çoğu kez bir dozaj ayarlaması gerekli olmaktadır.
Doz Aşımı

Göze ilaç damlatıldıktan sonra sistemik dolaşıma geçen beta bloker miktarı az ise de, izlenecek yol sistemik uygulanan beta blokerlerle benzer olmalıdır.

Endikasyonlar

İntraoküler hipertansiyon ve kronik açık açılı glokom tedavisinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Karteolol, üç ayrı farmakolojik özelliğe sahiptir:

 • kardiyo-selektif olmayan beta bloker,
 • parsiyel agonist etki [intrensek sempatomimetik etki (ISA)],
 • belirgin olmayan, membran stabilize edici etki

Karteolol hidroklorür, hümör aköz salgısını azaltarak, glokoma bağlı olsun veya olmasın, göz içi basıncını azaltır. Aktivitesi, damlatıldıktan sonra yaklaşık 20 dakika içinde kendini gösterir, 1 ila 2 saat içinde maksimum etkiye ulaşır ve 24 saat kadar sürer. Etkisi bir yıl süre ile sabit kalabilir. Diğer tüm beta blokerlerde olduğu gibi, karteolol hidroklorüre karşı duyarlılıkta azalma, özellikle çok uzun sureli tedavi sonrasında mümkündür. Pupilla çapında veya akomodasyonda hemen hemen hiçbir değişiklik oluşmaz. Dolayısıyla, ne akomodasyon spazmı, ne de görme kapasitesinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. CARTEOL L.P. % 1'de, biyoadhezyon, iyonik etkileşimler gibi bazı özelliklere sahip ve günlük uygulamayı bir defaya indiren, suda eriyen bir polimer (alginik asit) bulunur.

Farmakokinetik Özellikler

Tüm diğer beta blokerler için olduğu gibi, CARTEOL L.P. % 1'de bulunan karteolol de sistemik dolaşıma karışabilir. Karteolol gözdeki pigmentli yapılara bağlanabilir. Tekrarlanan uygulamalar sonrasında, pik plazma karteolol düzeyi, CARTEOL L.P.'de daha düşük düzeydedir, zira Carteolol LP uzun salınımlı bir göz damlasıdır. Yapılan çalışmalarda, Carteol LP'nin hümör aközdeki biyoyararlanımının diğer karteol göz damlalarından üstün olduğu gösterilmiştir.

Farmasötik Şekli

Steril göz damlası

Formülü

3 ml'de etken madde olarak; 30.00 mg karteolol hidroklorür, yardımcı maddeler olarak; 0.15 mg benzalkonyum klorür, 30.00 mg aljirıik asit, 1.20 mg sodyum dihidrojen fosfat dihidrat, 3.00 mg disodyum fosfat dodekahidrat, 17.22 mg sodyum klorür, yeterli miktarda sodyum hidroksit ve saf su içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Göz damlaları  

 

 

Adrenalin içeren bir göz damlası ile aynı zamanda tedavi durumunda, oftalmolojik gözetim gerekir. (midriyazis riski). 

 

 

 

Diğer İlaçlar 

 

Her ne kadar göz damlası olarak kullanılmasından sonra sistemik dolaşıma karışan beta blokerlerin miktarı azsa da, ilaçlar arası etkileşim yine de mevcuttur. Dolayısıyla, sistemik yolla uygulanan beta blokerlerle gözlemlenen etkileşimleri burada da dikkate almak gerekmektedir.

 

 

Birlikte kullanılması kontrendike olanlar 

 

 

Floktafenin:

 

 

Floktafenine bağlı şok veya hipotansiyon durumunda, beta blokerler aracılığıyla telali edici kardiyovasküler reaksiyonlarının azalması.

 

 

Sültoprid:

 

 

Bradikardiye neden olan etkilerin de ilavesiyle, otomatizm bozuklukları (şiddetli bradikardi durumu).

 

Birlikte kullanılması tavsiye edilmeyenler 

 

 

Amiodaron: 

 

 

Kasılabilme, otomatizm ve kondüksiyon bozuklukları (sempatik telafi mekanizmalarının supresyonu)

 

Birlikte kullanıldığında önlem alınmasını gerektirenler 

 

 

Uçucu halojenik anestezikler:

 

 

Beta blokerler telafi edici kardiyovasküler reaksiyonları azaltır (beta-adrenerjik inhibisyon, ameliyat sırasında beta-stimülanlarla kaldırılabilir).

Genel kural olarak, beta blokerie tedavi durdurmamalı ve her şekilde, ani durdurmadan kaçınılmalıdır. Bu tedavi hakkında anestezi uzmanına bilgi verilmelidir.

 

 

Kalsiyum antagonisti (bepridil, diltiazem ve verapamil):

 

 

Otomatizm bozuklukları (aşırı bradikardi, sinüs durması), AV kondüksiyon bozuklukları ve kalbin güçten düşmesi (sinerjik etkiler).

 

Antiaritmikler (Sınıf I): 

 

Kasılabilme, otomatizm ve kondüksiyon bozuklukları (telafi edici sempatik mekanizmaların supresyonu). Dikkatli bir klinik ve elektrokardiyografik gözetim gerekir.

 

Baklofen: 

 

Antihipertansif etkinin artması.

Kan basıncı gözetilmeli ve gerekiyorsa antihipertanşifin dozu ayarlanmalıdır.

 

Klonidin: 

 

Klonidin tedavisinin ani durdurulması halinde, sempatomimetik etki yoluyla beyinde kanama riski ile birlikte, kan basıncında önemli

yükselme meydana gelir.

Klonidin aşamalı azaltılarak kesilmelidir.

 

Insülin, hipoglisemik sülfonamitler:

 

Tüm beta blokerler, hipogliseminin kalp çarpıntıları ve taşikardi gibi bazı belirtilerini maskeleyebilir. Bu konuda hasta uyarılmalı ve özellikle tedavinin başlarında, kan glukozu gözetim altında tutulmalıdır.

 

Lidokain: (propranolol, metoprolol ve nadolol için açıklanmaktadır)

 

İstenmeyen nörolojik ve kardiyolojik etkilerde olası artışla birlikte lidokain plazma miktarında artış (lidokainin karaciğer metabolizmasında azalma).

Lidokain dozajı ayarlanmalıdır. Beta blokerie tedavi esnasında ve bu tedavi durdurulduktan sonra, klinik ve elektrokardiyografik parametreler ile plazma lidokain konsantrasyonları izlenmelidir.

 

 

İyotlu kontrast ürünler:

 

İyotlu kontrast maddelere bağlı şok veya tansiyon düşüklüğü durumunda, beta blokerin telafi edici kardiyovasküler reaksiyonları azalır. Radyolojik bir araştırmadan önce, beta blokerlerle yürütülen tedavi mümkünse durdurulmalıdır. Tedavinin mutlaka sürdürülmesi zorunluluğu olduğunda, hekimin uygun reanimasyon araçlarını hazır bulundurması gerekir.

 

Birlikte kullanımda dikkatli olunması gerekenler 

 

 

NSAİD'ler:

 

 

Antihipertansif etkide azalma meydana gelir. (NSAİD'ler vazodilatasyon yapan prostaglandinleri inhibe ederler ve pirazol içerenler ise sodyum ve su retansiyonuna neden olur)

 

 

Kalsiyum antagonistleri (dihidropiridinler):

 

 

Gizli kalmış veya kontrol edilmeyen kalp yetmezliği olan hastalarda hipotansiyon ve kalpte güçsüzlük (ürünlere göre az veya çok belirgin ve beta blokerlerin negatif inotrop etkilerine eklenebilecek, dihidropiridinlerin in vitro negatif inotrop etkisi). Bir beta bloker tedavisi, öte yandan, aşırı hemodinamik yansıma durumunda ortaya çıkan sempatik reaksiyonun etkisini azaltabilir.

 

Imipramin (trisiklik antidepresanlar), nöroleptikler:

 

Antihipertansif etki ve postural hipotansiyon riskinde artma. 

 

 

Kortikosteroidler, tetrakozaktid:

 

Kontraendikasyonlar

Beta bloker göz damlalarının kullanılmasından sonra sistemik etkiler ancak istisnai hallerde görülmekle beraber, sistemik uygulanan beta blokerler için kaydedilen kontrendikasyonlar burada da geçerli olabilir;

 • astım ve obstrüktifbronkopulmoner hastalıklar,
 • tedavi yoluyla kontrol edilemeyen kalp yetmezliği durumu,
 • kardiyojenik şok,
 • ikinci ve üçüncü derece AV blok,
 • Prinzmetal anjini,
 • sinüs hastalığı (sino-atriyal blokdahil),
 • bradikardi (dakikada < 45-50 kasılma),
 • Raynaud hastalığı ve periferik dolaşım bozuklukları,
 • tedavi edilmemiş feokromositoma,
 • arteriyel hipotansiyon,
 • karteolol veya göz damlasının bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık,
 • Floktafeninle birlikte kullanım (bkz: İlaç etkileşimleri),
 • Sültopritle birlikte kullanım (bkz: İlaç etkileşimleri).

Bu ilaç, genelde amiodaron ile bir arada verilmemelidir, (bkz: İlaç etkileşimleri)

Kullanım Şekli Ve Dozu

Carteol L.P. % 1 hasta olan göze, sabahları günde 1 kez 1 damla damlatılır.

 

Tedaviye en düşük dozla başlanır, eğer klinik cevap yeterli olmazsa daha yüksek konsantrasyonlarda kullanılabilir. Hekim gerekli gördüğü takdirde, karteolol göz damlasını glokoma karşı kullanılan diğer bir veya birkaç ilaçla birlikte (lokal ve/veya sistemik) verebilir. Bununla birlikte, iki beta bloker göz damlasının birlikte verilmesi tavsiye edilmemektedir. Diğer göz damlaları CARTEOL LP % 1' den en az 15 dakika önce uygulanmalıdır.

 

Göz içi basıncının karteololle normal düzeye getirilmesi bazen birkaç hafta sürebilir; bu nedenle, tedavinin değerlendirilmesi yapılırken, yaklaşık 4 haftalık bir uygulama süresi sonunda göz içi basıncının ölçülmesi gereklidir.

 

Daha önceki tedavinin yerine kullanılacaksa;

 

Karteolol içeren göz damlası, diğer bir antiglokom göz damlasının yerine kullanılacaksa, bu damlaya bir tam günlük tedavi tamamlandıktan sonra son verilmeli ve ertesi sabah hasta göze karteolol içeren damla damlatıİmalıdır. Yeterli etkinlik elde edilmediyse, daha konsantre bir göz damlası kullanılmalıdır.

 

Eğer, karteolol göz damlası birden fazla antiglokom ilacının bir arada verildiği bir glokom tedavisinin yerini alacaksa, kesilecek ilaçlar her seferde sadece bir ilaçla sınırlı kalmalıdır. Miyotik göz damlası yerine karteolol kullanılacaksa, miyotik ilacın etkileri kaybolduğunda, refraksiyonun incelenmesi gerekebilir.

 

Tedavinin şekli saptanırken, tıbbi tedavi yanında, özellikle göz içi basıncının kontrolü de yapılmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

---

Ruhsat Sahibi

ABDİ İBRAHİM İLAÇ PAZARLAMA A.Ş. Zincirlikuyu/ İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası
RUHSAT TARİHİ : 17.03.2004

RUHSAT NO: 115/76
Saklama Koşulları

30° C'nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

3 ml'lik kendinden damlalıktı polietilen şişelerde. 

Uyarılar/Önlemler
 • Göz basıncında veya sistemik etkilerde herhangi bir artışı önlemek için, karteolol göz damlası yanında ağızdan da beta bloker alan hastaların özel gözetim altında bulundurulması gerekir.
 • Kapalı-açılı glokom hastalarında göz içi basıncının azaltılması için karteolol ile birlikte bir miyotik de uygulanmalıdır.
 • Karteolol göz damlası tedavisi esnasında kontakt lens kullanılması tavsiye edilmez.
 • Bu göz damlasıyla prematüre, yeni doğan bebekler ve bebeklerde herhangi bir klinik araştırma yapılmamıştır. Bu nedenle, bu grup hastalarda kullanılması tavsiye edilmemektedir.
 • Uzun süreli bir tedavi sonrasında karteolole karşı bir duyarlılık azalması görülebilir. Bu nedenle, uzun dönemli tedavilerde herhangi bir "terapötik kaçak" olup olmadığı her yıl kontrol edilmelidir. 

Genel; 

 

Beta blokerlerin göz damlası olarak uygulanmalarından sonra sistemik etkiler her ne kadar istisnai durumlarda gözlenmekteyse de, beta blokerler için sistemik kullanım sonrasında kaydedilen uyarı ve önlemler burada da geçerlidir.

 

Doping kontrolleri sırasında uygulanan testlerde pozitif bir reaksiyon yaratacak bir etken maddenin bu ilaçta bulunduğu hususunda sporcuların dikkati çekilmelidir.

 

Anginası olan hastalarda beta bloker kullanımı hiçbir zaman aniden kesilmemelidir. İlacın birden kesilmesi, ciddi ritim bozuklukları, miyokard

enfarktüsü veya ani ölüme neden olabilir.

Özellikle iskemik kardiyopatisi olan hastaiarda, tedavi ani olarak kesilmemeli, dozaj giderek azaltılmalıdır. Beta blokerler, kalp yetmezliği tedaviyle kontrol edilemeyen hastalarda kullanılmamalıdır. Hastada bradikardi belirtileri görülüyorsa, ilaç dozajı azaltılmalıdır. Beta blokerferin negatif dromotropik etkisi bilindiğinden, birinci derece AV blok tablosu sergileyen hastalarda beta olokerıer ihtiyatla kullanılmalıdır. Feokromositoma tedavisine bağlı hipertansiyonun tedavisinde beta blokerlerin kullanımı, kan basıncının çok yakından izlenmesini gerektirir.

 

Yaşlılar veya böbrek / karaciğer yetmezliği olan hastalarda, sistemik yollardan da beta bloker verildiğinde, çoğu kez bir dozaj ayarlaması gerekli olmaktadır. Diyabet hastalarında tedavinin başlangıcında kan glukoz değerleri izlenmelidir.

 

Beta blokerlerin psöriazisi ağırlaştırdığı bildirilmiştir. Bu nedenle ilaç verilirken yarar/risk oranı değerlendirilmelidir. Kaynağı ne olursa olsun, özellikle iyotlu kontrast maddeler veya floktafenine karşı, ya da desansitizasyon tedavilerinde ciddi bir anafilaktik reaksiyon sergilemesi olasılığı olan hastalarda, beta blokerler reaksiyonu şiddetlendirebilir.

 

Beta blokerler, sempatik refleksleri azaltırlar. Anestezi uzmanına, hastanın beta bloker tedavisi gördüğü bildirilmelidir. Tedavinin durdurulması gerekiyorsa, katekolaminlere karşı bir duyarlılığın yeniden ortaya çıkması için 48 saatlik bir aranın verilmesi yeterli olacaktır.

 

Bazı hastalarda, beta bloker ile tedavi durdurulamaz: 

 • koroner yetmezliği olan hastalarda beta blokerlerin aniden kesilmesiyle ağır risk söz konusu olduğundan, ameliyata kadar tedavi sürdürülmelidir.
 • acil veya durdurmanın mümkün olmadığı durumlarda, ihtiyaca göre önceden yeterli bir atropin uygulaması yoluyla hasta, vagal baskınlığa karşı korunmalıdır. Anestezide, miyokard basıncını mümkün olduğunca aza indirecek ürünlere başvurmalı ve kan kayıpları da telafi edilmelidir.

Gebelik ve emzirme: 

 

Gebelik: Gebelik kategorisi C'dir.

 

İnsanda bugüne kadar hiçbir teratojenik etki bildirilmemiş ve ileriye dönük kontrollü araştırmaların sonucunda da, doğumda herhangi bir şekil bozukluğuna rastlanmamıştır. Yine de bu tür tedavi, hekim zorunlu olduğuna karar verirse yapılmalıdır. Yeni doğanın dikkatli bir gözetimi gereklidir, (yaşamının ilk 3 ila 5. günlerinde kalp atış hızı ve glisemi).

 

Emzirme:

 

Beta blokerler anne sütüne geçmektedir. Dolayısıyla ve önlem olarak, tedavi süresince emzirme tavsiye edilmemektedir.

 

Araba veya diğer makineleri kullanma yeteneğine etkileri:

 

Ürünün göze damlatılması sonrasında geçici bir görme bozukluğu oluşabilir. Hastalar, görme durumları yeterince berrak oluncaya kadar araç sürmemeleri veya makine kullanmamaları hususunda uyarılmalıdır.

 

Şişe açıldıktan sonra, 28 gün İçinde kullanılmalıdır. 

Üretim Yeri

Laboratoire Chauvin - FRANSA Reçete ile satılır.

 

Prospektüs Onay Tarihi: 23.03.2004

 

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Oküler:

 

 

Tüm beta bloker göz damlalarında olduğu gibi, göz yaşı salgısında azalma (göz kuruluğu), oküler initasyon semptomları, yanma, batma, konjunktivit, blefarit, keratit, korneal hipoestezi; kırılma değişikliklerinin neden olduğu görme bozuklukları (bazen miyotikler ile tedavinin kesilmesine bağlı olarak), diplopi, pitoz görülebilir

 

Genel: 

 

Her ne kadar göze damlatıldıktan sonra istisnai olarak gözlenirse de, sistemik uygulanan beta blokerlerin istenmeyen etkilerinin hatırlanmasında yarar vardır.

 

Klinik düzeyde: 

 

En sık bildirilenler:

 • asteni,
 • ekstremitelerde soğuma,
 • bazen cidd i olarak, bradikardi,
 • uykusuzluk, kabuslar ve depresyon,
 • sindirim bozuklukları (mide ağrısı, bulantı, kusma), diyare.
   

Çok daha seyrek olarak: 

 • AV kondüksiyonunda yavaşlama veya mevcut bir AV bloğunun yoğunlaşması,
 • kalp yetmezliği,
 • kan basıncında düşüş,
 • bronkospazm,
 • hipoglisemi,
 • Raynaud sendromu,
 • mevcut bir intermetant klodikasyonun ağırlaşması,
 • psöriasisi andıran döküntü dahil, ciltte çeşitli belirtiler.
   

Biyolojik düzeyde: 

 

 

Lupus sendromu gibi tedavi durdurulduğunda kaybolan klinik belirtilere eşlik eden ve ancak ender vakalarda istisnai olarak görülen antinükleer antikorların ortaya çıktığı gözlemlenebilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ