Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Actavis Ilaçları A.Ş.
Marka CECLOR-MR
Etken Madde Kodu SGKFNR-SEFAKLOR
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01DC04
ATC Açıklaması Sefaklor
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Gecikmeli Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A01699
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 8,87 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Belirti ve bulgular: Ceclor MR doz aşımı ile ilgili toksik semptomlar bulantı, kusma, epigastrik huzursuzluk ve diyare şeklinde kendini gösterir. Epigastrik huzursuzluğun şiddeti ve diyare doz ile ilgilidir, eğer diğer semptomlar da mevcut ise altta yatan bir diğer hastalık, bir alerjik reaksiyon ya da diğer zehirlenme durumları göz önünde bulundurulmalıdır.
Tedavi: Doz aşımında tedavi ve kontrol aşırı ilaç alımı, ilaçlar ile etkileşim ve hastanın beklenmeyen ilaç kinetiği göz önünde tutularak yapılmalıdır. Hastanın hava yolu korunmalı,ventilasyon ve perfüzyon desteklenmelidir. Hastanın hayati belirtileri, kan gazları, serum elektrolitleri v.b. yakından izlenmeli ve sabit tutulmalıdır. İlacın gastrointestinal kanaldan emilimi, kusturma ve yıkamadan daha etkili olan aktif kömür uygulanması ile geciktirilebilir. Kömür uygulamasının tekrarlanması bazı ilaçların eliminasyonunu da etkiler. Mide boşaltılırken ya da kömür uygulanırken hastanın hava yolu korunmalıdır.Sefaklor doz   aşımında;   zorlamalı   diürez,    periton   diyalizi,    hemodiyaliz   ya   da   kömür hemoperfüzyonun faydaları kanıtlanmamıştır
Endikasyonlar
Ceclor MR film tablet, sefaklora duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu aşağıda belirtilen enfeksiyonların tedavilerinde endikedir.
  • Akut Bronşit ve Kronik Bronşitin Akut Alevlenmeleri; S. pneumonia, H. influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), H. parainfluenzae, M. catarrhalis (beta-laktamaz salgılayan suşlar dahil) ve S. aureus gibi mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlar
  • Farenjit ve Tonsillit; S. pyogenes (grup A streptokok) gibi mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlar (Penisilin, ateşli romatizma profilaksisi dahil, streptokokal   enfeksiyonların korunma tedavilerinde seçilecek ilk ilaçtır. Ceclor MR genelde orofarenks orjinli streptokok temizlenmesinde etkilidir; fakat, ateşli romatizma konusunda etkisini kanıtlayan yeterli bilgi mevcut değildir).
  • Pnömoni; S. pneumonia, H. influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) ve M. catarrhalis (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) gibi mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlar
  • Komplikasyonsuz Ait İdrar Yollan Enfeksiyonları; Sistit ve asemptomatik bakteriüri dahil; E.coli, K.pneumonia, P.mirabilis ve S. saprophyticus gibi mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlar
  • Deri Enfeksiyonları; S. pyogenes, (grup A streptokok), S. aureus (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) ve S. epidermidis (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) gibi mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlar
  • Enfeksiyon oluşmasında rol oynayan  mikroorganizmalar bakteriyolojik çalışmalarla saptandıktan sonra, uygun antimikrobiyal tedavi yerine getirilmelidir.
Farmakodinamik Özellikler
Ceclor MR film tabletin etkin maddesi sefaklor birçok gram {+) ve gram (-) mikroorganizmalara karşı bakterisid etkili, geniş spektrumlu, sefalosporin grubundan semi-sentetik bir antibiyotiktir.
Sefaklor ile yapılan in vitro çalışmalar, ilacın bakterisid etkisini bakterinin hücre duvarı sentezini inhibe ederek gösterdiğini açıklamaktadır.
Sefaklor, bakteriyel beta-laktamaz'a dayanıklıdır; bu nedenle, beta-laktamaz üreten ve penisilin ile bazı sefalosporinlere dirençli mikroorganizmalar sefaklora duyarlıdır.
Sefaklor, in vitro olarak aşağıda belirtilen mikroorganizmalar ile bu mikroorganizmaların neden olduğu klinik enfeksiyonlarda etkilidir:
Gram pozitif mikroorganizmalar:
Staphylococcus aureus (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Staphylococcus epidermidis (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus pneumonia, Streptococcus pyogenes (grup A streptokok). Sefaklor, metisiline-dirençli stafilokoklara karşı etkisizdir.
Gram negatif mikroorganizmalar:
Haemophilus parainfluenzea, Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Moraxella (Branhamella) catarrhalis (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Proteus mirabilis
Sefaklor in vitro olarak aşağıda belirtilen mikroorganizmaların birçok suşlarına karşı etkilidir ancak klinik yönden etkisi tam olarak kanıtlanmamıştır:
Citrobacter diversus ve Neisseria gonorrhoeae gibi gram negatif ve Propionibacterium acnes,Bacteroides türleri (Bacteroides fragilis dışında), Peptostreptococci ve Peptococci gibi anaerobikmikroorganizmalar.
 
Sefaklor; Pseudomonas  türleri,   Acinetobacter calcoaceticus,  birçok   Enterococci   türleri
Enterobacter türleri, indol pozitif Proteus ve Serratia'ya karşı etkisizdir.
Farmakokinetik Özellikler
Ceclor MR film tabletin etkin maddesi sefaklor oral yoldan alındıktan sonra sindirim kanalından hızla emilir. Ceclor MR (modifiye salım) film tablet üretim tekniği özelliği nedeni ile sindirim kanalından yavaş bir tempoda dissolüsyona uğrar ve buna bağlı olarak düşük, fakat uzun süreli etkin bir plazma konsantrasyonu oluşturur. Ceclor MR film tablet aç ya da tok karnına alınabilir; gıda maddeleri total emilimi artırır; yemeklerden 1 saat sonra uygulanan Ceclor MR film tabletin biyoyararlanımı %90'ın üzerindedir. Aç karnına alınan Ceclor MR film tabletin biyoyararlanımı ise %77 civarında bulunmuştur. Aç karnına alınan sefaklor ile karşılaştırılan Ceclor MR film tablet (aç ya da tok karnına uygulanan) 40-90 dakika gecikme ile daha düşük düzeylerde ortalama maksimal plazma konsantrasyonunu oluşturmuştur. Birlikte uygulanan H2 blokörleri emilim hızını ve süresini etkilemez. Ceclor MR film tablet uygulamasından 1 saat sonra alınan magnezyum ya da alüminyum hidroksit içeren antasitler emilim hızını etkilemez ancak emilim süresini %17 oranında azaltır. Tok karnına alınan 375 mg, 500 mg ve 750 mg Ceclor MR film tablet 2.5 - 3 saat içinde, aynı sıra ile 4 mcg/mL, 8 mcg/mL ve 11 mcg/mL düzeylerde ortalama maksimal serum konsantrasyonları oluşturur. Günde iki defa uygulanan doz ile ilaç birikimi oluşmamıştır. Sağlam bireylerde plazma yarılanma süresi uygulanan doza bağlı olup, ortalama 1 saattir. Serum kreatinin değerleri normal yaşlı bireylerde (>65) izlenen yüksek maksimal plazma konsantrasyonları ve AUC, renal fonksiyonların zayıflamasına bağlıdır ve klinik yönden önemli değildir. Bu nedenle, böbrek fonksiyonları normal yaşlı hastalarda, doz ayarlaması gerekmez. İnsanlarda sefaklor metabolizması ile ilgili yeterli bilgi yoktur.
Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü

Her film tablet, 375 mg sefaklora eşdeğer miktarda sefaklor monohidrat ve yardımcı madde olarak mannitol, propilen glikol, indigo karmin alüminyum lak (E132) ve titanyum dioksit içerir

İlaç Etkileşmeleri
Bir saat içinde alınan magnezyum ya da alüminyum hidroksit içeren antasid ilaçlar Ceclor MR film tabletin emilim süresini azaltırlar. H2 blokörleri Ceclor MR film tabletin emilim süresi ve hızı üzerinde etkili değildir.
Bütün diğer beta-laktam antibiyotikleri gibi sefaklorun renal atılımı probenesid ile inhibe edilir. Varfarin ve sefakloru birlikte kullanan hastalarda protrombin zamanı uzaması görülebilir. Klinik çalışmalarda başka ilaç etkileşmesi izlenmemiştir.
Laboratuvar Test Etkileşmesi: Sefaklor uygulaması idrarda hatalı-pozitif glukoz reaksiyonu verdirebilir. Bu fenomen, bütün sefalosporin antibiyotik alanlarda, Benedict ve Fehling solüsyonları ile Clinitest tablet kullanıldığında izlenir; ancak, Test Tape (Glukoz Enzimatik Test Bandı, Lilly) kullanıldığında izlenmez.
Sefalosporinlerle yapılan tedavilerde direkt Coombs testi pozitif olabilir; bu durum Ceclor tedavisinde de göz önünde bulundurulmalıdır.
Geçici trombositopeni, lökopeni, lenfositoz, nötropeni ve anormal idrar tahlili görülebilir.
Kontraendikasyonlar

Ceclor MR film tabletin sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı duyarlı kişilerde kullanılması kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Ceclor MR film tablet, oral yoldan aç ya da tok karnına alınabilir. Fakat, gıda maddeleri ile birlikte alındığı zaman emilimi artar (klinik farmakoloji kısmına bakınız). Tablet kırılmadan, ezilmeden ve çiğnenmeden yutulmalıdır.
Farenjit, tonsillit, deri enfeksiyonları için önerilen doz günde 2 defa 375 mg'dır. Alt idrar yolları enfeksiyonları için günde 2 defa 375 mg ya da günde 1 defa 500 mg önerilir. Bronşit için günde 2 defa 375 mg ya da 500 mg uygulanmalıdır.
S. pyogenes (grup A streptokok) in neden olduğu enfeksiyonlarda Ceclor MR film tablet tedavi edici dozlarda en az on gün uygulanmalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Ceclor MR 750 mg film tablet, 10 adet, blisterde.
Ceclor 125 mg/5mL süspansiyon, 100 mL, HDPE şişede + saf su (2x30 mL) şeffaf plastik şişede
Ceclor 250 mg/5mL süspansiyon, 100 mL, HDPE şişede + saf su (2x30 mL) şeffaf plastik şişede
Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Ceclor MR 375 mg film tablet, 10 adet, blisterde.

Uyarılar/Önlemler
Ceclor MR film tablet ile tedaviye başlamadan önce, hastada önceden sefalosporinlere, penisilin ya da diğer ilaçlara aşırı duyarlılık reaksiyonları bulunup bulunmadığı dikkatle araştırılmalıdır. Eğer bu ilacın penisiline duyarlı hastalara verilmesi gerekli ise uygulama çok dikkatle yapılmalıdır. İlaçlara karşı alerjik reaksiyon gösteren hastalara uygulama dikkatle takip edilmeli ve Ceclor MR ile ilgili alerjik bir reaksiyon görüldüğünde tedavi derhal durdurulmalıdır. Ciddi seyreden akut aşırı duyarlılık reaksiyonlarında epinefrin kullanımı ve diğer acil tedbirlerin alınması gerekebilir.Ceclor MR dahil bütün antibiyotikler alerjik bireylerde ve bilhassa ilaçlara karşı duyarlı bireylerde dikkatle kullanılmalıdır. Geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımında (makrolidler, semisentetik penisilinler ve sefalosporinler dahil) psödomembranöz kolit olguları rapor edilmiştir; bu nedenle, antibiyotik kullanımı sırasında oluşan diyare olgularında bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. Kolit, hafif ve hayatı tehdit edici dereceler arasında değişebilir. Hafif olgularda ilaç kesilmesi yeterlidir,   orta   ve   ciddi   derecedeki   olgularda   gerekli   ve   yeterli   tedavi uygulanmalıdır.Bilhassa uzun süreli tedavilerde dirençli organizma üremesi ortaya çıkabilir. Hasta bu yönden dikkatle takip edilmeli ve bir süperenfeksiyon oluşması durumunda gereken yapılmalıdır.
Pediyatrik Kullanım: 16 yaşından küçük çocuklarda, kullanım emniyeti   tam olarak kanıtlanmamıştır.
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı: (Gebelik Kategorisi B)
Gebelik: Hamile kadınlarda yeterli ve iyi kontrol edilmiş çalışmalar yoktur. Bu nedenle Ceclor,hamilelerde eğer mutlak surette gerekliyse kulanılmalıdır.
Emzirme dönemi: Annelere 500 mg dozlarda uygulanan Ceclor, sütte az miktarda tesbit edilmiştir. Bu nedenle emziren annelerde kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
 
Araç ve makine kullanmaya etkisi:
Araç ve makine kullanımı üzerine etkisini açıklayan bilgi mevcut değildir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Ceclor MR ile yapılan klinik çalışmalarda izlenen yan etkiler çok hafif ve geçicidir. İlaç ile ilgili yan etkiler, hastaların yalnız %1.7 sinde ilacın durdurulmasına neden olmuştur.
Aşağıda belirtilen yan etkiler Ceclor MR kullanım süresince izlenmiştir ve % oranları belirtilmeyen etkiler %1’den daha düşük oranda görülmüştür.
Gastrointestinal: Diyare (%3.4), bulantı (%2.5), kusma ve dispepsi.
Aşırı duyarlılık: Hastaların ortalama %1.7 sinde döküntü, ürtiker ya da prürit izlenmiştir. Kontrollü klinik çalışmalarda Ceclor MR ile tedavi edilen 3272 hasta içinde 1 hastada serum-hastalığı-benzer reaksiyon (%0.03) oluştuğu rapor edilmiştir.
Hematolojik ve Lenfatik Sistem: Eozinofili.
Genito-üriner Sistem: Vajinal monoliazis (%2.5) ve vajinit.
Aşağıdaki yan etkiler, Ceclor MR ile tedavi edilen olgularda izlenmiştir; ancak ilaç ile ilgisi kesin değildir:
Santral Sinir Sistemi: Baş ağrısı, baş dönmesi ve sersemlik.
Hepatik: AST, ALT ve alkalin fosfataz düzeylerinde geçici yükselmeler.
Renal: BUN ve kreatinin düzeylerinde geçici yükselmeler.
Ceclor MR uygulanan hastalarda yukarıda belirtilen yan etkilerin yanı sıra, aşağıda yazılı yan etkiler ve hatalı laboratuvar bulgularının saptandığı rapor edilmiştir:
Eritem multiform, ateş, anafilaksi (belki penisiline duyarlılık hikayesi veren hastalarda daha sık),Stevens-Johnson sendromu ve   yaygın prürit.   Tedavi süresinde ya da tedaviden sonra psödomembranöz kolit semptomları izlenebilir.
Sefaklor ile tedavi edilen hastalarda aşağıda belirtilen reaksiyonların izlenebileceği rapor edilmiştir.
Toksik epidermal nekroz, geçici intertisiyel nefrit, kolestaz ve karaciğer fonksiyon bozukluğu,geçici hiperaktivite, sinirlilik, uykusuzluk, konfüzyon, hipertoni, aplastik anemi, agranülositoz ve hemolitik anemi.
Beta-laktam antibiyotikleri ile tedavi edilen hastalarda yukarıda belirtilen yan etkilerin yanı sıra aşağıda belirtilen yan etkilerin de izlenebileceği rapor edilmiştir:
Kolit, renal fonksiyon bozukluğu ve toksik nefropati.
Beta-laktam antibiyotiklerin birçoğu bilhassa böbrek yetmezliği bulunan ve doz azaltılması yapılmayan hastalarda epileptik uyanlara neden olur. Tedavi süresinde ilaç ile ilgili bir epileptik tablo oluşursa ilaç derhal kesilmelidir. Eğer klinik endikasyon varsa antikonvülsan tedavi uygulanmalıdır.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.