Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka CEFADAY
Etken Madde Kodu SGKFO7-SEFTRIAKSON SODYUM Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J01DD04
ATC Açıklaması Seftriakson
NFC Kodu PB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Flakonlar
Kamu Kodu A01707
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 11,09 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,9 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 5,01 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E061C
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez ancak ilacın kan seviyesi takip edilmelidir.
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda da doz ayarlaması gerekmez, ancak hem karaciğer hem böbrek fonksiyonları birlikte bozuk olan hastalarda antibiyotik kan seviyeleri izlenmeli ve günlük tek doz 2 g'ı geçmemelidir.
Doz Aşımı

Şu ana kadar doz aşımı bildirilmemiştir.

Endikasyonlar

Cefaday’e duyarlı patojenlerin neden olduğu ; Alt Solunum Yolları Enfeksiyonlarında (pnömoni,otitis media), Deri ve Deri Eklerini Tutan Enfeksiyonlarda, Ürogenital Sistem Enfeksiyonlarında, Kemik ve Eklem Enfeksiyonlarında, İntraabdominal Enfeksiyonlarda, Bakteriyel Septisemide, Menenjitlerde, Cerrahi Profilakside endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Seftriakson çok çeşitli türde gram-pozitif ve özellikle gram-negatif mikroorganizmalar üzerinde güçlü bakterisid etki gösteren bir sefalosporin antibiyotiğidir. Bakterisid etkisi bakteri hücre duvarı sentezini inhibe etmesi sonucudur. Etki spektrumu hem aerobik hem anaerobik türleri kapsar.

Farmakokinetik Özellikler
İntramüsküler enjeksiyondan sonra Seftriakson tamamen absorbe olur ve 2-3 saatte ortalama maksimum plasma konsantrasyonları oluşur. 0.5 – 2.0 g. arası dozlarda 12-24 saat ara ile İ.M. veya İ.V. yollarla çok dozlu uygulamada Seftriakson konsantrasyonları tek doz değerlerinden % 15-36 daha fazladır.
 
Sağlıklı kimselerde Seftriaksonun 0.5 g. İ.V. dozlarda 30 dk enfüzyon olarak tek doz şeklinde verilmesinden sonra ortalama plasma konsantrasyonları 0,5 saatin sonunda 82 mcg/ml,1.saatin sonunda ise 59 mcg/ml şeklinde olmaktadır.İdrar konsantrasyonları ise 0-2 saat sonra 526 mcg/ml olarak gerçekleşmektedir.
 
Seftriaksonun önemli bir özelliği yaklaşık 8 saatlik plasma eliminasyon yarı ömrüdür. Bu özelliği sayesinde ilacın birçok hastalarda tek doz şeklinde veya günde 1 kere verilmesi mümkün olur.
 
Verilen bir Seftriakson dozunun % 33-67’si idrarla değişmeden çıkar, kalanı safraya geçer ve feçesde mikrobiyolojik olarak inaktif maddeler olarak saptanabilir. Sağlıklı erişkin kişilerde  0.15-3 g. doz aralığında eliminasyon yarılanma ömrü 5.8 – 8.7 saat olup dağılma hacmi 5.78 – 13.5 L, plasma klirensi 0.58 – 1.45 L/saat ve renal klirens 0.32 – 0.73 L/saattir. Seftriakson plasma proteinlerine reversibl olarak bağlanır. 25 mcg/ml’nin altındaki konsantrasyonlarda % 95 olan bağlanma oranı, 300 mcg/ml konsantrasyonda % 85’e düşer.
 
Menenjitli pediatrik hastalarda 50 mg/kg İ.V. ve 75 mg/kg İ.V dozlarında seftriakson verilmesinden sonra serebrospinal sıvıdaki konsantrasyon 5.6 mcg/ml iken maksimum plasma konsantrasyonu 216 mcg/ml olmaktadır.
 
Akut otitis media nedeniyle pediatrik hastalara tek enjeksiyon şeklinde 50 mg/kg dozda Seftriakson verilmesinden 24 saat sonra orta kulak sıvısındaki doruk konsantrasyon değeri 35 (± 12) mcg/ml, 48 saat sonra 19 (±7) mcg/ml’dir. Bunlara göre hesaplanan yarı ömür ise orta kulak sıvısında 25 saattir.
 
Sağlıklı erişkin kimselerle karşılaştırıldığında Seftriakson’un farmakokinetiği yaşlılarda ve böbrek veya karaciğer fonksiyonu bozulmuş hastalarda ancak minimal değişiklik gösterir. Dolayısıyla günde 2 g’a kadar dozlarda bu hastalarda Seftriakson dozunun ayarlanmasına gerek yoktur.
 
Mikrobiyoloji : Seftriakson gerek gram-negatif gerekse gram-pozitif bakterilerin salgıladığı beta-laktamazlara karşı yüksek derecede stabilite gösterir. Bu stabilite hem penisillinaz hem sefalosporinazlara karşı görülür. Seftriakson aşağıdaki mikroorganizmalara karşı gerek in vitro gerekse klinik enfeksiyonlarda çoğunlukla etkilidir. (ENDİKASYONLAR bölümüne bakınız.)
 
GRAM-NEGATİF AEROBLAR : Acinetobacter calcoaceticus, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli Hemophilus influenzae (ampisiline rezistan ve beta-laktamaz yapan suşlar dahil)Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis (beta-laktamaz yapan suşlar dahil), Morganella morganii ,Neisseria gonorrhoeae (penisillinaz yapan ve yapmayan suşlar dahil) Neisseria meningitidis,Proteus mirabilis, Proteus vulgaris ,Serratia marcescens, Seftriakson ayrıca Pseudomonas aeruginosa’nın birçok suşlarına karşı da aktiftir.
 
NOT : Yukarıdaki mikroorganizmaların birçok antibiyotiğe (penisilinler, sefalosporinler ve aminoglikozidler) karşı mültipl-rezistan olan birçok suşları, seftriaksona duyarlıdır.
 
GRAM-POZİTİF AEROBLAR : Staphylococcus aureus (penisillinaz yapan suşlar dahil), Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae,Streptococcus pyogenes ,Viridans grubu streptokoklar
 
NOT:Metisiline rezistan stafilokoklar sefalosporinlere, bu arada seftriaksona karşı da rezistandır. Grup D streptokokların ve enterokokların (örneğin Enterococcus (Streptococcus) faecalis) ekseri suşları da rezistandır.
 
ANAEROBLAR : Bacteroides fragilis ,Clostridium species, Peptostreptococcus species
 
NOT:C.difficile’nin ekseri suşları rezistandır.
 
Seftriakson aşağıdaki mikroorganizmaların ekseri suşlarına karşı da in vitro aktivite gösterir. Bunun klinik önemi bilinmiyor.
 
GRAM-NEGATİF AEROBLAR : Citrobacter diversus, Citrobacter freundii, Providencia species (Providencia rettgeri dahil) Salmonella species (S.typhi dahil), Shigella species
 
GRAM-POZİTİF AEROBLAR : Streptococcus agalactiae
 
ANAEROBLAR : Bacteroides bivius, Bacteroides melaninogenicus
Farmasötik Şekli

CEFADAY® 500 mg İ.V. Enjektabl Toz İçeren Flakon Steril, Apirojen

Formülü

Her flakon ; 500 mg Seftriakson’a eşdeğer Seftriakson disodyum hemiheptahidrat içerir.

Çözücü Ampul ; 5 ml enjeksiyonluk su içerir.

İlaç Etkileşmeleri
Bildirilmemiştir. Ancak aminoglikozidlerle aralarında fiziki geçimsizlik mevcuttur.
 
Laboratuar testleri ile etkileşmesi :
 
Bakır sülfatla yapılan glikoz tayini testleri yanlış sonuç verebilir.
 
Safra kesesinin sonografik muayenesinde eko veren bir yoğunluk görülebilir. Bu safra yolu ile atılan Seftriaksonun kalsiyum tuzlarıdır ve yanlış olarak safra kesesi hastalığı izlenimi verebilir.
Kontraendikasyonlar

Seftriakson sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı hipersensitivitesi olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Yetişkinler ve l2 yaşından büyük çocuklarda mutad doz günde l-2 g. olup tek dozda veya ikiye bölünerek l2 saat ara ile verilir. Total günlük doz 4 g'ı geçmemelidir.
 
Preoperatif olarak : Cerrahi enfeksiyonların profilaksisi için ameliyattan 1/2 - 2 saat önce 1 gram tek doz olarak intravenöz yolla verilir.
 
Çocuklarda : Deri ve deri ekleri enfeksiyonlarının tedavisi için tavsiye edilen total günlük doz 50-75 mg/kg olup tek doz halinde veya iki eşit kısma bölünerek 12 saat ara ile verilebilir. Total günlük doz 2 gramı geçmemelidir.
 
Akut bakteriyel otitis media tedavisi için tek doz şeklinde intramüsküler olarak 50 mg/kg verilir. (Verilen doz 1 gramı geçmemelidir).
Menenjit dışında ciddi enfeksiyonların tedavisi için tavsiye edilen total günlük doz 50-75 mg/kg olup iki eşit kısma bölünerek 12 saat ara ile verilir. Günlük total doz 2 gramı geçmemelidir.
 
Menenjit : Başlangıç dozu olarak 100 mg/kg verilir (4 gramı geçmemelidir). Daha sonra günde total olarak 100 mg/kg dozda verilir (4 gramı geçmemelidir). Günlük doz tek doz halinde veya iki eşit kısma bölünerek 12 saat ara ile verilebilir. Mutad tedavi süresi 7-14 gündür.
Seftriakson pediatrik hastalarda sadece önerilen dozlarda kullanılabilir.
 
İn vitro denemelerde seftriakson bilirubini bağlanma yerlerinden ayırmaktadır. Bundan ötürü hiperbilirubinemik yeni doğanlara özellikle prematürelere verilmemelidir.
 
Cerrahi Profilakside Kullanımı : Enfeksiyon riski yüksek ameliyatlarda Postoperatif olarak yapılan 1 g Seftriakson postoperatif enfeksiyonların sıklığını azaltır. Ameliyattan önce yapılan 1 g Seftriakson ameliyat boyunca etki spektrumuna giren patojenlerin neden olduğu enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.
 
Seftriakson tedavisine başlamadan önce uygun örnekler alınarak patojen bakterinin cinsi ve antibiyotiklere duyarlılığı araştırılmalıdır. Ancak test sonuçlarını beklemeden tedaviye başlanabilir.
 
Genel olarak seftriakson tedavisine enfeksiyon belirtileri kaybolduktan sonra 2 gün daha devam edilir. Tedavi süresi 4-14 gündür. Komplikasyonlu enfeksiyonlarda daha uzun tedavi gerekebilir. Streptococcus pyogenes’in neden olduğu enfeksiyonlarda tedaviye en az 10 gün devam edilmelidir.
Hepatik veya renal fonksiyonu bozuk hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ancak ilerlemiş böbrek yetmezliğinde (diyaliz hastaları) ve hepatorenal sendromlarda kan seviyeleri izlenmelidir.
 
İntravenöz Enjeksiyonların Hazırlanması : Seftriakson intravenöz uygulama için steril toz ihtiva eden flakon, ampul içindeki eritici enjeksiyonluk su ile eritilir. Kullanılacak miktar flakonun dozuna göre değişir. 
 
        Flakondaki doz                                Kullanılacak eritici miktarı
         250 mg                                      5 ml Enjeksiyonluk su
         500 mg                                      5 ml Enjeksiyonluk su
           l g.                                        10 ml Enjeksiyonluk su
 
İntravenöz enfüzyon için enjeksiyonluk su, % 0.9 sodyum klorür, % 5 veya % 10 dekstroz ve % 5 dekstroz + % 0.9 sodyum klorür ile dilüe edilerek 1 ml’sinde 10 mg veya 40 mg Seftriakson ihtiva eden solüsyon hazırlanır ve i.v. enfüzyonla verilir. Seftriakson i.v. enjeksiyon sırasında başka ilaçlarla karıştırılmamalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Cefaday 1g, İ.V. Enjektabl Toz İçeren Flakon, 10 ml Enjeksiyonluk Su İçeren 1 Ampul
Cefaday 250mg, İ.V. Enjektabl Toz İçeren Flakon, 5 ml Enjeksiyonluk Su İçeren 1 Ampul
Cefaday 500mg, İ.M. Enjektabl Toz İçeren Flakon, 2 ml % 1 Lidokain HCl İçeren 1 Ampul
Cefaday 1g, İ.M. Enjektabl Toz İçeren Flakon, 4 ml % 1 Lidokain HCl İçeren 1 Ampul
Cefaday 250mg, İ.M. Enjektabl Toz İçeren Flakon, 2 ml % 1 Lidokain HCl İçeren 1 Ampul
Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Sulandırdıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

İntravenöz enjeksiyon için ; 500 mg Seftriakson’a eşdeğer Seftriakson disodyum hemiheptahidrat içeren 1 flakon ve 5 ml enjeksiyonluk su içeren 1 ampul.

Uyarılar/Önlemler
Önce hastanın betalaktam antibiyotikler (penisilin, sefalosporin) ve diğer ilaçlara karşı hassasiyeti araştırılmalıdır. Akut ilaç hassasiyeti olan kimselere dikkatle verilmelidir.
 
Anafilaktik şok reaksiyonlarında i.v. adrenalin, kortikosteroid ve diğer acil önlemler gerekebilir. (Solunum, dolaşım desteklenir.)
 
Geniş spektrumlu antibiyotikler (ve sefalosporinler) kolon florasını değiştirerek Clostridium diffilice'in (anaerob) aşırı üremesine yol açabilir. Bu psödomembranöz kolitin ana sebebidir. Bu durumda ilaç kesilir, hastaya i.v.elektrolit ve sıvı, bol protein, kolestiramin, kolestipol ve oral vankomisin verilir.
 
Seftriaksonun nefrotoksik potansiyeli diğer Sefalosporinler seviyesindedir. Karaciğer ve böbrek fonksiyonları birlikte bozuk olan hastalarda antibiyotik kan seviyeleri izlenmeli ve günlük tek doz 2 g'ı geçmemelidir.
 
Protrombin zamanı uzamış hastalarda K vitamini verilmelidir.
 
Lidokainli çözelti asla damar içine verilmemelidir.
 
Karsinojenez, mutajenez ve fertiliteye etkisi :
 
Seftriakson mutajenik değildir ve fertiliteyi olumsuz etkilemez. Karsinojenisite araştırmaları yapılmamıştır.
 
Gebelik : Seftriaksonun gebelikte emniyeti konusunda insanlar üzerinde yapılmış kontrollü araştırma mevcut değildir. Seftriakson hamile kadınlarda ancak hayati bir endikasyon varsa kullanılmalıdır. Gebelikte B kategorisindedir.
 
Laktasyon : Seftriakson az miktarda anne sütüne geçer. Emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
 
Pediatrik Hastalar : Seftriakson pediatrik hastalarda sadece kullanım şekli ve dozu bölümünde önerilen dozlarda kullanılabilir.
 
İn vitro denemelerde Seftriakson bilirubini bağlanma yerlerinden ayırmaktadır. Bundan ötürü hiperbilirubinemik yeni doğanlara, özellikle prematürelere verilmemelidir.
 
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Seftriaksona genellikle iyi tahammül edilir. Klinikte ilaca bağlı olabilen ya da sebebi kesinlikle bilinmeyen aşağıdaki belirtiler müşahade edilmiştir.
 
Lokal reaksiyonlar : Enjeksiyon yerinde ağrı, hassasiyet ve sertleşme. Daha nadiren i.v. uygulamadan sonra flebit.
 
Hipersensitivite : Deri döküntüsü, daha nadir olarak ateş, kaşıntı ve titreme.
 
Hematolojik : Eosinofili, daha seyrek olarak trombositoz, anemi, lenfopeni nötropeni, protrombin zamanının uzaması.
 
Gastrointestinal : Diare, daha seyrek olarak bulantı, kusma, tat duygusu bozukluğu.
 
Hepatik : SGOT ve SGPT yükselmeleri, daha seyrek olarak alkalen fosfataz ve bilirubin yükselmeleri.
 
Renal : BUN yükselmesi, kreatinin yükselmesi, silendirüri.
 
Genitoüriner : Moniliasis ve vaginitis.
 
Nadir olarak başağrısı, lökositoz, lenfositoz, monositoz, bazofili, ikter, safra çamuru, glikozüri, hematüri, anafilaksi, bronkospazm, serum hastalığı, karın ağrısı, kolit, flatulans, çarpıntı, epistaksis bildirilmiştir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.