Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Med-İlaç San. Ve Tic. A.Ş
Marka CEKLOTEVA
Etken Madde Kodu SGKFNR-SEFAKLOR
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu J01DC04
ATC Açıklaması Sefaklor
NFC Kodu GJ
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Kuru Süspansiyonlar/Şuruplar/Damlalar
Kamu Kodu A10997
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 10,58 TL (4 Eylül 2015) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 10,18 TL (6 Ağustos 2015)
Kurumun Ödediği 8,87 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Belirtiler; bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık ve diyaredir.

Tedavi:

Normal dozun 5 katından fazla miktarda sefaklor alınmamışsa gastro-intestinal dekontaminasyon gerekmez. Destekleyici tedavi yeterli olabilir.

Endikasyonlar
Sefaklor, duyarlı mikro-organizmaların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir:
  • Solunum yolları enfeksiyonları (pnömoni, bronşit, kronik bronşitin aktif evreleri, farenjit ve tonsilit gibi ve sinüzit tedavisinin bir parçası olarak).
  • Orta kulak iltihabı (otitis media).
  • Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları.
  • idrar yolları enfeksiyonları (piyelonefrit ve sistit).
Sefaklorun hem akut hem de kronik idrar yolları enfeksiyonlarında etkili olduğu saptanmıştır.
Sefaklor genellikle nazofarinksdeki streptokokusları yok etmede etkilidir. Ancak, romatizma ateşini önlemede etkili olduğu kanıtlandığı için, streptokoka bağlı farenjit tedavisinde en etkili ilaç penisilindir.
Farmakodinamik Özellikler
Sefaklor, oral olarak uygulanan ikinci kuşak sefalosporin grubu bir antibiyotiktir.
 
Etki Mekanizması
Sefalosporin genelde bakterisit etkilidir. Antibakteriyel aktivitenin nedeni, bakteri hücre duvarlarında mükopeptit sentezini inhibe etmesidir.
 
Minimum İnhibitör Konsantrasyonu (MİK)
MİK değeri, Ulusal Klinik Laboratuvar Standartları Kurulu’nun (NCCLS) tavsiyelerine göre standartdize edilmilş bir seyreltme yöntemi veya eşdeğeri uygulanarak saptanır. MİK değerleri, aşağıda belirtilen kriterlere göre yorumlanmalıdır:
 
MİK (mg/ml)
 
Yorum
       < 8
Duyarlı (S)
        16
Orta duyarlı (I)
       ³ 32
Dirençli (R)
 
Duyarlılık
Duyarlı (S): Patojen, genelde kanda ulaşılabilen derişimlerle inhibe edilebilir.
 
Orta Duyarlı (I): İn vitro ortamda sefaklora karşı orta düzeyde duyarlılık. Bu kategori, etkin maddenin fizyolojik olarak konsantre olduğu vücut dağılım bölgelerinde ya da yüksek dozda etkin madde kullanılabilen durumlarda klinik uygulanabilirliğin mümkün olduğu anlamına gelir.
 
Dirençli (R): Genelde kanda ulaşılabilen derişimler inhibe edici değildir, başka bir tedavi seçilmelidir.
Sefaklorun bakterisit etki spektrumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

 
Duyarlılık
(S, I, R)
Mevcut edinilmiş direnç*
GRAM POZİTİF
 
 
Branhamella catarrhalis
S
Y
Corynebacterium diphteriae
S
 
Enterococcus faecalis
R
Y
Listeria monositojenler
R
Y
Propionibacterium acnes
S
 
Staphylococcus aureus
S
Y
Metisiline dirençli S. aureus
R
Y
Staphylococcus epidermis
S
 
Penisilinaz üreten S. epidermis
S
R
Streptococcus agalactiae
S
 
Streptococcus faecalis
R
 
Streptococcus pneumoniae
S
Y
Streptococcus pyogenes
S
Y
Viridans grubu Streptococcus
S
 
GRAM NEGATİF
 
 
Acinetobacter
R
Y
Citrobacter diversus
S
 
Citrobacter freundii
R
Y
Enterobacter aerogenes
R
 
Enterobacter cloacae
R
 
Escherichia coli
S-R
Y
Haemophilus influenza
S-I
Y
Penisilinaz üreten Haemophilus influenza
I
 
Klebsialle sp
I
Y
Morganella morganii
R
Farmakokinetik Özellikler
Absorbsiyon
Sefaklor, gastro-intestinal kanaldan iyi absorbe edilmektedir; Oral olarak uygulanan 250, 500 ve 1000 mg’lık dozlardan sonra 0.5 ile 1 saat arası bir sürede doruk plazma düzeyleri sırasıyla yaklaşık 7, 15 ve 26 mcg/mL olmaktadır. Plazma yarılanma ömrünün 0.5 ile 1 saat arasında olduğu bildirilmiştir, böbrek hastalarında bu süre biraz daha uzun olabilmektedir.
 
Dağılım
Sefaklor vücuda geniş bir şekilde dağılır; plasentadan geçer ve anne sütüne düşük derişimlerde salgılanır. Yaklaşık %25’i plazma proteinlerine bağlanır.
 
Metabolizma
Sefaklor kısmen karaciğerde metabolize olur.
 
Eliminasyon
Sefaklor, böbreklerden kısa zamanda dışarı atılır. Dozun % 85’ine kadar bölümü 8 saat içinde idrarda değişmemiş olarak bulunur, bunun büyük bölümü 2 saat içinde elimine edilir. Dozun alınmasından sonraki 8 saat içinde idrarda yüksek sefaklor düzeyine ulaşılır.
Farmasötik Şekli

Oral süspansiyon tozu

Formülü

Su ile hazırlanan çözeltinin her 5 ml’si etkin madde olarak 250 mg sefaklora eşdeğer sefaklor monohidrat içerir. Ayrıca boyar madde olarak Eritrosin (E127), tatlandırıcı olarak sukroz ve aromalı madde olarak çilek aroması içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Sefaklor ve oral antikoagülanları birlikte kullanan hastalarda, klinik kanama ile birlikte veya klinik kanama olmadan, protrombin zamanının nadiren uzadığı bildirilmiştir. Bu tür hastalarda protrombin zamanı izlenmeli ve gerekiyorsa oral antikoagülan dozu ayarlanmalıdır. Sefaklorun renal atılımı probenesit tarafından inhibe edilir. Sefalosporin antibiyotikleri ile tedavi sırasında direkt Coombs’ testinin pozitif sonuçlanabileceği bildirilmiştir. Hematolojik çalışmalarda veya antiglobulin testlerinin uygulandığı çapraz-eşlemeli transfüzyon işlemlerinde veya anneleri doğumdan önce sefalosporin antibiyotikleri kullanan yenidoğanların Coombs’ testlerinde, Coombs’ testinin sefaklordan ötürü pozitif çıkabileceği göz önünde bulundurulmalıdır Benedict veya Fehling çözeltileri ya da bakır sülfat test tabletleri ile test yaparken, idrarda yanlış pozitif glukoz reaksiyonu meydana gelebilir.

Kontraendikasyonlar

Sefalosporinlere veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Oral uygulama içindir.
 
Şişedeki kuru toza toplam 60 ml içme suyunu kısımlar halinde ilave ederek, tozun tamamen suyla karışması için şişeyi iyice çalkalayınız.
 
Her kullanımdan önce de şişeyi iyice çalkalayınız.
 
Yetişkinler
Yetişkinler için normal doz, sekiz saatte bir 250 mg’dır. Şiddetli enfeksiyonlarda veya daha az duyarlı organizmaların yol açtığı enfeksiyonlarda bu doz iki kat arttırılabilir. Sağlıklı gönüllülere 28 gün süreyle günde 4 g doz verilmiştir, ancak günlük doz bu miktarı aşmamalıdır.
 
Sefaklor, böbrek yetersizliği olan hastalara uygulanabilir. Bu durumda doz genelde değiştirilmez (bkz. Uyarılar/Önlemler).
 
 
Çocuklar
Çocuklar için tavsiye edilen normal doz, sekiz saat ara ile uygulanan, toplam 20 mg/kg/gün’dür. Bronşit ve pnömoni vakalarında 20 mg/kg/gün’lük toplam doz, günde üç kere uygulanmalıdır. Orta kulak iltihabı (otitis media) ve farenjit vakalarında söz konusu toplam günlük doz ikiye bölünüp, 12 saatte bir alınabilir. Bir aydan küçük bebeklerde kullanımına ilişkin güvenlik ve etkinlik araştırması yapılmamıştır.
 
 
125 mg/5 ml
 
250 mg/5 ml
 
< 1 yaş (9 kg)
Günde 3 kez 2.5 ml
-
1-5 yaş arası (9-18 kg)
Günde 3 kez 5.0 ml
-
5 yaş ve üstü
-
Günde 3 kere 5.0 ml
Daha ciddi enfeksiyon vakaları, orta kulak iltihabı, sinüzit ve daha az duyarlı organizmaların yol açtığı enfeksiyon vakalarında, günlük en fazla 1 gramı geçmeden, 40 mg/kg/gün dozun birkaç kerede uygulanması tavsiye edilir.
 
Beta-hemolitik streptokok enfeksiyonların tedavisine en az on gün devam edilmelidir.
 
Yaşlı hastalar
Yetişkinler ile aynı dozda uygulanır.
 
Hemodiyaliz hastaları
Hemodiyaliz, serum yarılanma ömrünü %25-30 azaltmaktadır. Düzenli hemodiyaliz uygulanan hastalara diyalizden önce 250 mg – 1 g arası yükleme dozu verilmeli ve diyaliz aralarında, altı-sekiz saatte bir 250 – 500 mg terapötik doz verilmelidir.
Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız. Hazırlanan süspansiyonu 2-8°C arasındaki buzdolabında saklayınız. Hazırlanan süspansiyon buzdolabında saklandığında 14 gün boyunca dayanıklılığını korur

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Sulandırıldığında 100 ml süspansiyon içeren HDPE şişe.

Uyarılar/Önlemler
UYARILAR
Sefaklor tedavisine başlamadan önce hastaların daha önceden sefalosporinlere, penisilinlere veya diğer ilaçlara karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları olup olmadığını saptamak için dikkatli bir inceleme yapılmalıdır. Beta-laktam antibiyotikleri arasında çapraz duyarlılık (örneğin anafilaksis) reaksiyonları bildirildiğinden, penisiline karşı duyarlı hastalarda sefaklor dikkatle uygulanmalıdır.
 
Sefaklor kullanımı sırasında alerjik bir reaksiyon meydana gelirse, ilacın kullanımı kesilmeli ve hastaya uygun ilaçlar verilmelidir.
 
Geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı (makrolitler, yarı sentetik penisilinler ve sefalosporinler gibi ) ile birlikte psödomembranöz kolit bildirilmiştir. Bu sebeple, antibiyotik kullanımına bağlı diyare gözlenen hastalarda bu durum dikkate alınmalıdır. Bu tip kolit hastalıklarının şiddeti, hafiften hayati tehlikeliye kadar uzanır. Hafif şiddetteki psödomembranöz kolit genellikle sadece ilacın kesilmesiyle düzelir. Orta ve şiddetli vakalarda gerekli önlemler alınmalıdır.
 
ÖNLEMLER
Sefaklor, şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli uygulanmalıdır. Anürik hastalarda sefaklorun yarılanma ömrünün 2.3 ile 2.8 saat arasında olmasından dolayı (normal hastalarda 0.6 - 0.9 saat orta ve şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda genellikle doz ayarlamasına gerek yoktur. Bu tür durumlarda sefaklor ile yapılan klinik deneyler sınırlıdır, bu sebeple dikkatli klinik inceleme ve laboratuvar çalışmaları yapılmalıdır. 
 
Gastrointestinal hastalık, özellikle de kolit öyküsü bulunan hastalarda, geniş spektrumlu antibiyotikler uygulanırken dikkatli olunmalıdır.
 
Sefaklorun uzun süreli kullanımı, dirençli organizmalarda aşırı bir artışa yol açabilir. Tedavi sırasında süperinfeksiyon meydana gelirse gerekli önlemler alınmalıdır.
 
Bu ürünün her 5 ml’sinde 2,875 g sukroz bulunur. Kalıtsal fruktoz intoleransı, glukoz-galaktoz malabsorpsiyon sendromu veya sukraz-izomaltaz yetersizliği bulunan hastalarda sukrozun olumsuz etkisi vardır.
 
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım:
Gebelik: Gebelikte kullanım kategorisi B’dir.
 
Hamile kadınlar üzerinde yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar olmadığı için hamile hastalara sefaklor reçetelenirken dikkatli olunmalıdır. Sefaklor hamilelik sırasında sadece kesinlikle gerekiyorsa kullanılmalıdır.  
 
Emzirme Döneminde Kullanım:
500 mg’lık tek dozun uygulamasını takiben anne sütünde az miktarda sefaklor saptanmıştır. 5 saat sonra ortalama 0.2 µg/ml ya da daha az düzeyler gözlenmiştir. Bir saat sonra eser miktar gözlenmiştir. Süt emen bebekler üzerindeki etkisi bilinmemektedir, bu nedenle bebek emziren kadınlara sefaklor uygulanırken dikkatli olunmalıdır.
 
Araç ve Makina Kullanımı Üzerindeki Etkileri:
Motorlu araç ve makine kullanma üzerinde herhangi bir etki gözlenmemiştir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Gastro-intestinal:
En sık görülen yan etki diyaredir. Tedavinin kesilmesi ender olarak gerekmiştir. Kolit (nadiren psödomembranöz kolit) görüldüğü bildirilmiştir. Ayrıca bulantı ve kusma meydana gelmektedir.
 
Aşırı duyarlılık:
Morbiliform erupsiyon, pruritus ve ürtiker gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar genelde tedaviye son verildiğinde ortadan kalkmaktadır. Serum hastalığı benzeri reaksiyonlar (ateş ile birlikte ya da ateş olmadan görülen, artrit / artralji ile ilişkili minör eritema multiform, döküntü veya diğer cilt reaksiyonları ile birlikte artrit/artralji, bazı vakalarda ayrıca ateş) bildirilmiştir. Lenfadenopati ve proteinüri ender olarak bildirilmiştir; immün kompleksler bulunmaz ve reaksiyon sekeli gözlenmemiştir. Bazen münferit belirtiler meydana gelebilir fakat bu belirtiler serum hastalığı benzeri reaksiyonları temsil etmez. Serum hastalığı benzeri reaksiyonlar aşırı duyarlılığa bağlı olarak meydana gelmekte ve genelde sefaklor tedavisinin ikinci (veya daha sonraki) evresinde meydana gelmektedir. Bu tür reaksiyonlar, yetişkinlere kıyasla çocuklarda daha çok görülmektedir. Bulgu ve belirtiler genellikle tedavinin başlamasından birkaç gün sonra meydana gelir ve tedavinin kesilmesinden sonraki birkaç gün içinde hafifler. Antihistaminler ve kortikosteroidler, belirtilerin azalmasına yardımcı olmaktadır. Ciddi bir sekel bildirilmemiştir.
 
Major eritema multiform (Stevens-Johnson sendromu), toksik epidermal nekroliz ve anafilaksi (anafilaktik şok gibi) nadiren bildirilmiştir. Anafilaksi, penisiline alerji öyküsü olan hastalarda daha yaygın görülebilir. Anafilaksi benzeri olaylar, anjiyoödem, asteni, ödem (yüzde ve kol-bacakta), nefes darlığı, parestezi, senkop veya vazodilatasyon gibi münferit belirtiler ile kendilerini gösterirler. Nadiren, aşırı duyarlılık belirtileri birkaç ay boyunca sürebilir.
 
Hematolojik:
Eozinofili, pozitif Coombs testleri, ender olarak trombositopeni. Ayrıca geçici lenfositoz, lökopeni ve nadiren hemolitik anemi, aplastik anemi, agranülositoz ve klinik açından önemli olabilen geçici nötropeni.. Bkz. “Diğer İlaçlarla Etkileşim ve Diğer Etkileşim Biçimleri”
Hepatik: Nadiren kısa süreli hepatit ve kolestatik sarılık bildirilmiştir; AST, ALT ya da alkalin fosfataz değerinde hafif yükselmeler
 
Renal:
Nadiren geçici interstisyel nefrit, ayrıca kan üre veya serum kreatininde küçük değişiklikler veya anormal idrar analizi değerleri bildirilmiştir.
 
Merkezi Sinir Sistemi:
Nadirengeçici hiperaktivite, ajitasyon, sinirlilik, uykusuzluk, konfüzyon, hipertoni, baş dönmesi, halüsinasyon ve uyku hali bildirilmiştir.
 
Diğer:
Genital kaşıntı ve vajinit.
 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.