Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka CIFLOSIN
Etken Madde Kodu SGKFP8-SIPROFLOKSASIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 14
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01MA02
ATC Açıklaması Siprofloksasin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A01821
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 26,8 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 23,92 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 8,48 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E067A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Hepatik ve renal fonksiyon bozukluğunda doz azaltılmasına dikkat edilmelidir.
Karaciğer Yetmezliği
Hepatik ve renal fonksiyon bozukluğunda doz azaltılmasına dikkat edilmelidir.
Doz Aşımı
İki vakada  siprofloksasin bir seferde 18 g'ın üstünde alınmış, bunun sonucunda geçici renal toksisite görülmüştür. Siprofloksasin aşırı dozda alındığında kalsiyum ve magnezyum içeren antiasidler verilerek absorpsiyonu  azaltılmalı, gereğinde gastrik lavaj yapılmalıdır.
Böbrek fonksiyonları takip edilmeli, idrar asidifiye edilmeli, hastanın bol sıvı alması sağlanmalıdır.
Siprofloksasinin serum seviyesi diyaliz ile düşürülebilir.
Endikasyonlar

Siprofloksasin maddeye karşı hassas mikroorganizmaların neden olduğu şu enfeksiyonlarda kullanılır:

  • Üriner sistem ve genital sistem enfeksiyonları (gonore dahil)
  • Gastrointestinal sistem ve safra yolları enfeksiyonları
  • Solunum sistemi, K.B.B, ağız, diş ve çene enfeksiyonları
  • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
  • Kemik ve eklem enfeksiyonları
  • Septisemi, peritonit
  • Cerrahi enfeksiyonlar
  • Vücut direnci azalmış hastalarda  (immünosupressiflerle tedavi görenlerde, nötropenide) mevcut enfeksiyonların tedavisinde veya profilaktik amaçla.
  •  

Farmakodinamik Özellikler

Ciflosin Film Tablet’in etkin maddesi olan siprofloksasin bir çok Gram-negatif ve Gram-pozitif mikroorganizmaya karşı tesirli, geniş spektrumlu, bakterisid etkiye sahip sentetik bir 4-kinolon türevidir. Siprofloksasin bakterisid etkisini bakteri DNA'sının sentezinde rol alan DNA jiraz enzimini inhibe etmek suretiyle gösterir. Siprofloksasin karma enfeksiyonlarda veya diğer antibiyotiklere (aminoglikozidler, penisilinler ve sefalosporinler dahil) dirençli mikroorganizmaların yol açtığı enfeksiyonlarda da etkilidir.

Mikrobiyoloji:

Siprofloksasinin etkili olduğu belli başlı Gram-pozitif ve Gram-negatif mikroorganizmalar şunlardır :

Escherichia coli, Shigella, Salmonella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Hafnia, Edwardsiella, Proteus (indol-pozitif ve indol-negatif), Providencia, Morganella, Yersinia, Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas, Pasteurella, Haemophilus, Gardnerella, Campylobacter, Pseudomonas, Legionella, Neisseria, Moraxella, Acinetobacter, Flavobacterium, Alcaligenes, Brucella, Streptococcus, Staphylococcus, Listeria, Corynebacterium, Bacteroides, Fusobacterium, Peptococcus, Peptostreptococcus, Clostridium, Eubacterium, Actinomyces, Veillonella, Chlamidia, Mycoplasma, Ureaplasma, Mycobacterium.

Siprofloksasin anaeroblara, ureaplasma ve bazı mycobacterium türlerine karşı daha az hassas olduğundan kullanımından önce bu mikroorganizmaların antibiyotiğe hassasiyeti tetkik edilmelidir.

Farmakokinetik Özellikler
Siprofloksasin oral olarak alındığında süratle emilir. İlacın mutlak biyoyararlanımı önemli bir ilk geçiş metabolizmasına uğramadan yaklaşık   % 70'dir. Siprofloksasin serum proteinlerine % 20-40 oranında bağlanır. Oral uygulamadan sonra siprofloksasin vücutta tüm dokulara dağılır. Siprofloksasin tükrükte, burun ve bronşiyal salgılarda, sinüs mukozasında, balgamda, derideki blister sıvılarda, lenfde, peritoneal sıvılarda, safrada ve prostat salgılarında aktif halde bulunur. Siprofloksasin ayrıca akciğer, deri, yağ, kas, kartilaj ve kemik dokusuna iyi nüfuz eder. İlaç serebrospinal sıvılara da (CSF) dağılır. CSF'deki konsantrasyonu serum konsantrasyonunun % 10'u kadardır. Siprofloksasin gözün aköz ve vitröz humoründe çok düşük düzeyde bulunur.
Siprofloksasinin dokulara nüfuz gücünün yüksek ve pseudomonasa karşı aktif oluşu tedavide önem taşır.
İlacın dokulardaki konsantrasyonu (prostat dahil özellikle genital dokudaki) her iki cinste de serum konsantrasyonlarından daha yüksek bulunmuştur.   100-750 mg’lık tek dozdan sonra 0.555-2.224 mg/L’lik serum konsantrasyonuna ulaşılır. Maksimum kan konsantrasyonuna ulaşması için geçen süre 30-90 dakikadır. Dokularda, serum düzeyinin 2-12 katına ulaşan siprofloksasinin serum yarı ömrü yaklaşık 4 saattir. Oral olarak alınan tek doz % 56 oranında böbreklerden itrah edilir. Bu itrahın % 90’ı ilk 24 saatte gerçekleşir. Verilen tek dozun yalnız % 10-20’si metabolize olur. Siprofloksasinin renal klerensi yaklaşık 300 ml/dk. olup normal glomerüler filtrasyon hızı olan 120 ml/dk.'yı aşar. Bu da aktif tübüler sekresyon mekanizmalarının ilacın itrahında önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir. Siprofloksasinin probenesid ile birlikte uygulanması sonucu siprofloksasinin renal klerensi % 50 oranında azalma gösterir, sistemik dolaşımdaki konsantrasyonu ise % 50 oranında artar.
Oral uygulamadan sonra siprofloksasinin safradaki konsantrasyonu serum konsantrasyonundan daha yüksek olmasına rağmen ilacın çok küçük bir kısmı (% 1-2'lik bir doz) safrayla değişmeden atılır. Oral dozun yaklaşık  % 20-35'i dozlamadan sonraki 5 gün içinde feçesle atılır. Siprofloksasinin metabolitleri de antimikrobiyal etkinlik gösterir (siprofloksasin kadar değil).
Siprofloksasin tabletlerin yiyeceklerle birlikte alınması absorpsiyonda gecikmeye yol açar. Magnezyum hidroksit veya aluminyum hidroksit içeren antasidlerle birlikte kullanılması biyoyararlanımı % 90 oranında düşürebilir.
Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü
Her film tablet;
750 mg Siprofloksasin’e eşdeğer 873 mg Siprofloksasin Hidroklorür Monohidrat,
Boya maddesi olarak: Titanyum dioksit ihtiva eder.
İlaç Etkileşmeleri

Siprofloksasin, teofilin ile birlikte verildiğinde teofilinin plazma konsantrasyonu artmakta ve eliminasyon yarı ömrü uzamakta ve buna bağlı yan etkiler görülebilmektedir. Her iki ilacın mutlaka birlikte kullanılması gerekiyorsa, teofilinin serum düzeyleri takip edilmeli, gerekli önlemler alınmalıdır. Siprofloksasinin emilimi, demir, sukralfat ve magnezyum, aluminyum ve kalsiyum içeren antiasidlerle birlikte kullanıldığında düşmekte, ve serum ve idrar düzeyleri istenenden düşük olmaktadır. Bu etki daha düşük düzeyde olmakla beraber siprofloksasin çinko içeren multivitaminler ile birlikte kullanıldığında da görülür. Antiasid kullanımı gerektiğinde, siprofloksasin kullanımından ya 6 saat önce veya 2 saat sonra alınmalıdır.

Siprofloksasin fenitoin ile birlikte verildiğinde fenitoinin plazma düzeylerinde değişiklikler (yükselme veya düşme) görülebilir, siklosporin ile birlikte kullanıldığında ise serum kreatinin düzeyinde geçici artışlara neden olur. Böyle hallerde haftada iki kez serum kreatinin düzeyi tayin edilmelidir.

Siprofloksasin, varfarin gibi oral antikoagülanlar ile birlikte alındığında oral antikoagülanların etkilerini arttırabilir. Bu maddelerin birlikte kullanılması durumunda protrombin zamanı veya diğer uygun koagülasyon testleri uygulanarak hasta yakından takip edilmelidir.

Siprofloksasin ile kafein birlikte kullanıldığında kafeinin serum yarı ömrü uzamakta ve itrahı yavaşlamaktadır.

Siprofloksasin ile metoklopromid birlikte kullanıldığında siprofloksasinin absorpsiyonu hızlanır ve daha kısa bir sürede doruk plazma konsantrasyonuna ulaşır.

Siprofloksasinin serum düzeyi, probenesid ile birlikte verildiğinde artmaktadır.

Siprofloksasin ile sülfonilüre olan glibüridin birlikte kullanımı ile nadiren ağır hipoglisemi görülebilir.

Kontraendikasyonlar

Siprofloksasine veya diğer kinolonlara karşı aşırı hassasiyeti olanlarda, çocuklarda ve büyüme çağındaki gençlerde kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Siprofloksasin aç veya tok karnına alınabilir. Yemeklerden 2 saat sonra bol su ile alınması tavsiye edilir. Tedavi süresi genelde 7-14 gündür. Eklem ve kemik enfeksiyonlarında 4-6 hafta (gereğinde daha uzun süre) kullanılması gerekmektedir.

Hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde, CİFLOSİN’in endike olduğu tüm ciddi, komplike ve inatçı enfeksiyonların tedavisinde günde 2 defa 750 mg (12 saat ara ile 1 tablet) olarak verilir.

Böbrek yetmezliği mevcudiyetinde kreatinin klerensi 20 ml/dak’nın altına indiğinde doz yarıya indirilmeli veya doz intervali 2 katına çıkartılmalıdır. Yaşlılarda siprofloksasinin yarı ömrü uzayabildiğinden, kreatinin klerensinin tayin edilmesi tavsiye olunur.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Ciflosin 250 mg 14 Film Tablet
Ciflosin 500 mg 10 Film Tablet
Ciflosin İV Enfüzyon Solüsyonu 200 mg /100 ml
Ciflosin İV Enfüzyon Solüsyonu 400 mg /200 ml
Ruhsat Sahibi

DEVA HOLDİNG A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
No:1  34303  Küçükçekmece-İSTANBUL
Ruhsat Tarihi Ve Numarası

22.10.1999 - 194 / 11

Saklama Koşulları

30oC’nin altında, ışıktan koruyarak ve kuru yerde saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her film tablette 750 mg Siprofloksasin’e eşdeğer Siprofloksasin Hidroklorür Monohidrat  ihtiva eden 10 ve 14 tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler
Florokinolonlarındeney hayvanlarında kondrotoksik oldukları gösterilmiştir. Bu deneysel bulgu, insanlarda seyrek olarak bildirilen artropati olgularının sebebi olabilir. Bu potansiyel risk nedeniyle florokinolonların bebekler, çocuklar ve adolesanlarda kullanılması genellikle tavsiye edilmez.    Serebral arteriyoskleroz, epilepsi, inme, beyinde yapısal değişim, azalmış serebral kan akımı gibi santral sinir sistemi hastalıklarında, epileptiform konvülsiyon eğilimi olan kişilerde, anamnezde konvülsiyon mevcudiyetinde dikkatle kullanılmalıdır.
Serebral nöbet durumunda hasta ancak antikonvülsif ilaçlarla kontrol altına alındıktan sonra siprofloksasin verilebilir.
Her ne kadar siprofloksasin kullanan şahıslarda kristalüri nadiren görülmüşse de, önerilen günlük doz aşılmamalı, hidratasyonun sağlanabilmesi için hasta bol sıvı almalı, idrarın alkalileşmesi önlenmelidir.
Geriatride renal fonksiyon azaldığı için doz ayarlanmalıdır. Hepatik ve renal fonksiyon bozukluğunda doz azaltılmasına dikkat edilmelidir.
Tüm geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımı ile olduğu gibi siprofloksasin kullanımı ile de antibiyotiğe hassas olmayan mikroorganizmaların aşırı üremesi sonucunda bir süperenfeksiyon görülebilir.
Tedavi sırasında veya sonrasında ağır ve ısrarlı ishal görülmesinin psödomembranöz kolit belirtisi olabileceği akılda tutulmalıdır. Böyle hallerde ilaç kesilmeli ve gerekli tedavi uygulanmalıdır. (Ör: Günde 4 defa 250 mg oral vankomisin). Peristaltizmi inhibe eden ilaç verilmemelidir.
 
GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI:
Gebelik kategorisi C'dir. Hamilelerde kullanımı ile ilgili yeterli ve kontrollü çalışma mevcut değildir. Siprofloksasin sadece ilacın anneye sağlayacağı yararın potansiyel riskten fazla olduğu durumlarda kullanılmalıdır.
Siprofloksasin anne sütüne geçmektedir. Bebeklerde potansiyel ciddi yan etkilere sebep olacağından dolayı annenin ilacı bırakması veya emzirmeye son vermesi konusunda bir karara varması gerekir. 
 
ARAÇ ve MAKİNE KULLANIMINA ETKİSİ:
Siprofloksasin tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında bile hastanın reaksiyonlarını etkileyebileceğinden, araç ve makine kullananların dikkatle davranması tavsiye olunur. Bu durum özellikle birlikte alkol alındığında söz konusudur.
Üretim Yeri
Deva İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:32
Karaağaç-Çerkezköy/TEKİRDAĞ                                                                                                               
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Siprofloksasin genellikle iyi tolere edilir.             
Siprofloksasin kullanımı ile görülen fakat ilacın kullanımına bağlı olarak ortaya çıktığı kesinlik kazanmayan belli başlı yan tesirler şunlardır :
Florokinolonlar hayvanlarda kondrotoksik olarak gösterilmiştir, insanda ise nadiren de olsa artropati yapabileceğine dair bulgular vardır (Bkz.Uyarılar/ Önlemler).  
 
Gastrointestinal : Bulantı, diyare, kusma, karın ağrısı, dispepsi, meteorizm, iştahsızlık.
 
Merkezi sinir sistemi : Baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, ajitasyon, titreme, çok ender olarak uykusuzluk, periferik paraljezi, terleme, konfüzyon, kabuslar, sallantılı yürüme, konvülsiyonlar, intrakranial basınçta artış, halüsinasyonlar, anksiyete, depresyon, bazı şahıslarda psikotik reaksiyonlar (kişinin kendisini tehlikeye sokabilecek davranışlara kadar varan durumlar gibi). Nadiren bu belirtiler ilk dozu takiben görülebilir. Böyle hallerde ilaç kesilerek hekime danışılmalıdır.
 
Kan ve Kan elemanları: Eozinofili, lökositopeni, granülositopeni, trombositopeni, anemi, çok daha ender olarak lökositoz, trombositoz, protrombin düzeylerinde değişme, hemolitik anemi görülür.
 
Duyu organları:  Nadiren koku ve tat azalması, görme bozuklukları (Ör: Çift görme ve kromatopsi gibi), tinnitus, özellikle yüksek frekanslarda geçici işitme bozuklukları.
 
Aşırı duyarlılık / Deri reaksiyonları: Döküntü ve kaşıntı, ilaç ateşi, nadiren peteşi, hemorajik bul, vaskülit, çok ender olarak Stevens-Johnson sendromu, Lyell sendromu; anaflaktik/anaflaktoid reaksiyonlar (Ör: Fasiyal, vasküler ve laringeal ödem, şokla sonuçlanan dispne) görülebilir. Bazı hallerde bu belirtilerle ilk uygulamadan sonra karşılaşılabilir. Böyle hallerde ilaç kesilerek acil tedavi uygulanmalıdır.
 
Karaciğer: Özellikle karaciğer hasarı mevcut olanlarda, karaciğer enzim ve serum bilirubin değerlerinde geçici artmalar, hepatit, sarılık, çok nadiren hepatik nekroz gibi majör karaciğer hastalıkları.
 
Böbrek: Serum üre ve kreatinin düzeylerinde geçici artışlar, çok nadiren intertisyal nefrit, kristalüri, hematüri.
 
Kardiyovasküler sistem: Taşikardi, çok nadiren sıcak basması, migren, senkop.
 
Diğer: Eklem ve kas ağrıları, çok nadiren hiperglisemi, halsizlik, tendovajinit, hafif fotosensitivite.
 
Çok ender olarak aşil ve diğer tendonlarda hareketi engelleyici bazı hallerde operasyon gerektiren yırtılmalar bildirilmiştir. Herhangi bir tendonda ağrı, enflamasyon veya yırtılma görüldüğünde ilaç kesilmeli ve hekime başvurulmalıdır.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.