Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka CIFLOSIN
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 14
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01MA02
ATC Açıklaması Siprofloksasin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu
Patent
Satış Fiyatı
Önceki Fiyatı
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Artık üretilmiyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Gastrik lavaj önerilir. Serum seviyesi dializ ile düşürülebilir.

Endikasyonlar

Siprofloksasin, erişkinlerde maddeye karşı hassas mikroorganizmaların neden olduğu şu enfeksiyonlarda kullanılır.

  • Üriner sistem ve genital sistem enfeksiyonları (gonore dahil)
  • Gastrointestinal sistem ve safra yolları enfeksiyonları
  • Solunum sistemi, K.B.B., ağız, diş ve çene enfeksiyonları
  • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
  • Kemik ve eklem enfeksiyonları
  • Septisemi, peritonit
  • Vücut direnci azalmış hastalarda (immünosupressiflerle tedavi görenlerde,    nötropenide) mevcut enfeksiyonların tedavisinde veya profilaktik amaçla.

Siprofloksasin, çocuklarda E. Coli’nin sebep olduğu komplike üriner sistem enfeksiyonlarında, bakteri diğer antibiyotiklere dirençli, sadece kinolonlara duyarlı ise kullanılabilir.

Farmakodinamik Özellikler

Ciflosin Film Tablet’in etkin maddesi olan Siprofloksasin bir çok gram-negatif ve gram-pozitif mikroorganizmaya karşı tesirli, geniş spektrumlu, bakterisid etkiye sahip sentetik bir 4-Quinolone türevidir.

Siprofloksasin’in etkili olduğu belli başlı gram-pozitif ve gram-negatif mikroorganizmalar şunlardır:

Escherichia coli, Shigella, Salmonella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Hafnia, Edwardsiella, Proteus (indol-pozitif ve indol-negatif), Providencia, Morganella, Yersinia, Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas, Pasteurella, Haemophilus, Gardnerella, Campylobacter, Pseudomonas, Legionella, Neisseria, Moraxella, Acinetobacter, Flavobacterium, Alcaligenes, Brucella, Streptococcus, Staphylococcus, Listeria, Corynebacterium, Bacteroides, Fusobacterium, Peptococcus, Peptostreptococcus, Clostridium, Eubacterium, Actinomyces, Veillonella, Chlamidia, Mycoplasma, Ureaplasma, Mycobacterium.

Siprofloksasin anaeroblara, Ureaplasma ve bazı mycobacterium türlerine karşı daha az hassas olduğundan kullanımından önce bu mikroorganizmaların antibiotiğe hassasiyeti tetkik edillidir.

Farmakokinetik Özellikler
Siprofloksasin’in dokulara nüfuz gücünün yüksek ve pseudomonas’a karşı aktif oluşu önem taşır. Siprofloksasin oral olarak alındığında süratle emilir. 100-750 mg’lık tek dozdan sonra 0.555-2.224 mg/L’lik serum konsantrasyonuna ulaşır. Maksimum kan konsantrasyonuna ulaşması için gerekli süre 30-90 dakikadır. Dokularda, serum düzeyinin 2-12 katına ulaşan Siprofloksasin’in serum yarı ömrü yaklaşık 4 saattir. Oral olarak alınan tek doz % 56 oranında böbreklerden itrah edilir. Bu itrahın % 90’ı ilk 24 saatte gerçekleşir.
Verilen tek dozun yalnız % 10-20’si metabolize olur.
Farmasötik Şekli

Film tablet

Formülü

Her film tablet;

500 mg Siprofloksasin’e eşdeğer 583 mg Siprofloksasin Hidroklorür Monohidrat,

Boyar madde: Titanyum dioksit ihtiva eder.

İlaç Etkileşmeleri

Siprofloksasin teofilin ile birlikte verildiğinde teofilin’in plazma konsantrasyonu artmakta ve eliminasyon yarı ömrü uzamaktadır. Sipro-floksasin’in emilimi, magnesium hidroksid veya aluminyum hidroksid içeren antiasidlerle birlikte kullanıldığında düşmekte, serum ve idrar düzeyleri istenenden düşük olmaktadır.

Siprofloksasin’in serum düzeyi, probenesid ile birlikte verildiğinde artmaktadır.

Kontraendikasyonlar

Siprofloksasin’e veya diğer kinolonlara karşı aşırı hassasiyeti olanlarda, hamile ve süt veren kadınlarda kontrendikedir. Çocuklarda ve büyüme çağındaki gençlerde yukarıda belirtilen endikasyonlar dışında kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Siprofloksasin aç veya tok karnına alınabilir. Yemeklerden 2 saat sonra bol su ile alınması tavsiye edilir.Siprofloksasin’in çeşitli enfeksiyonlardaki erişkin dozu aşağıda yer almaktadır:

 

Üriner sistem enfeksiyonları:

Hafif ve orta şiddette: Günde 2 defa (12 saatte bir) 250 mg.

Ağır veya komplikasyon yapan: Günde 2 defa (12 saatte bir) 500 mg.

 

Solunum sistemi, deri ve yumuşak doku, kemik ve eklem enfeksiyonları:

Hafif ve orta şiddette: Günde 2 defa (12 saatte bir) 500 mg.

Ağır veya komplikasyon yapan: Günde 2 defa (12 saatte bir) 750 mg.

 

Enfeksiyöz diyare:

Hafif, orta veya ağır: Günde 2 defa (12 saatte bir) 500 mg. 

 

Ağır enfeksiyonlarda:

(Ör: Karın boşluğunun ciddi enfeksiyonları, osteomyelit, v.s.)

Günde 2 defa 750 mg.

 

Akut gonorede (kadın ve erkek):

250 mg (tek doz).

Böbrek yetmezliği mevcudiyetinde kreatinin klirensi 20 mg/dak’ın altına indiğinde doz yarıya indirilmeli veya doz intervali 2 katına çıkartılmalıdır. Yaşlılarda Siprofloksasin’in yarı ömrü uzayabildiğinden, kreatinin klirensinin tayin edilmesi tavsiye olunur.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

CİFLOSİN 250 mg 14 Film Tablet.

CİFLOSİN 750 mg 14 Film Tablet.

CİFLOSİN İ.V. Enfüzyon Solüsyonu 200 mg / 100 ml.

CİFLOSİN İ.V. Enfüzyon Solüsyonu 400 mg / 200 ml.

Ruhsat Sahibi
DEVA HOLDİNG A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
No:1  34303  Küçükçekmece-İSTANBUL      
Ruhsat Tarihi Ve Numarası

13.09.1989 - 149 / 68

Saklama Koşulları

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her film tablette 500 mg Siprofloksasin’e eşdeğer Siprofloksasin Hidroklorür Monohidrat ihtiva eden 10 tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Santral sinir sistemi bozukluğu (serebral arterioskleroz ve epilepsi dahil) olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır.

Serebral nöbet mevcudiyetinde ancak hasta antikonvülsif ilaçlarla kontrol altına alındıktan sonra Siprofloksasin verilebilir.

Her nekadar Siprofloksasin kullanan şahıslarda kristalüri nadiren görülmüşse de, önerilen günlük doz aşılmamalı, hidratasyonun sağlanabilmesi için hasta bol sıvı almalı, idrarın alkalileşmesi önlenmelidir. Hepatik ve renal fonksiyon bozukluğunda doz azaltılmalıdır. Yaşlılarda renal fonksiyon azaldığından, doz ayarlanmalıdır. (Bakınız: Kullanım Şekli ve Dozu).

Uzun QT sendromu / Torsades de Pointes’e neden olabilen ilaçlar ile birlikte kullanıldığında uzun QT sendromu ve ya Torsades de Pointes oluşma oranını ciddi olarak yükseltebilirler. Bu nedenle bu tür ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Üretim Yeri
DEVA HOLDİNG A.Ş. İlaç Fabrikası
Gültepe Kavşağı No : 199  4. Levent - İSTANBUL       
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Siprofloksasin genellikle iyi tolere edilir.

Siprofloksasin kullanımı ile görülen fakat ilacın kullanımına bağlı olarak ortaya çıktığı kesinlik kazanmayan belli başlı yan tesirler şunlardır:

Bulantı, diyare, kusma, karın ağrısı, dispepsi, meteorizm, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, nadiren görme bozukluğu, tremor, konvülsyon, halüsinasyon, deri reaksiyonları, kristalüri, nefrit, böbrek yetmezliği, geçici serum kreatinin ve kanda üre artışı, artralji, miyalji, eosinofili, lökopeni, trombositopeni, vaskülit, psödomembran kolit, taşikardi ve Stevens-Johnson sendromu. Özellikle karaciğer hasarı mevcut olanlarda, karaciğer enzim değerlerinde geçici bir artma görülebilir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.