Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Umut İlaç Tic. ve San. Ltd. Şti.
Marka CIFLURON
Etken Madde Kodu SGKFP8-SIPROFLOKSASIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 14
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01MA02
ATC Açıklaması Siprofloksasin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A11008
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 11,55 TL (16 Ocak 2015) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 11,55 TL (21 Mayıs 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Bugüne kadar Siprofloksasin ile zehirlenme vakası bildirilmemiştir. Aşırı doz alımında mide yıkanır ve arkasından aktif kömür verilir. Tedavisi semptomatik ve destekleyicidir. Özel antidotu yoktur.

Hemodiyaliz veya peritoneal diyalizle kandaki Siprofloksasin’in ancak % 10'u temizlenebilir.

Endikasyonlar

Siprofloksasin aşağıda gösterilen siprofloksasine duyarlı patojen bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

 

Yetişkin hastalarda:

 

İdrar yolu enfeksiyonları: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloaceae, Serratia marcescens, Proteus mirabilis, Providencia rettgeri, Morganella morganii, Citrobacter diversus, Citrobacter freundii, Pseudomonas aeruginosa, metisiline duyarlı Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus veya Enterococcus faecalis’in etken olduğu idrar yolu enfeksiyonlarında.

 

Kadınlarda komplikasyonsuz, akut sistit: Escherichia coli ve Staphylococcus saphrophyticus’ un etken olduğu sistitte.

 

Kronik bakteriyel prostatit: Escherichia coli veya Proteus mirabilis’in etken olduğu kronik bakteriyel prostatitte.

 

Alt solunum yolu enfeksiyonları: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae ve penisiline duyarlı Streptococcus pneumoniae’nın etken olduğu alt solunum yolu enfeksiyonlarında.

Ayrıca Moraxella catarrhalis’in etken olduğu kronik bronşitin akut alevlenmelerinde.

(Not: Klinik çalışmalarda etkili olmasına rağmen, Streptococcus pneumoniae’nın yol açtığı şüpheli ya da teşhis edilmiş pnömoni tedavisinde ilk seçenek değildir.)

 

Akut sinüzit: Haemophilus influenzae, penisiline duyarlı Streptococcus pneumoniae ve Moraxella catarrhalis.

 

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloaceae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia stuartii, Morganella morganii, Citrobacter freundii, Pseudomonas aeruginosa, metisiline duyarlı Staphylococcus aureus, metisiline duyarlı Staphylococcus epidermidis ve Streptococcus pyogenes’in etken olduğu deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında.

 

Kemik ve eklem enfeksiyonları: Enterobacter cloaceae, Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa’nın etken olduğu enfeksiyonlarda.

 

Komplikasyonlu intra-abdominal enfeksiyonlar: (Metronidazol ile birlikte kullanılır) Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae veya Bacteroides fragilis’in etken olduğu intraabdominal enfeksiyonlarda.

 

İnfeksiyöz diyare: Escherichia coli (enterotoksijenik suşlar), Campylobacter jejuni, Shigella boydii, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella sonnei’nin etken olduğu enfeksiyonlarda. 

 

Enterik ateş: Salmonella typhi

(Not: Siprofloksasinin enterik ateş portörlerine karşı etkili olduğu gösterilememiştir.)

 

Komplikasyonsuz servikal ve uretral gonore: Neisseria gonorrhoeae.

 

Pediyatrik hastalarda (1 – 17 yaş):

 

Komplikasyonlu idrar yolu enfeksiyonları ve piyelonefrit: Escherichia coli’nin etken olduğu enfeksiyonlarda.

(Not: Klinik çalışmalarda etkili olmasına rağmen  eklemler ve/veya çevre dokular ile ilgili yan etkilerdeki sıklıkların artmasından dolayı pediyatrik hastalarda ilk seçenek değildir.

 

Yetişkinlerde ve pediyatrik hastalarda:

 

Solunum yolu ile geçen Şarbon (Maruz kalma sonrası):

Havaya dağılmış Bacillus anthracis’e maruz kalmayı takiben hastalığın ortaya çıkışını azaltmak veya ilerlemesini yavaşlatmak için endikedir.

Enfeksiyonun oluşunda anaerobik mikroorganizmaların katkısı düşünüldüğünde bunlara yönelik uygun tedavi başlatılmalıdır.

Tedaviye başlamadan kültür ve duyarlılık testleri yapılmalıdır. Ancak test sonuçları beklenmeden tedavisine başlanabilir.

Farmakodinamik Özellikler

Siprofloksasin sentetik bir fluorokinolon derivesi olup kuvvetli bir bakterisid etkiye sahiptir. Etki mekanizması bakterilerin DNAgiraz (topoizomeraz II) enzimini inhibe etmesi yoluyladır. Siprofloksasin bakterilerin hem yavaş (stasyoner) hem çabuk (logaritmik) bölünme ve büyüme fazlarında etkilidir. Siprofloksasin diğer antibiyotiklerle kombine edilirse additif etki ve (özellikle beta-laktam antibiyotikleriyle) sinerjistik etki gözlenir.

 

Mikrobiyoloji

Siprofloksasin aşağıdaki mikroorganizmaların ekseri suşuna gerek in vitro, gerekse klinik enfeksiyonlarda etkilidir (Bkz. – ENDİKASYONLAR).

 

Aerobik gram-pozitif mikroorganizmalar:

Enterobacter faecalis

(Birçok suşlar orta derecede duyarlıdır)

Staphylococcus aureus (metisiline duyarlı)

Staphylococcus epidermidis (metisiline duyarlı)

Staphylococcus saprophyticus

Streptococcus pneumoniae (penisiline duyarlı suşları)

Streptococcus pyogenes

 

Aerobik gram-negatif mikroorganizmalar:

Citrobacter diversus

Enterobacter cloacae

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Haemophilus parainfluenzae

Klebsiella pneumoniae

Moraxella catarrhalis

Morganella morganii

Proteus mirabilis

Proteus vulgaris

Providencia stuartii

Providencia rettgeri

Pseudomonas aeruginosa

Serratia marcescens

 

İn vitro olarak siprofloksasin aşağıdaki mikroorganizmalara karşı aktivite gösterir. Bununla beraber siprofloksasinin bu mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisindeki güvenilirliği ve etkinliği yeterli ve iyi kontrol edilmiş araştırmalarla belirlenmiş değildir.

 

Aerobik gram-pozitif mikroorganizmalar

Staphylococcus haemolyticus

Staphylococcus hominis

Streptococcus pneumoniae (penisiline duyarlı suşları)

 

Aerobik gram-negatif mikroorganizmalar

Acinetobacter iwoffi

Aeromonas hydrophila

Campylobacter jejuni

Edwardsiella tarda

Enterobacter aerogenes

Klebsiella oxytoca

Legionella pneumophila

Neisseria gonorrhoeae

Pasteurella multocida

Salmonella enteritidis

Salmonella typhi

Shigella boydii

Shigella dysenteriae

Shigella flexneri

Shigella sonnei

Vibrio cholerae

Vibrio vulnificus

Yersinia enterocolitica

Burkholderia cepacia’nın çoğu suşları ve Bacterium fragilis’i de içeren anaerobik bakteriler ve Clostridium difficile siprofloksasine dirençlidir. Ayrıca Stenotrophomonas maltophilia’nın bazı suşları da ilaca dirençlidir.

Farmakokinetik Özellikler

Absorpsiyon

Siprofloksasin ağız yoluyla iyi absorbe olur. Mutlak biyoyararlanımı yaklaşık %70’tir.Doruk plazma konsantrasyonları verilen bir dozdan sonra 1-2 saatte oluşur. Siprofloksasin tablet formunun oral yolla verilmesinden sonra bulunan Cmax ve eğrinin altındaki alan (EAA) değerleri aşağıda gösterilmiştir. Plazma yarılanma ömrü yaklaşık 4 saattir.

 

Doz (mg)

Maksimum serum konsantrasyonu (Cmax) (mcg/ml)

Eğrinin altındaki alan (EAA)

(mcg.saat / ml)

250

1.2

               4.8

500

2.4

11.6

750

4.3

20.2

1000

5.4

30.8

 

Yinelenen oral dozlardan sonra bulunan kararlı durum farmakokinetik parametreleri şu şekildedir:

 

Parametre

12 saatte bir 500 mg.

12 saatte bir 750 mg.

EAA (mcg.saat/ml)

13.7*

31.6**

Cmax(mcg/ml)

              2.97

               3.59

 

*    EAA 0-12 saat

**  EAA 0-12 saat x 2

 

Siprofloksasin serum konsantrasyonları 1000mg’a kadar verilen dozlarla orantılıdır.

 

Dağılım

Siprofloksasin proteine %20-40 oranında bağlanır.

Siprofloksasin oral yolla vücut doku ve sıvılarına geniş ölçüde dağılır. Doku konsantrasyonları özellikle genital organlarda ve prostatta plazma düzeylerinin üstündedir. Siprofloksasin aktif olarak tükürük, burun ve bronşiyal salgısında, sinüs mukozasında, balgam, deri blister sıvısı,lenf, peritonel sıvı, safra ve prostat salgısında görülmektedir. Ayrıca akciğer, deri, yağ, kas, kıkırdak ve kemiklerde de saptanmıştır. Düşük düzeylerde serebrospinal sıvıya da geçer.

 

Metabolizma

Oral yolla alınan dozun yaklaşık  %15’ine denk gelen 4 adet metabolit idrarda tespit edilmiştir. Metabolitler mikrobiyolojik aktiviteye sahip olmakla birlikte, değişime uğramamış Siprofloksasin’den daha az aktiftirler. Siprofloksasin insan Sitokrom P450 1A2(CYP1A2) aracılığı ile gerçekleşen metabolizmaları inhibe eder. Siprofloksasinin, başlıca CYP1A2 ile metabolize olan diğer ilaçlarla birlikte uygulanması bu ilaçların plazma konsantrasyonlarının yükselmesine neden olabilir ve bu ilaçların birlikte uygulanması klinikte önemli yan etkilerin çıkmasına yol açabilir.

 

Atılım

Böbrek fonksiyonu normal kimselerde eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 4 saattir. Verilen bir oral dozun yaklaşık % 40 -50’si idrarla değişmeden atılır.

250 mg’lık oral doz sonrasında, siprofloksasinin idrardaki konsantrasyonu ilk 2 saat süresince 200 µg/mL, 8-12 saat sonrasında yaklaşık olarak 30 µg/mL’yi geçmektedir. Siprofloksasinin idrar ile atılımı dozlamadan sonra tam olarak 24 saatte tamamlanmaktadır. Siprofloksasinin renal klerensi 300 ml/dak olup, bu normal glomeruler filtrasyon hızı olan 120 ml/dak’dan yüksektir. İlacın esas olarak aktif tübüler sekresyon ile atıldığını gösterir. Siprofloksasinin probenesid ile birlikte uygulanması, siprofloksasinin renal klerensinde yaklaşık olarak %50 azalmaya ve sistemik dolaşımdaki konsantrasyonunda %50 artmaya yol açmaktadır.

Oral uygulamayı takiben, siprofloksasinin safra konsantrasyonu serum konsantrasyonundan birkaç kat fazla olmasına rağmen,  uygulanan siprofloksasinin sadece küçük bir miktarı safrada değişikliğe uğramadan kalır. Uygulanan dozun % 1 – 2’si safradan metabolitler halinde geri kazanılmaktadır. Oral uygulamayı takiben 5 gün içerisinde, yaklaşık olarak oral dozun %20 – 35’i feçeste elde edilir. Bu hem safra klerensinden hem de transintestinal atılımdan kaynaklanmaktadır.

 

Özel Hasta grupları

 

Geriyatrik hastalar: Yaşlılarda yapılan klinik çalışma bulguları, bu grup hastalarda plazma siprofloksasin konsantrasyonlarında az da olsa artışlar olduğunu göstermiş, ancak bu artışların klinik olarak ilacın güvenirlik ve etkinliğini anlamlı olarak değiştirmediği bildirilmiştir. Ancak özellikle yaşlılığın ileri dönemlerinde renal fonksiyonların azaldığı bilindiğinden ve bu grup hastalarda çoğu ilaçlara karşı olduğu gibi duyarlılık artışı beklenebileceğinden doz seçiminde renal fonksiyonlar değerlendirilerek özen gösterilmeli ve gerektiğinde doz azaltılmalıdır.

 

Böbrek hastalıkları: Böbrek fonksiyonu azalmış hastalarda siprofloksasinin yarı ömrü uzar. Doz ayarlaması gerekebilir. Bunun için serum kreatinin konsantrasyonları doğrultusunda doz azaltılabilir. Doz ayarlamasında izlenebilecek en iyi yöntem serum ilaç düzeylerinin saptanmasıdır.

 

Karaciğer hastalıkları: Kronik stabil karaciğer sirozunda siprofloksasin farmakokinetiği değişmez. Ancak akut karaciğer yetmezliğinde kinetiğine tam olarak açıklık getirilememiştir. Ancak bu durumda serum ilaç düzeylerinin saptanarak doz azaltılması gerekebilir.

Farmasötik Şekli

FİLM TABLET

Formülü

Her film tablet ;

750 mg Siprofloksasin’e eşdeğer Siprofloksasin HCl içerir.

Boyar madde olarak; Titanyum dioksit kullanılmıştır.

İlaç Etkileşmeleri
 • Siprofloksasin ile birlikte kullanıldığında Teofillin'in serum konsantrasyonları yükselebilir ve eliminasyon yarı ömrü uzayabilir. Bu da Teofillin’in toksisite riskini arttırır. Bu nedenle iki ilacı birlikte kullanmaktan kaçınmalıdır. Ya da serum Teofilin konsantrasyonları yakından takip edilmelidir. (Bkz. UYARILAR/ÖNLEMLER)
 • Siprofloksasin Kafein metabolizmasını etkileyerek kafein klerensini azaltabilir ve yarı ömrünü uzatabilir.
 • Siklosporin tedavisi gören hastalarda Siprofloksasin geçici kreatinin yükselmesine neden olabilir.
 • Fluorokinolonlar Varfarin ile türevlerinin antikoagülan etkisini arttırabileceğinden Siprofloksasin ve bir oral antikoagülanı birlikte alan hastalarda protrombin zamanı dikkatle izlenmelidir.
 • Probenesid Siprofloksasin renal tübüler sekresyonunu inhibe ederek plazma seviyelerini yükseltebilir.
 • Siprofloksasin ile fenitoini birlikte kullanan bazı hastalarda serum fenitoin düzeyinde değişmeler (artma veya azalma) bildirilmiştir.
 • Gliburid: Sulfonilüre sınıfından bir antidiyabetik olan gliburid ile siprofloksasinin birlikte kullanılması nadiren ağır hipoglisemi ile sonuçlanabilir.
 • Magnezyum, alüminyum veya kalsiyum içeren antasidler, sukralfat, didanosin, demir, kalsiyum, çinko gibi divalen ve trivalen katyonlar birlikte alındığında siprofloksasin absorpsiyonunu azaltır. Bu ilaçlar siprofloksasinden 2 saat sonra ve 6 saat önce alınabilir.
 • Siprofloksasin süt veya yoğurtla birlikte alınırsa absorpsiyonu önemli derecede azalır.
 • Metotreksat,  Siprofloksasin ile birlikte uygulandığında metotreksatın renal tübüler transportu inhibe edilebilir ve metotreksatın plazma düzeyleri yükselebilir. Bu da metotreksata bağlı toksik reaksiyon riskini artırabilir. Bu nedenle metotreksat tedavisindeki hastalara siprofloksasin uygulaması endikeyse, hastalar dikkatle izlenmelidir.
Kontraendikasyonlar

Siprofloksasin kinolon derivelerine karşı hipersensitivite gösteren kimselerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Bir hasta için dozu tayin ederken enfeksiyonun cinsi ve şiddeti, mikroorganizmanın duyarlılığı, hastanın immün sisteminin sağlamlığı ve hepatik, renal fonksiyonlarının durumu dikkate alınmalıdır.

Tedavi süresi enfeksiyonun derecesine bağlıdır. Genel tedavi süresi 7 – 14 gündür, ağır ve komplike enfeksiyonlarda daha uzun tedavi gerekebilir. Siprofloksasin, magnezyum/alüminyum antiasitleri veya sukralfat ve kalsiyum, demir, çinko içeren preparatlardan en az 2 saat önce veya 6 saat sonra alınmalıdır.

 

Aşağıdaki doz şeması yol gösterici olabilir;

 

YETİŞKİNLER İÇİN DOZ ŞEMASI

Enfeksiyon

Tip ve Ağırlık

Birim Doz

Doz Aralığı

Tedavi Süresi***

İdrar yolu

Akut, komplikasyonsuz

250 mg

12 saat

3 gün

Hafif/Orta

250 mg

12 saat

7-14 gün

Ağır/Komplike

500 mg

12 saat

7 - 14 gün

Kronik bakteriyel

prostatit

Hafif/Orta

500 mg

12 saat

28 gün

Alt solunum yolu

Hafif/orta

500 mg

12 saat

7-14 gün

Ağır/komplike

750 mg

12 saat

7-14 gün

Akut sinüzit

Hafif-Orta

500 mg

12 saat

10 gün

Deri ve yumuşak doku

Hafif/Orta

500 mg

12 saat

7-14 gün

Ağır/Komplike

750 mg

12 saat

7-14 gün

Kemik ve eklem

Hafif/Orta

500 mg

12 saat

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Cifluron 250 mg 14 Film tablet, blister ambalaj

Cifluron 500 mg 14 Film tablet, blister ambalaj

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Cifluron 750 mg 14 Film tablet, blister ambalaj

Uyarılar/Önlemler

SİPROFLOKSASİN’İN GÜVENCE VE ETKİNLİĞİ ÇOCUKLARDA VE ERGENLİK ÇAĞINDA OLANLARDA (18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERDE), HAMİLE KADINLARDA VE SÜT VEREN ANNELERDE BELİRLENMİŞ DEĞİLDİR.

Siprofloksasin henüz gelişmesini tamamlamamış deney hayvanlarına oral yolla verildiğinde topallığa yol açar. Ağırlık taşıyan eklemlerin histopatolojik incelenmesinde kıkırdak dokusunda kalıcı lezyonlar bulunmuştur. Diğer fluorokinolon bileşikleri de çeşitli hayvan türlerinin henüz gelişmesini tamamlamamış yavrularında kıkırdak lezyonlarına ve artropatiye neden olur.

 • Siprofloksasin ve diğer kinolonlarla tedavi sırasında konvülsiyonlar, intrakraniyal basınç artışı ve toksik psikozlar bildirilmiştir. Ayrıca baş dönmesi, konfüzyon, tremor, hallüsinasyon ve depresyon görülebilir. Bu etkiler ilk dozdan sonra ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda ilaç kesilmeli ve uygun tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Siprofloksasin konvülsiyona yatkın olanlarda (serebrovasküler hastalık, epilepsi) dikkatle kullanılmalıdır.
 • Siprofloksasin ile birlikte teofilin alanlarda ciddi ve ölümcül reaksiyonlar bildirilmiştir. Bunlar kalp durması, konvülsiyonlar, solunum yetmezliği ve status epileptikustur. İki ilacı birlikte kullanmaktan kaçınmalıdır. Bu mümkün olmazsa teofilinin serum konsantrasyonları izlenmeli ve gerektiğinde doz ayarlaması yapılmalıdır.
 • Kinolon tedavisi sırasında nadiren ölümcül olarak sonlanabilen ciddi hipersensitivite (anafilaktik) reaksiyonları bildirilmiştir. Bunlar ilk dozdan sonra görülebilir. Tedavi için adrenalin, I.V. kortikosteroidler, oksijen kullanılır, entübasyon gerekebilir.
 • Bütün antibiyotiklerde olduğu gibi siprofloksasin tedavisi sırasında da Clostridium difficile üremesine bağlı olarak psödomembranöz enterokolit görülebilir. Hafif vakalarda ilacın kesilmesi yeterlidir. Ağır vakalarda sıvı ve elektrolitler, vitamin, ek protein ve C. difficile’ye karşı etkili bir antibiyotik gerekebilir.
 • İdrarın alkalinizasyonu kristalüriye neden olabilir. Siprofloksasin alan hastalar bol su içmeli, alkali idrardan kaçınmalıdır.
 • Kinolon antibiyotikleri kullananlarda fotosensitivite reaksiyonları bildirilmiştir. Siprofloksasin kullanan hastalar doğrudan güneş ışığında kalmaktan kaçınmalıdır.
 • Siprofloksasin ve diğer kinolonlarla tedavi görenlerde Aşil tendonu kopması bildirilmiştir. Siprofloksasin tedavisi sırasında hasta bir tendonda ağrı, iltihap veya kopmadan şikayet ederse tedavi kesilmelidir.
 • Siprofloksasin böbrek fonksiyonu azalmış hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. İlerlemiş böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması gereklidir (Bkz. KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU)
 • Uzun süren tedavilerde periyodik olarak renal, hepatik ve hematopoetik sistem fonksiyonları uygun testlerle kontrol edilmelidir.
 • Siprofloksasin tedavisi sırasında süperenfeksiyonlar görülebilir. Özellikle enterokolit vakalarında dışkı kültürü ve duyarlılık testleri yapılmalıdır. Antidiyareik kullanılmamalıdır.
 • Yaşlılarda böbrek fonksiyonları azalmış olduğundan siprofloksasin dikkatle kullanılmalı, gerekirse doz azaltılmasına gidilmelidir.
 • Uzun QT sendromu / Torsades de Pointes’e neden olabilen ilaçlar ile birlikte kullanıldığında uzun QT sendromu veya Torsades de Pointes oluşma oranını ciddi olarak yükseltebilir. Bu nedenle bu tür ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım: Gebelik kategorisi C’dir. Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve kontrollü araştırmalar bulunmamaktadır. Siprofloksasin gebelikte ancak umulan faydaları fetus için olası risklere üstünse kullanılmalıdır.

 

Emzirme Döneminde Kullanım: Siprofloksasin anne sütüne geçer. Emzirilen bebeklerde ciddi advers etkilere neden olabileceğinden ya emzirmeye ya da siprofloksasin tedavisine son verilmelidir.

 

Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi: Siprofloksasin merkezi sinir sisteminde baş dönmesi, konfüzyon, tremor, hallusinasyon, ajitasyon gibi yan etkilere neden olabilir. Hastalar bu yönde uyarılmalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

İlaçla ilgisi olsun olmasın en sık bildirilen yan etkiler bulantı (% 2,5), diyare (% 1,6), kusma (% 1,0), karın ağrısı (% 1,7), baş ağrısı (% 1,2), huzursuzluk (% 1,1) ve deri döküntüsü (% 1,0)’dür.

Hastaların % 1’inden azında bildirilen diğer yan etkiler ise şunlardır:

 

Kardiyovasküler Sistem: Çarpıntı, atrial flatter, ventriküler ekstrasistoller, senkop, hipertansiyon,  angina pektoris, miyokard enfarktüsü, kalp ve solunum durması, serebral tromboz.

 

Merkezi Sinir Sistemi: Baş dönmesi, insomnia, kabus, hallusinasyon, manik reaksiyon, irritabilite, tremor, ataksi, konvülsiyon, letarji, uyuklama, kuvvetsizlik, kırıklık, anoreksi, fobi, kişilik kaybı, depresyon, parestezi.

 

Gastrointestinal Sistem: Ağız mukozasında duyarlılık, moniliasis, disfaji, intestinal perforasyon, gastrointestinal kanama, kolestatik sarılık.

 

Kas / Eklem: Artralji, eklem sertliği, boyun ve göğüs ağrısı, gut krizi.

 

Renal/Urogenital: İnterstisyel nefrit, nefrit, renal yetmezlik, poliüri, idrar retansiyonu, uretral kanama, vaginit, asidoz.

 

Solunum Sistemi: Dispne, epistaksis, larenks veya akciğer ödemi, hıçkırık, hemoptizi, bronkospazm, akciğer embolisi.

 

Deri / Hipersensitivite: Kaşıntı, ürtiker, fotosensitivite, yüzde kızarma (flushing), ateş, titreme, anjiyoödem; yüz, boyun, dudak, konjunktiva ve el ödemi, deri kandidiazis’i, hiperpigmantasyon, eritema nodosum.

Ürtikerden anafilaktik şoka kadar gidebilen allerjik reaksiyonlar.

 

Duyu Organları: Görmede bulanıklık, renkleri ayıramama, ışığa duyarlılık, görmede azalma, diplopi, göz ağrısı, tinnitus.

Bildirilen yan etkilerin çoğu hafif ve orta derecede olup ilacın kesilmesiyle tedaviye gerek kalmadan geçmiştir.

 

Laboratuvar Test Anomalileri: İlaçla ilgileri belirsiz olarak aşağıdaki laboratuvar test değişmeleri bildirilmiştir.

Hepatik – ALT (SGPT), AST (SGOT), alkalen fosfataz, LDH, bilirubin yükselmeleri

Hematolojik – Eosinofili, lökopeni, trombositopeni, trombositoz, pansitopeni

Renal – Serum kreatinin ve BUN’inde yükselme, kristalüri, silendirüri, hematüri

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.