Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş
Marka CIRRUS
Etken Madde Kodu SGKFM8-PSODOEFEDRIN HCL+SETIRIZIN HCL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 14
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu R01BA52
ATC Açıklaması Psödoefedrin, kombinasyonları
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Gecikmeli Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A09796
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Takibi Zorunlu Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Setirizinin önemli oranda doz aşımı söz konusu olduğunda görülen semptomlar genellikle SSS üzerindeki veya antikolinerjik etkileriyle ilişkilidir.
Yüksek dozlarda alındıklarında sempatomimetikler delüzyon ve halüsinasyonlarla birlikte toksik psikoza sebep olabilir. Bazı hastalarda kardiyak aritmi, dolaşım kollapsı, konvülsiyonlar ve ölümcül olabilecek solunum yetmezliği görülebilir.
 
CİRRUS®’un akut doz aşımı, ölümcül olabilen taşikardi, kardiyak aritmi, hipertansiyon, SSS depresyonu (sedasyon, apne, bilinç kaybı, siyanoz ve kardiyovasküler kollaps) veya stimülasyonu (uykusuzluk, hallüsinasyon, tremor ve nöbet), ishal, baş dönmesi, yorgunluk, başağrısı, kırıklık, midriasis ve üriner retansiyona yol açabilir.
 
Tercihen hastane koşullarında, beraberinde alınmış olan herhangi bir ilaca da dikkat edilerek, semptomatik ve destekleyici tedavi yapılmalıdır. Kendiliğinden kusma yok ise, kusma uyarılmalıdır. Gastrik lavaj önerilmektedir.
 
Bilinen bir antidotu yoktur. Sempatomimetik aminler kullanılmamalıdır. Hipertansiyon ve taşikardi alfa-blokerlerle ve/veya beta-blokerlerle kontrol edilebilir. Nöbetler, intravenöz diazepam ile tedavi edilebilir (çocuklarda, diazepam rektal yoldan verilir).
Setirizin ve psödoefedrin hemodiyalizle düşük oranda elimine edilmektedir.
Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız

Endikasyonlar

CİRRUS®, nazal konjesyon, aksırık, burun akıntısı, göz ve burun kaşıntısı gibi mevsimsel ve perennial alerjik rinitle ilgili semptomların giderilmesinde endikedir. Setirizinin antialerjik özelliklerinin ve psödoefedrinin dekonjestan aktivitesinin birlikte istendiği durumlarda kullanılmalıdır.

Farmakodinamik Özellikler

CİRRUS®’un farmakodinamik aktivitesi, direkt olarak bileşenlerinin herbirinin additif etkisine dayanmaktadır.

Setirizin, güçlü ve selektif H1 reseptör antagonisti olup, antialerjik özelliğe sahiptir: Alerjik reaksiyonun histamine bağlı erken fazını inhibe eder; belirli bazı inflamatuvar hücrelerin göçünü ve geç alerjik cevapla ilgili belirli bazı mediyatörlerin salınımını azaltır; nazal provokasyon testlerinde histamin veya polen tarafından başlatılan reaksiyonları inhibe eder. Psödoefedrin, oral olarak aktif olan sempatomimetik bir amindir; alfa-mimetik aktivitesi, beta-mimetik aktivitesinden baskındır; vazokonstriktör etkisine bağlı olarak nazal mukoza üzerinde dekonjestan etkisi vardır.

Farmakokinetik Özellikler

Setirizin, oral uygulamadan sonra hızla ve hemen hemen tamamen emilir. Absorbe edilen miktar yiyeceklerle değişmez, ancak absorbsiyon hızı azalır ve doruk seviyelere doz alındıktan sonra 3 saat içinde ulaşılır. Setirizin, kayda değer düzeyde ilk-geçiş etkisine uğramaz. Tekrarlanan oral dozlardan sonra değişmeden idrarla atılan günlük setirizin oranı, yaklaşık %65’tir. Setirizinin absorbsiyonu ve eliminasyonu verilen dozdan bağımsızdır. Bireylerdeki ve bireyler arasındaki değişkenlik oranları düşüktür. Setirizinin plazma yarılanma ömrü yaklaşık 9 saattir. Bu değer, böbrek fonksiyonu azalmış kişilerde artmaktadır. Setirizin yüksek oranda (%93) plazma proteinlerine bağlanır. Dağılım hacmi düşüktür (yaklaşık 0.5 l/kg). Kontrollü salım gösteren formülasyon şeklinde verilen psödoefedrin, uygulandıktan 3-5 saat sonra maksimum plazma seviyelerine ulaşır. Büyük oranda değişmeden idrarla atılır. İdrar pH’sı düştüğünde idrarla atılım oranı artar, idrar alkalileştiğinde ise azalır. Aşırı yağlı yiyecekler her iki aktif bileşenin de emilimini değiştirmemekle birlikte, setirizinin plazma pik konsantrasyonunu düşürmüş ve geciktirmiştir. Setirizin ve psödoefedrin arasında dikkate değer farmakokinetik etkileşim olduğuna dair bir kanıt yoktur. Tekrarlanan oral dozlardan sonra (her 12 saatte bir), sabit durumda, gözlenen eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 9 saat olarak tahmin edilmektedir.

Farmasötik Şekli

Uzun Salım Film Tablet

Formülü
Her bir film kaplı bi-layer tablette;
Çekirdeğin kontrollü salım yapan birinci tabakası 120 mg Psödoefedrin hidroklorür ve hemen salım yapan ikinci tabakası 5 mg setirizin dihidroklorür içerir. Tablet kaplama boyar maddesi olarak titanyum dioksit bulunur.
İlaç Etkileşmeleri
Yapılan çalışmalarda, setirizin ile simetidin, ketokonazol, eritromisin, azitromisin ve psödoefedrinin farmakokinetik etkileşimi gözlenmemiştir. Setirizin ile klinik olarak belirgin bir etkileşim bulunmamıştır.
 
Setirizin ve teofilinin (günde bir kez 400 mg) çoklu doz çalışmasında, setirizin klerensinde %16’lık küçük bir azalma gözlenirken, teofilinin birlikte alındığı setirizinden etkilenmediği gözlenmiştir.
 
Setirizin ve ritonavirin (günde iki kez 600 mg) çoklu doz çalışmasında, setirizine maruz kalınan miktarda %40’lık bir artış gözlenirken, ritonavirinin birlikte alındığı setirizinden etkilenmediği gözlenmiştir.
 
Setirizin ile simetidin, glipizid, diazepam ve psödoefedrinin birlikte kullanıldığı çalışmalarda herhangi bir istenmeyen farmakodinamik etkileşim gözlenmemiştir.
 
Setirizin ile azitromisin, eritromisin, ketokonazol, teofilin ve psödoefedrinin birlikte kullanıldığı çalışmalarda herhangi bir istenmeyen klinik etkileşim gözlenmemiştir. Ayrıca, setirizin ile birlikte makrolidler veya ketokonazol birlikte alındığında klinik açıdan anlamlı herhangi bir EKG değişikliği görülmemiştir.
 
Sempatomimetik aminlerle MAO inhibitörleri birlikte kullanıldıklarında hipertansiyon krizlerine sebep olabilirler. MAO inhibitörlerinin etkisinin uzun sürmesinden dolayı, etkileşim olasılığı MAO inhibitörlerinin bırakılmasından 15 gün sonraya kadar sürebilir.
 
Sempatomimetik aminler, beta-adrenerjik blokerlerin antihipertansif etkilerini azaltabilirler ve metildopa, guanetidin ve rezerpinin sempatik aktivitelerini etkileyebilirler.
 
Psödoefedrin, dijitallerle beraber kullanıldığında ektopik pacemaker aktivitesi artabilir. Bu yüzden dijitalize edilen hastalarda CİRRUS® kullanımından kaçınılmalıdır.
 
Antasitler, psödoefedrinin absorbsiyonunu artırır, kaolin ise azaltır.
Alerji deri testleri, antihistaminikler tarafindan inhibe edilirler ve bu testleri uygulamadan önce uygun bir wash-out periyodu gerekir.
Kontraendikasyonlar

Bileşiminde bulunan maddelerden birine, efedrin veya diğer piperazinlere karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır. Bir sempatomimetik içeren CİRRUS®, hipertansiyonu veya koroner arter hastalığı olan kişilerde; dihidroergotamin veya Monoamin Oksidaz (MAO) İnhibitörü kullananlarda (kullanımın sona ermesinden sonraki 2 hafta da dahil); feokromasitoma veya glokomu olanlarda; göz içi basıncı yüksek kişilerde veya üriner retansiyonu olanlarda kullanılmamalıdır. CİRRUS®‘un 12 yaş altındaki çocuklarda kullanımından kaçınılmalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;
 
Yetişkinler ile 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda, günde iki defa birer tablet (sabah ve akşam olmak üzere), aç veya tok karnına alınır. Tabletler tercihen bir miktar sıvıyla yutulmalı, çiğnenmemelidir.
 
Tedavi, normalde 2-3 haftayı aşmamalıdır. Nazal semptomlar yeteri kadar azaldığında, eğer gerekliyse tedavi setirizin ile sürdürülebilir.
Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz, günde bir tablete indirilmelidir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

yok

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

CİRRUS® Uzun Salım Film Tablet, 14 tabletlik blister ambalajlardadır.

Uyarılar/Önlemler
İçeriğinde bulunan psödoefedrin sebebiyle CİRRUS®, diabetes mellitus, hipertiroidi, hipertansiyon, taşikardi, aritmi, iskemik kalp hastalığı, böbrek veya karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda ve yaşlı kişilerde dikkatle kullanılmalıdır. Sempatomimetik ilaçlar (dekonjestanlar, iştah kesiciler, amfetamin gibi psikostimülanlar), trisiklik antidepresanlar, antihipertansif ilaçlar, alkol ve diğer SSS depresanları, dijital alan kişilerde; antikolinerjik aktivitenin istenmediği prostat hipertrofisi veya mesane boşalmasında tıkanıklık olan kişilerde kullanımına dikkat edilmelidir. Santral etkili diğer uyarıcılarda olduğu gibi, psödoefedrin suistimali de gözlenmiştir.
 
Galaktoz entoleransı, Lapp laktaz eksikliği veya glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu gibi nadir herediter bozuklukları olan hastalar bu ilacı almamalıdır.
Setirizin gibi yeni kuşak antihistaminiklerle uyku hali görülme sıklığı eski kuşaklara göre daha düşüktür. Önerilen dozlarda alındığında, araç kullanma yeteneği, uyku düzeni ve çalışma bandı performansının objektif ölçümlerinde klinik olarak ilişkili bir etki görülmemiştir.
Klinik çalışmalarda, subjektif olarak uyku hali hissi bildirilmiş olduğundan, farklı ilaçların farklı bireylerde gösterebileceği değişkenlikler kesinlikle gözardı edilmemelidir.
 
Psödoefedrinin de herhangi bir etkisi bildirilmemiştir ve beklenmemektedir. Yine de, motorlu taşıt ve tehlikeli makineler kullanılacaksa önerilen dozların üzerine çıkılmaması önerilmektedir.
 
Gebelerde/Emzirenlerde Kullanım:
 
Gebelik ve embriyonik / fötal gelişim üzerindeki etkilerine dair hayvan çalışmaları yetersiz olup; insanlar için potansiyel risk bilinmemektedir. Teratojenik riskler açısından ‘B’ grubu olarak sınıflanan ilacın, gebe insanlarda güvenilirliği saptanmadığından, gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Hamilelik sırasında yanlışlıkla alındığı taktirde herhangi bir zararlı etki öngörülmemekle birlikte, tedavi bir an önce durdurulmalıdır.
Setirizin ve psödoefedrin anne sütüne geçtiğinden, emzirenlerde kullanılmamalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Kontrollü klinik çalışmalarda, CİRRUS® alan hastaların %1’inden fazlasında bildirilen advers etkiler, tek başına setirizin veya psödoefedrin için bildirilenlerden farklı değildir.
 
Setirizine bağlı olarak görülen istenmeyen etkiler genellikle SSS üzerindeki baskılayıcı veya paradoksik SSS uyarıcı etkilerine, antikolinerjik aktivitesine veya aşırı duyarlılık reaksiyonlarıyla ilişkili bulunurken; psödoefedrine bağlı olarak görülen istenmeyen etkiler ise daha çok SSS uyarımı ve kardiyovasküler hastalıklarla ilişkili bulunmuştur. Psödoefedrine bağlı izole iskemik kolit vakaları literatürde yer almaktadır.
 
PDR 2003 57th Ed.’e göre %2’den daha az sıklıkla bildirilen advers etkiler şunlardır:
 
Kardiyak bozukluklar:Aritmi, kalp yetmezliği, hipertansiyon, solgunluk, dolaşım kollapsı
 
Sinir Sistemi Bozuklukları: Anoreksi, albasması, tükürük salgısında artış, üriner retansiyon, koordinasyon bozukluğu, ataksi, konfüzyon, disfoni, hiperestezi, hiperkinezi, hipertoni, bacak krampları, migren, myelit, paralizi, parestezi, pitozis, senkop, tremor, vertigo, psödoefedrine aşırı duyarlı hastalarda SSS stimulasyonu,
 
Gastrointestinal Bozukluklar: Hepatik fonksiyon bozuklukları, diş çürüklerinde artış, konstipasyon, dispepsi, geğirme, flatulans, gastrit, hemoroid, iştah artışı, melena, rektal hemoraji, stomatit, dilde ödem, ağız kuruluğu, bulantı, kusma, iskemik kolit
 
Genito-Üriner Sistem Bozuklukları:Sistit, ağrılı idrar, hematüri, sık idrara çıkma, poliüri, idrar kaçırma, idrar yolları enfeksiyonu, dismenore, kadınlarda göğüs ağrısı, adet dönemi dışında kanama, vajinal akıntı, menoraji, vajinit
 
Kulak, Burun, Boğaz: İşitme bozuklukları, kulak ağrısı, ototoksisite, tinnitus
 
Metabolik ve beslenme: Dehidratasyon, diabetes mellitus, susuzluk hissi
 
Kas ve İskelet Sistemi: Eklem ağrısı, artrit, artroz, kas güçsüzlüğü, kas ağrısı
 
Psikiyatrik Bozukluklar: Anormal düşünceler, ajitasyon, amnezi, endişe, anksiyete, libido azalışı, kişilik bozuklukları, depresyon, sinirlilik, konsantrasyon bozuklukları, uyku bozuklukları, halüsinasyonlar
 
Solunum Sistemi: Bronşit, dispne, hiperventilasyon, balgam, pnömoni, solunum bozuklukları, rinit, sinüzit, üst solunum yolu infeksiyonları
 
Deri, Subkutan Doku Bozuklukları:Akne, alopesi, anjiyoödem, büllöz döküntüler, dermatit, deride kuruluk, ekzema, eritematöz döküntüler, çıban, hiperkeratoz, aşırı kıllanma, terlemede artış, papüler döküntüler, fotosensitivite, kaşıntı, purpura, sebore, deride nodüller, ürtiker
 
Göz: Görme bozuklukları, konjunktivit, glokom, gözde uyum bozuklukları, oküler hemoraji, konjunktiva kuruluğu, görme alanı defektleri
 
Diğer: Lenfadenopati, koku ve tat alma bozuklukları, asteni, ağrı, ateş,
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ