Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka CLARICIDE
Etken Madde Kodu SGKF8S-KLARITROMISIN
Ambalaj Miktarı 14
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01FA09
ATC Açıklaması Klaritromisin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A01886
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 52,02 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 46,42 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 9,71 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E032B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalı, şiddetli renal yetmezlikte doz ayarlaması yapılmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.
Doz Aşımı

Klaritromisinin aşırı miktarda alımı gastrointestinal semptomlara neden olabilir. Aşırı doza eşlik eden alerjik reaksiyonlar, absorbe olmamış ilacın uygun eliminasyonu ve destekleyici tedavi ile kontrol altına alınmalıdır. Diğer makrolidlerde olduğu gibi klaritromisinin plazma seviyeleri hemodiyaliz ve peritoneal diyalizden etkilenmez.

Endikasyonlar

Claricide’e duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu, farenjit, tonsillit, sinüzit, kronik bronşit ve pnömoni gibi üst ve alt solunum yolu infeksiyonları, deri ve yumuşak doku infeksiyonları ile akut otitis media tedavisinde endikedir. Klaritromisin asid supresyon varlığında H.pilori eradikasyonu için endikedir, bu durum duodenal ülserin tekrarlamasını azaltır.

Farmakodinamik Özellikler
Klaritromisin semisentetik makrolid yapılı bir antibiyotiktir.
Etki Mekanizması: Klaritromisin, duyarlı bakterilerin 50 S ribozomal alt ünitelerine bağlanarak protein sentezini engeller ve antibakteriyel etkinlik gösterir. Klaritromisin in vitro olarak birçok mikroorganizmaya karşı etkilidir. H. pilori’ye karşı olan bakterisid etkisi nötral pH’da daha belirgindir. Ayrıca metaboliti olan 14-OH-klaritromisin de klinik açıdan anlamlı antibakteriyel aktiviteye sahiptir.
Mikrobiyoloji: Klaritromisin’e duyarlı olan mikroorganizmalar şunlardır; Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moroxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, Helicobacter pylori, Mycoplasma pneumoniae, Mycobacterium avium, Mycobacterium intracellulare, Mycobacterium leprae, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Bacterioides fragilis, Clostridium perfiringens, Propionibacterium acnes ile Peptococcus ve Peptostreptococcus türleri.
Farmakokinetik Özellikler
Emilim: Oral uygulamadan sonra gastrointestinal sistemden hızlı ve iyi absorbe edilir. Mide asidinde stabildir. Besinlerle birlikte alımı sorun oluşturmaz. Uygulamadan 2 saat sonra plazma doruk konsantrasyona ulaşır. Mutlak biyoyararlanımı %55’dir.
Dağılım: Dokulara ve vücut sıvılarına dağılımı iyidir. Nazal mukoza, tonsiller ve akciğerlerde yüksek konsantrasyonlarda bulunur. Lökosit ve makrofajlara da kolayca geçer. Gastrik mukozaya da penetre olur. Doku konsantrasyonları, serum konsantrasyonlarından daha yüksektir. Dağılım hacmi (Vd) 243-266 litredir.
Doku ve serum konsantrasyon düzeyleri 500 mg/gün dozda kullanıldığında şöyledir:
DOKU TİPİ
DOKU (mcg/g)
SERUM (mcg/ml)
Tonsil
1.6
0.8
Akciğer
8.8
1.7
Terapötik konsantrasyonlarda plazma proteinlerine %80 oranında bağlanır.
Metabolizasyon: Karaciğerden ilk geçişte aktif metaboliti olan 14-OH-klaritromisin’e kısmen metabolize olur. Klaritromisinin her 12 saatte bir 500 mg alındığında, klaritromisinin ve 14-OH-klaritromisinin plazma yarılanma ömrü yaklaşık 5-7 saattir.
Atılım: Büyük oranda böbrekler yolu ile kısmen de feçes ile atılır. Her 12 saatte bir 500 mg’lık oral dozdan sonra, dozun yaklaşık %36’sı değişmemiş klaritromisin, %10-15’i ise 14-OH-klaritromisin olarak idrarla atılır.
Farmasötik Şekli

Film Kaplı Tablet

Formülü

Her film tablet; klaritromisin 500 mg, koruyucu madde; sorbik asid, boyar madde; kinolin sarısı lak (E 104) ve titandioksit (E171) içerir.

İlaç Etkileşmeleri
Klaritromisin ile birlikte Ritonavir kullanıldığında klaritromisin plazma konsantrasyonu önemli derecede yükselebilir. Klaritromisin yan etkilerinde (diyare, bulantı, hazımsızlık) artış meydana gelir. Böbrek fonksiyonu normal olan hastalar da Ritonavir kullanırken klaritromisin alındığında dozda değişiklik yapmaya gerek yoktur. Bununla birlikte kreatinin klirensi 30-60 ml/dk. olan hastalarda, klaritromisin dozu %50, kreatinin klirensi 30 ml/dk.'nın altındaki hastalarda %75 azaltılmalıdır. Klaritromisin ile birlikte Ritonavir kullanan hastalarda böbrek fonksiyonları izlenmelidir. 1 g/günden daha yüksek klaritromisin dozları Ritonavir ile uygulanmamalıdır.
Teofilin kullanan hastalarda CLARICIDE, teofilin serum düzeyinde yükselmeye neden olabilir.
Oral antikoagülanlarla birlikte kullanıldığında ise oral antikoagülan ilaçların etkinliği artabileceğinden, protrombin zamanı izlenmelidir.
CLARICIDE digoksin kullanan hastalarda, digoksinin etkinliğini artırabilir.
Terfenadin ile birlikte uygulandığında, Terfenadinin aktif metaboliti, tek başına Terfenadin uygulandığında görülen plazma konsantrasyonunun 3 katı olmaktadır. Bu yüzden kardiak rahatsızlığı (aritmi, bradikardi, QT uzaması, iskemik kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği) veya elektrolit bozukluğu olanlarda kullanılmamalıdır.
Klaritromisin ile omeprazol’ün birlikte uygulanması sonucunda omeprazol’ün plazma konsantrasyonu yükselmekte ve 24 saatlik ortalama gastrik pH’da yükselme olmaktadır.
Ayrıca CLARICIDE, karbamazepin kullanan hastalarda atılımı azaltacağından, karbamazepinin etkinliğini artırabilir.
HIV infekte hastalarda, zidovudine ile birlikte kullanımında, zidovudinin EAA (eğri altındaki alan)’da düşme olabileceğinden 2-4 saat ara ile alınmalıdır.
Sitokrom P450 sisteminden metabolize olan ilaçları (karbamazepin, siklosporin, hexobarbital, fenitoin, arfentanil, disopiramid, lovastatin, bromokriptin, valproat, terfenadin, cisapride, pimozide ve astemizol) kullanan kişilerde, klaritromisin kullanımı gerektiğinde, ilaçların serum konsantrasyonlarında artış olabileceğinden, ilaçların serum düzeyleri yakından takip edilmelidir.
Kontraendikasyonlar
Makrolid grubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Klaritromisin ile terfenadinin birlikte kullanımına bağlı olarak aritmi, bradikardi, QT uzaması, iskemik kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği gibi kardiyak anormallikler görülebileceğinden terfenadinin ile birlikte kullanımı kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Yetişkinlerde standart pozoloji 12 saat ara ile oral yoldan uygulanan 250 mg tablettir. Ağır infeksiyonlarda doz 2x500 mg’a yükseltilir. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde tedavi 7-14 gün sürmelidir. Akut sinüzit tedavisi 14 gün, farenjit ve tonsillit tedavisi ise en az 10 gün devam etmelidir.
Duodenal ülser ile ilgili H.pylori endikasyonunda ise tavsiye edilen günlük doz, antiülser bir ajanla kombinasyon halinde 14 gün süre ile 3x500 mg’dır. Üçlü tedavi kombinasyonu uygulanacaksa asid baskılayıcı bir ajan ve bir başka antibiyotik ile birlikte 2x500 mg uygulanabilir.
Erişkinlerde, Mycobacterium avium komplex infeksiyonlarında önerilen günlük doz 2x500 mg’dır.
Çocuklarda, 12 yaşından büyüklerde erişkin dozu uygulanır. 12 yaşından küçüklerde ise önerilen doz 15 mg/kg/gün’dür ve 12 saat ara ile 5-10 gün süresince oral yoldan uygulanır.    12 yaşından küçük çocuklarda süspansiyon formu önerilir. 6 ay’dan küçük çocuklarda etkinlik ve güvenilirlik çalışması yapılmamıştır.
Böbrek yetmezliğinde, kreatinin klirensi 30 ml/dak.’nın altında ise günlük doz yarıya indirilir, günlük 250 mg veya ağır infeksiyonlarda 2x250 mg uygulanır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

CLARICIDE 250 mg Film Tablet.

Saklama Koşulları
25 oC’ nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.
Çocukların erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

CLARICIDE (Klaritromisin) 500 mg film tablet, alüminyum PVC/PVDC blister ambalajda ve bir kutuda 14 tablet olmak üzere satışa sunulmuştur.

Uyarılar/Önlemler
Böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalı, şiddetli renal yetmezlikte doz ayarlaması yapılmalıdır (Bakınız Kullanım Şekli ve Dozu).
 
Uzun süreli ve tekrarlayan CLARICIDE kullanımı sırasında süperinfeksiyon gelişir ise derhal tedaviye son verilmeli ve uygun tedavi yapılmalıdır.
 
Klaritromisin ile diğer makrolid antibiyotikler arasında çapraz rezistans olasılığı dikkate alınmalıdır.
 
Gebelerde ve Laktasyonda Kullanımı:
Gebelik risk kategorisi C’dir. Gebe kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar yapılmamıştır. Klaritromisin, hamilelik esnasında sadece, yararı fetusun maruz kalacağı potansiyel riskten daha önemli ise kullanılabilir.
Kesin gerekli görülmedikçe süt veren annelerde kullanılmamalıdır.
 
Pediatrik Kullanımı:
Kesin gerekli görülmedikçe 6 aylıktan küçük çocuklarda kullanılması önerilmez.
 
Geriatrik Kullanımı:
Şiddetli renal bozukluğu olan yaşlı hastalarda, doz ayarı düşünülmelidir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Makrolidler dahil olmak üzere hemen hemen bütün antibakteriyel ajanlar ile psödomembranöz kolit rapor edilmiştir.
Mikobakteriyel infeksiyonlar için uzun süre klaritromisin yüksek dozları ile tedavi edilen bağışıklık sistemi bozuk hastalarda muhtemelen klaritromisin uygulamasıyla alakalı advers etkileri HIV hastalığının veya seyir eden hastalığın altta yatan belirtilerinden ayırt etmek genellikle zordur.
Klaritromisin ve omeprazol’ün birlikte uygulandığı klinik çalışmalarda dilde geçici renk değişikliği görülmüştür.
CLARICIDE genelde iyi tolere edilen bir antibiyotiktir. Gastrointestinal yan etkiler, klasik makrolidlere göre daha azdır. Bulantı, kusma, dispepsi, diyare, karın ağrısı, tat duyusu bozuklukları, baş ağrısı ve deri döküntüleri ise görülebilecek yan etkileridir.
Ürtiker, hafif cilt döküntüleri, çok nadiren anaflaksi, Stevens Johnson Sendromu gibi alerjik reaksiyonlar, stomatit, glosit, oral moniliazis, kusma, baş dönmesi, özellikle yaşlı kadınlarda olmak üzere reversibl işitme kaybı, davranış bozuklukları, konfüzyon, depersonalizasyon, dezoryantasyon, halüsinasyon, uykusuzluk, kabus görme, tinnitus, baş dönmesi gibi santral sinir sistemi bulguları nadiren bildirilmiş olup, genelde ilacın kesilmesi ile iyileşme sağlanmıştır.
Karaciğer enzimlerinin yükselmesi, hepatik fonksiyon bozukluğu, hepatoselüler ve/veya kolestatik hepatit, klaritromisin kullanımı sırasında nadiren bildirilen diğer yan etkilerdir. Hepatik fonksiyon bozukluğu ağır olabilmekle birlikte, genelde reversibldir. Çok nadiren, başka ciddi hastalıklar ve/veya aynı anda bir başka ilaç kullanımı varlığında karaciğer yetmezliği gelişebilmektedir.
Çok nadir olarak, eritromisin ve klaritromisin kullanımı sırasında, uzamış QT aralığı olanlarda ventriküler aritmi, ventriküler taşikardi, torsades de pointes, gelişebilmektedir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.