Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Marka CLIMARA
Etken Madde Kodu SGKF01-ESTRADIOL (ESTRIOL) Diğer sistemik(flaster)
Ambalaj Miktarı 4
Ambalaj ŞERİT/AMBALAJ
ATC Kodu G03CA03
ATC Açıklaması Östradiol
NFC Kodu WN
NFC Açıklaması Diğer Sistemik Transdermal Yamalar
Kamu Kodu A01911
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 8,29 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E298A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Aşırı dozaj bu tür uygulamalarda olası değildir. Aşırı dozaj bulantı ve kusmaya neden olabilir ve bazı kadınlarda çekilme kanaması meydana gelebilir. Spesifik bir antidot yoktur; flaster(-ler) kaldırılır ve semptomatik tedavi uygulanır.
Endikasyonlar
Doğal menopoz ya da kastrasyon sonucu gelişen estrogen yetmezliğinin bulgu ve belirtilerinin iyileştirilmesinde hormon replasman tedavisi (HRT).
Postmenopozal osteoporozun önlenmesi.
Farmakodinamik Özellikler
Estrogen üretiminde azalmanın eşlik ettiği ovaryan fonksiyon kaybı, vazomotor­vejetatif ve organik semptomlarla belirli menopozal sendroma yol açar. Hormon replasman tedavisi bu yakınmaları ortadan kaldırmayı amaçlar. Tüm fizyolojik estrogenler içinde estrogen reseptörüne en yüksek afinite gösteren estradiol en potentidir.
 
Diğer steroid hormonlar gibi estrogen de özellikle uterus, hipotalamus, hipofiz, vagina, üretra, meme, kemikler (osteoklastlar) gibi estrogene duyarlı hedef organlarda kısıtlı sayıda genin transkripsiyonunu düzenleyerek etkisini gösterir. Hücre zarından difüzyonunu takiben estradiol estrogen reseptörüne yüksek afinite ile bağlanır. Estradiol ligandının aktivasyonunu takiben hormon reseptör kompleksinin çekirdek içine translokasyonu gerçekleşir. Bu kompleks burada komşu genlerin transkripsiyonunu hızlandıran DNA sekanslarına (hormon yanıt elemanlarına) bağlanır. Estrogen tarafından üretilen protein sayısı tam olarak bilinmemekle beraber, 50-100 arasında olduğu tahmin edilmektedir.
 
Menopozu takiben kadında estradiol üretimi ciddi boyutlarda azalır. Kalan estradiol başlıca adrenal kortekste üretilen prekürsörlerden androstenedion’un aromatizasyonu ve daha az olmak üzere testosteron’dan aromataz enzimi aracılığı ile, sırasıyla estron ve estradiol şeklinde sentezlenir. Estron 17-hidroksisteroid-dehidrojenaz enzimi aracılığı ile estradiol’e çevrilir. Her iki enzim de yağ ve kas dokularında ve karaciğerde bulunur. Estradiol/estron oranı premenopozal kadında 1’in üzerinde iken, postmenopozal kadında yaklaşık 0.2’dir.
 
Klimakterik yakınmalar, transdermal yoldan günde ortalama 25-100 μg estradiol verilen bir estrogen replasman tedavisi ile iyileştirilebilmektedir.
Menopozal yakınmaların düzelmesi için gereken estrogen dozları uygulama yolundan bağımsız olarak, endometriyum proliferasyonu ve mitoz üzerinde doza bağımlı bir uyarıcı etki gösterir. Estrogen monoterapisi endometriyal hiperplazi görülme sıklığını ve dolayısı ile endometriyal kanser riskini artırır. Histerektomi geçirmemiş kadınlarda endometriyal hiperplazinin önlenmesi için 10-14 günlük siklik bir progestagen tedavisinin uygulanması önerilmektedir.
 
Farmakokinetik Özellikler
Climara‘nın dermal uygulanması sonrasında, estradiol deriden iyi absorbe edilir. Climara için günde 100 μg'lık bir ortalama absorpsiyon oranı hesaplanmıştır.
 
Climara’nın haftalık uygulamaları esnasında, arzu edilen aralıkta düzenli estradiol ve estron serum düzeyi profilleri elde edilmektedir. Mükerrer haftalık uygulamalar sonucu bu maddelerin akümülasyonu gözlenmemiştir. 12.5 cm²'lik flaster uygulamasından sonra yakl. 35 pg/ml olarak bulunan sabit dengedeki ortalama estradiol serum seviyeleri, estradiol serum düzeyi profilinin mutlak yüksekliğinin flaster alanına doğrudan orantılı olduğunu göstermektedir.
Estradiol'ün metabolitleri başlıca sülfat ve glukuronidler şeklinde idrarla atılmaktadır.
 
Farmasötik Şekli
Patch 3.9 mg/12.5 cm2 Transdermal estradiol sistemi
Formülü
24 saatte nominal 50 mikrogram salgılayan, 3.8 mg estradiol (3.9 mg estradiol hemihidrat’a eşdeğer) içeren 12.5 cm2’lik flaster.
İlaç Etkileşmeleri
HRT başlandığında hormonal kontrasepsiyon kesilmeli ve eğer gerekiyorsa hastanın hormonal olmayan kontraseptif önlemler alması önerilmelidir. Karaciğer enzimleri ile etkileşen ilaçlarla (birçok antikonvülzan ve antibiyotikler) uzun süreli tedavi seks hormonlarının klerensini artırabilir ve klinik etkinliğini azaltabilir. Bu tür karaciğer enzimi ile etkileşme özelliği hidantoinler, barbitüratlar, primidon, karbamazepin ve rifampisinde gösterilmiştir ve okskarbazepin, topiramat, felbamat ve griseofulvin için de kuşkular vardır. Maksimal enzim indüksiyonu genellikle 2-3 haftadan önce görülmez ancak tedavi kesildikten sonra en az 4 hafta sürebilir.
 
Alkolle etkileşim
HRT kullanımı sırasında akut alkol alımı, estradiol düzeylerinde artmaya neden olabilir.
Laboratuvar testleri ile etkileşim
Kontraseptif steroidlerin kullanılması, karaciğer, tiroid, adrenal ve renal fonksiyonların biyokimyasal parametrelerini, kortikosteroid bağlayıcı protein ve lipid/lipoprotein fraksiyonları gibi taşıyıcı proteinlerin plazma düzeylerini ve karbonhidrat metabolizması, koagülasyon ve fibrinoliz parametrelerini içeren bir grup laboratuvar testinin sonuçlarını etkileyebilir.
Kontraendikasyonlar
Aşağıdaki koşulların varlığında HRT’ye başlanmamalıdır. HRT kullanımı sırasında bu koşullardan herhangi birinin ortaya çıkması durumunda tedavi derhal kesilmelidir:
 • Gebelik ve laktasyon 
 •  Tanı konmamış anormal genital kanama
 • Meme kanseri ya da şüphesi
 • Seks hormonlarından etkileniyorsa pre-malign durumlar veya malign hastalık ya da şüphesi
 • Karaciğer tümörü varlığı (benign veya malign)
 • Akut arteriyel tromboembolizm (örn. miyokard enfarktüsü, inme)
 • Aktif derin ven trombozu, tromboembolik bozukluklar veya bunlara ilişkin belgelendirilmiş öykü
 • Climara flaster bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık
Kullanım Şekli Ve Dozu
HRT kullanımına tekrar başlayacak ya da yeni başlayacak olanların “Kontrendikasyonlar” ve “Uyarılar/önlemler” bölümleri dikkate alınarak anamnezi tam olarak alınmalı ve fizik muayenesi yapılmalı, ve periyodik olarak tekrarlanmalıdır. Bu değerlendirmelerin sıklığı ve içeriği her kullanıcıya göre adapte edilmeli ancak genel olarak rutin servikal sitoloji dahil olmak üzere pelvik organları, batını, memeleri ve kan basıncını içermelidir.
 
Klimakterik semptomların kontrolü
Tedavi en düşük Climara dozu ile başlamalıdır. Gerekli görülürse daha yüksek doza geçilebilir. Tedaviye başlandıktan sonra semptomların düzelmesi için gerekli olan en düşük etkin doz kullanılmalıdır.
 
Osteoporozun önlenmesi
Postmenopozal kemik kaybının önlenmesi için tedaviye menopozdan sonra mümkün olduğu kadar erken başlanmalıdır. Tedavi bireysel gereksinimlere göre ayarlanmalıdır. Uzun süreli tedavi önerilir. Tedavi kesintisiz ya da siklik olarak verilebilir. Hasta histerektomi geçirmediyse karşılanmamış estrogen kullanılmamalıdır. Bu olgularda her ay 10-14 gün boyunca uygun doz bir progestogen uygulanmalıdır. Flasterler kesintisiz olarak her hafta uygulanmalı, 7 günün sonunda çıkarılmalı ve bir yenisi farklı bir uygulama yerine yapıştırılmalıdır. Climara siklik olarak da kullanılabilir. Bu tercih edildiğinde flasterler birbirini izleyen 3 hafta boyunca uygulanır, bunu yeni bir siklusa başlamadan önceki 7 günlük bir ara izler. Progestogenin kesilmesini takiben 2-3 gün sonra menstrüasyona benzer bir kanama görülür.
 
Uygulama şekli
Climara poşeti açıldıktan sonra içerdeki şeffaf Climara flasterin yüzeyini örten koruyucu şeffaf plastik tabaka kaldırılır, sonra flaster kuru, temiz deriye (tercihen kalçaya) yapıştırılır. Climara meme üzerine ya da yakınına yapıştırılmamalıdır. Flasterin yapıştırıldığı deri alanı, yağlı, tahriş olmuş ya da herhangi bir şekilde hasarlı olmamalıdır. Flaster bel hizasına yapıştırılmamalıdır, zira giysilerin sürtünmesiyle düşebilir.Flaster, ambalajın açılması ve koruyucu folyonun kaldırılmasından hemen sonra yaklaşık 10 saniye sıkıca bastırılarak yapıştırılır. Özellikle kenarlarda iyi bir temas sağlanmalıdır. Uygulama yerleri bir haftalık aralarla değişecek şekilde rotasyona tabi tutulmalıdır. Flaster doğru uygulandığında herzamanki gibi duş veya banyo almanız mümkündür. Flaster ancak çok sıcak banyo ya da saunada deriden kalkabilir. Flasterin deriden düşmesi halinde, 7 günlük tedavi süresinden geriye kalan zaman için yeni bir flaster uygulanır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Climara forte
Saklama Koşulları
30°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
4 flaster içeren ambalaj
Uyarılar/Önlemler
Aşağıda belirtilen koşullar/risk faktörleri mevcutsa ya da kötüleşirse, HRT başlanmadan ya da devam edilmeden önce bireysel bir yarar/risk analizi yapılmalıdır.
 
Venöz tromboemboli
Gerek randomize kontrollü, gerek epidemiyolojik çalışmalar, HRT'nin venöz tromboembolizm (VTE; derin ven trombozu veya pulmoner emboli) gelişmesine ilişkin bağıl bir risk artışı oluşturabileceğine işaret etmektedir. Venöz tromboemboli riski taşıyan kadınlarda HRT tedavisi uygulaması önerilirken yarar/risk oranı dikkatle değerlendirilmelidir. 
VTE için genellikle tanımlanan risk faktörleri, aile öyküsü (nisbeten erken yaşlarda ortaya çıkan VTE, genetik bir dispozisyona işaret edebilmektedir) ve aşırı şişmanlıktır. VTE riski yaşla birlikte de artmaktadır. VTE'de variköz venlerin olası rolü ile ilgili bir görüş bulunmamaktadır.
VTE riski uzun süreli immobilizasyon, majör elektif veya travma sonrası cerrahi girişim ya da majör travma ile geçici olarak artabilir. Olayın durumuna ve immobilizasyonun süresine bağlı olarak HRT uygulamasına geçici olarak ara verilebilir.
Trombotik bir olaya ilişkin bulgular ya da şüphesi söz konusu olduğunda tedavi derhal durdurulmalıdır.
 
Arteriyel tromboemboli
Konjuge kısrak estrogenleri (KKE) ve medroksiprogesteron asetat (MPA) kombinasyonu ile yapılmış büyük bir klinik çalışma, kullanımın ilk yılında koroner kalp hastalığı için olası bir risk artışı göstermiş, sonraki kullanım süresince ise herhangi bir fayda belirlenmemiştir. Sadece KKE’in kullanıldığı diğer bir klinik çalışmada ise 50-59 yaşları arasındaki kadınlardaki koroner kalp hastalığı oranlarında potansiyel bir azalma görülmesine karşın, çalışmaya katılan tüm kadınlar değerlendirildiğinde arteriyel olarak ek yarar sağladığı gösterilmemiştir. KKE’in tek başına veya MPA ile kombine uygulandığı iki büyük klinik çalışmada sekonder bir bulgu olarak inme riskinde %30-40 artış bulunmuştur. Bu bulguların diğer hormon replasman tedavisi ürünleri veya oral olmayan uygulama yolları için geçerli olup olmadığı belli değildir.
 
Endometriyum kanseri
Uzun süre karşılanmamış estrogen etkisi endometriyal hiperplazi veya karsinom gelişmesi riskini artırır. Çalışmalar tedaviye progestogenlerin eklenmesinin bu risk artışını ortadan kaldırdığını göstermiş
 
Meme kanseri
Klinik ve gözlemsel çalışmalar yıllar boyu HRT kullanan kadınlarda meme kanseri teşhis edilme riskinde artış olduğunu bildirmişlerdir. Bu bulgular daha erken tanı konmasına, HRT’nin daha önceden var olan tümörler üzerindeki büyümeyi uyarıcı etkisine veya her ikisinin kombinasyonuna bağlı olabilirler. 50’den fazla epidemiyolojik çalışmanın büyük çoğunluğunda meme kanseri tanısı bağıl riski 1 ile 2 arasında tahmin edilmiştir.
Bağıl risk tedavi süresinin artması ile doğru orantılıdır. Sadece estrogen içeren ürünlerin kullanımı bu riski azaltır veya etkilemez.
KKE’lerin tek başına veya MPA ile sürekli kombine olarak kullanıldığı iki büyük randomize çalışmada 6 yıllık HRT kullanımı sonrası risk tahminini 0.77 (%95 güvenlik aralığı, 0.59 – 1.01) ve 1.24 (%95 güvenlik aralığı, 1.01 – 1.54) olarak göstermiştir. Bu risk artışının diğer HRT ürünlerine uyarlanabilirliği bilinmemektedir.
Meme kanseri tanısında benzer artışlar, geç menopoz, alkol kullanımı, obesite gibi faktörler varlığında da gösterilmiştir. Artmış risk HRT’nin kesilmesini takip eden birkaç yıl içinde ortadan kalkar.
Çoğu çalışmada HRT kullanan veya kullanmış olan kadınlarda teşhis edilen tümörlerin kullanmayanlara göre daha iyi farklılaşmaya eğilimli olduğu bildirilmiştir. Tümörün meme dışına yayılması hakkındaki bulgular ise kesin değildir.
Hormon replasman tedavisi, bazı olgularda mamografik görüntülerde yoğunluk artışına yol açarak meme kanserinin radyolojik bulgularını olumsuz etkileyebilirler.
 
Over kanseri
Bir epidemiyolojik çalışmada uzun süre (10 yıldan uzun) estrogen replasman tedavisi (ERT) almış olan kadınlarda over kanseri riskinde hafif bir artış gösterilmiştir. Bunun yanı sıra ERT’nin incelendiği 15 çalışmanın meta analizinde over kanserinde bir risk artışı ortaya koymamıştır. Bu nedenle ERT’nin over kanseri üzerine etkisi açık değildir
                       
Karaciğer tümörü
HRT ürünlerinin içerdiğine benzer hormonal etkili maddelerin kullanımı sonucu nadir olgularda iyi huylu, çok nadiren de habis karaciğer tümörleri gözlemlenmiştir. Sınırlı olguda bu tümörler yaşamı tehdit eden batın içi kanamalara yol açar. Şiddetli üst batın ağrısı, karaciğerde büyüme veya batın içi kanama bulguları ortaya çıkması durumunda ayırıcı tanıda bir karaciğer tümörü göz önüne alınmalıdır.
 
Safra kesesi
Estrogenlerin safranın litojenitesini artırdığı bilinir. Bazı kadınlar estrogen tedavisi sırasında safra kesesi hastalığına eğilimlidir.
 
Demans
Klinik çalışmalardan elde edilen bulgular, KKE içeren ürünlerin yaşları 65 ve daha yüksek olan kadınlarda başlanmasının hormon tedavisinin olası demans riskini artırabileceğine dair sınırlı kanıt vermektedir. Diğer çalışmalarda gözlendiği gibi tedavi erken menopoz döneminde başlatılırsa bu risk azalabilir. Bu bulguların diğer HRT ürünlerine uyarlanabilirliği bilinmemektedir.
 
 Diğer durumlar
Migrene benzer veya sık ve alışılmadık şiddetli baş ağrıları ilk kez ortaya çıkarsa veya bir serebrovasküler oklüzyonun olası bulguları olabilecek semptomlar mevcutsa tedavi derhal durdurulmalıdır.
 
Uygulama yerlerinin önerildiği gibi değiştirilmesine rağmen tekrarlayıcı, kalıcı cilt irritasyonları gözleniyorsa (ör. uygulama yerinde persistan eritem, veya kaşıntı) transdermal tedavinin kesilmesi kararı da göz önüne alınmalıdır.
 
HRT kullanımı ve klinik hipertansiyon gelişimi arasında genel bir ilişki gösterilmemiştir. HRT alan kadınlarda kan basıncında küçük artışlar bildirilmiştir, klinikle ilişkili artışlar nadirdir. Ancak HRT kullanımı sırasında klinik olarak anlamlı uzamış hipertansiyon görülen olgularda HRT’nin kesilmesi göz önüne alınmalıdır.
Karaciğer fonksiyonları bozulmuş olan hastalarda seks steroidleri yetersiz metabolize olabilir. Transdermal olarak uygulanan HRT karaciğer ilk geçiş metabolizmasından etkilenmiyorsa da, bu tür hastalarda HRT dikkatle uygulanmalıdır.
 
İlk kez gebelik sırasında veya daha önce seks steroidleri kullanımı sırasında ortaya çıkmış olan kolestatik sarılığın veya kolestatik pruritusun tekrar ortaya çıkması, HRT’nin derhal kesilmesini gerektirir.
 
HRT kullanımı sırasında bazı hastalarda estrogenik stimülasyonun anormal uterus kanaması gibi istenmeyen belirtileri gelişebilir. Tedavi sırasında sık tekrarlayan ya da inatçı anormal uterus kanamaları endometriyal değerlendirme için bir endikasyondur.
 
Estrogen etkisi altında uterus miyomları büyüyebilir. Bu gözlemlenirse tedavi kesilmelidir.
 
Tedavi sırasında endometriyozisin reaktive olması durumunda tedavinin kesilmesi önerilir.
 
Prolaktinoma şüphesi olan durumlarda, tedaviye başlamadan önce bu olasılık ekarte edilmelidir.
 
Özellikle kloazma gravidarum öyküsü olan kadınlarda kloazma bazen gelişebilir. Kloazmaya eğilimi olan kadınlar HRT kullanımı sırasında güneş ışığından veya ultraviyole ışınlarından sakınmalıdır.
Aşağıda belirtilen durumların HRT kullanımı sırasında ortaya çıktığı ya da kötüleştiği bildirilmiştir. HRT kullanımı ile ilişkisi hakkında herhangi bir kanıt olmasa da, bu yakınmaları olan ve HRT alan kadınlar dikkatle izlenmelidir:
 • Epilepsi
 • Benign meme hastalığı
 • Astım
 • Migren
 • Porfiri Otoskleroz Sistemik lupus eritematozus Korea minör nımına etkisi Araç ve makina kullanımı üzerine etkisi yoktur. 

Gebelik ve laktasyon

Gebelik ve laktasyon sırasında HRT kullanımı kontrendikedir. Kontrasepsiyon ve hormon replasman tedavisi için kullanılan steroid hormonlarla yapılan geniş epidemiyolojik çalışmalar ne gebeliğinden önce bu tür hormonları kullanmış olan kadınların çocuklarında doğumsal kusur riskinde herhangi bir artışı ne de erken gebeliği süresince bunların yanlışlıkla kullanılmasında oluşan bir teratojenik etkiyi göstermemiştir. Düşük miktarlarda seks hormonu süte geçebilir. 

Gebelik kategorisi X’dir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
HRT kullanımı ile ilişkili olan ciddi istenmeyen etkiler “Uyarılar/önlemler” bölümünde de belirtilmiştir. Aşağıdaki tablo Climara’nın istenmeyen etkilerini belirtmektedir. Gösterilen etki sıklıkları klinik çalışma sonuçlarından alınmıştır. Klinik çalışmalarda Climara ile en sık bildirilmiş advers reaksiyon flasterin yapıştırıldığı yerde oluşan deri irritasyonu ve göğüslerde hassasiyettir (>%10). Uygulama yerindeki yan etkiler tipik olarak hafiftir ve eritem, kaşınma, batma hissi veya vezikül oluşmasını içerebilir. Climara ile görülen en sık advers reaksiyonlar aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir: 
 
Sistem
Sık ( 1/100, <1/10)
Sık olmayan (1/1000,
< 1/100)
Gastrointestinal sistem rahatsızlıkları
Batın ağrısı, şişkinlik, bulantı
 
Genel ve uygulama yeri ile ilgili rahatsızlıklar
Ödem
 
İncelemeler
Vücut ağırlığında değişiklikler
 
Kas iskelet sistemi ve bağ dokusu rahatsızlıkları
 
 Adale krampları
Sinir sistemi rahatsızlıkları
Baş ağrısı, baş dönmesi 
Migren
 
 
 
 
Üreme sistemi ve meme ile ilgili
Göğüslerde hassasiyet, kanama
Göğüslerde büyüme
rahatsızlıklar
düzen değişiklikleri (lekelenme
 
 
ve kırılma kanamalarını da
 
 
kapsayan)
 
 
 
 Advers etki
Doğumsal, ailesel ve genetik rahatsızlıklar
Porfirinin kötüleşmesi
Gastrointestinal rahatsızlıklar
Kusma
Hepatobiliyer rahatsızlıklar
Kolestatik sarılık
Psikiyatrik rahatsızlıklar
Libidoda değişiklikler
Üreme sistemi ve meme ile ilgili rahatsızlıklar
Uterus leiomiyomlarında büyüme, servikal sekresyon miktarında değişiklikler
Deri ve derialtı dokusu ile ilgili rahatsızlıklar
İlacın bırakılmasından sonra devam edebilen kloazma veya melazma, alerjik kontakt dermatit, postenflamatuvar pruritus, jeneralize ekzantem

 

Estrogen replasman tedavisi kullananlarda bildirilmiş olan ancak Climara ile ilişkileri ne kanıtlanmış, ne de reddedilmiş olan diğer yan etkiler:
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ