Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka CLIN
Etken Madde Kodu SGKF8V-KLINDAMISIN
Ambalaj Miktarı 16
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01FF01
ATC Açıklaması Klindamisin
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A01915
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 14,96 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 13,36 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 5,89 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E033A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Şiddetli karaciğer ve/veya böbrek rahatsızlığı olan hastalarda ilaç dikkatle kullanılmalı ve yüksek doz ile tedavilerde serum klindamisin seviyelerinin izlenmesi önerilmektedir.
Karaciğer Yetmezliği
Şiddetli karaciğer ve/veya böbrek rahatsızlığı olan hastalarda ilaç dikkatle kullanılmalı ve yüksek doz ile tedavilerde serum klindamisin seviyelerinin izlenmesi önerilmektedir.
Doz Aşımı

-

Endikasyonlar
Bacteroides fragilis başta olmak üzere anaerob bakterilerin neden olduğu ağır enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
 
Ayrıca, duyarlı stafilokok, pnömokok ve streptokok suşlarına bağlı enfeksiyonlarda, bilhassa penisiline aşırı duyarlı kişilerde penisilin kullanımının uygun olmadığı durumlarda kullanılır.
 
Anaerob bakterilerin neden olduğu ampiyem, anaerobik pnömoni ve akciğer apsesi gibi ağır solunum yolları enfeksiyomları; ağır deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; septisemi; peritonit ve karın içi apseler gibi intraabdominal enfeksiyonlar; endometrit, gonoksi dışı tubo-ovariyal apseler, pelvise ait selülit ve ameliyat sonrası vajinal enfeksiyonlar gibi kadınlarda görülen pelvis ve genital sistem enfeksiyonları.
 
Streptokokların ve stafilokokların neden olduğu ağır solunum yolu enfeksiyonları ile ağır deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, septisemi ve stafilokokların neden olduğu akut hematojenöz osteomiyelit.
 
Pnömokokların neden olduğu ağır solunum yolları enfeksiyonları
Farmakodinamik Özellikler
Klindamisin, linkomisinin 7(R)-hidroksil grubunun 7(S)-kloro grubuyla sübstitüsyonu sonucu elde edilen yarı sentetik bir antibiyotiktir. Antibakteriyel etki spektrumları aynı olmakla birlikte klindamisin, invitro aktivitesinin daha yüksek olması ve daha az gastrointestinal yan etkiye neden olması gibi özellikleriyle linkomisinden ayrılır.
 
Klindamisin bakteri ribozomunun 50 S alt birimine bağlanarak peptid bağlarının oluşmasını engeller ve protein biyosentezini inhibe eder. Yüksek dozlarda kullanıldığında bakterisid etki gösterebilen, bakteriyostatik bir antibiyotiktir.
Mikrobiyolojisi
 
Klindamisin, aşağıdaki mikroorganizmalara karşı in vitro olarak etkilidir:
 
Aerob Gram (+) koklar: Staphylococcus aureus, S. epidermidis, Streptokoklar (S. faecalis hariç), Pnömokoklar
 
Anaerob Gram (-) basiller: Bacteroides türleri (B. fragilis ve B. melaninogenicus grupları dahil), Fusobacterium türleri
 
Anaerob Gram (+) spor oluşturmayan basiller: Propionibacterium türleri, Eubacterium türleri, Actinomyces türleri
 
Anaerob ve mikroaerofilik Gram (+) koklar: Peptococcus ve Peptostreptococcus türleri, Mikroaerofil streptokoklar
 
Clostridium türleri: Pek çok anaeroba nazaran klindamisine daha dirençlidirler. Clostridium perfringens dışında diğerleri, örneğin, C. sporogenes ve C. tertium genellikle klindamisine dirençlidirler.
 
Farmakokinetik Özellikler
Klindamisin oral yolla uygulandıktan sonra hızla emilir. 150 mg’lık tek bir dozdan 45 dakika sonra 2.5 mcg/ml/lik ortalama serum doruk düzeyine erişir, kan seviyeleri 3 saat sonra ortalama   1.5 mcg/ml ve 6 saat sonra da 0.7 mcg/ml’lik ortalamalara ulaşır. Oral dozun absorbsiyonu hemen hemen tamdır (%90) ve beraber besin alınması kan konsantrasyonlarını etkilemez. Uzun süre kullanımı bile vücutta birikmeye yol açmaz.
 
Böbrek veya karaciğer fonksiyonları belirgin derecede azalmış olan hastalarda klindamisinin uzaklaşma yarı-ömrü biraz artar. Kandan klindamisini uzaklaştırmak için hemodiyaliz ve peritonal diyaliz etkili değildir. Hafif ya da orta şiddette böbrek veya karaciğer rahatsızlıklarında dozun yeniden ayarlanması gerekmez.
 
Kandaki konsantrasyonu dozun artırılması ile doğru orantılı olarak artar. Plazma düzeyleri önerilen dozların tatbikinden sonra, en az 6 saat süre ile etkili olduğu mikroorganizmalara karşı MIC değerini aşar. Vücut sıvılarına ve kemikler de dahil dokulara çok iyi dağılır. Ortalama biyolojik yarı ömrü 2.4 saattir. Klindamisin hidroklorürün yaklaşık % 10 ‘u idrarla, % 4’ü feçes ile değişmeden atılır; geri kalanı biyolojik olarak inaktif metabolitler şeklinde atılır.
 
Klindamisin, BOS’ a geçmez. Meninksler iltihaplı olduğunda bile serebrospinal sıvıda ölçülebilir seviyelere ulaşmaz.
Farmasötik Şekli
KAPSÜL
Formülü
Beher kapsül, 150 mg klindamisine eşdeğer klindamisin hidroklorür, kapsül boyası olarak indigotin ve titandioksit içerir.
İlaç Etkileşmeleri
Klindamisin ve eritromisin arasında antagonizma mevcut olduğu için, bu iki ilaç birarada kullanılmamalıdır.
 
Klindamisin nöromüsküler blok yapıcı etkiye sahip olduğundan diğer nöromüsküler blok yapıcı ilaçların etkisini artırabilir. Bundan dolayı bu tip ilaçları alan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır
Kontraendikasyonlar
Klindamisin veya linkomisine aşırı duyarlığı bilinen kişilerde kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;
 
Yetişkinlerde: Ağır enfeksiyonlarda 6 saatte bir 150-300 mg.
 
Çok ağır enfeksiyonlarda: 6 saatte bir 300-450 mg.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
CLİN Ampul 600 mg
 
CLİN Ampul 300 mg
Saklama Koşulları
30°C’ nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
 
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
 
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
16 kapsüllük blister ambalajlarda
Uyarılar/Önlemler
Klindamisin seyrek de olsa ağır kolite neden olabileceğinden, daha az toksik antibiyotiklerin yetersiz kaldığı ciddi enfeksiyonlarda kullanılmalıdır. Birçok üst solunum yolu enfeksiyonları gibi bakteriyel olmayan enfeksiyonlarda kullanılmamalıdır. Çalışmalar, Clostridium’lar tarafından salgılanan toksinlerin antibiyotiğe bağlı kolitin ana nedeni olduğunu ortaya koymaktadır. Kolit genellikle şiddetli, devamlı diyare ve şiddetli karın kramplarıyla karakterizedir ve kan ve mukus pasajıyla birlikte görülebilir. Endoskopik muayene psödo-membranöz koliti ortaya çıkarabilir. Keza Clostridium difficile için dışkı kontrolü teşhiste yardımcı olabilir.
 
Belirgin bir diyare meydana geldiğinde ilaç kesilmeli veya, eğer gerekli ise, hasta yakın gözetim altında tutularak ilaca devam edilmelidir. Hafif kolit vak’alarında sadece ilacın kesilmesi yeterlidir. Daha şiddetli olanlarda sıvı, elektrolit ve protein ilavesi gerekebilir. Bu durumda kalın barsak endoskopisi önerilmektedir.
 
Atropin ile opiyatlar ve difenoksilat kombinasyonu (Lomotil) gibi antiperistaltik ilaçlar bu durumu uzatabilir ve/veya daha da kötüleştirebilirler.
 
Clostridium difficile’nin neden olduğu, antibiyotiğe bağlı psödomembranöz kolitin tedavisinde vankomisin ve metronidazol etkilidir. Vankomisinin mutad erişkin dozu oral yoldan 7 ila 10 gün süreyle günde 3 ya da 4 kerede 500 mg ila 2 g’dır. Kolestramin ya da kolestipol reçineleri in vitro olarak vankomisine bağlanır. Eğer hem bir reçinenin hem de vankomisinin birarada tatbiki gerekiyorsa, her iki ilacın veriliş zamanlarının ayrılması önerilir.
 
Klindamisin serebrospinal sıvıya yeterli düzeyde geçmediği için menenjit tedavisinde kullanılmamalıdır.
 
Ağır hasta, yaşlı kişiler diyareyi daha güç tolere edebilmektedirler. Klindamisin bu tip hastalara verildiği zaman dışarı çıkma sıklığındaki değişim dikkatle gözlenmelidir.
 
Gastrointestinal rahatsızlık, özellikle de kolit geçirmiş olanlarda ve atopik kişilerde dikkatle kullanılmalıdır.
 
Uzun süren tedavilerde periyodik olarak karciğer ve böbrek fonksiyon testleri ve kan sayımı yapılmalıdır.  
   
Klindamisin tedavisi duyarlı olmayan mikroorganizmaların, özellikle mayaların aşırı artışına neden olabilir. Eğer süperenfeksiyon görülürse klinik duruma göre tedavi yapılmalıdır. Bazı enfeksiyonlar antibiyotik tedavisine ilaveten drenaj veya diğer cerrahi müdahaleleri de gerektirebilir.
 
Şiddetli karaciğer ve/veya böbrek rahatsızlığı olan hastalarda ilaç dikkatle kullanılmalı ve yüksek doz tedavisi sırasında serum klindamisin seviyeleri izlenmelidir.
 
Hamilelikte güvenle kullanımı henüz saptanmamıştır.
 
Klindamisinin anne sütüne geçtiği ve burada 0.7 ila 3.8 mcg/ml düzeylerinde bulunduğu saptanmıştır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Klindamisinin bildirilen yan etkileri şunlardır:
 
Gastrointestinal: Karın ağrısı, mide bulantısı, kusma ve diyare
 
Aşırı duyarlık reaksiyonları: Makülopapüler döküntü ve ürtiker gözlenmiştir. Stevens-Johnson sendromuna benzeyen eritema multiform vak’aları görülebilir. Bu durumda ilaç derhal kesilmeli ve ağır reaksiyonların acil tedavisi için epinefrin, kortikosteroidler ve antihistaminiklerden yararlanılmalıdır.
 
Karaciğer: Klindamisin tedavisi sırasında karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma ve sarılık görülebilir.
 
Kemik iliği: Geçici nötropeni (lökopeni) ve eozinofili bildirilmiştir. Agranülositoz ve trombositopeni de bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ