Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Depocu Fiyatlı İlaçlar Fiyat Listesi
Firma Keymen İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Marka CONTRATHION
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu V03AB04
ATC Açıklaması Pralidoksim
NFC Kodu PB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Flakonlar
Kamu Kodu
Patent Orjinal
Satış Fiyatı Bilinmiyor
Önceki Fiyatı 0 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

Liyofilize toz, sulandırıcısı ile birlikte tedarik edilir. Bir karton kutuda liyofilize toz içeren klorobütil kauçuk kapaklı 15 mL´lik 10 adet Tip II cam flakon ve her biri 10 mL enjeksiyonluk su içeren 10 adet Tip I renksiz cam ampul bulunur.

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

CONTRATHION’un araç ve makine kullanımı üzerindeki etkilerine dair yeterli veri bulunmamakla birlikte, bu ilacın kullanımı ile görme bozuklukları olabileceği konusunda hastalar uyarılmalıdır.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
CONTRATHION’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer:
 • CONTRATHION’un etkin maddesi “pralidoksim”e ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa bu ilacı kullanmayınız.
CONTRATHION’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer:
 • Gebelik veya emzirme döneminde iseniz,
 • Myastenia gravis hastalığınız (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) varsa,
 • Böbrek hastalığınız varsa CONTRATHION´u dikkatli kullanınız.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
 
CONTRATHION’un yiyecek ve içecek ile kullanılması
Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
CONTRATHION gerekli olmadıkça (potansiyel faydanın risklerden fazla olduğu düşünülmedikçe) gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da CONTRATHION tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve CONTRATHION tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.
 
Araç ve makine kullanımı
CONTRATHION’un araç ve makine kullanımı üzerindeki etkilerine dair yeterli veri bulunmamakla birlikte, bu ilacın kullanımı ile görme bozuklukları olabileceği konusunda hastalar uyarılmalıdır.
 
CONTRATHION’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün her 200 mg dozunda yaklaşık 35,38 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Atropin ile pralidoksim beraber uygulandığında, atropinizasyon belirtileri (al basması, göz bebeği genişlemesi, kalp atımının hızlanması, ağız ve burunda kuruluk) tek başına atropin uygulanmasına göre daha erken ortaya çıkabilir. Bu durum özellikle yüksek dozda atropin uygulanmış ve pralidoksim uygulaması gecikmiş hastalarda gözlenebilir.
 
Pralidoksim uygulaması ile doğrudan bağlantısı olmamakla beraber organofosforlu zehirlenmelerde yapılacak tedavilerde morfin, teofilin, aminofilin, süksinilkolin, rezerpin, fenotiyazin grubu güçlü yatıştırıcıların kullanımından kaçınılmalıdır. Barbitüratların etkisi, antikolinesterazlar tarafından arttırıldığından nöbetlerin tedavisinde barbitüratlar çok dikkatli kullanılmalıdır.
 
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi,  CONTRATHION’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
 
Çok yaygın: 10 hastanın en az 1´inde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
 
Psikiyatrik hastalıklar
Yaygın: Huzursuzluk, sersemlik
Seyrek: Konsantrasyon güçlüğü
Çok seyrek: Şuurun açılmasını takiben hemen heyecanlanma ve manik hareketler
 
Sinir sistemi hastalıkları
Yaygın: Baş dönmesi, baş ağrısı
 
Göz hastalıkları
Yaygın: Bulanık görme
Seyrek: Çift görme
 
Kardiyak hastalıklar
Yaygın: Kalp atım hızında artış
Seyrek: Yüksek tansiyon
 
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları
Seyrek: Laringospazm,
Çok seyrek: Hiperventilasyon, sinüs taşikardisi
 
Gastrointestinal hastalıklar
Yaygın: Bulantı, kusma
Seyrek: Ağız kuruluğu (kserostomi)
 
Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları
Yaygın: Kaslarda güçsüzlük (miyasteni)
Seyrek: Kas spazmı (miyokloni)
 
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Seyrek: İntramüsküler uygulamalarda enjeksiyon yerinde 40 ila 60 dakika sonra hafif veya orta şiddette ağrı
Çok seyrek: Aşırı duyarlılık reaksiyonları (anaflaksi, ateş, anjioödem, dispne, kaşıntı, kızarıklık ve ürtiker gibi)
 
Eğer yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse, lütfen doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız,doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
 
İlaç Nasıl Kullanılır
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar
Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.
 
Yetişkinlerde kullanım:
 • Damar içi (sulandırılmadan 1 mL/dakika hızla yavaş enjeksiyonla veya çözeltiyi izotonik glikoz veya izotonik sodyum klorür çözeltilerinde seyrelterek infüzyonla), kas içi ya da deri altından:
- İlk enjeksiyonda 200 – 400 mg olan genel pralidoksim dozu, elde edilen etkiye göre 2 g´a kadar arttırılabilir.
- Gerekli görüldüğü sürece 400 mg/saat´e kadar dozlar uygulanmaya devam edilmelidir.
 • Ağızdan: 5 saatte bir, 1-3 mg pralidoksim uygulanır.
Uygulama yolu ve metodu:
Acil durumlarda uygulama damar içinden yapılır.
Zehirlenme acil bir durum oluşturmuyorsa uygulama kas içi, deri altı veya ağızdan gerçekleştirilir.
 
Çözelti, 10 mL çözücünün toz içeren flakona eklenmesi ile, kullanılacağı zaman hazırlanmalıdır.
 
Parenteral ilaçlar (damar içi, kas içi, deri altına uygulanan ilaçlar) uygulanmadan önce partiküler madde veya renk değişikliği (fiziksel görünümdeki değişiklikler) yönünden gözle kontrol edilmelidir. Yukarıdakilerden biri gözlenirse ürün atılmalıdır. Açılmış flakonda kalan ilaç kullanılmamalı ve atılmalıdır.
 
Değişik yaş grupları:
 
Çocuklarda kullanımı:
 • İlk enjeksiyonda, genel pralidoksim dozu zehirlenmenin ciddiyetine ve tedaviye cevap verme durumuna bağlı olarak 20 – 40 mg/kg´dır.
 • Gerekli görüldüğü sürece 10 mg/kg/saat´e kadar dozlar uygulanmaya devam edilmelidir.
Yaşlılarda kullanımı:Yaşlılarda kullanımı yetişkinlerde olduğu gibidir.
 
 
Özel kullanım durumları:
 
Böbrek yetmezliği: Pralidoksim böbreklerden atıldığı için böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Böbrek yetmezliği durumunda ilacın kan düzeyi artacağından pralidoksim dozu azaltılmalıdır.
 
Karaciğer yetmezliği: Uygulanacak doz, hastanın durumuna göre hekim tarafından ayarlanmalıdır.
 
Eğer CONTRATHION’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla CONTRATHION kullandıysanız
Çok yüksek dozlarda pralidoksim, organofosfat zehirlenmesi nedeniyle gelişen sinir-kas blokajını ağırlaştırabilir. Doz aşımı ile normal bireylerde baş dönmesi, bulanık görme, çift görme, baş ağrısı, göz merceğinin farklı uzaklıklara uyum bozukluğu, bulantı, kalp atımının hafif hızlanması durumları olabilmektedir. Ancak zehirlenme vakalarında bu etkilerin zehirden mi yoksa ilaçtan mı kaynaklandığını anlamak zordur. Duruma göre suni solunum ve diğer destek tedaviler uygulanabilir.
 
CONTRATHION’dan kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
CONTRATHION’u kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.
Takip eden dozlara ilişkin olarak yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.
 
CONTRATHION ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Doktorunuzun önerisi dışında tedaviyi sonlandırmayınız. İlacın kullanımı sırasında bir sorunla karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.
İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
CONTRATHION, liyofilize (dondurulmuş-kurutulmuş) toz halde pralidoksim metilsülfat içeren flakon içerisine izotonik sodyum klorür çözeltisi (tuzlu su) eklenmesi ile hazırlanan enjeksiyonluk çözeltidir. Etkin maddesi pralidoksim, organofosforlu pestisitler (tarım ve böcek ilaçları) ile meydana gelen zehirlenmelere karşı kullanılan bir panzehirdir. Her ambalajda toz içeren 10 adet flakon ve çözücü içeren 10 adet ampul bulunur.
 
CONTRATHION aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:
 • Antikolinesteraz aktiviteye sahip organofosforlu insektisit (böcek ilacı) zehirlenmelerinin tedavisinde
 • Kimyasal bileşikler ile zehirlenmelerin tedavisinde
 
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
CONTRATHION’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 
Kuru ve karanlık bir yerde 25°C altında oda sıcaklığında, orijinal ambalajında saklayınız. Işıktan koruyunuz.
Sulandırıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.
 
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CONTRATHION’u kullanmayınız.
 
Parenteral ilaçlar uygulanmadan önce partiküler madde veya renk değişikliği (fiziksel görünümdeki değişiklikler) yönünden gözle kontrol edilmelidir. Yukarıdakilerden biri gözlenirse ürün atılmalıdır. Açılmış flakonda kalan ilaç kullanılmamalı ve atılmalıdır.
 
Bu ürün ve/veya ambalajı herhangi bir bozukluk içeriyorsa kullanılmamalıdır.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.
Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
CONTRATHION %2 Flakon
Steril-Apirojen
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
Atropin ile pralidoksim beraber uygulandığında, atropinizasyon belirtileri (al basması, göz bebeği genişlemesi, kalp atımının hızlanması, ağız ve burunda kuruluk) tek başına atropin uygulanmasına göre daha erken ortaya çıkabilir. Bu durum özellikle yüksek dozda atropin uygulanmış ve pralidoksim uygulaması gecikmiş hastalarda gözlenebilir.
 
Pralidoksim uygulaması ile doğrudan bağlantısı olmamakla beraber organofosforlu zehirlenmelerde yapılacak tedavilerde morfin, teofilin, aminofilin, süksinilkolin, rezerpin, fenotiyazin grubu trankilizanların kullanımından kaçınılmalıdır. Barbitüratların etkisi, antikolinesterazlar tarafından potansiyalize edildiğinden konvülziyonların tedavisinde barbitüratlar çok dikkatli kullanılmalıdır.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Özel popülasyonlara ilişkin hiçbir klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.
 
Pediyatrik popülasyon:
Pediyatrik popülasyona ilişkin hiçbir klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.
Doz Aşımı Ve Tedavisi
Çok yüksek dozlarda pralidoksim, organofosfat zehirlenmesi nedeniyle gelişen nöromüsküler blokajı ağırlaştırabilir. Doz aşımı ile normal bireylerde baş dönmesi, bulanık görme, diplopi, baş ağrısı, akomodasyon bozukluğu, bulantı, hafif taşikardi olabilmektedir. Ancak zehirlenme vakalarında bu etkilerin zehirden mi yoksa ilaçtan mı kaynaklandığını anlamak zordur. Duruma göre suni solunum ve diğer destek tedavileri uygulanabilir.
Etkin Maddeler

Her bir flakon (10 mL) 200 mg Pralidoksim’e eşdeğer 322,50 mg Pralidoksim metilsülfat içerir

Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grup: Antidotlar
ATC kodu: V03AB04
 
Pralidoksim, organofosforlu pestisitler (sinirsel iletimin düzenlenmesinde görev alan enzimleri fosforilasyonla etkisizleştirerek nörovejetatif sistem üzerine dolaylı yoldan etki eden zehirler) ile meydana gelen zehirlenmelere karşı kullanılan bir antidottur Organofosforlu bileşikler, kolinesteraz aktivitesini inhibe ederler. Bu inhibisyona bağlı olarak sinir-kas kavşağında ciddi hasar, kaslarda paralizi gelişir ve sinir-kas kavşağında asetilkolin birikimine bağlı nedenlerle ölüm gerçekleşebilir.
 
Pralidoksim´in esas aktivitesi, organofosforlu pestisitler veya bileşikleri ile fosforilizasyonla inaktive olmuş kolinesterazın (özellikle merkezi sinir sistemi dışında) reaktivasyonudur. Ortaya çıkan kas felcine karşı kullanılan bir kuarterner amonyum oksim bileşiği olan pralidoksim, alkil-fosfor kolinesteraz’ın alkil-fosfat grubuna tutunur ve bu grubu asetil-kolinesterazdan ayırarak yeniden oluşumu sağlar. Nükleofilik bir bileşik olan pralidoksim´in kuaterner nitrojeni, kolinesterazın aktif merkezindeki eksi yüklü kısım ile etkileşime girer. Bu durum pralidoksim´in, organofosforlu pestisitin fosfor gurubu ile bağlanmasına olanak verir ve organofosforlu pestisit ile kolinesteraz arasındaki bağın kopması sağlanır. Kolinesteraz enzimi serbest kalır. Böylece birikmiş asetilkolin yıkılabilir ve sinir-kas kavşağı normal işlevine devam edebilir. Ayrıca pralidoksim, fosforile kolinesterazın reaktive edilemez forma dönüşümünü (enzim eskimesi -aging-) yavaşlatır ve belli organofosforları doğrudan kimyasal reaksiyon ile detoksifiye eder. Solunum sistemi kaslarındaki paralizinin düzelmesi ile en kritik etkisini gösterir. Ancak pralidoksim merkezi sinir sisteminde daha az etkili olduğu için solunum merkezi depresyonuna karşı etkisiz kaldığı veya muskarinik etkileri önleyemediğinden, birikmiş asetilkolin´e bağlı etkilerin bloke edilmesi için eşzamanlı atropin kullanımı her zaman gereklidir. Pralidoksim muskarinik semptomların (salivasyon, bronkospazm, kan basıncının düşürülmesi; kas seyirmeleri, kramplar, güçsüzlük, taşikardi, yüzdeki solgunluk v.s.) geçmesine neden olmakla beraber bu etkisi önemsizdir ve bu amaçla atropin´in kullanılması yeterlidir.
 
Pralidoksim tedavisi sırasında solunum yollarının açık tutulması ve yapay solunum gibi solunumu destekleyici önlemlerin de birlikte uygulanması gerekir.
 
Pralidoksim, Myastenia gravis tedavisinde kullanılan neostigmin, piridostigmin ve ambenonyum gibi antikolinesteraz ilaçlarla olan zehirlenmelere karşı da kullanılır. Ayrıca organofosfatlarla çalışan işçilerde profilaktik olarak da kullanılmıştır.
 
İlaç, toksine maruz kaldıktan sonraki 24 saat içinde verildiğinde etkinliği en fazladır. Pralidoksim, toksine maruz kaldıktan 36-48 saat sonra verilirse reaktivasyon mümkün olmaz.
Farmakokinetik Özellikler
Emilim: Pralidoksim, oral ve parenteral (intravenöz ve intramüsküler) yoldan uygulanır. Oral yoldan verildiğinde gastrointestinal kanaldan absorbsiyonu düzensizdir. Terapötik plazma konsantrasyonu yaklaşık 4 mg/l düzeyindedir. Oral uygulamada plazma doruk konsantrasyonuna 2-3 saat sonra ulaşır. Ancak günümüzde tablet formu üretilmemektedir. Zaten pralidoksim'in midede çok düşük oranda emilmesi intravenöz veya intramüsküler bir tedaviyi zorunlu kılmaktadır. Plazma doruk konsantrasyonlarına intramüsküler yoldan verildiğinde 10-20 dakikada, intravenöz yoldan verildiğinde 5-15 dakikada ulaşır.
 
Dağılım: Pralidoksim vücutta ekstraselüler sıvının tamamına dağılır ve plazma proteinlerine bağlanmaz. Kan-beyin engelini aşıp aşmadığı ve anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Merkezi sinir sistemi düzeyinde yayılımı zayıftır (etki, nöromüsküler kavşak enzimlerinin rejenerasyonu ile sınırlıdır).
 
Biyotransformasyon: Pralidoksim karaciğerde metabolize edilir; yarılanma ömrü 0,8 – 2,7 saattir. Bu hızlı atılım, zehir absorbsiyonunun sürekli olduğu durumlarda pralidoksim’in tekrarlanarak verilmesini gerektirir.
 
Eliminasyon: Pralidoksim, kısmen değişmemiş ve kısmen karaciğerde oluşan metaboliti olarak hızla (birkaç saat içinde) idrar yoluyla itrah edilir. Pralidoksim, kısa etkili olduğu için özellikle zehirin absorbsiyonunun devam edebileceği durumlarda tekrarlayan dozlarda uygulanması gerekebilmektedir.
Farmasötik Form
Enjeksiyonluk çözelti
Şeffaf cam flakon içerisinde steril ve apirojen çözelti
Gebelik Ve Laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik kategorisi: C
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda pralidoksim kullanımıyla ilgili herhangi
bir veri yoktur.
 
Gebelik dönemi
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
 
CONTRATHION gerekli olmadıkça (potansiyel faydanın risklerden fazla olduğu düşünülmedikçe) gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
 
Laktasyon dönemi
Pralidoksim´in insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Pralidoksim´in süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da CONTRATHION tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve CONTRATHION tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.
 
Üreme Yeteneği/Fertilite
CONTRATHION kısa süreli acil tedavilerde kullanılmaktadır. Üreme yeteneği üzerine etkisi bildirilmemiştir.

 

Geçimsizlikler
Geçimlilik araştırmaları bulunmadığından bu tıbbi ürün başka tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi: 07/10/2003
Ruhsat yenileme tarihi: 14/06/2010
İstenmeyen Etkiler
İlaca bağlı yan etkileri, organofosforlu bileşiğin veya atropin´in neden olabileceği etkilerden ayırmak güçtür.
 
Klinik denemeler esnasında gözlemlenen CONTRATHION’a bağlı istenmeyen etkiler aşağıdaki sıklık derecelerine göre sıralanmıştır:
 
Çok yaygın (> 1/10), yaygın (> 1/100, < 1/10), yaygın olmayan (> 1/1.000, < 1/100), seyrek (> 1/10.000, < 1/1.000), çok seyrek (< 1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
 
Psikiyatrik hastalıklar
Yaygın: Huzursuzluk, sersemlik
Seyrek: Konsantrasyon güçlüğü
Çok seyrek: Şuurun açılmasını takiben hemen heyecanlanma ve manik hareketler
 
Sinir sistemi hastalıkları
Yaygın: Baş dönmesi, baş ağrısı
 
Göz hastalıkları
Yaygın: Bulanık görme
Seyrek: Çift görme
 
Kardiyak hastalıklar
Yaygın: Kalp atım hızında artış
Seyrek: Yüksek tansiyon
 
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları
Seyrek: Laringospazm,
Çok seyrek: Hiperventilasyon, sinüs taşikardisi
 
Gastrointestinal hastalıklar
Yaygın: Bulantı, kusma
Seyrek: Ağız kuruluğu (kserostomi)
 
Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları
Yaygın: Kaslarda güçsüzlük (miyasteni)
Seyrek: Kas spazmı (miyokloni)
 
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Seyrek: İntramüsküler uygulamalarda enjeksiyon yerinde 40 ila 60 dakika sonra hafif veya orta şiddette ağrı
Çok seyrek: Aşırı duyarlılık reaksiyonları (anaflaksi, ateş, anjioödem, dispne, kaşıntı, kızarıklık ve ürtiker gibi)
Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde:
Her bir flakon (10 mL) 200 mg Pralidoksim’e eşdeğer 322,50 mg Pralidoksim metilsülfat içerir.
 
Yardımcı maddeler:  
Sodyum klorür..................................90 mg
 
Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
Geçerli değildir.
Kontrendikasyonlar

CONTRATHION, etkin madde “pralidoksim”e ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları gösteren kişilerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Yolu
Damar içine, kas içine, cilt altına ya da ağız yoluyla uygulanır.
Steril-Apirojen
Küb' Ün Yenileme Tarihi
KÜB onay tarihi : 02.11.2011
Müstahzar Adı
CONTRATHION %2 Flakon
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
Tüm enjeksiyonluk preparatlarda olduğu gibi, ilacın uygulanmasından sonra ortaya çıkabilecek nadir anaflaktik reaksiyonlar için kolaylıkla uygulanabilecek uygun tıbbi gözetim ve tedavi her zaman hazır bulundurulmalıdır.
 
Organofosforla zehirlenmelerde pralidoksim, zehirlenmenin hemen sonrasında uygulandığında daha etkilidir. Bu nedenle organofosforlu pestisit zehirlenmelerinde laboratuvar testlerinin sonucu beklenmeksizin tedaviye başlanmalıdır. Kan sayımı, eritrosit ve plazma kolinesteraz düzeyi ve idrarda paranitrofenol değerleri (parathion ile zehirlenmelerde) hastanın öyküsü ile beraber tanının doğrulanmasında yardımcı olabilir.
 
Pralidoksim´in intravenöz uygulaması yavaş olmalı, tercihen infüzyon olarak yapılmalıdır. Taşikardi, laringospazm ve kas rijiditesi gibi bazı yan etkiler birkaç vakada hızlı infüzyona atfedilmiştir. Pralidoksim tedavisine zehirlenmeden 36 saat sonra başlandığında tedavinin etkisi azalmaktadır. Zehirin ağızdan alınması durumlarında, zehirin alt gastrointestinal sistemden yavaş emilmesine bağlı olarak maruziyetin bir süre daha devam edebileceği ve ilk düzelmeden sonra öldürücü relapslar olduğu rapor edilmiştir. Bu durumlarda ilacın devam dozunun kullanımı gerekebilir. Hastanın en az 48-72 saat yakın gözlemde tutulması gerekir. Eğer zehirin ciltten bulaşı varsa, kıyafetler çıkartılmalı, cilt ve saçlar en kısa sürede sodyum bikarbonat veya alkol ile iyice yıkanmalıdır. Ciddi zehirlenmeler (koma, siyanoz, solunum depresyonu) yoğun bakımı gerektirir. Yoğun bakım sekresyonların uzaklaştırılması, hava yolu desteği, asidoz ve hipokalseminin düzeltilmesini içerir.
 
Hipokalsemi düzelir düzelmez atropin uygulamasına başlanmalıdır. Atropin´in indükleyeceği ventriküler fibrilasyon riski daima göz önünde bulundurulmalıdır. Yetişkinlerde, atropin 2 ile 4 mg dozlarda intravenöz olarak verilebilir. Tam atropinizasyon (sekresyonların inhibe olması) oluncaya veya atropin toksisitesine bağlı belirtiler (deliryum, hipertermi, kaslarda seyirme) ortaya çıkıncaya kadar, atropin 5-10 dakikada bir tekrarlanır. Atropinizasyon en az 48 saat ve deprese olmuş kan kolinesteraz aktivitesi düzelinceye kadar sürdürülmelidir. Atropin’in yeterli olmadığı durumlarda yetişkinlerde 20 mg'a kadar diazepam dikkatli bir şekilde kullanılabilir. Rezerpin veya fenotiyazin tipi trankilizanlardan kaçınılmalıdır.
 
Ağır vakalarda özellikle zehirin ağızdan alındığı durumlarda, antikolinesteraza bağlı kalpte blok gelişebileceğinden tedavinin etkinliği elektrokardiyografik olarak takip edilmelidir.
 
Antikolinesterazik organofosforlu insektisit ile zehirlenmelerde süt veya yağlı gıdalar alınmamalıdır.
 
Böbrek hastalığı varsa, doktor mutlaka uyarılmalıdır. Pralidoksim’in etkisi çeşitli organofosforlu insektisitlere göre farklılık göstermektedir. Antikolinesterazik karbamat insektisit zehirlenmesinde pralidoksim tedavisi uygulanmaz. Genel olarak, bu tedavi süresince sürekli göz bebeği ve kalp atışları kontrol edilerek, pralidoksim ile birlikte atropin verilir.
 
Pralidoksim, fosforlu, inorganik fosfatlı veya antikolinesteraz aktiviteye sahip olmayan organofosforlu bileşiklerle zehirlenmelerde etkili değildir. Karbamat sınıfı pestisitlerle zehirlenmelerde kullanılmamalıdır, karbaril toksisitesini artırabilir.
 
Myastenia gravis tedavisi için antikolinesteraz ilaç kullanan hastalara pralidoksim verildiğinde myastenik kriz görülebilme olasılığı göz önüne alınmalıdır.
 
Pralidoksim pek çok vakada iyi tolere edilir ancak organofosforlu bileşiklerle zehirlenmiş bir hastanın kötü durumu nedeniyle, sunacağı minör belirti ve semptomların maskelenmiş olabileceği akılda tutulmalıdır.
 
Bu tıbbi ürün her 200 mg dozunda yaklaşık 35,38 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
 
Yetişkinlerde kullanım:
 • İntravenöz yoldan (sulandırılmadan 1 mL/dakika hızla yavaş enjeksiyonla veya çözeltiyi izotonik glikoz veya izotonik sodyum klorür çözeltilerinde seyrelterek infüzyonla), intramüsküler ya da subkütan yoldan:
   - İlk enjeksiyonda 200 – 400 mg olan genel pralidoksim dozu, elde edilen etkiye göre 2 g´a kadar arttırılabilir.
   - Gerekli görüldüğü sürece 400 mg/saat´e kadar dozlar uygulanmaya devam edilmelidir.
 • Oral yoldan: 5 saatte bir, 1-3 mg pralidoksim uygulanır.
Uygulama şekli:
Acil durumlarda uygulama intravenöz yoldan yapılır.
Zehirlenme acil bir durum oluşturmuyorsa uygulama intramüsküler, subkütan veya oral yoldan gerçekleştirilir.
 
Çözelti, 10 mL çözücünün toz içeren flakona eklenmesi ile, kullanılacağı zaman hazırlanmalıdır. 
 
Parenteral ilaçlar uygulanmadan önce partiküler madde veya renk değişikliği (fiziksel görünümdeki değişiklikler) yönünden gözle kontrol edilmelidir. Yukarıdakilerden biri gözlenirse ürün atılmalıdır. Açılmış flakonda kalan ilaç kullanılmamalı ve atılmalıdır.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek yetmezliği: Pralidoksim böbreklerden itrah edildiği için böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Böbrek yetmezliği durumunda ilacın kan düzeyi artacağından pralidoksim dozu azaltılmalıdır.
 
Karaciğer yetmezliği: Uygulanacak doz, hastanın durumuna göre hekim tarafından ayarlanmalıdır.
 
Pediyatrik popülasyon:
 • İlk enjeksiyonda, genel pralidoksim dozu zehirlenmenin ciddiyetine ve tedaviye cevap verme durumuna bağlı olarak 20 – 40 mg/kg´dır. 
 • Gerekli görüldüğü sürece 10 mg/kg/saat´e kadar dozlar uygulanmaya devam edilmelidir.
Geriyatrik popülasyon: Yaşlılarda kullanımı yetişkinlerde olduğu gibidir.
Raf Ömrü
36 ay
Ruhsat Numarası(Ları)
114/86
Ruhsat Sahibi
KEYMEN İLAÇ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Şehit Gaffar Okkan Cad. No: 40
Gölbaşı 06830 Ankara
Tel: 0312 485 37 60
Faks: 0312 485 37 61
 
 
 
Ruhsat Sahibi
KEYMEN İLAÇ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Şehit Gaffar Okkan Cad. No: 40
Gölbaşı 06830 Ankara
Tel: 0 312 485 37 60
Faks: 0 312 485 37 61
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
İlaç, beraberinde verilen steril izotonik %0,9 sodyum klorür ile sulandırılmalıdır.   Sulandırıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.
 
Kuru ve karanlık bir yerde 25°C altında oda sıcaklığında, orijinal ambalajında saklanmalıdır. Işıktan korunmalıdır.
 
Bu ürün ve/veya ambalajı herhangi bir bozukluk içeriyorsa kullanılmamalıdır.
Terapötik Endikasyonlar
CONTRATHION, antikolinesteraz aktiviteye sahip organofosforlu insektisit zehirlenmelerinin ve kimyasal bileşikler ile zehirlenmelerin tedavisinde kullanılır.
Üretici Bilgileri
Laboratoires SERB
53, rue Villiers de L´sle-Adam
75020 Paris – Fransa
Yardımcı Maddeler

Sodyum klorür, enjeksiyonluk su  

Yardımcı Maddelerin Listesi
 • Sodyum klorür
 • Enjeksiyonluk su