Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Marka CRIXIVAN
Etken Madde Kodu SGKF60-INDINAVIR Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 180
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J05AE02
ATC Açıklaması Indinavir
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A02048
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 301,97 TL (20 Mart 2016) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 297,09 TL (4 Eylül 2015)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
CRIXIVAN ile insanlarda dozaşımı ile ilgili bildiri bulunmaktadır. Genelde en çok rapor edilen semptomlar gastrointestinal (bulantı, kusma, diyare gibi) ve renal semptomlardır (nefrolitiyaz, lomber ağrı, hematüri gibi).
CRIXIVAN’ın peritoneal diyaliz ya da hemodiyaliz ile diyalize olup olmadığı bilinmemektedir.
Endikasyonlar

CRIXIVAN, HIV-1 infeksiyonunun tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

İndinavir, saf HIV-1 ve HIV-2 proteazı, HIV-1 için, HIV-2’ye göre yaklaşık on katı bir seçicilikle inhibe eder.  Bu bileşik doğrudan doğruya proteazın aktif bölgesine bağlanır ve böylece bu enzimin kompetitif bir inhibitörüdür. Bu inhibisyon, yeni oluşan virüs partikülünün olgunlaşması sırasında virüsün prekürsör poliproteininin bölünmesini engeller.  Sonuç olarak ortaya çıkan olgun hale gelmemiş partiküller infeksiyöz değildirler ve yeni infeksiyon siklusları oluşturma yeteneğine sahip değildirler. İndinavir, insan renin, insan katepsin D, insan elastaz ve insan faktör Xa gibi diğer ökaryotik proteazları anlamlı olarak inhibe etmemiştir. Gerek sağlıklı kişilerde ve gerekse HIV-1 infeksiyonu olan hastalarda uygulanan 200-1000 mg’lık doz sınırında, indinavir plazma konsantrasyonlarında, dozla orantılı artışlardan hafifçe daha fazla bir artış olmuştur.

Farmakokinetik Özellikler
İndinavir aç karnına alındığında süratle emilerek pik plazma konsantrasyonuna 0.8 saatte ulaşılır. Sekiz saat arayla 800 mg verildiğinde, plazma konsantrasyon zaman eğrisi altında kalan alan (AUC) 27,813 nM saat, pik plazma konsantrasyonu Cmax 11.144 nM, doz sonrasındaki sekizinci saatteki (vadi) plazma konsantrasyonu 211 nM olarak gerçekleşmiştir.
İndinavirin kalori, yağ ve proteinden zengin bir yemekle uygulanması sonucunda AUC % 80 ve Cmax % 85 oranlarında azalmıştır. Daha hafif yemekler ile birlikte verilmesi (reçelli ekmek, yağsız sütlü kahve, şekerli yağsız süt gibi); AUC, Cmax veya vadi konsantrasyonlarında çok az değişikliğe yol açmıştır.
 
İndinavir insan plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanmaz (% 39’u bağlanmaz). 14C-indinavirin 400 mg’lık bir dozundan sonra toplam radyoaktivitenin %83’ü dışkıda ve %19’u ise idrarda saptanmıştır. Biri glukuronid ve altısı oksidatif olmak üzere yedi adet metaboliti izole edilmiştir. İn vitro çalışmalar oksidatif metabolitlerin oluşmasından sorumlu başlıca enzimin sitokrom P-450 3A4 olduğunu göstermiştir.
İndinavirin %20’sinden daha azı idrarda değişmemiş olarak itrah edilir. İndinavirin eliminasyon yarı ömrü 1.8±0.4 saattir ve her sekiz saatte bir 800 mg’lık çoklu doz uygulamalarında anlamlı bir birikme gözlenmemiştir
Farmasötik Şekli

Kapsül

Formülü

CRIXIVAN®, her kapsülde 400 mg indinavire eşdeğer indinavir sülfat ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir.

İlaç Etkileşmeleri

İndinavir ile spesifik ilaç etkileşim çalışmaları gerçekleştirilmiş olan zidovudin, zidovudin/lamivudin, trimetoprim/sulfametoksazol, flukonazol, isoniazid, klaritromisin, metadon veya oral kontraseptif (noretindron/etinil estradiol 1/35) gibi ilaçlar ile klinik olarak anlamlı etkileşimler gözlenmemiştir. Ancak klinik olarak anlamlı etkileşimler aşağıda belirtilmiştir:

 

Rifampin: Rifampinin P-450 3A4’ün güçlü bir indükleyicisi olması nedeni ile indinavirin plazma konsantrasyonlarında anlamlı bir düşme sağlayabileceğinden, rifampin ve CRIXIVAN’ın birlikte uygulanması önerilmemektedir.

 

Rifabutin: CRIXIVAN ile birlikte uygulandığında rifabutinin plazma konsantrasyonlarında yükselme olduğundan, CRIXIVAN ile birlikte uygulandıklarında rifabutin dozunun azaltılması ve CRIXIVAN dozunun artırılması gereklidir (bkz. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU).

 

Ketokonazol: CRIXIVAN ve ketokonazol birlikte uygulandıklarında indinavirin plazma konsantrasyonlarında artış olacağından indinavir dozunun  azaltılması düşünülmelidir.

 

Itrakonazol: Itrakonazol P-450 3A4’ü inhibe ettiği için indinavirin plazma konsantrasyonlarını yükseltir. Bu yüzden CRIXIVAN ve itrakonazol birlikte uygulandıklarında indinavir dozunun azaltılması önerilir (bkz. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU).

 

Delavirdin: Indinavir plazma konsantrasyonlarında (ön çalışma sonuçlarına göre) bir artış olduğu için, CRIXIVAN ve delavirdin birlikte uygulanacağı zaman indinavir dozunun azaltılması düşünülmelidir.

 

Diğer: Indinavir ve didanosin birlikte uygulandıklarında, aç karnına ve en az bir saat ara ile uygulanmalıdırlar.

 

Rifampinden daha az potansiyel olarak CYP3A4’ü indükliyen fenobarbital, fenitoin, karbamazepin, deksametazon gibi diğer ilaçlar, indinavirin plazma konsantrasyonunu azaltabileceklerinden indinavir ile dikkatli kullanılmalıdırlar.

Kontraendikasyonlar

CRIXIVAN ürünün içinde bulunan herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılık gösteren hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Kapsüller çiğnenmeden ve açılmadan yutulmalıdır.

 

CRIXIVAN’ın önerilen dozu ağız yolu ile her sekiz saatte bir 800 mg’dır (iki adet 400 mg’lık kapsül). CRIXIVAN tedavisi önerilen doz olan 2.4 g/gün olarak başlatılmalıdır. CRIXIVAN’ın tek başına ya da diğer antiretroviral ilaçlar ile birlikte kullanılma dozları aynıdır.

 

CRIXIVAN : HIV-1 infeksiyonlu erişkin hastaların tedavisinde onaylanmış antiretroviral ajanlar (örn. nukleosid ve nükleosid olmayan revers transkriptaz inhibitörleri)  ile birlikte; nukleosid veya nükleosid olmayan revers transkriptaz inhibitörleri ile tedavinin klinik olarak uygun olmadığı HIV-1 infeksiyonlu erişkin hastalarda monoterapi olarak CRIXIVAN 8 saatlik aralıklarla kullanılmalıdır. Optimal emilim için CRIXIVAN yemeklerden 1 saat önce ya da 2 saat sonra suyla alınmalıdır. Diğer seçenek olarak CRIXIVAN yağsız süt, meyve suyu, kahve veya çay ile ayrıca hafif bir yemek ile örneğin reçelli ekmek, meyve suyu, yağsız şekerli süt ile birlikte de alınabilir.

 

Yeterli hidrasyonu sağlamak için hastanın 24 saat boyunca en az 1.5 litre sıvı içmesi önerilir.

 

Birlikte Tedavi

Rifabutin: CRIXIVAN ve rifabutin birlikte verildiğinde rifabutinin standart dozunun yarıya azaltılması (rifabutin için üretici firmanın reçeteleme bilgilerine bakınız) ve CRIXIVAN dozunun her 8 saatte 1000 mg’a çıkarılması önerilir.

 

Ketokonazol: Birlikte ketokonazol verildiğinde CRIXIVAN dozunun her 8 saatte bir 600 mg’a azaltılması önerilir.

 

Itrakonazol: Birlikte günde iki kez 200 mg itrakonazol verildiğinde CRIXIVAN dozunun her 8 saatte bir 600 mg’a azaltılması önerilir.

 

Delavirdin: Birlikte günde üç kez 400 mg delavirdin verildiğinde CRIXIVAN dozunun her 8 saatte bir 600 mg’a azaltılması önerilir.

 

Siroza bağlı Karaciğer Yetersizliği

Siroza bağlı hafif ila orta dereceli karaciğer yetmezliği olan hastalarda CRIXIVAN dozu her 8 saatte bir 600 mg’a düşürülmelidir.

 

Nefrolitiyaz

Bir veya daha fazla nefrolitiyaz epizotları olan hastalarda medikal tedavi, yeterli hidrasyona ek olarak tedavi geçici olarak (örn. 1-3 gün) durdurulması veya tamamen kesilmesini içerebilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

CRIXIVAN 200 mg Kapsül.

Saklama Koşulları

15-30°C arasındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde ve sıkıca kapalı olarak saklayınız.Hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.

ÇOCUKLARIN GÖRMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her kapsülde 400 mg indinavir içeren 180 kapsüllük kutularda.

Uyarılar/Önlemler

Nefrolitiyaz: CRIXIVAN kullanımı ile nefrolitiyaz oluşmuştur. Bazı olgularda; nefrolitiyaz ile birlikte renal yetersizlik veya akut renal yetmezlik görülmüş olmakla birlikte bu olguların çoğunda renal yetersizlik ve akut renal yetmezlik geri dönmüştür. Hematüri ile birlikte ya da hematüri olmaksızın (mikroskobik hematüri dahil) bel ağrısını da içeren nefrolitiyazis  semptom ve bulguları oluşur ise tedavinin geçici olarak durdurulması (örn., 1-3 gün) veya tedavinin kesilmesi göz önüne alınabilir. CRIXIVAN tedavisindeki tüm hastalarda yeterli hidrasyon önerilir (bkz. YAN ETKİLER, KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU; Nefrolitiyaz).

 

Akut Hemolitik Anemi: Bazı olgularda ağır ve hızlı ilerleyen akut hemolitik anemi bildirilmiştir. Tanı belirlendiğinde, hemolitik anemi tedavisi için uygun önlemler alınmalıdır. CRIXIVAN tedavisinin kesilmesi gerekebilir.

 

Hepatit: CRIXIVAN tedavisi uygulanan hastalarda nadiren karaciğer yetmezliğini içeren hepatit bildirilmiştir. Çünkü bu hastaların çoğunluğunda aynı zamanda başka tıbbi  koşullar da bulunmakta ve/veya birlikte başka tedaviler de uygulanmaktadır. CRIXIVAN ile bu olaylar arasında nedensel bir ilişki saptanamamıştır.

 

Hiperglisemi: HIV ile infekte ve proteaz inhibitör tedavisi yapılan hastalarda yeni başlayan diabetes mellitus veya hiperglisemi gelişimi veya mevcut diabetes mellitus alevlenmeleri bildirilmiştir. Bu bildirimlerin çoğu aynı zamanda başka hastalıkları da olan ve bu hastalıkların tedavisi için özellikle diabetes mellitus veya hiperglisemi gelişimine yol açabilen ajanları da kullanan hastalarda bildirilmiştir. Bazı hastalar bu durumların tedavisi için oral hipoglisemik ajanlara veya insülin başlanmasına veya doz ayarlamasına gerek duyarlar. Bazı olgularda diabetik ketoasidoz oluşmuştur.

Olguların çoğunda proteaz inhibitörleri ile tedaviye devam edilmekle birlikte, bazı olgularda  ise tedavi kesilmiş veya ara verilmiştir. Bazı hastalarda proteaz inhibitörü tedavisinin kesilmesine rağmen, tedavi öncesinde diabet varlığından bağımsız olarak hiperglisemi devam etmiştir. Bu durumlar ile proteaz inhibitörü tedavisi arasında nedensel bir ilişki kurulamamıştır.

 

Aynı anda başka hastalıklarıda bulunan hastalar: Proteaz inhibitörleri ile tedavi olan hemofili A ve B’li hastalarda spontan kanamalar bildirilmiştir. Bazı hastalarda ek olarak  faktör VIII gerekmiştir. Bildirilen olguların çoğunda proteaz inhibitörleri ile tedavi devam etmiş veya yeniden başlatılmıştır. Bu epizotlar ile proteaz inhibitör tedavisi arasında nedensel bir ilişki kurulamamıştır (bkz. Yan etkiler)

 

Siroza bağlı karaciğer yetersizliği olan hastalar: Bu hastalarda CRIXIVAN dozu, CRIXIVAN metabolizmasındaki düşme nedeni ile azaltılmalıdır.

 

Gebelikte Kullanım

Gebe kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü araştırmalar bulunmamaktadır. Dolayısıyla gebelikte CRIXIVAN kullanımı ancak anneye sağlanacak potansiyel yarar fetusta oluşabilecek potansiyel zarara üstün geliyorsa düşünülmelidir.

 

Emziren Annelerde Kullanım

Indinavirin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Pek çok ilaç insan sütüne geçtiğinden ve CRIXIVAN ile emzirilen bebeklerde potansiyel istenmeyen reaksiyonlar nedeni ile CRIXIVAN kullanan anneler, emzirmeyi kesme konusunda bilgilendirilmelidirler. 

 

Çocuklarda Kullanım

Çocuklarda güvenilirliği ve etkinliği henüz kanıtlanmamıştır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Dünya çapındaki kontrollü klinik çalışmalarda tek başına ya da diğer antiretroviral ajanlarla (zidovudin, didanosin ve/veya lamivudin) birlikte kullanılan CRIXIVAN genellikle iyi tolere edilmiştir. CRIXIVAN kullanımı zidovudin, didanosin veya lamivudin kullanımlarına bağlı bilinen başlıca toksisitelerin tipi, sıklığı veya şiddetini değiştirmemiştir.

 

CRIXIVAN ile birlikte bildirilen istenmeyen etkiler genelde hafif ve tedavinin kesilmesini gerektirmeyecek düzeyde olmuştur. Herhangi bir istenmeyen etkiye bağlı olarak tedavinin terkedilmesi oranları tek başına CRIXIVAN kullanan hastalarda % 5.1, CRIXIVAN ile diğer retroviral ajanları birlikte kullanan hastalarda % 5.7 ve tek başına diğer antiretroviral ajanları kullananlarda % 6.8 olarak gerçekleşmiştir.

 

Tek başına CRIXIVAN kullanan hastaların % 5 veya daha üzerinde araştırmacılar tarafından ilaca bağlı olması belki, olasılıkla veya kesin olarak bildirilen istenmeyen etkiler : Asteni yorgunluk, abdominal ağrı, asit regürjitasyonu, diyare, ağız kuruluğu, dispepsi, flatulans, bulantı, kusma, lenfadenopati, sersemlik, baş ağrısı, hiperestezi, uykusuzluk, cilt kuruluğu, kaşıntı, döküntü ve tat değişiklikleridir. Bu istenmeyen etkilerin bir çoğunun bu popülasyonda zaten mevcut olan veya sık rastlanan durumlar olduğu saptanmıştır.

 

Klinik çalışmalarda CRIXIVAN kullanan hastaların %4’ünde mikroskopik hematüri dahil hematüri ile birlikte veya tek başına bel ağrısını da içeren nefrolitiyazis bildirilmiştir. Genelde bu olaylar renal disfonksiyonla birlikte görülmemiştir. Hidrasyon ve tedavinin geçici olarak durdurulması ile (örn., 1-3 gün) kaybolmuştur. Bu hastaların da ancak % 9.2’si akut dönemi takiben tedaviyi bırakmışlardır.

 

Ayrıca ilaç pazara verildikten sonra ilaçla nedensel bir ilişkisi saptanamamış olan aşağıdaki ek istenmeyen etkiler bildirilmiştir:

 

Tüm Vücut: Abdominal distansiyon; boynun arkası, göğüsler, batın, ve reproperitonal alanlarda vücut yağı birikimi veya yeniden dağılımı.

 

Sindirim Sistemi : Karaciğer fonksiyon anormallikleri; nadiren karaciğer yetmezliği bildirilen hepatit (bkz. UYARILAR), pankreatit.

 

Hematolojik: Hemofili hastalarında spontan kanamada artış; akut hemolitik anemi (bkz. UYARILAR).

 

Endokrin/Metabolik: Yeni oluşan hiperglisemi veya diabetes mellitus veya önceden varolan diabetes mellitus’ta alevlenme (bkz. UYARILAR)

 

Aşırı Duyarlılık: Anafilaktoid reaksiyonlar

 

Deri ve Deri Ekleri: Eritema multiform ve Stevens Johnson Sendromu da dahil olmak üzere kızarıklıklar; hiperpigmentasyon; saç dökülmesi; ürtiker, tırnakların içe dönmesi, paronikia.

 

Ürogenital Sistem: Genellikle böbrek fonksiyon bozukluğu olmadan nefrolitiyaz; bununla birlikte akut böbrek yetmezliği de dahil olmak üzere böbrek fonksiyon bozukluğu ile birlikte nefrolitiyaz bildirilmiştir (bkz. UYARILAR); kristalüri; intersitisyel nefrit.

 

Laboratuvar Test Bulguları

Tek başına CRIXIVAN kullanan hastaların % 5 veya daha üzerinde araştırmacılar tarafından ilaca bağlı olması belki, olasılıkla veya kesin olarak bildirilen en sık rastlanan istenmeyen laboratuvar etkileri : ALT, AST, indirekt serum bilirubini, total serum bilirubini ve idrar proteini değişiklikleridir. Tek başına CRIXIVAN ya da diğer antiretroviral ajanlarla birlikte tedavi edilen hastaların ancak % 1’i tedaviyi bu istenmeyen laboratuvar etkilerine bağlı olarak terketmişlerdir.

 

Tek başına CRIXIVAN ya da diğer antiretroviralleri birlikte kullanan hastalarda yükselmiş indirekt bilirubine bağlı olarak izole asemptomatik hiperbilirubinemi (total bilirubin ³ 2.5 mg/dL)  ve nadiren de ALT, AST veya alkalen fosfataz yükselmeleri bildirilmiştir. Hastaların çoğu CRIXIVAN tedavisine dozu azaltmaya gerek duymadan devam etmişlerdir ve bilirubin değerleri dereceli olarak başlangıç değerlerine doğru azalmıştır.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ