Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Zentiva Sağlık Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Marka DARVOLIN
Etken Madde Kodu SGKFIE-PARASETAMOL+KAFEIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N02BE51
ATC Açıklaması Psikoleptikler Hariç Parasetamol kombinasyonları
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A02105
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 1,67 TL (20 Mart 2016) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 1,42 TL (20 Mart 2016)
Kurumun Ödediği 1,3 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Karaciğer, böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer, böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.
Doz Aşımı

Aşırı dozdan kuşkulanıldığında, acil olarak bir sağlık merkezine başvurulmalıdır. Toksik  dozlarda alınmasından sonra genellikle 2-3 saat içinde bulantı, kusma, karın ağrıları görülür, Deri, mukozalar ve parmak uçlarında methemoglobinemi sonucu siyanoz, ağır vakalarda merkezi sinır sıstemi stimulasyonu, daha sonra ise depresyon, stupor, hipotermi, hızlı ve yüzeyel solunum, hızlı, zayıf ve düzensiz nabız, düşük kan basıncı, dolaşım yetmezliği, koma, hepatik nekroz, sarılık, geçici azotemi, renal tübüler nekroz, hipoglisemi, metabolik asidoz, serebral ödem görülebilir.

 

Akut parasetamol toksisitesinde, semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır. ilaç yeni alındıysa, kusturrna, gastrik aspirasyon ve mide lavajı uygulanabilir. Ilacın alınmasından sonra 24 saatten az bir süre geçtiyse, antidot olarak asetilsistein verilmelidir. Asetilsisteinin ilk 16 saat, tercihen ilk 8 saat içinde verilmesi durumunda optimum sonuç alınır. Aktif kömür ve katartikler, oral yoldan antidot olarak kullanılan asetilsisteinin emilimini azaltabileceğinden, bu maddelerin uygulanmasından kaçınılmalıdır.

 

Plazma ya da serum parasetamol konsantrasyonuna ek olarak, protrombin zamanı, BUN, kan şekeri, SGOT, SGPT, bilirubin, kreatinin ve elektrolit konsantrasyonları da birer gün aralıklarla en az dört gün boyunca tayin edilmelidir. Toksisite belirtileri saptanırsa, laboratuvar değerleri normale dönene kadar ölçümlere devam edilmelidir. Sıvı-elektrolit dengesi sağlanmalı, hipoglisemi varsa tedavi edilmelidir. Hemodiyaliz, parasetamolün vücuttan uzaklaştırılmasında yararlı olabilir, peritan diyalizi ise etkisizdir.

Endikasyonlar

Hafif-orta şiddetteki ağrının ve ağrının ateşe eşlik ettiği semptomların tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Parasetamol, analjezik ve antipiretik etkili bir ilaçtır. Prostaglandin sentezini inhibe ederek etki gösterdiği düşünülmektedir. Ağrı eşiğini yükseltmek yoluyla analjezik, hipotalamustaki termoregülasyon merkezi üzerindeki etkisi ile de antipiretik etki gösterir. Anti-enflamatuvar etkisi ise zayıftır. Trombosit agregasyonunu ve protrombin yanıtını etkilemez. Kafein, bir merkezi sinir sistemi uyarıcısıdır. Fosfodiesteraz enzimini bloke ederek hücre içi siklik AMP düzeyini yükseltir. Serebral kan damarlarını daraltırken, periferik kan damarlarını genişletir.  Parasetamol ile kafein'in birlikte kullanılmasının, analjezik etkinin daha hızlı ve daha güçlü ortaya çıkmasını sağladığı düşünülmektedir.  

Farmakokinetik Özellikler

Emilim

Parasetamol, oral yoldan alındığında gastro-intestinal kanaldan hızlı ve tama yakın olarak emilir. En yüksek plazma konsantrasyonlarına 10-60 dakika içinde ulaşılır.Oral yoldan alınan kafein iyi emilir ve 50-75 dakika içerisinde en yüksek plazma konsantrasyonları elde edilir.

 

Dağılım

Parasetamol ve kafein vücut dokularına yaygın olarak dağılır. Kafein kan-beyin engeli ve plasentayı hızla aşar. Kafein °/017 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Parasetamol yaklaşık % 25 oranında plazma proteinlerine bağlanır; konsantrasyonun artması ile plazma proteinlerine bağlanma artar.

 

Metabolizma

Parasetamol ve kafein karaciğerde metabolize olur. Terapötik dozlarda, parasetamol karaciğerde esas olarak sülfat ve glukuronat'a metabolize edilirken, çok az miktarlarda oluşan reaktif bir ara metabolit olan asetilimidokinon konjugasyonla metabolize edilir.

 

Atılım

Parasetamol esas olarak idrarla inaktif glukuronat ve sülfat konjugatları şeklinde atılır. Oral yoldan alındıktan sonra, % 85'i parasetamol ve konjuge metabolitleri şeklinde atılır. Kafein ve metabolitleri esas olarak böbrekler ile, % 0,5- 3,5 oranında değişmeden, atılır. Parasetamolün plazma yarılanma süresi 1,25-3 saat, kafeinin yarılanma süresi 3-6 saattir. Oral kontraseptif kullananlarda veya hamilelerde kafeinin yarılanma süresi 18 saate kadar uzar.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Her tablette 500 mg parasetamol ile 30 mg kafein içerir. Boyar maddeler: FD & C Red No: 3, FD & C Yellow No: 6

İlaç Etkileşmeleri

Terapötik dozlarda klinik açıdan anlamlı bir etkileşimi belirlenememiştir. Parasetamol, yüksek dozda ve uzun süreli kullanımda kumarin ve indandion türevi antikoagülan ilaçların etkisini güçlendirir.

 

Parasetamol ile fenotiyazin kullanan hastalarda ağır hipotermni ortaya çıkma olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Alkol, barbitüratlar, karbamazepin, hidantoinler, rifampin, sulfinpirazon ve izoniyazid, parasetamolün hepatotoksisitesini artırabilir.

 

Narkotik analjezikler ve antikolinerjikler, mide boşalmasını geciktiren ilaçlar, parasetamolün emilim oranını azaltabilir. Metoklopramid, ince barsaklardan parasetamolün emilimini hızlandırabilir. Oral kontraseptifler, parasetamolün metabolizmasını arttırıp yarılanma süresini kısaltırken, kafeinin metabolizmasını inhibe edip farmakolojik etkilerini güçlendirebilir. Diflusinal, parasetamolün plazma düzeyini anlamlı derecede yükseltir. Kloramfenikol ile birlikte kullanıldığında, kloramfenikolün serum düzeyi yükselebilir.

Laboratuar testlerine etkisi

Parasetamol, idrarda 5-hidroksiindolasetik asit testlerinde yalancı pozitif sonuçlara neden olabilir.

Kontraendikasyonlar

Bileşiminde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinenlerde ve glukoz-6- fosfat dehidrojenaz eksikliği bulunanlarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Darvolin tablet, oral yoldan kullanılır. Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde,

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmez,

 

12 yaşın üstündeki çocuklarda ve erişkinlerde:

Günde 4-6 kez 1-2 tablet kullanılır. Dozlar arasında en az 4 saatlik bir süre olmalıdır. Bir gün içinde kullanılan doz 8 tableti (4 g parasetamol /gün) aşmamalıdır.

 

Böbrek Bozukluğu Olanlarda Kullanım

Kreatinin klirensi 10 m/dakika'dan az ise, iki doz arasındaki süre en az 8 saat; kreatinin klirensi 10-50ml/dakika ise iki doz arasındaki süre en az 6 saat olmalıdır.

 

Karaciğer bozukluğu olanlarda kullanım

Kronik kullanımdan kaçınılmalıdır. Kısa süreli düşük doz tedavi uygulanabilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-.

Saklama Koşulları

25°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. 

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20 tabletlik ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Parasetamol, yüksek konsantrasyonlardaki methomoglobin varlığında bile siyanozun fark edilmesini engelleyebileceğinden, anemili hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Kronik, aşırı alkol tüketimi parasetamole bağlı hepatotoksisite riskini artırdığından, kronik alkoliklerde uzun süreli ya da yüksek dozlarda parasetamol tedavisinden kaçınılmalıdır. Parasetamol, özellikle yüksek dozlarda ya da uzun süre oral antikoagülanlarla birlikte kullanıldığında oral antikoagülanların etkisinin artmasına neden olabilir. Bu tür hastalarda protrombin zamanının daha sık aralıklarla kontrol edilmesi önerilir.

 

Anemi, kalp, akciğer hastaları ile, böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda dikkatli kullanılmalı, bu hastalarda uzun süreli parasetamol tedavisi uygulanmamalıdır. Parasetamolün uzun süre önerilenden yüksek dozlarda kullanılması ya da toksik düzeyde tek bir doz alınması durumunda, aşırı doza bağlı bir komplikasyon olarak hepatik nekroz görülebilir. Bu durumda 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselerek protrombin zamanı uzayabilir. Ancak, klinik belirtileri dozun alınmasından 4-6 gün sonrasına kadar ortaya çıkmayabilir. 10 gramın üzerinde alınması durumunda toksisite görülmesi olasıdır.

 

Darvolin tablet doktora danışılmadan, ağrılı durumlarda 10, ateşli durumlarda 3 günden fazla kullanılmamalıdır.

 

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım

Gebelik kategorisi: B

Gerek parasetamal gerekse kafein plasentayı ve anne sütüne geçer.

Darvolin tablet, zorunlu ise, gebelik ve emzirme döneminde doktor kontrolü altında kullanılabilir.

 

Araç ve makine kullanmaya etkisi

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde hiçbir etkisi yoktur ya da ihmal edilebilecek düzeydedir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Parasetamol, terapötik dozlarda toksik etki göstermez. Parasetamol kullanımına bağlı olarak, ürtiker, kaşıntılı makülopopüler deri döküntüleri dahil dermatolojik reaksiyonlar ve aşırı duyarlılık reaksiyonları nadiren ortaya çıkabilir. Özellikle uzun süreli yüksek dozlarda aminofenol türevierinin kullanılmasına bağlı trombositopeni, lökopeni ve pansitopeni bildirilmiştir. Çok nadir olarak parasetamole bağlı nötropeni ve trombositopenik purpura ve agranülositoz görülebilir. Kafeine bağlı olarak nadiren uykusuzluk, huzursuzluk, sinirlilik, trernor, taşikardi, çarpıntı ve diürez ortaya çıkabilir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.